Hotărârea nr. 365/2015

Hotărârea.nr. 365– privind aprobarea documentaţiei de licitaţie în vederea închirierii imobilului construcţie, situat în Municipiul Braşov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5, domeniu privat al Judeţului Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.365

din data de 28.10.2015

privind aprobarea documentației de licitație în vederea închirierii imobilului construcție, situat în Municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5, domeniu privat al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2015

Analizând referatul nr. 13357/21.10.2015 întocmit de către Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune aprobarea documentației de licitație în vederea închirierii imobilului construcție, situat în Municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5, domeniu privat al Județului Brașov;

Ținând cont de prevederile art.14 din Regulamentul privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică și privată aparținând județului Brașov aprobat prin Hotărârea nr.293/2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov, precum și ale Hotărârii nr. 122/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea inițierii procedurilor de închiriere prin licitație publică a imobilului - construcție, situat în municipiul Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu, nr.5, cu destinația de „Complex Agrement Țâmpa”;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov nr. 5-pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.c, alin.4 lit.b și art.123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare,coroborat cu art. 10 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă închirierea, pe o perioadă de 3 (trei) ani, a imobilului -construcție -situat în Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5, pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, care este compus din:

• imobilul denumit „Complex Agrement Tâmpa”, situat în Municipiul Brașov, str.

Aleea Tiberiu Brediceanu, nr. 5, jud. Brașov, Unitate mixtă prestări servicii cu caracter sportiv,


o Corp A, corp administrativ cu regim de înălțime P+2E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A 1.1, sub număr cadastral CI, nr. Top 6696,6697.

o Corp B, bazin de înot și anexe cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A 1.2, sub număr cadastral C2, nr. Top 6696,6697.

o Corp C, sală de gimnastică, sală de jocuri, cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la Al.3, sub număr cadastral C3, nr. Top 6696,6697.

Art.3. - Se însușește Raportul de evaluare nr. 6786/2015, pentru imobilul construcție domeniul privat - situat în Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 - „Complex Agrement Tâmpa”, întocmit de SC DANINA STAR SRL prin expert evaluator autorizat-membru ANEVAR - Ioan Palici, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă Caietul de sarcini și contractul cadru privind închirierea prin licitație publică a imobilului construcție „Complex Agrement Tâmpa”, situat în Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5, înscris în C.F. nr. 1014164 (provenit din conversia pe hârtie a C.F. nr. 30063) Brașov, sub nr. cad. CI, C2, C3 nr. Top 6696,6697, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Se aprobă instrucțiunile pentru ofertanți, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.- Se aprobă contravaloarea documentației de licitație, în sumă de 100 lei.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartiment Patrimoniu, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanX

Contrasemnează,
Aprobat,

p. Președinte, Vicepreședinte Claudiu Coinan^

JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CAIET DE SARCINI

privind licitația publică pentru închirierea Complex Agrement Tâmpa, bun aflat proprietatea privată a Județului Brașov

Preambul

Licitația publică pentru închirierea Complexului Agrement Tâmpa, imobil construcție, bun aflat proprietatea privată a Județului Brașov, astfel cum este descris în prezentele instrucțiuni, este organizată de către Consiliul Județean Brașov în conformitate cu prevederile Constituției României, republicate, ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicate, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, republicate, precum și ale Regulamentului privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică și privată aparținând Județului Brașov, aprobat prin HCJ nr...............

Prezentul caiet de sarcini are caracter obligatoriu pentru ofertanți iar nerespectarea prevederilor acestuia atrage descalificarea ofertelor.

Capitolul I Informații generale cu privire la licitație

Art. 1. Descrierea bunului ce formează obiectul licitației.

Obiectul licitației îl constituie închirierea imobilului construcție Complexului Agrement Tâmpa, situat în Municipiul Brașov, Str.Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5, județul Brașov, denumit în continuare Imobilul, și care este compus din următoarele bunuri:

1.1. imobilul denumit „Complex Agrement Tâmpa”, situat în Municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu, nr. 5, jud. Brașov, compus din :

o Corp A, corp administrativ cu regim de înălțime P+2E, aflată în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat Ia Al.l, sub număr cadastral CI, nr. Top 6696,6697.

o Corp B, bazin de înot și anexe cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A 1.2, sub număr cadastral C2, nr. Top 6696,6697.

o Corp C, sală de gimnastică, sală de jocuri, cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A 1.3, sub număr cadastral C3, nr. Top 6696,6697.

NOTĂ : în prezent imobilul teren face obiectul dosarului nr.7921/197/2007 aflat pe rolul Judecătoriei Brașov, având ca obiect rectificare CF.

Art. 2 Prețul chiriei.
 • (1)  Prețul minim al chiriei pentru pornirea licitației publice este stabilit prin

raportul de evaluare întocmit la data de 18.09.2015, de către SC Danina Star SRL prin exp. ANEVAR loan Palici, însușit de plen, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr......../............

 • (2) Chiria va constitui venit la bugetul Județului Brașov .

 • (3) Chiria lunară asumată de ofertantul declarat câștigător se achită în lei, în contul nr. R092TREZ13121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Brașov (dacă nu ne însușim prețul în lei, la cursul de schimb euro/lei comunicat de BNR în ziua efectuării plății)

 • (4) Chiria lunară se actualizează automat cu indicele de inflație, în fiecare an, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la contractul de închiriere.

Art. 3. Durata închirierii. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 4. Destinația Imobilului scos la licitație în vederea închirierii.
 • (1) Imobilul este scos la licitație în vederea închirierii pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement.

 • (2) Ofertantul câștigător nu va putea schimba destinația imobilului.

„Complex Agrement Tâmpa”, situat în Municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu, nr. 5, jud. Brașov, care se compune din:

o Corp A, corp administrativ cu regim de înălțime P+2E, aflată în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A 1.1, sub număr cadastral CI, nr. Top 6696,6697.

o Corp B, bazin de înot și anexe cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la Al .2, sub număr cadastral C2, nr. Top 6696,6697.

o Corp C, sală de gimnastică, sală de jocuri, cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A 1.3, sub număr cadastral C3, nr. Top 6696,6697.

Art. 5. Principiile desfășurării licitației. Principiile care stau la baza selectării ofertanților și adjudecării Imobilului scos la licitație publică în vederea închirierii sunt următoarele:

 • a) transparența;

 • b) tratamentul egal pentru toți ofertanții;

 • c) libera concurență.

Capitolul II Participanții la licitație

Art. 6. Participarea la licitație. (1) Au dreptul de a închiria Imobilul ce face obiectul prezentei licitații publice orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, ce îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de instrucțiunile pentru ofertanți.

 • (2) Nu pot participa la prezenta licitație sub sancțiunea excluderii persoanele care au participat la întocmirea documentației și cele care sunt implicate direct in procesul de evaluare al ofertelor.

Art. 7. Depunerea ofertei. (1) Persoana interesată să participe la licitație trebuie să elaboreze și să depună oferta în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor pentru ofertanți.

 • (2) Persoana fizică sau juridică care a înregistrat o ofertă în vederea participării la licitație va dobândi calitatea de „ofertant”.

 • (3) Modul de redactare, de depunere a ofertei precum și documentele pe care ofertanții trebuie să le atașeze ofertelor sunt prevăzute de Instrucțiunile pentru ofertanți.

 • (4) Ofertele se vor depune la termenul prevăzut de Instrucțiunile pentru ofertanți.

Capitolul III Comisia de evaluare a ofertelor

Art. 8. Alcătuirea Comisiei de Evaluare a ofertelor.
 • (1) în vederea desfășurării și conducerii ședinței de licitație se va alcătui Comisia de Evaluare a ofertelor.

 • (2) Comisia de evaluare va fi formată dintr-un număr de 5 (cinci) membri, din care unul va fi președinte și unul va fi secretar.

 • (3) Pentru asigurarea bunei desfășurări a licitației, Președintele Consiliului Județean Brașov, odată cu aprobarea membrilor Comisiei de evaluare, va numi prin dispoziție, cel puțin doi membri de rezervă (supleanți) pentru situațiile în care, unul dintre membri permanenți este în concediu, delegație sau în altă situație care îl pune în imposibilitate de a participa la desfășurarea licitațiilor.

 • (4) Membrii supleanți ai Comisiei de evaluare a ofertelor sunt supuși tuturor dispozițiilor prevăzute de prezentul caiet de sarcini pentru membri titulari ai Comisiei de evaluare a ofertelor.

Art. 9. Incompatibilitatea.
 • (1) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, cu ofertantul persoană fizică;

 • b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor.

 • (2) înaintea deschiderii ședinței publice de licitație, membrii comisiei de evaluare vor semna o declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află într-una dintre situațiile de incompatibilitate menționate la alin. (1) și cu privire la imparțialitatea și confidențialitatea lor în raport cu calitatea de membru al comisiei de evaluare, conform prevederilor legale.

 • (3) în cazul în care un membru al Comisiei de evaluare se află încompatibilitate va fi înlăturat din Comisie. în acest caz, în termen de 5 zile de la constatarea incompatibilității, Președintele Consiliului Județean Brașov va numi prin dispoziție un alt membru din rândul supleanților.

Art. 10. Adoptarea hotărârilor.
 • (1) Comisia de evaluare a ofertelor este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

 • (2) Comisia de evaluare a ofertelor adoptă hotărâri în mod autonom și numai pe baza criteriilor de selecție prevăzute în Instrucțiunile pentru ofertanți și în temeiul prezentului caiet de sarcini.

 • (3) Hotărârile comisie de evaluare a ofertelor se adoptă cu votul majorității membrilor.

Art. 11. Obligații de confidențialitate. Membrii comisiei de evaluare a ofertelor au obligația de a asigura protejarea acelor informații care le sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, și care au fost desemnate ca fiind confidențiale de către ofertanți, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informațiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Capitolul IV Desfășurarea licitației

Art. 12. Procedura aplicabilă.
 • (1) închirierea Imobilului descris în prezentul caiet de sarcini, se va realiza prin licitație publică cu plic închis.

 • (2) Ședința de licitație este publică și va avea loc în ziua, la ora și în locul indicate în instrucțiunile pentru ofertanți, în condițiile de desfășurare specifice licitației publice cu plic închis.

Art. 13. Deschiderea ședinței de licitație cu plic închis.
 • (1) Președintele Comisiei de evaluare anunță deschiderea ședinței publice, obiectul acesteia, face identificarea ofertelor depuse și a ofertanților prezenți și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ședinței.

 • (2) Pentru desfășurarea procedurii licitației publice deschise organizate în vederea închirierii Imobilului este obligatorie participarea a cel puțin 2 (doi) ofertanți.

 • (3) în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun 2 (două) oferte sau dacă după deschiderea și analizarea plicurilor exterioare, nu sunt două oferte care să îndeplinească condițiile de eligibilitate, această situație se va consemna în procesul-verbal de ședință, iar licitația se va amâna, urmând ca în termen de 7 zile de la data ședinței de licitaței să se publice anunțul privind organizarea unei noi licitații, iar procedura licitației publice să fie reluată de la etapa depunerii ofertelor.

Art. 14. Condiții de eligibilitate ale ofertelor.
 • (1) Dacă la deschiderea ședinței de licitație se constată depunerea a cel puțin 2 (două) oferte, comisia de evaluare poate proceda la deschiderea plicurilor exterioare conținând documentele depuse de licitatori, urmând să constate eligibilitatea ofertanților care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) fac dovada achitării documentației de participare și a garanției pentru participare;

 • b) au întocmit oferta și au prezentat documentele solicitate prin instrucțiunile pentru ofertanți;

 • c) fac dovada achitării obligațiilor de plată a impozitelor și a taxelor către stat, inclusiv cele locale, în baza certificatului de atestare fiscală valabil pentru luna anterioară celei în care se desfășoară licitația.

 • d) depun orice alte documente de calificare solicitate de către organizatorul licitației prin Instrucțiunile pentru ofertanți.

Art. 15. Procedura deschiderii plicurilor ofertanților. Verificare condițiilor de eligibilitate.

(1) Deschiderea plicurilor ofertanților parcurge următoarele etape, constând în:

 • a) verificarea integralități sigiliului plicurilor în care s-au depus ofertele;

 • b) președintele comisiei de evaluare deschide plicurile care respectă condiția privind integralitatea sigiliului, conținând documentele de participare la licitație în prezența tuturor ofertanților prezenți la licitație. Plicurile care nu respectă condiția integralității sigiliului vor fi înlăturate în prezența tuturor ofertanților prezenți;

 • c) se verifică identitatea ofertanților. Reprezentanții legali ai ofertanților vor prezenta actul de identitate însoțit de o copie conformă cu originalul a certificatului constatator al persoanei juridice care le conferă calitate de persoană împuternicită. Reprezentantul convențional sau persoana împuternicită de reprezentantul legal să participe și să liciteze va prezenta actul de identitate însoțit de împuternicire notarială.

 • d) Comisia de evaluare verifică dacă în plicuri se găsesc toate documentele solicitate în cadrul Instrucțiunilor pentru ofertanți;

 • e) se verifică îndeplinirea de către ofertanți a condițiilor de eligibilitate prevăzute de art. 14;

 • (2) După parcurgerea etapei prevăzute la alin. (1) vor fi declarate admise doar ofertele care îndeplinesc toate condițiile de mai sus, prin procesul-verbal de deschidere a ofertelor depuse.

Art. 16. Deschiderea plicurilor interioare.
 • (1) Comisia de evaluare a ofertelor deschide și analizează ofertele din plicurile interioare și poate, atunci când consideră necesar, să ceară ofertanților precizări cu privire la conținutul ofertei lor.

 • (2) Președintele comisiei de evaluare anunță prețul inițial de pornire al licitației, stabilit prin documentația de elaborare și prezentare a ofertei, precum și prețurile oferite de către ofertanți în cadrul ofertelor depuse de aceștia și adjudecarea licitației publice deschise.

Art. 17. Consemnările comisiei de evaluare.
 • (1) Comisia de evaluare a ofertelor va consemna în procesul-verbal de ședință:

 • a) ofertele care au fost depuse în termenul prevăzut în anunțul publicitar;

 • b) ofertele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate;

 • c) ofertele care nu întrunesc condițiile de eligibilitate și au fost respinse;

 • d) prețurile oferite de licitanți prin ofertele depuse;

 • e) oferta ce a fost declarată câștigătoare a licitației publice deschise.

 • f) orice alte clarificări aduse de către ofertanți asupra ofertelor depuse la cererea comisiei de evaluare,

 • (2) Procesul-verbal de ședință împreună cu documentele privind licitația se înaintează de îndată autorității administrației publice locale și se păstrează cu caracter permanent în arhiva Consiliului Județean Brașov.

Art. 18. închiderea ședinței de licitație. Ședința publică de deschidere a ofertelor se declară închisă numai după procesul-verbal de ședință se semnează de către membrii comisiei și de către ofertanțli prezenți. în cazul în care unul sau mai mulți participanți refuză semnarea procesului-verbal (chiar și cu obiecțiuni) comisia consemnează în procesul-verbal acest fapt.

Art. 19. Situația egalității între ofertanți cu privire la prețul oferit.

 • (1) în situația în care două sau mai multe persoane se află la egalitate din punct de vedere al prețului oferit, se va proceda ia o nouă licitație cu plic închis între cei care sunt la egalitate, pornindu-se de la suma cea mai mare obținută până la acel moment. Dacă egalitatea se menține și nici unul din cei în cauză nu oferă o sumă mai mare, comisia retrage Imobilul, urmând a fi organizată o nouă licitație.

 • (2) în condițiile prevăzute la alin. (1), în termen de 7 zile de la data ședinței de licitație se va publica anunțul privind organizarea unei noi licitații, prețul de pornire fiind oferta maximă de la licitația anterioară.

 • (3) Ofertanții care au participat la prima licitație se pot înscrie la următoarea licitație, pe baza cererii de înscriere, fără a mai depune o nouă ofertă și fără a mai achita contravaloarea documentației de licitație, urmând să achite garanția de participare, în măsura în care au solicitat restituirea garanției aferente licitației precedente.

 • (4) în măsura în care se mențin condițiile de egalitate cu privire la preț, între aceiași ofertanți și după parcurgerea etapelor unei noi licitații, aceștia vor fi descalificați, iar Imobilul va fi scos din nou la licitație.

Art. 20. Procedura în cazul necesității organizării unei noi licitații.
 • (1) în condițiile prevăzute de art. 13 alin. (3) și art. 19 alin. (1) și (4), organizarea unei noi licitații se va face în termen de cel puțin 10 zile de la data apariției în presă a anunțului de licitație.

 • (2) în cazul în care nici la această a doua licitație nu se prezintă cel puțin 2 (doi) ofertanți, această împrejurare va fi consemnată în procesul-verbal de ședință, după care se procedează de îndată la negocierea directă cu ofertantul prezent, dacă acesta respectă condițiile stabilite prin documentația licitației de închiriere, inclusiv acceptarea prețului de pornire al licitației.

 • (3) în urma desfășurării negocierii directe cu ofertantul prezent, se încheie un proces-verbal în care sunt consemnate concluziile acestei proceduri și este declarat câștigător al contractului de închiriere a Imobilului, ofertantul participant. Negocierea va începe de la prețul din Raportul de evaluare iar încheierea contractului de închiriere nu se poate face la un preț mai mic decât prețul din acest raport.

Art. 21. Obligațiile câștigătorului licitației. Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de închiriere a Imobilului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței de licitație publică sau, după caz, negociere directă.

Art. 22. Situații speciale.
 • (1) în cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, contractul de închiriere a Imobilului nu este semnat în termenul stabilit, adjudecatarul pierde licitația, dreptul la restituirea garanției pentru participare și poate fi obligat la plata unor daune interese.

 • (2) în situația prevăzută la alin. (1), adjudecatarul nu mai are dreptul de a participa la alte licitații privind închirierea Imobilului.

 • (3) în situațiile prevăzute de acest articol, se va organiza o nouă licitație, de la faza publicării anunțului publicitar, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului caiet de sarcini.

CAPITOLUL V Finalizarea Licitației și încheierea Contractului

Art. 23. încheierea contractului. Licitația se finalizează cu încheierea Contractului de închiriere, în temeiul căruia Județul Brașov, în calitate de Locator, transmite adjudecatarului, în calitate de Locatar, dreptul de folosință asupra Imobilului cu respectarea specificului acestuia, în schimbul chiriei stabilite prin procesul verbal de adjudecare, care se constituie venit la bugetul Județului Brașov.

Art. 24. Predarea imobilului.

 • (1) Predarea Imobilului construcție se face pe baza unui proces - verbal de predare - primire ce se va încheia odată cu încheierea contractului de închiriere.

 • (2) Procesul verbal de predare-primire va conține:

 • a) datele de identificare ale părților;

 • b) datele de identificarea ale Imobilului, descrierea detaliată a Imobilului și inventarul dotărilor și instalațiilor aflate în incinta Imobilului;

 • c) mențiuni referitoare la prezentarea de către Locatar a dovezi de consemnare a garanției contractului în contul bancar indicat de Locator, în lipsa căreia nu poate lua în folosință imobilul;

 • d) faptul că Locatarul a verificat imobilul și este de acord cu recepția;

 • e) persoanele care reprezintă părțile la încheierea semnarea procesului - verbal, împreună cu mențiuni referitoare la dovada calității de reprezentant;

 • f) data, ora și locul întocmirii

 • f) semnăturile părților.

Art. 25. Păstrarea destinației Imobilului.
 • (1) Imobilul va fi folosit numai pentru defășurarea activităților sportive și de agrement. Destinația Imobilului nu va fi modificată fără aprobarea scrisă prealabilă a Locatorului.

 • (2) Locatarul va fi singurul răspunzător pentru obținerea tuturor aprobărilor, autorizațiilor și/sau avizelor etc., care sunt necesare în baza legilor și reglementărilor aplicabile cu privire la activitățile pe care intenționează să le desfășoare sau le va desfășura în Imobil, fără nicio obligație de intervenție în sarcina Locatorului sau acțiune împotriva Locatorului în acest sens.

 • (3) Neacordarea sau retragerea oricăror asemenea aprobări, avize și/sau autorizații nu va avea în niciun caz ca rezultat anularea sau rezilierea Contractului de închiriere sau schimbarea condițiilor contractuale.

Art. 26. Plata chiriei și garanția contractului.

Garanția de participare este obligatorie și se constituie prin scrisoare de garanție bancară, virament bancar (cu condiția confirmării de bancă) sau în numerar, prin plată la Casieria Consiliului Județean Brașov, până la data deschiderii ofertelor (exclusiv ziua deschiderii).

Valoarea garanției de participare la licitația de închiriere reprezintă 10% din chiria minima anuală pentru imobile, de la care se va porni licitația, perioada de valabilitate a garanției va acoperi întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului.

Valabilitatea garanției de participare este de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. Garanția de participare se reține în următoarele cazuri:

 • - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție în termen de 3 zile de la semnarea contractului de închiriere;

 • - refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului, în cazul în care nu se depun contestații sau de la soluționarea contestațiilor, după caz.

Garanția de participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată ca fiind câștigătoare se restituie acestuia în cel mult 15 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

Garanția de participare constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se returnează acestora, în cel mult 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de închiriere cu ofertantul declarat câștigător, pe baza unei cereri scrise.

 • (2) Garanția de bună execuție contractuală se constituie prin scrisoare de garanție bancară, virament bancar sau în numerar, în termen de 3 zile de la semnarea contractului de închiriere.

Valoarea garanției de bună execuție reprezintă contravaloarea chiriei la care se va încheia contractul pentru 5 (cinci) luni. Garanția de bună execuție se reține:

-în cazul în care locatarul nu achită contravaloarea chiriei timp de 90 de zile;

 • - în cazul în care locatarul nu achită contravaloarea facturilor pentru utilități timp de 90 de zile;

-în cazul în care se constată deteriorarea stării fizice actuale a spațiului.

Garanția de bună execuție se restituie în termen de 30 de zile de la încetarea contractului de închiriere, în baza unei cereri scrise.

Ofertantul declarat câștigător al licitației va putea folosi garanția de participare la licitație în vederea achitării garanției de bună execuție. în această situație, suma depusă cu titlu de garanție de participare se va deduce din avansul chiriei, iar locatarul va urma să achite doar diferența avansului din chirie. în măsura în care cuantumul garanției de participare depășește cuantumul avansului de chirie, suma rămasă din garanția de participare, ulterior achitării chiriei, se va restitui locatarului.

 • (3) Date pentru constituirea garanțiilor (de participare și de bună execuție) prin ordin de plată:

 • - Consiliul Județean Brașov, CUI 4384150;

 • - cont: R033TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Brașov.

Art. 27. îmbunătățirile și conservarea Imobilului.
 • (1) Locatarul va putea efectua îmbunătățiri asupra Imobilului închiriat numai pe baza unui proiect de amenajare aprobat în scris de Locator.

 • (2) Locatarul va fi pe deplin răspunzător pentru supravegherea și paza Imobilului și a propriilor instalații și materiale din cadrul Imobilului.

Art. 28. Calitatea procesuală a locatarului în caz de litigiu. (1) în litigiile privitoare la dreptul de închiriere, în instanță, titularul acestui drept va sta în nume propriu. în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de închiriere are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.

(2) Titularul dreptului de închiriere răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. Neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de închiriere.

Art. 29. Reprezentarea Județului Brașov în caz de litigiu. în litigiile prevăzute mai sus, Județul Brașov va fi reprezentat de Consiliul Județean Brașov, care dă mandat scris Președintelui Consiliului Județean. Acesta poate desemna o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, sau poate angaja un avocat care să reprezinte interesele județului în fața instanței de judecată.

Capitolul VI Procedura de contestare a licitației

Art. 30. Depunerea contestației. (1) Participanții la licitație pot formula contestații în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfășurarea licitației.

(2) Contestațiile se depun la registratura generală a Consiliului Județean Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam. 10, Județul Brașov în termen de 5 (cinci) zile de la data închiderii ședinței de licitație.

Art. 31. Conținutul contestației. (1) Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente:

 • a) numele, prenumele și reședința contestatorului, ori pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor și codul unic de înregistrare. în cazul persoanelor juridice se va indica și persoanele care le reprezintă și în ce calitate;

 • b) denumirea și sediul locatorului;

 • c) identificarea Imobilului ce constituie obiect al licitației și data depunerii ofertelor;

 • d) obiectul contestației,

 • e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;

 • f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația;

 • g) semnătura părții sau a reprezentantului acesteia.

Art. 32. Comisia de soluționare a contestațiilor.
 • (1) în termen de 5 (cinci) zile de la data depunerii contestației prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Brașov se numește Comisia de soluționare a contestațiilor care va avea în componență un număr de 5 (cinci) membri.

 • (2) Din Comisia de soluționare a contestațiilor nu pot face parte reprezentanții numiți în comisia de evaluare și nici persoane aflate în situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 9 alin. (1). Dispozițiile art. 9 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 33. Procedura soluționării contestațiilor. Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza toate documentele întocmite de către comisia de evaluare și va verifica respectarea prezentului caiet de sarcini și ale regulamentului cadru privind licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică.

Art. 34. Procedura de soluționare a contestațiilor. Președintele Consiliului Județean Brașov se va pronunța cu privire la admiterea sau respingerea contestației prin dispoziție sau, după caz, decizie, care va fi emisă în termen de maxim 5 (cinci) zile de la numirea Comisiei de soluționare a contestațiilor și va fi comunicată contestatarului în termen de maxim 10 (zece) zile de la înregistrarea contestației.

Art. 35. Soluția de admitere a contestației. (1) în cazul în care contestația este fondată, Președintele va revoca, prin Dispoziție, procesul-verbal de desemnare a ofertantului câștigător pe care o va comunica, în termen de maxim 5 zile de la adoptare, tuturor ofertanților.

(2) în situația prevăzută de alin. (1), Președintele va dispune anularea licitației și organizarea unei noi licitații.

Art. 36. Soluția de respingere a contestației. (1) în caz de respingerea a contestației, ofertantul va putea recurge la introducerea unei acțiuni la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Brașov.

(2) împotriva hotărârii, se poate declara recurs la secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Brașov.

Art. 37. Efectele depunerii contestației. Depunerea contestației întrerupe termenul de încheiere a contractului de închiriere pe perioada cuprinsă între data depunerii contestației și data primirii de către contestatar a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov.

Capitolul VII Procedura solicitării clarificărilor privind caietul de sarcini

Art. 38. Solicitarea clarificărilor.
 • (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentația de licitație printr-o cerere scrisă adresată Direcției Juridice și Relații cu Publicul din Cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • (2) Cererea de solicitare a clarificărilor se depune ia registratura generală a Consiliului Județean Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam. 10, Județul Brașov, cu cel puțin 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Art. 39. Soluționarea cererilor.

 • (1) Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Brașov va răspunde la orice clarificare solicitată, într-o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

 • (2) Direcția Juridică și Relații cu Publicul din Cadrul Consiliului Județean Brașov va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei în cadrul licitației publice deschise organizată pentru închirierea Imobilului.

Art. 40. Comunicarea răspunsului asupra clarificărilor.
 • (1) Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Brașov va transmite răspunsul la oricare clarificare cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • (2) în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost trimisă în timp util, punând astfel reprezentații Consiliului Județean Brașov în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va răspunde totuși la clarificări în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită pentru depunerea ofertelo

Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini: -Extrase de Carte Funciară cu privire la Imobil;

- Plan de situație al Imobilului.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Art. 1. Părțile contractante.

1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în

Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, Județul Brașov, CUI 4384150, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Județean Brașov ______________________________, în calitate de

„LOCATOR"

Și

 • 1.2.  S.C................................... cu   sediul/domiciliul în ........................ str.

......................... nr. ........... Județul ........... CUI/CIF  ............. înregistrată la Registrul Comerțului al....................sub nr............reprezentata prin domnul/doamna..................în

calitate de „LOCATAR"

Denumite în cele ce urmează, în mod colectiv „Părțile" și în mod individual „Partea", împreună convin după cum urmează:

Art. 2. Obiectul închirierii
 • 2.1. Locatorul se obligă să închirieze imobilul construcție descris în caietul de sarcini ce constituie anexă și face parte integrantă a prezentului contract, către Locatar, iar Locatarul se obligă să plătească chiria aferentă imobilului către Locator.

 • 2.2. Prin „Imobil" în sensul prezentului contract se înțelege ansamblul format din următoarele bunuri:

„Complex Agrement Tâmpa" situat în Municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu, nr. 5, jud. Brașov, Unitate mixtă prestări servicii cu caracter sportiv,

o Corp A, corp administrativ cu regim de înălțime P+2E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la Al.l, sub număr cadastral CI, nr. Top 6696,6697.

o Corp B, bazin de înot și anexe cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la Al.2, sub număr cadastral C2, nr. Top 6696,6697.

o Corp C, sală de gimnastică, sală de jocuri, cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A1.3, sub număr cadastral C3, nr. Top 6696,6697.

 • 2.3. Predarea Imobilului se face pe baza unui proces - verbal de predare - primire la data încheierii prezentului Contract.

 • 2.4. Locatorul se obligă să predea și Locatarul se obligă să preia și să accepte Imobilul prin semnarea procesului - verbal de predare - primire.

Art. 3. Destinația Imobilului construcție
 • 3.1. Imobilul va fi folosit numai pentru defășurarea activităților sportive și de agrement. Destinația Imobilului nu va fi modificată fără aprobarea scrisă prealabilă a Locatorului.

 • 3.2. Locatarul declară ca a controlat Imobilul și starea actuală a Imobilului și acesta corespunde destinației convenite.

 • 3.3. Locatarul va fi singurul răspunzător pentru obținerea tuturor aprobărilor, autorizațiilor și/sau avizelor etc., care sunt necesare în baza legilor și reglementărilor aplicabile cu privire la activitățile pe care intenționează să le desfășoare sau le va desfășura în Imobil, fără nicio obligație de intervenție în sarcina Locatorului sau acțiune împotriva Locatorului în acest sens.

 • 3.4. Neacordarea sau retragerea oricăror asemenea aprobări, avize și/sau autorizații nu va avea în niciun caz ca rezultat anularea sau rezilierea prezentului Contract sau schimbarea condițiilor contractuale.

Art. 4. Durata contractului
 • 4.1. Durata închirierii este de 3 (trei) ani, începând cu data a semnării prezentului

contract și a procesului verbal de predare primire și până la....................

 • 4.2. Locatarul nu va avea dreptul de a denunța unilateral Contractul înainte de expirarea duratei inițiale, decât cu respectarea unui termen prealabil de preaviz de 6 luni zile.

4.3 înainte de expirarea duratei inițiale de închiriere, Locatarul poate solicita Locatorului prelungirea duratei prezentului Contract. în acest caz, cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea duratei inițiale a contractului, Locatarul va trimite către Locator o "notificare de prelungire", în care va arăta și perioada pentru care solicită prelungirea. în urma "notificării de prelungire" transmisă de Locatar și acceptată de către Locator, durata Contractului se va prelungi printr-un Act Adițional pe perioada negociată de părți.

Art. 5. Drepturile și obligațiile părților
A. Obligațiile locatorului
 • 5.1. Locatorul se obligă:

 • a) Să predea locatarului Imobilul în baza procesului-verbal de predare - primire;

 • b) Să garanteze Locatarului liniștita și utila folosință a Imobilului; în conformitate cu prevederile art. 1789 din Codul Civil;

 • c) Să îl garanteze pe Locatar împotriva viciilor ascunse ale Imobilului;

B. Obligațiile locatarului

 • 5.2. Locatarul se obligă:

 • a) să ia în primire Imobilul;

 • b) să plătească chiria pe 3 (trei) luni în avans, conform caietului de sarcini, și să constituie garanția de bună execuție a contractului în condițiile prevăzute de prezentul contract;

 • c) să plătească chiriile ulterioare în cuantumul, la termenul și în condițiile prevăzute de prezentul contract precum și utilitățile aferente Imobilului închiriat;

 • d) să folosească Imobilul cu prudență, diligență și să respecte destinația stabilită prin caietul de sarcini și prezentul Contract;

 • e) să respecte reglementările legate de protecția împotriva incendiilor și de siguranță prevăzute de: (i) lege, reglementări sau norme, sau (ii) reglementări obligatorii aplicabile din materia asigurărilor;

 • f) la expirarea sau încetarea Contractului, să predea Imobilul către Locator igienizat, reparat și întreținut într-o stare corespunzătoare, exceptând uzura normală. Toate îmbunătățirile Locatarului vor rămâne în Imobil în proprietatea Locatorului și fără niciun cost pentru Locator (respectiv cu titlu gratuit).

 • 5.3. Activitățile și operațiunile Locatarului din Imobil vor fi permanent în conformitate cu prevederile legale, regulamentele și standardele aplicabile, precum și cu prevederile Contractului.

Art. 6. Plata chiriei și a utilităților
 • 6.1. Plata chiriei se va efectua în avans pe primele 3 (trei) luni de la data încheierii contractului de închiriere a bunului proprietate publică.

 • 6.2. Plata chiriilor lunare ulterioare se va efectua în primele 5 (cinci) zile ale lunii următoare lunii pentru care se datorează chiria.

 • 6.3. Locatarul va plăti Locatorului chiria lunară în LEI, în conformitate cu oferta sa declarată câștigătoare prin procesul-verbal de adjudecare a licitației.

 • 6.4. Locatarul va putea fi folosi garanția de participare în vederea achitării avansului din chirie. în această situație, suma depusă cu titlu de garanție de participare se va deduce din avansul chiriei, iar locatarul va urma să achite doar diferența avansului din chirie. în măsura în care cuantumul garanției de participare depășește cuantumul avansului de chirie, suma rămasă din garanția de participare, ulterior achitării chiriei, se va restitui locatarului.

 • 6.5. Plata utilităților se va face lunar de către Locatar, în primele 5 (cinci) zile ale lunii următoare lunii pentru care se datorează aceste utilități. Locatarul se obliga să achite eventualele diferențe apărute ulterior rezultate ca urmare a variației prețurilor și tarifelor la energia electrică, apă, căldură, etc. percepute prin apariția unor acte normative, în termen de 10 zile de la data solicitării acestora.

