Hotărârea nr. 37/2015

Hotărârea.nr. 37 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Braşov, pe anul 2015

România


CONSILfUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.37

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Muzeul de Artă Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE,


VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea
Contrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuJUDEȚUL BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială: JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: MUZEUL DE ARTA

BU GETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP. 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

631.40

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

631.40

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

631.40

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

420.00

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 *10.01.30)

10.01

335.15

0.00

Salarii de baza

10.01.01

326.95

Sporuri pentru condiții de munca

10.01,05

3.20

Indemnizații de delegare

10.01.13

5.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

84.85

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

59.60

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

19.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.65

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

211.40

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

20.01

196.50

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

50.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

6.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

89.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.00

Reparații curente

20.02

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Materiale de laborator

20.09

2.00

Pregătire profesionala

20.13

2.50

Protecția muncii

20.14

2.40

Ordonator principal de credite,

Director ex. economic—-Qty

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV z                             z

INSTITUȚIA: MUZEUL DE ARTĂ

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.l0.01.01)

1.

21

326,95

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV

Mihail Vestea

Viorica Olteanu

COMISIA 4- pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

APROBAT

« PREȘEDINTE          MANAGER D.E.

PROCRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2015

O#--

Mii Ron

Nr. crt.

Perioada

Genul

Titlul

Cheltuieli propuse

Suma

Spațiul alocat

Responsabil

Observați

1.

-

-

Cofînanțare participare proiecte culturale

-

10

-

-

2.

Conform programării Institutului Cultural Român Budapesta

Expoziția „Hans Mattis-Teutscli -Un avangardist transilvănean. Colecția Muzeului de Artă Brașov”

Asigurare, lăzi transport

9

Radu Popica

Expoziție itinerată k

Institutul Cultural Român Budapesta

3.

20 februarie - 29 martie 2015

Fotografie

Expoziția „Imagini în dialog” (Fritz Schiel)

Materiale promoționale

0,5

3 săli

Andreea Pocol

4.

2 aprilie - 24 mai 2015

Grafică

Expoziția „Smootli Misery” (Diana Oțet)

Materiale promoționale, materiale expoziție, cazare invitați

3

2 săli

Andreea Pocol

5.

16 mai 2015

Eveniment

Noaptea Muzeelor

- a X-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor

Materiale promoționale,cazare invitați, contracte prestare servicii

3

Radu Popica Andreea Pocol

6.

28 mai - 12 iulie

2015

Pictură, sculptură, grafică

Expoziția

Arta Brașoveană Postbelică (1950-1990). Colecția Muzeului de Artă Brașov

Materiale promoționale, materiale expoziție, rame, catalog

18

3 săli

Radu Popica

7.

29 mai 2015

Concurs artă plastică

Concurs de Artă Plastică, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului a XV-ediție

Materiale promoționale, materiale expoziție, rame, catalog aniversar

10

Bartha Arpâd

8.

17 iulie - 13 septembrie 2015

Grafică

Expoziția Rise and Fall (expoziție Ada Muntean)

Materk. e promoționale, materiale expoziție, catalog

10

2 săli

Andreea Pocol

%

9.

iulie - septembrie 2015

Grafică

Expoziția „Hans Hermann - Peisaje transilvănene. Colecția Muzeului de Artă Brașov”

Materiale expoziție

0,5

Radu Popica

Expoziție itinerată la Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat”

10.

septembrie 2015

Grafică

Expoziția

Arta contemporană brașoveană

Materiale promoționale, materiale expoziție

1

Bartha

Ărpâd

Expoziție itinerată la Galeria de artă Covasna

11.

18 septembrie - 8 noiembrie 2015

Pictură, grafică

Expoziția retrospectivă Gustav Kollăr (1879-1970)

Materiale promoționale, materiale expoziție, traduceri, rame, catalog

20

3 săli

Radu Popica

12.

12 noiembrie - 13 decembrie 2015

Pictură, grafică

Expoziția

Viorica Kovăcs Ardeleanu

Materiale promoționale, materiale expoziție

2

3 săli

Anca Maria Zamfir

13.

17 decembrie — 7 februarie 2015

Tapiserie

Expoziția „Bărbați în arta textilă românească”

Materiale promoționale, materiale expoziție

2

3 săli

Bartha

Ărpâd

TOTAL                                                                     89