Hotărârea nr. 367/2015

Hotărârea.nr. 367– privind majorarea numărului și stabilirea componenței nominale pentru delegația, formată din consilieri judeţeni şi specialişti din cadrul Consiliului Judeţean Brașov, la unele evenimente ce se vor desfăşura, în perioada 02 -08 decembrie 2015, în Republica Germania şi Republica Cehă


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 367

din data de 28.10.2015

- privind majorarea numărului și stabilirea componenței nominale pentru delegația, formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov, la unele evenimente ce se vor desfășura, în perioada 02 -08 decembrie 2015, în Republica Germania și Republica Cehă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 13534/26.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport, prin care se propune majorarea numărului și stabilirea componenței nominale pentru delegația, formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov, la unele evenimente ce se vor desfășura, în perioada 02 -08 decembrie 2015, în Republica Germania și Republica Cehă;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Județean Brașov- pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă, precum și de avizul Comisiei de specialitate nr. 8 a Consiliului Județean Brașov nr. 5 - pentru sport și tineret;

Luând în considerare propunerea domnului consilier județean Comea Claudiu, privind completarea delegației cu domnul consilier județean Maxim Adrian;

Având în vedere dispozițiile art. IV, alin. (1 1), alin. (2) și alin. (4), lit. „b” din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

în temeiul art. 97, art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se majorează numărul și componența nominală pentru delegația, formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov, la unele evenimente ce se vor desfășura, în perioada 02 -08 decembrie 2015, în Republica Germania și Republica Cehă, după cum urmează:

Nr.crt

Numele și Prenumele

Funcția

1

Coman Claudiu

Vicepreședinte al Consiliului județean Brașov

2

Aranyoși Ștefan

Membru, Comisia nr.l - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

3

Popa Mihai Valentin

Membru, Comisia nr.4 - pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

4

Paler Ioan Miron

Membru, Comisia nr. 9 - pentru turism și servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură

5

Gabor Alexandru-Adrian

Președinte, Comisia nr. 1- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

6.

Ibănescu Adrian-Emilian

Arhitect Șef al Județului Brașov

7.

Maxim Adrian

Secretar, Comisia nr. 3 - industrie, servicii, comerț, agricultură și administrarea domeniului public și privat al județului

Art.2. Președintele Consiliului Județean Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații E:


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Coman Claudiu


(ucerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe Cultură, Turism, Sport.


Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria