Hotărârea nr. 38/2015

Hotărârea.nr. 38 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, pe anul 2015

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 38

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Județean de Istorie Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului Județean de Istorie Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Muzeul Județean de Istorie Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE,


VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea
Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanune. ț

JUDEȚUL BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: MUZEUL DE ISTORIE

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP. 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

1,655.93

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,605.93

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,605.93

0.00

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,101.00

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

904.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

901.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

3.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

197.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

143.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.40

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

45.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.60

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

504.93

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

448.73

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

110.93

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

Carburanți si iubrifianti

20.01.05

5.00

Piese de schimb

20.01.06

2.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

186.80

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

100.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01-t-20.05.03-t-20.05.30)

20.05

20.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

16.20

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8.20

Deplasări in străinătate

20.06.02

8.00

Protecția muncii

20.14

10.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

10.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

TITLUL XVIII REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

90

1.33

Excedent 92.01.96

92.01

1.33

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

1.33

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

50.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

50.00

Ordonator principal de credite,

Director ex. economic


ZtMM /X//Co°


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA: MUZEUL DE ISTORIE

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.l0.01.01)

1.

50

901,00

ORDONATOR DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV


Mihail Vestea


Viorica Olteanu


MUZEUL

DE ISTORIE

BRAȘOV


Președinte Comisia nr. 4


Str Nicolae Bâlcescu nr 67, Brașov, 500019

E-mail: office^istoriebv.ro Tel./Fax: 0268/472.350

C.F.: 4384303


APROBAT,

P.Ordonator Principal de Credite,            Director executiv

Olteanu Viorica

0V-.

PROGRAMUL DE ACȚIUNI CULTURALE 2015

Nr. crt.

TIPUL Șl TITLUL ACȚIUNII

PERIOADA

FONDURI NECESARE

1.

PROGRAMUL Cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural

81.000

1.1.

Subprogramul Cercetarea Arheologică sistematică

Trimestrul II

61.000

1.1.1.

Șantierul arheologic Castrul roman Cumidava (Râșnov)

Trimestrul II

31.000

1.1.2.

Cercetări arheologice necropola antică Rotbav

Trimestrul II

10.000

1.1.3

Cercetări arheologice Cetatea Râșnov

Trimestrul III

10.000

1.1.4

înregistrare situri noi în Registrul Arheologic Național

Trimestrul III

10.000

1.2

Subprogramul Cercetare Istorie locală1

01. -12.2015

20.000

1 Subprogramul Cercetare Istorie locala beneficiază și de Programele Cercetarea de arhivă și Valorificarea patrimoniului cultural din cadrul Planului de management 2014 - 2019.

1.2.1

Istoriografia preistoriei Județului Brașov

Trimestrul II - III

2000

1.2.2

Colonizarea săsească în Țara Bârsei

Trimestrul II - III

2000

1.2.3

Brașovul multicultural - Spiritualitatea medievală catolică și ortodoxă în Țara Bârsei

Trimestrul II - III

1000

1.2.4

J. Honterus - Spiritualitatea medievală protestantă

Trimestrul II - III

1000

1.2.5

Dracula în Țara Bârsei

Trimestrul II - III

2000

1.2.6

Relația istorică dintre Brașov și Nurnberg

Trimestrul III- IV

3000

1.2.8

Istoria economică a Județului Brașov

Trimestrul II - III

2000

1.2.9

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

Trimestrul II - IV

2000

1.2.10

100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, 1916 - 2016

Trimestrul II - IV

2000

1.2.11

Revolta de la Brașov, 1987 - 2017

Trimestrul II - IV

2000

1.2.12

Brașovul și România Mare, 1918 - 2018

Trimestrul II - IV

1000

2./'.■■

Programul Valorificarea patrimoniului cultural

01.-12.2015

50.000

2.1

Subprogramul Apariții editoriale

Trimestrul II - III

50.000

2.1.1.

Monografia arheologică Racoș - Piatra Detunata (jud. Brașov) - Epoca Bronzului, cultura Wietenberg

Trimestrul II

20.000

2.1.2

Albumul Brașovul de altădată - Imagini inedite cu orașul Brașov și împrejurimile descoperite în Arhivele Naționale ale României și Biblioteca Academiei Române

Trimestrul II - III

30.000

3.

Programul Educație muzeală

01.-12.2015

30.000

3.1

Laboratoarele istoriei.

Drumul obiectului arheologic de la descoperire la exponat de muzeu

Trimestrul II - III

3.000

3.2

Arheologia practică

Trimestrul II - III

1.500

3.3

Grădinița arheologică

Trimestrul II - III

3.000

3.4

Legendele Țării Bârsei

Trimestrul II - IV

7.500

3.5

Muzeul de Istorie Brașov - Muzeul Județului Nostru

Trimestrul IV

3.000

3.6

Calfa Muzeului

Trimestrul II - IV

2.000

3.7

Manuscrise iluminate în viziunea copiilor

Trimestrul II - IV

3.000

3.8

Trecutul în practica actuală

Trimestrul II - IV

5.000

3.9

Să împodobim bradul de Crăciun

Trimestrul IV

2.000

Agenda culturala

Trimestrul II - III

25.800

4.1

Festivalul Piața Sfatului

Trimestrul III

10.000

4.2

La Sfat în Casa Sfatului

Trimestrul III

10.000

4.3

Noaptea Muzeelor

Trimestrul II

5.800

TOTAL ACȚIUNI CULTURALE 2015

186.800

02.02.2015


Șef Serviciu Istorie Stelian Coșuleț cl