Hotărârea nr. 380/2015

Hotărârea nr. 380 - privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri în comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean BraşovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 380

din data de 18.11.2015

- privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 6/02.07.2012 privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, a domeniilor de activitate, precum și a componenței acestora pe formațiuni politice, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 377/28.10.2015 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pascu Lucian-Ion și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 379/18.11.2015 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Grigorescu Ovidiu-Dan și;

Având în vedere propunerile domnului vicepreședinte Coman Claudiu privind desemnarea domnului consilier județean Pascu Lucian-Ion ca membru în comisia de specialitate nr. 3 - pentru industrie, comerț, agricultură și administrarea domeniului public și privat al județului, respectiv desemnarea domnului consilier județean Grigorescu Ovidiu-Dan ca membru în comisia de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte;

în conformitate cu art. 31 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 191/2014, coroborate cu art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează domnul consilier județean Pascu Lucian-Ion ca membru în comisia de specialitate nr. 3 - pentru industrie, comerț, agricultură și administrarea domeniului public și privat al județului.

Art.2. - Se desemnează domnul consilier județean Grigorescu Ovidiu-Dan ca membru în comisia de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte.

pPREȘEDINTE, Vicepreședinte, Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria