Hotărârea nr. 386/2015

Hotărârea.nr.- 386 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 275/31.08.2015 şi revocării Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov nr.203/27.05.2015 şi 242/29.07.2015

România

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.386

din data de 18.11.2015


- privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 275/31.08.2015 și revocării Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr.203/27.05.2015 și 242/29.07.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015


Analizând referatul nr. 14.793//13.11.2015 întocmit de Direcția Economică care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 275/31.08.2015 și revocării Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr.203/27.05.2015 și 242/29.07.2015, datorită faptului că actele administrative nu au produs efecte juridice și nu au intrat în circuitul civil;

Având în vedere dispozițiile 91 alin.l lit b, alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cap. IV, art. 58 alin. lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.59 - 62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.1. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 275/31.08.2015 în sensul diminuării utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, cu suma de 3.284,14 lei.

Sursa de finanțare pentru obiectivele de investiții cuprinse în Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 275/31.08.2015, vor fi vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare.


Art.2. - Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 203/27.05.2015 și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 242/29.07.2015.


Art.3. -Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


prin Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu