Hotărârea nr. 379/2015

Hotărârea nr. 379- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR, 379 din data de 18.11.2015

- privind validarea mandatului de consilier județean al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 18 noiembrie 2015;

Analizând adresa Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Brașov nr.113/11.11.2015, înregistrată sub nr. 14554/11.11.2015, prin care se propune ca domnul GRIGORESCU OVIDIU DAN să ocupe funcția de consilier județean, ca urmare a renunțării la funcția de consilier județean a domnului PASCU LUCIAN-ION, al cărui mandat a fost validat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 378/28.10.2015;

Văzând Adeverința de confirmare a calității de membru al Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Brașov, înregistrată sub nr. 14553/11.11.2015 al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN, care a candidat pe lista de consilieri județeni ai Uniunii Social Liberale, poziția 29 în lista de consilieri, în județul Brașov;

Ținând cont de procesul-verbal al comisiei de validare, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN;

Având în vedere art. 90 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dispozițiile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dispozițiile art. 6, alin. (2) și (3) și art. 7, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările si completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 14 și 15 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Brașov nr. 191/9.05.2015, astfel cum a fost completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 173/29.04.2015;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se validează mandatul de consilier județean al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN, membru al Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Brașov, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 10.06.2012, din partea Uniunii Social Liberale.

Art2. - Se ia act de depunerea jurământului de către domnul GRIGORESCU OVIDIU DAN, în fața Consiliului Județean Brașov.

ArL3. - Prezenta hotărâre de validare poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți la ședință, de la comunicare.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman .

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu