Hotărârea nr. 368/2015

Hotărârea.nr. 368– privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.435/12.12.2014 privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Săcele pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii necesare redeschiderii Spitalului Municipal Săcele


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.368

din data de 28.10.2015

- privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.435/12.12.2014 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Sacele pentru efectuarea lucrărilor de reparații necesare redeschiderii Spitalului Municipal Săcele

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2015

Analizând referatul nr. 10.423/21.10.2015 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.435/12.12.2014 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Săcele pentru efectuarea lucrărilor de reparații necesare redeschiderii Spitalului Municipal Săcele;

Ținând cont de faptul că, actul administrativ nu a produs efecte juridice și nu au intrat în circuitul civil;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit”f” din Legea nr. 215/2001, prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

A

In temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. -Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.435/12.12.2014 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Săcele pentru efectuarea lucrărilor de reparații necesare redeschiderii Spitalului Municipal Săcele.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman^Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu