Hotărârea nr. 377/2015

Hotărârea.nr. 377– privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului PASCU LUCIAN-ION

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 377 din data de 28.10.2015

- privind validarea mandatului de consilier județean al domnului PASCU LUCIAN-ION

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28 octombrie 2015;

Ținând cont de propunerea domnului Claudiu Coman, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, privind validarea mandatului de consilier județean al domnului PASCU LUCIAN-ION;

Analizând adresa Partidului Național Liberal - Filiala Brașov (continuator în drepturile și obligațiile Partidului Democrat Liberal), nr. 168/27.10.2015, înregistrată sub nr. 13615/28.10.2015, prin care se propune ca domnul PASCU LUCIAN-ION să ocupe funcția de consilier județean, funcție devenită vacantă în cadrul Consiliului județean Brașov;

Ținând cont de procesul-verbal al comisiei de validare, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului PASCU LUCIAN-ION;

Având în vedere art. 90 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dispozițiile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dispozițiile art. 6, alin. (2) și (3) și art. 7, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările si completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 14 și 15 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Brașov nr. 191/9.05.2015, astfel cum a fost completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 173/29.04.2015;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se validează mandatul de consilier județean al domnului PASCU LUCIAN-ION, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 10.06.2012, din partea Partidului Național Liberal - Filiala Brașov (continuator în drepturile și obligațiile Partidului Democrat Liberal).

ArL2. - Se ia act de depunerea jurământului de către domnul PASCU LUCIAN-ION, în fața Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Prezenta hotărâre de validare poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți la ședință, de la comunicare.

p. PREȘEDINTE, Z/              Contrasemnează,

VICEPREȘEDINTE -fe         £|l SECRETAR,

Claudiu Coman ta*         4// Maria Dumbrăveanu