Hotărârea nr. 369/2015

Hotărârea.nr. 369– privind desemnarea domnului COMAN CLAUDIU, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, ca reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din judeţul Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 369

din data de 28.10.2015

- privind desemnarea domnului COMAN CLAUDIU, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință odinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 13584/27.10.2015 întocmit de Direcția Resurse Programe Proiecte de Dezvoltare - Compartimentul Management Proiecte cu Finanțare Intemaționalăm prin care se propune desemnarea domnului COMAN CLAUDIU, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 339/26.07.2011 privind aprobarea participării Județului Brașov la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 92 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.6 alin.(l) din Actul Constitutiv și ale Art. 14 alin.(l) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, precum și art.87*) alin.(l) lit. k din Legea nr.161/2003, actualizată;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează domnul COMAN CLAUDIU, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov.

Art.2. -Cu data prezentei, orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

p. PREȘED1

VICEPREȘE1 Claudiu Ci


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu