Hotărârea nr. 384/2015

Hotărârea nr.384 - privind acordarea de sume din bugetul propriu al Judeţului Braşov, pe anul 2015, unităţilor administrativ-teritoriale, care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.384

din data de 18.11.2015

privind acordarea de sume din bugetul propriu al Județului Brașov, pe anul 2015, unităților administrativ - teritoriale, care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr.14971/18.11.2015 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune acordarea de sume din bugetul propriu al Județului Brașov, pe anul 2015, unităților administrativ - teritoriale, care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Ținînd cont de Hotărârea Consiliului Județean nr.382/2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015 și de faptul că suma de 4.079,36 mii lei este cuprinsă la Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe, Secțiunea de dezvoltare, alineatul 51.02.45 „Transferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN”;

Având în vedere dispozițiile art.84 din OGR nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, ale Legii nr. 186/2014 legea bugetului de stat pe anul 2015, ale OUG nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea sumei de 4.079,36 mii lei, cuprinsă în bugetul propriu al Județului Brașov pe anul 2015, la Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe, Secțiunea de dezvoltare, alineatul 51.02.45 „Transferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN”, unităților administrativ - teritoriale, care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală Administrație Publică.

p.PREȘEDINTE


VICEPREȘEDINTE


Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


APROBAT.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE

Claudiu Coman

VICEPREȘEDINTE


Mihail Veștea

—-Q/


SUME ALOCATE DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI BRAȘOV UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CARE DERULEAZĂ PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Nr. crt.

U.A.T.

Denumire proiect

Suma alocată -mii lei-

1

PREJMER

“Extinderea și     modernizarea

sistemelor de apă și apă uzată din comuna Prejmer”

355,00

2

RÂȘNOV

Proiect integrat de reactualizare și modernizare urbană - Centru Istoric Râșnov

400,00

3

SĂCELE

Centrul Multicultural și Educațional în Municipiul Săcele

524,36

4

PREDEAL

Centru de agrement și SPA Predeal; Accesibilitate in zona turistică Cioplea-Clăbucet,Predeal

2.500,00

5

BUDILA

Modernizare drum forestier Valea Morii, comuna Budila

300,00

TOTAL

4079,36

DIRECTOR GENERAL

D.G.A.P.

Mihai Pascu

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC Viorica Olteanu (|1F'

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ Daniela Anca Boboc