Hotărârea nr. 385/2015

Hotărârea.nr. 385– privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din TVA, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.385

din data de 18.11.2015

privind repartizarea pe unități administrativ - teritoriale, a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr.14794/13.11.2015 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune repartizarea pe unități administrativ - teritoriale, a sumei de 10.733 mii lei, sumă alocată Județului Brașov din sume defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;

Văzând adresa nr.4962/6.11.2015 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov;

Având în vedere dispozițiile HGR nr.911/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, ale Legii nr. 186/2014 legea bugetului de stat pe anul 2015, ale OUG nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea sumei de 10.733 mii lei din sume defalcate din TVA, pe unități administrativ-teritoriale, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală Administrație Publică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Comanp. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE


Claudiu Coman

VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea

REPARTIZAREA

PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI JUDEȚENE ȘI COMUNALE

Nr. crt.

U.A.T.

Suma propusă spre aprobare -mii Iei-

DRUMURI JUDEȚENE

1

JUDEȚUL BRAȘOV

10.000,00

DRUMURI COMUNALE

1

HÂRSENI

123,00

2

PÂRĂU

100,00

3

ȘERCAIA

100,00

4

ȘOARȘ

100,00

5

VIȘTEA

150,00

6

BOD

100,00

7

LISA

60,00

TOTAL DRUMURI COMUNALE

733,00

TOTAL GENERAL

10.733,00

DIRECTOR GENERAL D.G.A.P.

Mihai Pascu

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC Viorica Olteanu

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ Daniela Anca Boboc