 • 6.6. Neplata la termen a chiriei și utilităților atrage penalități de 1 %/zi de întâziere.

 • 6.7. Prezentul Contract constituie titlu executoriu pentru neplata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite de art. 1798 din Codul Civil.

Art. 7. îmbunătățirile Locatarului
 • 7.1. Locatarul va putea efectua îmbunătățiri asupra Imobilului închiriat numai pe baza unui proiect de amenajare aprobat în scris de Locator.

 • 7.2. Aprobarea proiectului de amenajare a Imobilului de către Locator nu va putea fi interpretată drept recunoaștere sau confirmare din partea Locatorului a faptului că proiectul de amenajare este realizat în concordanță cu legile și regulamentele în vigoare.

 • 7.3. „Proiectul de amenajare": reprezintă documentația completă care conține planurile detaliate, piese scrise, schițele, desenele, specificațiile tehnice și orice alte elemente care sunt prevăzute de lege sau necesare pentru amenajarea Imobilului și în specificațiile tehnice și de design care corespund cu calitatea Imobilului de monument istoric, în vederea începerii lucrărilor de amenajare ale Locatarului.

 • 7.4. La finalizarea lucrărilor Locatarului, Locatarul va anunța Locatorul în scris asupra finalizării lucrărilor, iar Locatorul va emite un proces-verbal de terminare a lucrărilor, sub condiția ca prevederile prezentului Contract, ale proiectului de amenajare aprobat de Locator să fi fost respectate.

 • 7.5. Locatarul este obligat să obțină, pe proprie răspundere, toate autorizațiile necesare pentru lucrările de amenajare a Imobilului. Responsabilitatea întocmirii unui proiect de amenajare în conformitate cu legea revine în totalitate Locatarului.

 • 7.6. Locatarului îi este interzis să facă modificări de structură sau schimbări în interiorul Imobilului sau în exteriorul Imobilului pe toata perioada Contractului, fără acordul prealabil în scris al Locatorului. Aceasta clauză se aplică și în cazul inscripțiilor de orice tip (panouri, logo-uri, reclame luminoase, etc.).

 • 7.7. în cazul în care finalizarea lucrărilor este întârziată datorită măsurilor de construcție dispuse de Locatar pentru modernizarea/dotarea Imobilului, această împrejurare nu va determina întârzierea plăților niciuneia din sumele datorate conform prezentului Contract.

 • 7.8. Orice costuri, cheltuieli, taxe sau daune în legătură cu lucrările efectuate de către Locatar vor fi suportate de Locatar, dacă va fi necesar.

 • 7.9. în cazul în care Locatarul nu respectă cele convenite mai sus, Locatorul va avea dreptul:

 • a) Să solicite ca orice lucrare neautorizată realizată de către Locatar să fie înlăturată de către Locatar în cel mai scurt timp posibil și să solicite acestuia să repare orice daune aduse de respectivele lucrări neautorizate (fie în natură, fie în echivalent după cum va fi decis în mod discreționar de către Locator), iar acest lucru nu va exonera Locatarul de obligația de a finaliza lucrările sau de a remedia alte daune aduse;

 • b) Să intre în Imobil pentru a înlătura orice modificare/lucrare suplimentară neautorizată.

 • 7.10. Locatorul va putea acorda Locatarului compensări și/sau reduceri ale Chiriei pentru cheltuielile efectuate de acesta cu lucrările de amenajarea a Imobilului, pe baza de documente justificative. Compensările și/sau reducerile Chiriei nu vor putea depăși 30 % din valoarea cheltuielilor efectuate și dovedite pe baza de documente justificative prezentate de Locatar.

Art. 8. Supravegherea Imobilului

 • 8.1. Locatarul va fi pe deplin răspunzător pentru supravegherea și paza Imobilului și a propriilor instalații și materiale din cadrul Imobilului.

 • 8.2. Locatarul va răspunde pentru toate daunele cauzate Imobilului sau produse în cadrul acestuia, indiferent dacă acestea sunt cauzate de Locatar sau de terțe persoane precum directorii, reprezentanții, angajații, agenții, consultanții, contractorii, reprezentanții sau vizitatorii săi și/sau orice alte persoane.

 • 8.3. Locatorul nu va despăgubi Locatarul pentru afectarea folosinței de către Locatar a Imobilului, cauzate de terți, alți locatari, ocupanți și/sau intruși, inclusiv în cazul spargerilor sau furturilor, cu sau fără tâlhărie sau în orice alt caz/eveniment.

 • 8.4. Locatarul este obligat să încheie o asigurare corespunzătoare în acest sens, fără posibilitatea (Locatarului și asigurătorului) de a se îndrepta împotriva Locatorului și/sau împotriva asigurătorilor Locatorului.

 • 8.5. Locatorul are dreptul de acces în Imobil după notificarea prealabilă trimisă către Locatar cu cel puțin 3 zile înaintea accesului, notificarea specificând orele/datele și durata vizitei.

 • 8.6. Locatarul va asigura un set de chei pentru situații de urgență, precum și o persoană desemnată responsabilă pentru asemenea situații de urgență.

Art. 9. Reparații și întreținere
 • 9.1. Locatarul se obligă să utilizeze și să întrețină Imobilul întocmai ca un proprietar diligent, excluzând uzura normală.

 • 9.2. Locatarul se obligă să mențină Imobilul pe perioada Contractului în stare bună de funcționare și reparare și să aibă grijă ca toate lucrările de reparații, întreținere ce nu cad în mod expres în sarcina Locatorului să fie executate de către Locatar cu constructorii, la alegerea și pe cheltuiala sa.

 • 9.3. Locatarul va păstra, pe toata durata locațiunii, Imobilul îngrijit si curat.

 • 9.4. în special și fără limitare, Locatarul se obligă:

 • a)     Să asigure prin antreprenori, la alegerea și pe cheltuiala sa, inspecția, verificarea și întreținerea regulată, în conformitate cu reglementările aplicabile, precum și cu cerințele aplicabile, a tuturor instalațiilor și echipamentelor tehnice din Imobil;

 • b)     Să asigure, pe cheltuiala sa, curățenia, decontaminarea și dezinfectarea corespunzătoare a Imobilului, atunci când este cazul;

 • c)     Să asigure respectarea pe perioada Contractului, a tuturor cerințelor impuse cu privire la activitățile sale în Imobil, în baza acordurilor, autorizațiilor și/sau avizelor, precum și a oricăror reglementări care pot fi aplicabile cu privire la operațiunile pe care intenționează să le presteze sau pe care le va presta în Imobil;

 • 9.5. Locatarul se obligă să execute lucrările de reparații și întreținere în așa fel încât Imobilul să rămână în orice moment pe perioada închirierii în stare bună de reparație și întreținere, cu excepția uzurii normale.

 • 9.6. Cu excepția cazurilor de urgență, toate lucrările de reparații, întreținere care vor fi executate cu privire la Imobil și care pot afecta în orice mod folosința acestuia, trebuie notificate Locatorului (împreună cu o descriere detaliată a acestora și cu o solicitare de aprobare), nu mai târziu de 15 zile înainte de începerea acestora. în plus, Locatorul trebuie să primească, nu mai târziu de 15 zile de la predarea provizorie a acestor lucrări, copii de pe toate planurile de execuție, rapoarte de predare provizorie și dosare aferente acestor lucrări.

 • 9.7. Toate lucrările de reparație, întreținere executate de către Locatar în Imobil trebuie executate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile (inclusiv cu privire la protecția împotriva incendiilor, sănătatea și siguranța la locul de muncă), după caz, după obținerea aprobării Locatorului și a tuturor avizelor și/sau autorizațiilor necesare, fără a afecta structura Imobilului și fără riscuri sau răspunderi pentru Locator.

Art. 10. Modificări aduse Imobilului după data încheierii prezentului Contract
 • 10.1. Locatarul nu va putea să aducă niciun fel de modificări sau schimbări Imobilului fără ca mai întâi să prezinte planurile sale către Locator și fără a obține aprobarea prealabilă și în scris de la Locator.

 • 10.2. La sfârșitul perioadei contractuale, Imobilul va fi predat Locatorului în stare bună, exceptând uzura cauzată de folosința normală.

 • 10.3. Părțile convin în mod expres ca orice daune sau avarii cauzate Imobilului ca rezultat al înlăturării oricăror modificări și/sau schimbări aduse Imobilului (inclusiv orice instalații, echipamente și/sau compartimentări), nu vor fi considerate uzură normală a Imobilului.

 • 10.4. La încetarea acestui Contract, Locatarul se obligă să permită accesul liber al Locatorul în interiorul Imobilului, să nu îi impiedice accesul în niciun fel și să predea Imobilul către Locator în termen de 15 zile.

 • 10.5. în cazul în care Locatarul nu preda Imobilul către Locator în termen del5 zile de a încetarea Contractului, Imobilul se va considera a fi folosit abuziv de către Locatar. în această situație Locatarul este obligat să plătească pentru această întârziere: (i) Chiria pentru perioada suplimentară și (ii) toate prejudiciile în conformitate cu art. 1.831 alin. (2) din Codul Civil, dar nu mai puțin de 0,25% din valorea chirire lunare/pentru fiecare zi de întârziere în predarea Imobilului.

Art. 11. Publicitate
 • 11.1. Cu condiția primirii oricăror autorizații cerute de lege, Locatarul are dreptul să monteze în afara Clădirii, pe cheltuiala sa, orice însemn sau logo și să facă publicitate pe Clădire, cu condiția ca însemnele de pe clădire propuse de Locatar să respecte criteriile vizuale stabilite de standardele urbanistice și acelea stabilite de Locator. în acest sens, toate propunerile de publicitate trebuie să fie prezentate pentru aprobarea prealabilă a Locatorului, aprobare ce nu va fi reținută în mod nerezonabil.

 • 11.2. La sfârșitul închirierii, pe cheltuiala sa, Locatarul va înlătura aceste însemne, logo-uri și/sau însemne publicitare de pe Imobil.

Art. 12. Subînchirierea
 • 12.1. Locatarul nu va avea dreptul, sa subînchirieze Imobilul {total sau parțial) niciunui țert. Nu se consideră subînchiriere în sensul prezentului contract, închirierea cu ora a spațiilor din Interiorul Imobilului către utilizatorii finali în scopul desfășurării activităților pentru care Imobilul a fost închiriat

Art. 13. Cesiunea inchirierii
 • 13.1. Locatarul nu are dreptul de a își cesiona sau transfera (total sau parțial) drepturile și/sau obligațiile deținute în temeiul acestui Contract către nicio terță persoană.

Art. 14. Asigurarea
 • 14.1. Locatarul se obligă să încheie contracte de asigurare care să acopere următoarele:

 • a)     Asigurarea de răspundere pentru daunele cauzate de activitatea Locatarului desfășurată în Imobil;

 • b)     Asigurarea tuturor echipamentelor și instalațiilor amplasate în Imobil de către Locatar (precum si a tuturor modificărilor executate în Imobil, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, inclusiv îmbunătățirile Locatarului), fie ele imobile sau nu;

 • c)     Asigurarea de răspundere pentru terți, printr-o acoperire standard la oricare dintre companiile de asigurări recunoscute pe plan național și să mențină aceste asigurări pe durata Contractului. O copie de pe polița/polițele de asigurare va fi predată de către Locatar către Locator în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare după începerea Contractului și după încheierea oricărui amendament sau a unei reînnoiri a poliței de asigurare.

