Hotărârea nr. 366/2015

Hotărârea.nr. 366– privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.270/29.07.2015 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşovnr. 325/30.09.2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.366

din data de 28.10.2015

- privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.270/29.07.2015 și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 325/30.09.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2015

Analizând referatul nr.13.457/23.10.2015 întocmit de către Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport prin care se propune aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 270/29.07.2015 privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.325/30.09.2015 privind modificarea HCJ nr. 270/29.07.2015;

Ținând cont de faptul că, actul administrativ nu a produs efecte juridice și nu au intrat în circuitul civil;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr.8 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lif’f’ din Legea nr. 215/2001, prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ArLunic. -Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.270/29.07.2015 privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 325/30.09.2015 privind modificarea H.C.J. nr. 270/29.07.2015.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Com
Contrasemnează, SECRETAR