Hotărârea nr. 378/2015

Hotărârea nr. 378 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18.11. 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.378

din data de 18.11.2015

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de

18.11.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015;

Analizând Dispoziția nr. 891/13.11.2015, emisă de președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 18.11.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 18.11.2015, la punctul 17 - Interpelări, informări și diverse, a 11 propuneri formulate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Coman Claudiu.

Art.2. - Se aprobă amânarea punctului nr. 15 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.11.2015.

Art3. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 18.11.2015 a următoarelor propuneri formulate de domnul vicepreședinte Coman Claudiu: desemnarea domnului consilier județean Pascu Lucian-Ion ca membru în comisia de specialitate nr. 3

desemnarea domnului consilier județean Grigorescu Ovidiu-Dan ca membru în comisia de specialitate nr. 4

aprobarea sumei de 17.000 lei în vederea organizării unor evenimente festive cu ocazia Zilei Naționale a României

Art.Ă - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.11.2015 conform Dispoziției nr. 891/13.11.2015, emisă de președintele Consiliului Județean Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.891

din data de 13.11.2015

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 18.11.2015. ora 900, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 18.11.2015, ora 900, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Grigorescu Ovidiu Dan.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.10.2015.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile realizate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2016.

 • 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2016.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Județean. Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații din cadrul Spitalului Clinic de Copii Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu dr. Roșianu Carmen pentru Cabinetul medical stomatologic nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” .

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și Universitatea „Transilvania” Brașov în vederea elaborării Strategiei Județului Brașov în domeniul sănătății.

 • 12. Proiect de hotărâre privind validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Obstetrică Ginecologie I la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Boli Infecțioase Brașov și aprobarea componenței acestor comisii.

 • 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil, funcție specifică din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Copii Brașov și aprobarea componenței acestor comisii.

 • 16. Notă informativă privind conținutul Ghidului de Investiții - Drumuri județene, proiect realizat de Banca Mondială.

 • 17. Interpelări, informări și diverse.

  p.PREȘEDINTE Vicepreședinte Coman Claudiu
Vizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


România
Consiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.11.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Muzeului de Artă Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. -Parohia Brașov, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21, aflat în folosința Muzeului de Artă Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Muzeului de Etnografie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. -Parohia Brașov, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21 A, aflat în prezent în folosința Muzeului de Etnografie Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate/achiziționarea de noi servicii juridice ce constau în acordarea de consultanță, asistență juridică și reprezentare a intereselor Județului Brașov și a Consiliului Județean Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de asistență și de reprezentare de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în dosarul nr. 9654/62/2009 care este pe rolul Tribunalului Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele”.

 • 9. Referat privind aprobarea "Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al județului Brașov în anul 2015”.

 • 10. Referat privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cota de 20%.

 • 11. Referat privind acordarea de sume din bugetul propriu al Județului Brașov, unităților administrativ teritoriale care derulează fonduri externe nerambursabile.

 • 12. Referat privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri județene.