Art. 15. Distrugere
 • 15.1. în cazul în care, ca urmare a unui incendiu, explozie, indiferent de cauză sau ca urmare a oricărui accident, Clădirea este parțial distrusă și cu condiția ca Locatarul să poată să își desfășoare în continuare activitatea în restul părții Clădirii (deși în mod limitat), închirierea nu va înceta și va continua să fie producă efecte cu privire la partea clădirii ce nu a fost distrusă; în acest caz, până la data finalizării reconstrucției părților distruse, Chiria va putea fi ajustată descrescător, direct proporțional, luând în considerare numărul de metri pătrați care au fost distruși și care nu mai pot fi folosiți de Locatar. în cazul în care distrugerea se datorează Locatarului (sau cocontractantilor acestuia), Chiria nu se va reduce.

 • 15.2. în cazul în care, ca urmare a unui incendiu, explozie, sau oricărui accident:

 • (i) Clădirea este distrusă în așa fel încât Locatarul nu își mai poate continua activitatea într-un mod rezonabil și (cumulativ);

 • (ii) evenimentul nu a fost cauzat de către Locatar, Locatarul va avea dreptul de a solicita rezilierea Contractului.

Art. 16. Garanția contractului
 • 16.1. Locatarul este obligat să constituie o garanție a contractului constând în contravaloarea chiriei pe 5 (cinci luni) odată cu încheierea contractului. Garanția contractului se va reține de către Locator și va fi restituită Locatarului la încetarea contractului de închiriere dacă nu există împrejurări care să îndreptățească Locatorul să rețină sume din această garanție.

 • 16.2. Locatarul se obligă să vireze cu titlu de garanție în contul Locatorului nr. R033TREZ1315006XXX00169, deschis la Trezoreria Brașov, odată cu încheierea contractului. Consemnarea garanției se va menționa în procesul-verbal de predare primire.

 • 16.3. Locatorul are dreptul sa execute Garanția (depozitul bancar), total sau parțial, pentru acoperirea oricărei obligații (de orice natură) a Locatarului în baza acestui Contract, care este datorată/platibilă, dar neachitată în termen de 30 zile de la scadența. în asemenea caz, Locatorul va notifica Locatarul în scris folosirea garanției pentru plata obligației restante a Locatarului. De asemenea, în cazul încetării sau rezilierii Contractului, Locatorul va avea dreptul de a utiliza Garanția pentru a stinge orice creanță datorată de către Locatar născută pe baza acestui Contract.

 • 16.4. în cazul în care Garanția este folosită de către Locator, total sau parțial, fără rezilierea Contractului, Locatarul se obligă să completeze fără întârziere valoarea Garanției până la valoarea sa inițială, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea Locatorului.

 • 16.5. Locatarul nu are dreptul de a intra in posesia Imobilului înainte de constituirea garanțiilor, cu excepția cazului în care se convine în alt fel de către Locator.

Art. 17. încetarea contractului
 • 17.1. Prezentul contract va înceta:

 • a) La expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) Prin acordul părților;

 • c) Prin denunțare unilaterală la inițiativa Locatorului, cu preaviz de 90 de zile;

 • d) Prin denunțare unilaterală la inițiativa Locatarului cu preaviz de 6 luni zile.

 • e) Prin reziliere la inițiativa Locatorului.

 • 17.2. în acest sens, dacă Chiria nu se plătește de către Locatar într-un termen de 30 de zile de la notificarea Locatorului trimisă în acest sens după scadență, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Locatorul va avea dreptul de a rezilia unilateral și de plin drept Contractul, în conformitate cu art. 1552 Cod Civil, printr-o simplă declarație de reziliere unilaterală scrisă, trimisă Locatarului în acest sens. Contractul va înceta de drept la data comunicării de către Locator către Locatar a declarației de reziliere unilaterală, fără nicio altă punere în întârziere și fără îndelinirea nici unor formalități sau proceduri și fără intervenția instanțelor de judecată sau de arbitraj.

 • 17.3. Prevederile de reziliere mai sus menționate sunt de asemenea aplicabile și în cazul in care:

 • (i) Locatarul schimbă destinația Imobilului fără aprobarea prealabilă și în scris a Locatorului și/sau

 • (ii) Locatarul cauzează prejudicii Imobilului și acestea nu sunt sau nu au fost rectificate în termen de 30 de zile se la notificarea Locatorului trimisă Locatarului în acest sens;

 • (iii) Locatarul subînchiriază total sau parțial Imobilul sau cesionează drepturile sau obligațiile din prezentul Contract.

 • 17.4. Părțile convin în mod expres ca, în cazul în care Locatarul nu își respectă obligațiile sale esențiale precum și alte obligații de plată, cu excepția Chiriei reglementate de mai sus, Locatorul va avea dreptul de a rezilia Contractul, într-un termen de 30 zile de la notificarea trimisă Locatarului de către Locator în acest sens prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, termen în care Locatarul are dreptul de a își îndeplini aceasta obligație notificată.

 • 17.5. Dacă Locatarul nu soluționează situația într-un termen de 30 de zile de la data notificării, Locatorul va avea dreptul de a rezilia unilateral Contractul.

 • 17.6. începând cu data încetării Contractului, Locatorul are dreptul de a reintra în posesia Imobilului.

 • 17.7. în cazul în care Contractul încetează înainte de împlinirea duratei pentru care a fost încheiat din cauze datorate Locatarului, acesta din urma va trebui sa suporte toate costurile și cheltuielile, rezultate sau legate de încetarea Contractului, având totodată obligația de a plăti Locatorului, pe lângă Chiria scadentă înainte de încetarea Contractului și o despăgubire egală cu valoarea chiriei calculată de la momentul încetării contractului de închiriere și până la expirarea termenului inițial de 3 ani a contractului de închiriere, dar nu mai puțin valoarea a 3 luni de Chirie. Locatorul nu are obligația de a face dovada existenței și/sau întinderii prejudiciului suferit ca urmare a încetării Contractului din culpa Locatarului.

Art. 18. Daune moratorii
 • 18.1. Daunele moratorii se vor acumula automat, la orice sume scadente (Chirie, utilități, etc.) în baza acestui Contract, cu o rata de 3% per zi de întârziere, calculată de la data scadenței până ia data plății, fără a fi necesară nicio altă formalitate sau notificare de punere în întârziere. Locatarul este de drept în întârziere în ceea ce privește obligațiile de plată a Chiriei, precum și a oricăror sume datorate în baza prezentului Contract.

Art. 19. Legea aplicabilă.
 • 19.1. Prezentul Contract este încheiat și interpretat doar în conformitate cu legea română.

 • 19.2. Orice dispute sau pretenții născute sau legate de acest Contract vor fi supuse unei negocierii amiabile între Părți;

 • 19.3. Orice neînțelegere născută din sau în legătura cu prezentul Contract, inclusiv legată de atribuirea, executarea, încheierea sau încetarea sa, va fi soluționată de către instanța de contencios administrativ competentă.

Art. 20. Costuri si cheltuieli
 • 20.1. Cu privire la toate costurile și cheltuielile legate de încheierea acestui Contract, fiecare Parte va suporta propriile cheltuieli. Locatarul va suporta taxele și onorariul notarial care sunt percepute pentru autentificarea prezentului Contract și a eventualelor acte adiționale la acesta.

Art. 21. Remedii cumulative
 • 21.1. Toate remediile care sunt la dispoziția Locatorului în cazul încălcării Contractului de către Locatar sunt cumulative și pot fi exercitate concomitent sau separat, iar exercitarea unui remediu de către Locator nu va fi considerat că exclude automat celelalte remedii.

Art. 22. Forța majoră
 • 22.1. Prin forța majoră se va înțelege un eveniment în afara voinței Părților, imprevizibil și de neînlăturat, născut după data încheierii prezentului Contract și care împiedică Părțile să își îndeplinească obligațiile, parțial sau total, eveniment confirmat în mod legal de Camera de Comerț si Industrie a României.

 • 22.2. în cazul în care un eveniment ca cele mai sus menționate va continua mai mult de 60 (șaizeci) de zile calendaristice, fiecare Parte va avea dreptul de a rezilia Contractul fără răspundere în fața celeilalte Părți.

Art. 23. Notificări
 • 23.1. Toate notificările, declarațiile, cererile, solicitările și alte comunicări necesare în temeiul prezentului Contract se vor efectua în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail cu confirmare de primire, adresat celeilalte Părți la adresa menționată în prezentul articol sau la orice altă adresă aleasă de către Părți, indicată într-o notificare.

Pentru Locator:

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAȘOV, reprezentată prin prin Președintele Consiliului Județean Brașov,

Sediul în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, Județul Brașov, CUI 4384150,

Fax:

E-mail:

Pentru Locatar,

S.C...................................

Sediul/domiciliul in ........................ str. ......................... nr. ........... Județul ........... CUI/CIF

.............înregistrata la Registrul Comerțului al....................sub nr............reprezentata prin domnul/doamna..................

Fax:

E-mail:

Art. 24. Dispoziții finale
 • 24.1. Modificările, amendamentele sau renunțările la oricare dintre termenii și condițiile acestui Contract nu vor intra în vigoare decât dacă se fac în scris și sunt semnate de Părți.

 • 24.2. Prezentul Contract care anulează și înlocuiește toate acordurile sau convențiile anterioare dintre Părți cu privire la obiectul sau reprezintă întregul Contract încheiat între Părți, cu privire la obiectul său.

 • 24.3. Dacă nu se convine altfel în prezentul Contract, niciuna dintre prevederile acestui Contract nu are scopul de a crea drepturi sau obligații în favoarea persoanelor sau entităților care nu fac parte din acest Contract, inclusiv, dar fără a se limita la angajați sau foști angajați ai oricăreia dintre Părți sau de a conferi drepturi la despăgubiri sau reparații cu privire la persoane sau entități, altele în afara Părților și a succesorilor lor în drepturi.

DATA                                         Locator

Județul Brașov

prin Consiliul Județean Brașov

Locatar

JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Instrucțiuni pentru ofertanți privind licitația publică pentru închirierea imobilului construcție - Complex Agrement Tâmpa, bun aflat proprietatea privată a Județului Brașov

Preambul

Licitația publică pentru închirierea bazei sportive și de agrement Olimpia, bun proprietatea publică a Județului Brașov, astfel cum este descris în prezentele instrucțiuni, este organizată de către Consiliul Județean Brașov în conformitate cu prevederile Constituției României, republicate, ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicate, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, republicate, precum și ale Regulamentului privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică și privată aparținând Județului Brașov, aprobat prin HO nr...............

Prezentele instrucțiuni au caracter obligatoriu pentru ofertanți iar nerespectarea lor atrage descalificarea ofertelor și imposibilitatea participării ofertanților la licitație.

Capitolul I Informații privind obiectul licitației

Art. 1. Descrierea bunului ce formează obiectul licitației. Obiectul licitației îl constituie închirierea imobilului construcție Complex Agrement Tâmpa, situat în Municipiul Brașov, Str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5, județul Brașov, denumit în continuare Imobilul, și care este compusă din următoarele bunuri:

 • 1.1. „Complex Agrement Tâmpa”, situat în Municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu, nr. 5, jud. Brașov, Unitate mixtă prestări servicii cu caracter sportiv,

o Corp A, corp administrativ cu regim de înălțime P+2E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la Al.l, sub număr cadastral CI, nr. Top 6696,6697.

o Corp B, bazin de înot și anexe cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la Al.2, sub număr cadastral C2, nr. Top 6696,6697.

o Corp C, sală de gimnastică, sală de jocuri, cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A 1.3, sub număr cadastral C3, nr. Top 6696,6697.

Art. 2 Prețul chiriei.
 • (1) Prețul minim al chiriei pentru pornirea licitației publice este stabilit prin raportul de

evaluare întocmit la data de 18.09.2015, de către SC Danina Star SRL, prin exp. ANEVAR loan Palici, însușit de plen, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr......../...........

 • (2) Chiria va constitui venit la bugetul Județului Brașov.

 • (3) Chiria lunară asumată de ofertantul declarat câștigător se achită în lei, în contul nr. R092TREZ13121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Brașov.

 • (4) Chiria lunară se actualizează automat cu indicele de inflație, în fiecare an, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la contractul de închiriere.

Art. 3. Durata închirierii. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 4. Destinația Imobilului scos la licitație în vederea închirierii.
 • (1) Imobilul este scos la licitație în vederea închirierii pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement.

 • (2) Ofertantul câștigător nu va putea schimba destinația imobilului.

Capitolul II Instrucțiuni pentru depunerea ofertelor

Art. 5. Data desfășurării licitației.
 • (1) Licitația publică în vederea închirierii Imobilului descris la art. 1 se va desfășura în conformitate cu procedura licitației publice cu plic închis prevăzută de caietul de sarcini și va avea loc în data de......./....../........ la sediul Consiliului Județean Brașov cu sediul în Brașov, B-

dul Eroilor nr. 5, Județul Brașov, când se va verifica conformitatea ofertelor și a documentelor depuse.

Art. 6. Participarea la licitație.
 • (1) Au dreptul de a participa la licitația publică în vederea închirierii Imobilului proprietate privată descris la art. 1, orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, ce îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de prezentelor instrucțiuni.

 • (2) Nu pot participa la prezenta licitație sub sancțiunea excluderii persoanele care au participat la întocmirea documentației și cele care sunt implicate direct in procesul de evaluare al ofertelor.

Art. 7. Termenul limită de depunere a ofertelor.
 • (1) Persoana interesată să participe la licitație trebuie să elaboreze și să depună oferta în conformitate cu prevederile prezentelor instrucțiuni.

 • (2) Persoana care a înregistrat o ofertă în vederea participării la licitație va dobândi calitatea de „ofertant".

 • (3) Termenul limită pentru depunerea ofertelor în vederea înscrierii la licitație este

 • (4) Ofertanul trebuie să depună diligențele necesare pentru a se asigura că oferta va ajunge la Consiliul Județean Brașov până la termenul limită prevăzut, indiferent de mijlocul de comunicare al acesteia. Oferta făcută în termen, dar ajunsă la Consiliul Județean Brașov după împlinirea termenului chiar și din cauze neimputabile ofertantului nu produce niciun efect. Ea va fi înapoiată ofertantului fără a fi deschisă.

 • (5) Prezentele instrucțiuni au caracter obligatoriu pentru ofertanți, iar nerespectarea lor atrage descalificarea ofertelor și imposibilitatea participării ofertanților la licitație.

Art. 8. Forma ofertei.
 • (1) în vederea participării la licitație, ofertanții sunt obligați să transmită oferta în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior, prin serviciul poștal sau direct la registratura generală a Consiliului Județean Brașov cu sediul B-dul Eroilor nr. 5, cam 10. Ofertele vor fi înregistrate în ordinea primirii lor.

 • (2) Oferta va fi formulată în scris într-un singur exemplar semnat de către ofertant.

 • (3) Ofertele vor fi redactate în limba română.

 • (4) Fiecare ofertant va depune o singură ofertă.

 • (5) Pe plicul exterior se va indica licitația publică pentru care este depusă oferta și va trebui să conțină documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) - h) pentru ofertanții persoane juridice sau documentele prevăzute de art. 9 alin. (2) lit a) - h) pentru ofertanții persoane fizice.

 • (6) Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Acest plic va conține oferta financiară propriu-zisă din care trebuie să reiasă prețul oferit. Plicul interior va conține documentul prevăzut la art. 9 alin.

 • (1) lit. i) pentru ofertanții persoane juridice sau documentul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. i) pentru ofertanții persoane fizice.

 • (7) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea ofertelor și desfășurarea licitației publice deschise.

 • (8) Nu vor fi selectate ofertele nesemnate (pentru persoanele fizice) și ofertele nesemnate de persoana împuternicită să angajeze persoana juridică și neștampilate (pentru persoanele juridice).

Art. 9. Lista documentelor necesare pentru participarea la licitație.

(1) Ofertanții persoane juridice trebuie să depună următoarele documente:

 • a) adresă de înaintare a ofertei, semnată de ofertant, în conformitate cu anexa 1 la prezentele instrucțiuni;

 • b) cazier judiciar al administratorului societății;

 • c) copie după certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, după actul constitutiv, după actele adiționale la acesta și după certificatul de înregistrare fiscală;

 • d) dovada calității de reprezentant al ofertantului. Reprezentanții legali ai ofertanților vor prezenta actul de identitate însoțit de o copie conformă cu originalul a certificatului constatator al persoanei juridice care le conferă calitate de persoană împuternicită;

 • e) dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 • f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară, dizolvare sau faliment;

 • g) declarație bancară despre accesul societății la resurse financiare, facilități de credit (trebuie stipulată suma maximă a facilității de credit), sau orice alte documente din care reiese dovada deținerii cel puțin a contravalorii chiriei minime de pornire a licitației pentru 5 luni pentru Imobil, din resurse financiare și facilități de credit;

 • h) Dovada constituirii garanției de participare la licitația de închiriere ce reprezintă cuantumul a 10% din chiria minima anuală pentru imobil, de la care se va porni licitația, perioada de valabilitate a garanției va acoperi întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului.

 • i) Oferta financiară.

 • (2) Ofertanții persoane fizice trebuie să depună următoarele documente:

 • a) adresă de înaintare, semnată de ofertant, în conformitate cu anexa 1 la prezentele instrucțiuni;

 • b) cazier judiciar al ofertantului;

 • c) copie după actul de identitate;

 • d) copie de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, în cazul în care ofertantul urmărește să desfășoare servicii cu caracter profesional;

 • e) dovada calității de reprezentant al ofertantului, în cazul în care ofertantul participă la licitație prin reprezentant. Reprezentantul convențional sau persoana împuternicită de reprezentantul legal să participe și să liciteze va prezenta actul de identitate însoțit de împuternicire notarială;

 • f) dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 • g) Declarație bancară despre accesul ofertantului la resurse financiare, facilități de credit (trebuie stipulată suma maximă a facilității de credit), sau orice alte documente din care reiese dovada deținerii cel puțin a contravalorii chiriei minime de pornire a licitației pentru 5 luni pentru Imobil, din resurse financiare și facilități de credit.

 • h) Dovada constituirii garanției de participare la licitație, ce reprezintă cuantumul a 10% din chiria minima anuală pentru imobile, de la care se va porni licitația, perioada de valabilitate a garanției va acoperi întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului.

 • i) Oferta financiară.

Capitolul III Procedura garanția de participare

Art. 10. Constituirea garanției de participare. (1) Garanția pentru participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Consiliul Județean Brașov față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere a Imobilului.

 • (2) Garanția de participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul: RO 33TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Brașov sau scrisoare de garanție bancară în favoarea Județului Brașov, eliberată de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate.

Art. 11. Valoarea garanției de participare și perioada de valabilitate a acesteia.
 • (1) Garanția de participare este stabilita în procent ce reprezintă cuantumul a 10% din chiria minima anuală pentru imobil, de la care se va porni licitația, perioada de valabilitate a garanției va acoperi întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului.

 • (2) Perioada de valabilitate a garanției este de 90 de zile.

Art. 12. Restituirea și imputația garanției.
 • (1) Garanția pentru participare, constituită de ofertant a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie în cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de închiriere sau se scade din contravaloarea chiriei pe care ofertantul s-a obligat să o plătească.

 • (2) Garanția de participare la licitația de închiriere constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației publice deschise.

Art. 13. Pierderea garanției de participare.
 • (1) Ofertantul va pierde suma constituită cu titlu de garanție atunci când acesta se află în una din următoarele situații:

 • a) când ofertantul își revocă oferta, după deschiderea acesteia și înainte de adjudecare;

 • b) ofertantul își revocă oferta după adjudecare;

 • c) oferta sa fiind câștigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de închiriere în termen de 5 de zile lucrătoare, de la data comunicării rezultatului sau nu se prezintă pentru semnarea contractului, în cazul în care nu se depun contestații sau de la soluționarea contestațiilor, după caz.

 • d) oferta fiind stabilita câștigătoare, ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție în termen de 3 zile de la semnarea contractului de închiriere;

 • (2) Garanția de participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată ca fiind câștigătoare se restituie acestuia în cel mult 15 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

 • (3) Garanția de participare constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se returnează acestora, în cel mult 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de închiriere cu ofertantul declarat câștigător, pe baza unei cereri scrise

 • (4) în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), garanția de participare se va vira în bugetul propriu al Județului Brașov prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean.

Art. 14. Valoarea garanției de bună execuție și pierderea ei.
 • (1) Garanția de bună execuție contractuală se constituie prin scrisoare de garanție bancară, virament bancar sau în numerar, în termen de 3 zile de la semnarea contractului de închiriere.

 • (2) Valoarea garanției de bună execuție reprezintă contravaloarea chiriei la care se va încheia contractul pentru 5 (cinci) luni. Garanția de bună execuție se reține:

 • - în cazul în care locatarul nu achită contravaloarea chiriei timp de 90 de zile;

 • - în cazul în care locatarul nu achită contravaloarea facturilor pentru utilități timp de 90 de zile;

 • - în cazul în care se constată deteriorarea stării fizice actuale a spațiului.

 • (3) Garanția de bună execuție se restituie în termen de 30 de zile de la încetarea contractului de închiriere, în baza unei cereri scrise.

Capitolul IV Dispoziții privind desfășurarea licitației.

Art. 14. Desfășurarea licitației.
 • (1) Licitația publică în vederea închirierii imobilului, se va desfășura în conformitate cu dispozițiile Caietului de sarcini cu plic închis.

 • (2) Pentru desfășurarea procedurii licitației publice organizate în vederea închirierii imobilului proprietatea privată a județului Brașov este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți.

 • (3) în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun 2 (două) oferte sau dacă după deschiderea și analizarea plicurilor exterioare, nu sunt două oferte care să îndeplinească condițiile de eligibilitate, această situație se va consemna în procesul-verbal de ședință, iar licitația se va amâna, urmând ca în termen de 7 zile de la data ședinței de licitație să se publice anunțul privind organizarea unei noi licitații, iar procedura licitației publice să fie reluată de la etapa depunerii ofertelor.

 • (4) în cazul în care nici la această a doua licitație nu se prezintă cel puțin 2 (doi) ofertanți, această împrejurare va fi consemnată în procesul-verbal de ședință, după care se procedează de îndată la negocierea directă cu ofertantul prezent, dacă acesta respectă condițiile stabilite prin documentația licitației de închiriere, inclusiv acceptarea prețului de pornire al licitației.

Art. 15. Condiții de calificare la licitație.

