Hotărârea nr. 382/2015

Hotărârea nr. 382 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.382

din data de 18.11.2015

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr. 14790/12.11.2015 întocmit de către Direcția Economică prin care se supune aprobării rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015, precum și propunerile și discuțiile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și b și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează,

Coman Claudiu

*/!

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

ANEXA nr. 1


APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman


BUGET LOCAL


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

209.585,99

3.787,09

213.373,08

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

1.922,02

0,14

1.922,16

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11,02,01

57.166,00

3.048,00

60.214,00

Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene si comunale

11,02,05

4.158,20

10.000,00

14.158,20

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11,02,06

10.832,71

4.277,00

15.109,71

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

1.346,00

-96,69

1.249,31

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

451,00

-280,00

171,00

Venituri din dividende

30.02.08

81,00

-46,00

35,00

Alte venituri din prestări de servicii sau alte activitati

33.02.50

245,00

-12,00

233,00

Taxe speciale

36.02.06

44,00

-16,00

28,00

Alte venituri

36.02.50

85,50

-5,00

80,50

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-35.760,68

-14.329,36

-50.090,04

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

56.749,00

1.247,00

57.996,00

TOTAL CHELTUIELI

209.585,99

3.787,09

213.373,08

Titlul - Cheltuieli de personal

10

52.758,46

1.310,55

54.069,01

Titlul - Bunuri și servicii

20

44.704,16

1.776,00

46.480,16

Titlul - Fonduri de rezerva

50

910,00

-810,00

100,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

12.209,16

81,00

12.290,16

Titlul - Alte transferuri

55

1.922,02

0,14

1.922,16

Titlul- Ajutoare sociale

57

69.764,57

1.406,00

71.170,57

Titlul- Alte cheltuieli

59

5.702,59

23,40

5.725,99

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

17.511,85

1.250,00

18.761,85

Titlul - Bunuri și servicii

20

10.688,26

1.250,00

11.938,26

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.455,67

-808,00

1.647,67

Titlul - Bunuri și servicii

20

399,50

2,00

401,50

Titlul - Fonduri de rezerva

50

910,00

-810,00

100,00

Județul Brașov

1.383,50

-808,00

575,50

Titlul - Bunuri și servicii

20

399,50

2,00

401,50

Titlul - Fonduri de rezerva

50

910,00

-810,00

100,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

32.006,06

911,71

32.917,77

Titlul - Cheltuieli de personal

10

16.370,52

671,31

17.041,83

Titlul - Bunuri și servicii

20

2.961,97

75,00

3.036,97

Titlul- Ajutoare sociale

57

12.673,57

160,00

12.833,57

Titlul- Alte cheltuieli

59

0,00

5,40

5,40

Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Brașov

4.177,59

43,00

4.220,59

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4.061,82

43,00

4.104,82

Centrul Școlar pentru Educație Inel uzi va Brașov

5.326,24

327,00

5.653,24

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4.567,61

270,00

4.837,61

Titlul- Ajutoare sociale

57

40,90

57,00

97,90

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Fagaras

3.637,04

164,31

3.801,35

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.771,84

146,31

2.918,15

Titlul - Bunuri și servicii

20

853,20

18,00

871,20

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Victoria

1.331,96

158,50

1.490,46

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.052,26

88,00

1.140,26

Titlul - Bunuri și servicii

20

259,70

21,50

281,20

Titlul- Ajutoare sociale

57

20,00

49,00

69,00

Școala Profesională Specială Codlea

1.973,60

160,00

2.133,60

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.407,00

74,00

1.481,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

488,60

32,00

520,60

Titlul- Ajutoare sociale

57

78,00

54,00

132,00

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Brădet Săcele

2.365,50

53,50

2.419,00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.928,60

50,00

1.978,60

Titlul - Bunuri și servicii

20

410,90

3,50

414,40

Judetula Brașov

12.533,57

5,40

12.538,97

Titlul- Alte cheltuieli

59

0,00

5,40

5,40

CAP 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

17.894,96

59,00

17.953,96

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice d.c ptr.:

51

6.401,77

41,00

6.442,77

Muzeul de Etnografie

1.191,32

26,00

1.217,32

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

909,15

15,00

924,15

Titlul- Alte cheltuieli

59

5.702,59

18,00

5.720,59

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

CAP 68.02 - Asigurări și asistență socială

95.481,16

2.369,24

97.850,40

Titlul - Cheltuieli de personal

10

26.479,08

639,24

27.118,32

Titlul - Bunuri și servicii

20

10.053,17

444,00

10.497,17

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.998,91

40,00

2.038,91

Titlul - Ajutoare sociale

57

57.091,00

1.246,00

58.337,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

1.998,91

40,00

2.038,91

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.998,91

40,00

2.038,91

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

90.795,72

2.061,00

92.856,72

Titlul - Cheltuieli de personal

10

24.448,92

371,00

24.819,92

Titlul - Bunuri și servicii

20

9.305,80

444,00

9.749,80

Titlul - Ajutoare sociale

57

57.041,00

1.246,00

58.287,00

Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

2.348,13

268,24

2.616,37

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.684,73

268,24

1.952,97

Cap. 70,02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

2.634,82

0,14

2.634,96

Titlul - Alte transferuri

55

1.922,02

0,14

1.922,16

Județul Brașov

2.122,02

0,14

2.122,16

Titlul - Alte transferuri

55

1.922,02

0,14

1.922,16

CAP.83.02 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

987,00

5,00

992,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

65,70

5,00

70,70

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

391,00

5,00

396,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

65,70

5,00

70,70

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

40.023,34

14.329,36

54.352,70

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

35.760,68

14.329,36

50.090,04

TOTAL CHELTUIELI

66.667,83

4.329,36

70.997,19

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

12.826,26

4.079,36

16.905,62

Titlul - Cheltuieli de capital din care:

70

47.413,91

250,00

47.663,91

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Active financiare

72

0,00

250,00

250,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

7.704,11

4.079,36

11.783,47

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

6.793,61

4.079,36

10.872,97

Cap. 70,02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

3.038,21

250,00

3.288,21

Titlul - Cheltuieli de capital din care:

70

551,50

250,00

801,50

Active financiare

0,00

250,00

250,00

Județul Brașov

3.038,21

250,00

3.288,21

Titlul - Cheltuieli de capital din care:

70

450,00

250,00

700,00

Active financiare

72

0,00

250,00

250,00

DEFICIT

-26.644,49

10.000,00

-16.644,49

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

ȘEF SERVICIU L BUGET

CAMELIA SCARLATESCU /


VIORIC^LTEANU


COORDONATOR COMPARTIMEN

ENIKC^OTH

ANEXA nr. 2


APROBAT,

p. Președinte Vicepreședinte

Claudiu ComanBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

252.857,13

1.088,85

253.945,98

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.30

791,78

24,84

816,62

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

5,17

-2,50

2,67

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

661,60

17,46

679,06

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

6.644,04

-19,74

6.624,30

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

51,82

1,42

53,24

venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

192.895,71

763,00

193.658,71

Venituri din contractele incheiate cu DSP

33.10.30

29.667,51

192,00

29.859,51

Alte venituri

36.10.50

321,29

31,37

352,66

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

10.225,85

81,00

10.306,85

TOTAL CHELTUIELI

259.847,31

1.088,85

260.936,16

Titlul - Bunuri si servicii

20

115.476,72

1.088,85

116.565,57

CAP 66.10 SANATATE

245.805,34

955,00

246.760,34

Titlul - Bunuri si servicii

20

110.984,54

955,00

111.939,54

Spitalul Ostetrica Ginecologie

22.068,46

955,00

23.023,46

Titlul - Bunuri si servicii

20

6.472,46

955,00

7.427,46

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7.706,23

93,85

7.800,08

Titlul Bunuri și servicii

20

2.874,60

93,85

2.968,45

Muzeul Județean de Istorie Brașov

1.632,93

16,19

1.649,12

Titlul - Bunuri si servicii

20

531,93

16,19

548,12

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

1.566,80

32,46

1.599,26

Titlul - Bunuri si servicii

20

309,80

32,46

342,26

Muzeul de Etnografie

1.345,14

45,20

1.390,34

Titlul - Bunuri si servicii

20

552,14

45,20

597,34

CAP 68.10 ~ Asigurări și asistență socială

2.024,89

40,00

2.064,89

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala San petru

2.024,89

40,00

2.064,89

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.008,92

40,00

1.048,92

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, VIORICA OLTEANU

ȘEF SERVICIU L BUGET CAMELIA SCARLATESCUCOORDONATOR COMPARTIMENT VENITURI ENIKQAOTH

Aprobat, p Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman ,


Anexa3


Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul local-sursa 02

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata anterior

Valoarea propusa noiembrie 2015

Influente +/-mii lei

Capitolul 70 TOTAL

0,00

85,00

0,00

0,00

85,00

0,00

1

Autoutilitara teren 4x4 cu motor diesel

85,00

0,00

-85,00

2

Autoutilitara teren 4x4

0,00

85,00

+85,00

Capitolul 84 TOTAL

362,00

362,00

0,00

CJBRASOV

1

Reactualizare DALI - Modernizare si reabilitare DJ 102G Victoria - Vistisoara - Stațiunea Sambata km 0+000-9+900

62,00

0,00

-62,00

2

întocmire DALI - Modernizare si reabilitare DJ 102G Victoria - Vistisoara - Stațiunea Sambata km 0+000-9+900 și modernizare DJ 108B : DJ 105B -Mănăstirea Brâncov^fnu - Valea Sâmbetei, km 0+000 - 0+000 fa -----

0,00

62,00

+62,00

3

DALI Pod peSteTâul Olt pe DJ 105 km 0+660

300,00

0,00

-300,00

4

S.F. Pod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660

y    0,00

300,00

+300,00

Director General EK3AP Mihai Pasai

Director Executiv Direcția Tehnica


Sef Serviciu AchÂitii țPublic^ Mircia Gherghș/_V J

"'V

întocmit: Bortes Didons/


Aprobat, p Președinte


Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din venituri proprii si subventii-sursa 10

Anexa 4

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata anterior

Valoarea propusa noiembrie 2015

Influente +/-

Capitolul66

0,00

0,00

0,00

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE

0,00

0,00

0,00

1

QuikREAD 101 instrument

6,80

0,00

-6,80

2

Cititor stripuri urină și microaluminurie

0,00

6,80

+6,80

3

Centrifugă de laborator cu răcire -MPW- 260R

25,00

0,00

-25,00

4

Centrifugă de laborator

0,00

25,00

+25,00

5

Real-time PCR ( LightCycler 480 ll)+ MAGNA PURE LC2.0

310,00

0,00

-310,00

6

Aparat real-time PCR + Sistem automat pentru extracție acizi Nucleici

0,00

310,00

+310,00


Director Executiv Direcția Tehnica

Daniela Boboc

ad)^_


Sef Serviciu Achiziții Publice Mircia Gherghe

întocmit: Bortes Didona