Hotărârea nr. 371/2015

Hotărârea.nr. 371– privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei modificate pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, începând cu data de 01.11.2015


CON SI LRJL■ J UDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 371

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei modificate pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, începând cu data de 01.11.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 13196/21.10.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea statului de funcții și a organigramei modificate pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, începând cu data de 01.11.2015;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 315/30.09.2015 privind aprobarea statului de funcții modificat al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/29.04.2015 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, precum și dispozițiile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă statul de funcții și organigrama modificate pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.11.2015.

Art.2.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/29.04.2015 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 315/30.09.2015 se modifică în mod corespunzător.                                         t

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV Brașov, Aleea Dealul Spini, nr. 12, Cod 500.113

Tel.: 0268.477.011,0268.477.263; Fax.: 0372.870.370 e-mail: manager@pjteumologie.ro; website: wwtv.pneumologiero Operator de date cu caracter personal nr; 16.235

Aprobat cu IICJBV:

A

In ședința din data de :

Aprobat p.PREȘEDINTE


STAT DE FUNCȚII

LEI

Nr. crt.

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Clasa

Grad profesional/ grad salarizare

Număr post

Salariu de bază mii lei

Sporuri în afara salariului de bază mii lei

Total salarii brute mii lei

suma

suma

suma

0

1

1

3

4

5

6

7

8

9

10

A.Finanțare din venituri proprii

l

Manager

sănătate publică și management

S

medic primar / gradul II

1

4,689

3,201

7,890

2

Director medical

medicale

S

medic primar / gradul II

1

4,720

3,101

7,821

3

Director financiar contabil

economice

S

economist I/gradul II

1

3,864

2,701

6,565

4

Sef secție

pneumologie

S

medic primar / gradul 11

2

9,811

6,875

16,686

5

Șef secție

pneumologie

S

medic primar / gradul 1

1

4,868

3,248

8,116

6

Șef laborator

medicină de laborator

S

medic primar / gradul I

1

4,823

3,248

8,071

7

Șef serviciu

economist gradul IA

S

economist specialist IA/ gradul II

1

3,160

2,126

5,286

8

Asistent medical șef

medicină generală

S

asistent medical principal

1

3,434

2,076

5,510

9

Asistent medical șef

medicină generală

PL

asistent medical principal

2

5,643

3,420

9,063

10

Medic

pneumologie

S

primar

8

33,800

22,295

56,095

11

Medic

medicină de laborator

s

primar

2

8,116

5,505

13,621

12

Medic

pneumologie

s

specialist

3

9,004

6,604

15,608

13

Medic

epidemiologie

s

specialist

1

2,901

2,221

5,122

14

Medic

radiologie

s

specialist

1

2,901

2,221

5,122

15

Medic

cardiologie

s

specialist

1

2,901

2,221

5,122

16

Medic

sănătate publică și management

s

primar

1

3,920

2,753

6,673

17

Farmacist

farmacie

s

1

1,998

1,309

3,307

18

Asistent social

sociologie

s

1

2,516

1,663

4,179

19

Chimist

chimie

S

principal

1

3,245

2,268

5,513

20

Asistent medical

medicină generală

S

principal

5

15,246

10,380

25,626

21

Asistent medical

medicină generală

S

1

2,549

1,663

4,212

22

Asistent medical

medicină generală

PL

principal

25

63,935

42,750

106,685

23

Asistent medical

pediatrie

PL

principal

1

2,608

1,710

4,318

24

Asistent medical

pediatrie

M

principal

1

2,281

1,483

3,764

25

Asistent medical

igienă

PL

principal

1

2,463

1,710

4,173

26

Asistent medical

radiologie

PL

principal

2

5,101

3,420

8,521

27

Asistent medical

laborator

PL

principal

5

12,405

8,550

20,955

28

Asistent medical

laborator

M

principal

1

2,281

1,483

3,764

29

Asistent medical

dietetică

PL

principal

1

2,521

1,710

4,231

30

Asistent medical

medicină generală

PL

3

6,114

4,579

10,693

31

Asistent medical

medicină generală

PL

debutant

3

3,939

2,370

6,309

32

Asistent medical

farmacie

PL

3

6,747

4,578

11,325

33

Registrator medical

M

debutant

1

1,313

750

2,063

34

Infirmieră

18

24,901

15,354

40,255

35

Infirmieră

debutant

2

2,626

1,500

4,126

36

îngrijitoare

12

15,986

9,315

25,301

37

Analist programator

analist programator

S

IA

1

2,753

2,075

4,828

38

Consilier juridic

juridice

S

IA

1

2,663

2,075

4,738

39

Referent de specialitate

juridice

S

11

1

1,903

1,546

3,449

40

Referent de specialitate

economice

s

II

2

4,123

2,888

7,011

41

Economist specialist

economice

s

IA

4

11,066

7,486

18,552

42

Economist

economice

s

11

1

2,084

1,344

3,428

43

Economist

economice

s

I

1

2,043

1,441

3,484

44

Contabil

contabilitate

M

debutant

1

1,313

803

2,116

45

Inginer

stiinte inginerești

S

debutant

1

1,431

855

2,286

46

Casier

M

1

1,660

1,038

2,698

47

Magaziner

M

1

1,660

1,038

2,698

48

Șofer

șofer

I

1

1,850

1,166

3,016

49

Muncitor calificat

electrician

I

1

1,791

1,120

2,911

50

Muncitor calificat

șofer

I

1

1,791

1,120

2,911

51

Muncitor calificat

lăcătuș

1

1

1,791

1,120

2,911

52

Muncitor calificat

instalator

I

1

1,791

1,120

2,911

53

Muncitor calificat

bucătar

II

4

6,816

4,260

11,076

54

Muncitor calificat

zugrav

11

1

1,718

1,065

2,783

55

Muncitor necalificat

I

1

1,369

821

2,190

56

Spălătoreasă

G

2

2,704

1,553

4,257

Total finanțare venituri proprii

144

343,650

228,295

571,945

B.Finanțare de la bugetul de stat lfj

1

Medic

pneumologie

S

primar

3.5

15,055

9,634

24,689

2

Medic

radiologie

S

primar

1

4,404

2,893

7,297

3

Medic

pneumologie

s

specialist

2

5,803

4,443

10,246

4

Asistent medical

medicină generală

s

principal

1

3,121

2,076

5,197

5

Asistent medical

medicină generală

PL

principal

14

35,966

23,940

59,906

6

Asistent medical

pediatrie

PL

principal

1

2,608

1,710

4,318

7

Asistent medical

radiologie

PL

principal

3

7,799

5,130

12,929

8

Statistic ian medical

M

1

1,774

1,121

2,895

9

Registrator medical

M

1

1,774

1,121

2,895

10

îngrijitoare

G

3

3,938

2,329

6,267

TOTAL Finanțare de la bugetul de stat

30.5

82,242

54,397

136,639

TOTAL UNITATE SANITARA (A+B)

174.5

425,892

282,692

708,584

Total posturi aprobate

Total posturi aprobate

conducere

11

execuție

163.5

Total posturi aprobate

Total posturi aprobate

venituri proprii

144

buget de stat

30.5


MANAGER

Dr.Dan MORA


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Claudiu GRUSEA


DISAN SANITAS BRAȘOV

As. Marfen SIM1ONEL

COMP RUNO

Ref.de spec.Marta POPESCUAprobat MANAGER Dr.Dan MORARUAprobat cu HCJBV ^5 r/cXK în ședința din data de:


GRAMA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV 2015


CONSILIU DE ADMINISTRAȚIEI MANAGERFC=1DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

-—         F

FC=1

FC=1

FARMACIE

LABORATOR

SOMNOLOGIE

II UJ u.


AMBULATORIU INTEGRAT AL SPITALULUI

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

BIROU INTERNĂRI

CM II

UJ u.

p Ui

u. u.

tl UJ u.


= UJ I-§ S K «2 2

2 o a 2 NI z

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENT INFORMATICĂ

COMP. EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ

SPITAL

II

tl

tl

UJ

UJ

UJ

u_

u.

u-


|    COMP. R.U.N.O.

COMP. SSM . PROTECȚIE CIVILA SI SITUAȚII DE URGENTA

|    COMP. JURIDIC |

COMP. INFECȚII NOZOCOMIALE.

tl UJ ll

tl UI IL

77 s

CM tl

UJ U.

BIROU

FE=2 MANAGEMENTUL

CALITĂȚII


DISPENSAR TB Brașov

V

DISPENSAR TB Săcele

Manager

<   -                       F

funcții de executie-11

FE=27,5

FE=3

Dir. Fin-Cont

1 r

funcții de cond-1

1 1

1 1

funcții de executie-23         i r

3L    V   „       1

V         i

v    v   i     t    ▼


Dir. Med.

funcții de cond-7

funcții de executie-129,5


CABINET DE

CONSULTAȚII

CABINET D.O.T.

IO

C0

17

UJ u.

CM 11 UJ


E u

z s c h

3 s

5 Si

£ t «2

3 2 o

CM II UJ U_

CM II UJ u.


Nr. maxm postun aprobate 174,5

din care:

  • - funcții contractuale de conducere 11

  • - funcții contractuale de execuție 163,5