(1) Comisia de evaluare va constata eligibilitatea ofertanților care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) fac dovada achitării documentației de participare și a garanției de participare;

 • b) au prezentat în copie documentele solicitate prin prezentele instrucțiuni pentru oferta nți;

 • c) fac dovada achitării obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și a taxelor către stat, inclusiv cele locale, în baza certificatului de atestare fiscală pentru luna anterioară celei în care se dechis ofertele.

Art. 16. Obligațiile câștigătorului licitației.
 • (1) închirierea Imobilului se realizează prin licitație publică, cu adjudecare la chiria cea mai mare obținută în ipoteza în care sunt cel puțin 2 ofertanți, sau cel puțin la valoarea prevăzută în caietul de sarcini pentru ipoteza în care la licitație nu se prezintă cel puțin 2 ofertanți.

 • (2) Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de închiriere a Imobilului în termen de 5 de zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței de licitație.

Art. 17. Plata chirieiși garanția contractului.
 • (1) Plata chiriei se va efectua în avans pe primele 3 (trei) luni de la data încheierii contractului de închiriere a imobilului.

 • (2) Plata chiriilor lunare ulterioare se va efectua în primele 5 (cinci) zile ale lunii următoare lunii pentru care se datorează chiria.

 • (3) Locatarul este obligat să constituie o garanție de bună execuție a contractului constând în contravaloarea chiriei pe 5 (cinci luni) odată cu încheierea contractului. Garanția contractului se va reține de către locator și va fi restituită locatarului la încetarea contractului de închiriere dacă nu există împrejurări care să îndreptățească locatorul să rețină sume din această garanție.

(2) Ofertantul declarat câștigător al licitației va putea fi folosi garanția de participare în vederea achitării avansului din chirie. Suma depusă cu titlu de garanție de participare se va deduce din avansul chiriei, iar locatarul va urma să achite doar diferența avansului din chirie. în măsura în care cuantumul garanției de participare depășește cuantumul avansului de chirie, suma rămasă din garanția de participare, ulterior achitării chiriei, se va restitui locatarului.

Art. 18. Situații speciale.
 • (1) în cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, contractul de închiriere a Imobilului nu este semnat în termenul stabilit, adjudecatarul pierde licitația, dreptul la restituirea garanției pentru participare și poate fi obligat la plata unor daune interese.

 • (2) în situația prevăzută la alin. (1), adjudecatarul nu mai are dreptul de a participa la alte licitații privind închirierea Imobilului.

Capitolul V Procedura solicitării clarificărilor privind instrucțiunile pentru ofertanți

Art. 19. Solicitarea clarificărilor.
 • (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentația de licitație printr-o cerere scrisă adresată Direcției Juridice și relații cu Publicul din Cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • (2) Cererea de solicitare a clarificărilor se depune la registratura generală a Consiliului Județean Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, cam. 10, Județul Brașov, cu cel puțin 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Art. 20. Soluționarea cererilor.
 • (1) Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Brașov va răspunde la orice clarificare solicitată, într-o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

 • (2) Direcția Juridică și Relații cu Publicul din Cadrul Consiliului Județean Brașov va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei în cadrul licitației publice organizată pentru închirierea Imobilului.

Art. 21. Comunicarea răspunsului asupra clarificărilor.
 • (1) Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Brașov va transmite răspunsul la oricare clarificare cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • (2) în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost trimisă în timp util, punând astfel reprezentații Consiliului Județean Brașov în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va răspunde totuși la clarificări în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Capitolul VI Contestarea Licitației

Art. 22 Modul de depunere a contestațiilor
 • (1) Participanții la licitație pot formula contestații împotriva rezultatului licitației care se depun la registratura generală a Consiliului Județean Brașov în termen de 5 (cinci) zile de la data închiderii ședinței de licitație.

 • (2) Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente:

 • a) numele, prenumele și reședința contestatorului, ori pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor și codul unic de înregistrare. în cazul persoanelor juridice se va indica și persoanele care le reprezintă și în ce calitate;

 • b) denumirea și sediul locatorului;

 • c) identificarea Imobilului ce constituie obiect al licitației și data depunerii ofertelor;

 • d) obiectul contestației,

 • e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;

 • f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația;

 • g) semnătura părții sau a reprezentantului acesteia.

 • (3) Depunerea contestației întrerupe termenul de încheiere a contractului de închiriere pe perioada cuprinsă între data depunerii contestației și data primirii de către contestatar a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov.

Art. 23. Soluționare contestațiilor. Modul de soluționare a contestațiilor este prevăzută în Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației și în caietul de sarcini.

Anexe:

- Adresă de înaintare a ofertei - Anexa 1

Anexa nr. 1

Către:       CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Bulevardul Eroilor, nr. 5, camera 10 Brașov, jud. Brașov

Adresa de înaintare a ofertei

în atenția membrilor Comisiei de Evaluare!

Subsemnatul/Subscrisa___________________________,       cu       domiciliul/sediul       în

___________________________.nr. ___________, bl. _____.sc.____.ap.______, CNP/CUI ___________________, ca urmare a invitației dumneavoastră de depunere a ofertei nr______din data de_________,

privind aplicarea procedurii de licitație pentru închirierea prin licitație publică a Clădirii Olimpia situată în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, jud. Brașov, prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum și următoarele documente:

 • 1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând documentele de calificare, într-un exemplar în original.

 • 2. Garanția de participare în valoare de (suma) lei.

Persoana de contact (pentru această licitație)

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Data completării____________

Cu stimă,

(denumirea/numele ofertantului), (numele, semnătura autorizată, ștampila)
8C DANINA STAR 5RLStr Gheocghe Lazor nr.25 Brașov 500090 ROMAN1A Tel: 0268.547.169 Fox: 0268.547.168

E-moil: office@danffiastar.ra Web : www.daninastar.ro Reg. Corn. J 08 / 3836 / 1992 Cod Fiscal: R 35814 71


Societate certificata in: Sttlomul 00 Manogomen! e! CoHo» Sitlwnul OO Monogarnw» 0c Medk>


PROIECTARE

 • - consultanta

 • • arhitectura si design;

 • - rezistenta si instalații;

 • - urbanistica P.U.D., RU.Z., RUG.;

 • - construcții civile si industriale;

 • • studii de fezabilitate.


CADASTRU - TOPOGRAFIE - GEODEZIE

 • • ridicări topografice;

 • • identificări de terenuri si puneri in posesie;

 • - expertize de granituire si litigii de hotare;

 • - intabulari lifturi de proprietate;

 • - dezmembrări, contopiri;

 • - determinări puncte GPS.


EXPERTIZE - EVALUĂRI

 • - proprietăți imobiliare;

 • - bunuri mobile;

 • - active corporale;

• active necorporale;

 • - societăți comerciale;

 • - consultanta expertize judiciare.


RAPORT DE EVALUARE

COMPLEX DE AGREMENT „TAMPA” situat in municipiul Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5


BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

NR. LUCRARE: 6786 / 2015


DIRECTOR GENERAL,

y'" V"                     'i •: ■

/ J ! 2213c L»2 *! x

A’DaitZiibcovx


ELEMENTE INTRODUCTIVE ȘI SINTEZA LUCRĂRII

S.C. DANINA STAR S.R.L. reprezentata de ing. Dan ZUBCOV, prin ing. Ioan PALICI -membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania cu legitimația nr. 14961, în baza contractului nr. 6786/2015, a efectuat raportul de evaluare a proprietății imobiliare:

COMPLEX AGREMENT „TAMPA” (construcție)

situat in mun. Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5

1.1. Obiectul supus evaluării și scopul lucrării

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliara compusa din: COMPLEX AGREMENT „TAMPA” (construcție), edificat pe terenul identificat prin CF 101416 - Brașov, nr.cad. 6696,6697.

Scopul evaluării: estimarea valorii de piață.

Proprietarul imobilului:

MUNICIPIUL BRAȘOV cu drept de administrare al CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV.

 • 1.2. Data evaluării: 18.09.2015

Data inspectării proprietății imobiliare: 18.09.2015.

1.3. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării
 • - Standardele de Evaluare ANEVAR, ediția 2015

 • - Extras CF 101416 - Brașov

 • - Plan de încadrare in zona

 • - Planuri construcție

 • - Costuri de reconstrucție - Costuri de înlocuire. Clădiri cu structure pe cadre, anexe gospodărești, structura MiTek si construcții special, IROVAL București, 2014

 • - Normativ PI35/99 aprobat de MLPAT cu Ordinul 85/N/1999

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

 • - Cursul RON/EUR din 18.09.2015

 • - Inspecția efectuată de expert în data 18.09.2015.

1.4. Valoarea propusă

Raportul de evaluare determina valoarea terenurilor de tenis in vederea închirierii acestora. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Valoarea COMPLEX AGREMENT “TAMPA” (construcție) este:

1.802.200 EUR, respectiv 7.967.700 RON

curs RON / EUR = 4,4211 RON din 18.09.2015 valoare obținută prin metoda costurilor (valorile nu conțin TVA)

Nota : Pentru concesionare sau închiriere se considera o redeventa (chirie) anuala de 72.088 EUR/an, echivalent a 318.710 RON/an.

1.5. Argumente privind valoarea propusă


 • ■  Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport și este valabilă in condițiile economice și juridice menționate în raport;

 • ■  Valoarea estimată nu conține valoarea terenului;

 • ■  Valoarea estimată se referă la proprietatea imobiliară menționată mai sus;

 • ■  Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;

 • ■  Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață;

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania).

Data: 18.09.2015
Declarație de certificare

Prin prezenta certificăm că:

 • •  Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • •  Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport simt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • •  Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • •  Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • •  Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania).

 • •  Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • •  Activele supuse evaluării au fost inspectate personal de către evaluator.

 • •  Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

CUPRINS

Elemente introductive și sinteza lucrării

Declarație de certificare

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1  Identificarea proprietății imobiliare - obiectul evaluării

  • 1.2  Scopul evaluării

  • 1.3  Utilizarea evaluării

  • 1.4 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate. Premisele evaluării

  • 1.5  Data inspecției

  • 1.6 Data estimării valorii

  • 1.7 Moneda raportului

  • 1.8  Standardele aplicabile

  • 1.9  Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

  • 1.10 Ipoteze generale

  • 1.11  Condiții limitative

  • 1.12 Clauza de nepublicare

  • 1.13  Responsabilitatea față de terți

 • 2. PREZENTAREA DATELOR

  • 2.1  Descrierea juridică a proprietății imobiliare

  • 2.2  Situația juridică

  • 2.3  Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

  • 2.4 Descrierea proprietății imobiliare

 • 3. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

  • 3.1  Definirea pieței și subpieței proprietății imobiliare

  • 3.2  Analiza cererii

  • 3.3  Analiza ofertei

  • 3.4  Echilibrul pieței

 • 4. METODE DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

  • 4.1  Date privind modul de realizare a evaluării

  • 4.2 Abordarea prin comparația vânzărilor

  • 4.3 Abordarea prin cost

  • 4.4 Abordarea pe bază de venit

 • 5. EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE BAZA SPORTIVA

  • 5.1  Generalități

  • 5.2 Cea mai bună utilizare

  • 5.3  Evaluarea proprietății imobiliare prin metoda comparațiilor vânzărilor

  • 5.4 Evaluarea proprietății imobiliare prin metoda costurilor

  • 5.5 Evaluarea proprietății imobiliare prin metoda capitalizării venitului

 • 6. RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Anexa 1 - Evaluarea COMPLEXULUI DE AGREMENT, prin metoda costurilor

Anexa 2 - Copie extras CF 101416 - Brașov

Anexa 3 - Plan de încadrare in zona

Anexa 4 - Imagini construcție

Anexa 5 - Planuri construcție

Capitolul 1 PREMISELE EVALUĂRII

1.1. Identificarea proprietății imobiliare - obiectul evaluării

Proprietatea imobiliara evaluata în prezenta lucrare este identificata prin CF 101416 - Brașov, nr.cad. 6696,6697, și este compusa din COMPLEX AGREMENT „TÂMPA”.

Proprietatea imobiliara susmenționata aparține MUNICIPIULUI BRAȘOV cu drept de administrare al CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV fiind intabulat dreptul de proprietate conform HG 972/2002, dobindit prin Lege, conform act 32799/23.09.2005 si dreptul de administrare conform act 29582/09.07.2003.

1.2. Scopul evaluării

Scopul evaluării: estimarea valorii de piață..

1.3. Utilizarea evaluării

Prezentul raport de evaluare se adresează Județului Brașov, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de clientul și destinatarul lucrării.

1.4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate Premisele evaluării

Metodologia de calcul ține cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor de evaluare. Având in vedere cerințele beneficiarului, baza de evaluare va fi valoarea de piața (conform SEV100- Cadrul general).

Valoarea de piața, conform SEV 100 - Cadrul general, este suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data evaluării, intre un cumpărător hotărât si un vanzator hotarat, intr-o tranzacție nepărtinitoare,, după un marketing adecvat și in care părțile au acționat fiecare in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere.

Metodologia de evaluare aplicata utilizează abordarea prin costuri.

Abordarea prin costuri se bazează pe analiza componentei proprietății de evaluat si aplicarea costurilor de inlocuire pentru fiecare componenta, luând în considerare dimensiunile generice ale acestora si starea lor fizica, funcționala, precum si starea economica.

Premisa evaluării este -utilizarea în continuare a proprietății imobiliare ca si spațiu sport si agrement.

1.5. Data inspecției

Inspecția proprietății a fost realizata in 18.09.2015. Au fost preluate informații referitoare la proprietatea evaluata (stare fizica, descriere, activitate desfasurata).

Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietarii.

1.6. Data estimării valorii

La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data de 18.09.2015, data la care sunt disponibile datele si informațiile si la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator.

Data evaluării este 18.09.2015.

1.7. Moneda raportului. Modalități de plată

Opinia finală a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR. Cursul de schimb utilizat pentru transpunere este de 4,4211 RON/EUR, comunicat de BNR pentru data de 18.09.2015.

Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atâta vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (cursul de schimb si evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifică etc.). Valorile exprimate nu conțin TVA.

1.8. Standardele aplicabile

Metodologia de calcul a „valorii de piață“ a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANE VAR:

 • - SEV 100 - Cadrul general

 • - SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării

 • - SEV 102 - Implementare

 • - SEV 103 - Raportarea evaluării

 • - SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare Procedura de evaluare parcurge următoarele etape:

 • > documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului;

 • > inspecția proprietății imobiliare;

 • >  stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

 • > selectarea tipului de valoare estimată in prezentul raport;

 • > deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea tranzacției;

 • >  analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

 • > aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANE VAR.

1.9 Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare Informațiile si sursele de informații utilizate in acest raport sunt:

 • ♦  Extras 101416 - Brașov

 • ♦  Plan de incadrare in zona

 • ♦  Planuri construcție

 • ♦  Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona in care este amplasata proprietatea, etc.);

 • ♦  Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători si cumpărători imobiliari de pe piața municipiului Brașov, informații privind cererea si oferta preluate de la agenții imobiliare si din publicații de profil, informații care au fost sintetizate in analiza pieței imobiliare;

 • ♦  Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

1.10. Ipoteze generale
 • ■  Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către proprietar și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

 • ■  Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel;

 • ■  Informațiile furnizate de terte parti sunt considerate de încredere dar nu li se acorda garanții pentru acuratețe;

 • ■  Se presupune ca nu exista condiții ascunse sau neevidentiate ale proprietății. Nu se asuma nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

 • ■  Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru existenta vreunui contaminant, nici nu ne angajam pentru o expertiza sau o cercetare științifica necesara pentru a fi descoperit.

 • ■  Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

 • ■  Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

 • ■  Evaluatorul nu a făcut o expertiza tehnica a bunurilor sau a pârtilor componente, nici nu a inspectat acele parti care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate in stare tehnica buna corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării pârtilor neexpertizate si acest raport nu trebuie inteles ca ar valida integritatea lor.

 • ■  Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. întrucât condițiile de piață se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.

1.11. Condiții limitative
 • ■  Orice alocare a valorii totale estimate in acest raport, nu trebuie utilizata in combinație cu nici o alta evaluare, in caz contrar ele fiind nevalide.

 • ■  Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

 • ■  Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare

 • ■  Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

1.12. Clauza de Republicare

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 1.3, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.

1.13. Responsabilitatea față de terți

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizați la pct. 1.3. Raportul este confidențial, strict pentru client si destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2

PREZENTAREA DATELOR

2.1. Descrierea juridică a proprietății imobiliare

Date generale privind dreptul de proprietate:

Dreptul de proprietate este dreptul real care permite titularului său de a stăpâni bunul, de a-1 folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispozițiilor legale.

Identificarea proprietății imobiliare ce face obiectul acestui raport s-a făcut pe baza documentelor prezentate de client.

Proprietatea imobiliara evaluata în prezenta lucrare este identificata prin CF 101416 - Brașov, nr.cad. 6696,6697, și este compusa din COMPLEX AGREMENT „TÂMPA”.

Proprietatea imobiliara susmenționata aparține MUNICIPIULUI BRAȘOV cu drept de administrare al CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV.

în Anexa 4 este prezentată copia informativă a CF 101416 - Brașov.

2.2. Situația juridică

Proprietatea imobiliara susmenționata aparține MUNICIPIULUI BRAȘOV cu drept de administrare al CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV fiind intabulat dreptul de proprietate conform HG 972/2002, dobindit prin Lege, conform act 32799/23.09.2005 si dreptul de administrare conform act 29582/09.07.2003.

La înscrierile privitoare la sarcini nu sint mențiuni.

2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află în zona de agrement combinata cu spatii pentru sport si comerciale, respectiv zona A de amplasare (conform HCL 410/1999 republicata conform HCL 333/2000)

Artera de circulație învecinată este asfaltata, cu o banda pe sens, nefiind probleme de circulație.

Tipul zonei de amplasare:

■ Zona spatii pentru sport in vecinătatea Centrului vechi al Brașovului.

Unități edilitare', rețele urbane de energie electrică, apă, canalizare, gaze, telefonie, termoficare, cablu TV.

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): absența poluării.

Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare:

Zona combinata agrement - sport - comerț, amplasare favorabilă, dotări și rețele edilitare bune. Poluare absentă. Ambient civilizat.

2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Proprietatea imobiliară evaluată este situată în zona din vecinătatea Centrului vechi al Brașovului, având intabulate construcții cu regim de înălțime P+2E, edificate în anul 1980 si renovate in perioada 2009 - 2014.

Amplasarea proprietății imobiliare COMPLEX AGREMENT “TÂMPA” se afla pe Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 si este identificata prin CF 101416 - Brașov, nr. cad. 6696,6697.

Descrierea imobilelor ce compun proprietatea imobiliara este următoarea:

 • 1. Cota +/-0

Acest nivel al clădirii este prevăzut cu o pasarela de acces in construcție, construcție a cărei structură de rezistență este alcătuită din: cadre din beton armat si închideri de zidărie de cărămidă, planșeu din beton armat și învelitoare tip terasa irculabila.

Finisajele sint de calitate superioara, corpul de clădire fiind intr-o stare tehnica buna.

La acest nivel este amenajata o ceainărie / cafenea (135,0 mp) cu terasa exterioara (50,0 mp), accesul fiind asigurat printr-un hol (100,0 mp). Printr-un hol de 17,7 mp se creeaza accesul la un spațiu depozitare (18,3 mp), la WC femei (6,5 mp) si WC barbati (6,85 mp).

Sc = 426,99 mp           Su = 334,35 mp

 • 2. Cota -3,25 m

Acest nivel al clădirii este prevăzut cu spatii tip vestiar, cabinet medical, sauna si spațiu masaj. Spatiile componente sunt: vestiar bazin barbati (87,3 mp), hol (34,3 mp), garderoba (12,15 mp), cabinet medical (12,45 mp), doua vestiare barbati (2 x 23,1 mp), hol (17,4 mp), casa scării (5,70 mp), sauna (10,88 mp) si sala masaj (29,4 mp).

Sc = 358,79 mp            Su = 255,78 mp

5. Cota -6,50 m

Acest nivel al clădirii este prevăzut cu spatii tip vestiar, sauna si sala de sport. Spatiile componente sunt: sauna (11,0 mp), zona dusuri (15,85 mp), vestiar bazin femei (85,90 mp), hol (66,32 mp), sala de sport (123,4 mp), hol (13,9 mp), grup sanitar (3,75 mp), dusuri (3,30 mp) si doua vestiare pentru instructori (5,4 mp + 8,9 mp), garderoba închirieri patine (20,16 mp), grup sanitar femei (20,25 mp), grup sanitar barbati (18,75 mp), zona echipare / dezechipare patinoar (53,4 mp), camera muzica patinoar (17,2 mp), casa scării (18,6 mp) si deschiderea superioara bazinului de inot (388,2 mp).

Sc = 1067,88 mp          Su = 874,28 mp

4. Cota -10,10 m

Acest nivel al clădirii conține bazinul de inot si spatii tehnice aferente acestuia, respectiv: bazin (388,2 mp), sala fitnes (147,73 mp), vestiar instructor (9,85 mp), grup sanitar (4,27 mp), hol grup sanitar (5,53 mp), doua grupuri sanitare (4,0 mp + 4,7 mp), centrala termica (68,9 mp), statie filtre (35,8 mp), doua holuri (7,70 mp + 5,95 mp), grup sanitar (4,9 mp).

Sc = 885,26 mp, din care luciu apa: 251,40 mp           Su = 687,53 mp

Ca și instalații: alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua electrică a municipiului. Instalația cuprinde circuite separate pentru instalația de forță, iluminat și circuite pentru prize. Alimentarea cu apă se face prin rețeaua municipală existentă, iar apele menajere se evacuează la rețeaua de canalizare a municipiului.

Capacitatea în unităti fizice:

 • -  Suprafața construită: 2738,92 mp, din care luciu apa: 251,40 mp

Suprafața utilă: 2151,94 mp

 • -  Inaltimea medie: 3,35 m

Capitolul 3 ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

3.1. Definirea pieței

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale si locale. Cererea si oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați iar actele de vânzare-cumparare nu au loc in mod frecvent. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu simt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții.

*

Pe fondul scăderii generale a tranzacțiilor din sectorul rezidențial, al restrângerii si chiar blocării investițiilor de pe celelalte segmente imobiliare, scăderea prețurilor terenurilor vădește o tendință de acutizare. Totuși, în anumite zone vânzătorii îsi mențin si chiar cresc pretențiile pecuniare. Tranzacțiile cu terenuri care s-au efectuat în acest an pe raza municipiului Brașov nu au reușit să anuleze impresia de criză profundă care a cuprins si acest sector imobiliar. Corelate în mod nemijlocit cu trendul de pe piața creditării, afacerile cu terenuri au avut cel mai mult de suferit de pe urma stopării finanțării bancare. în acest sens, cele mai suferinde segmente de piață sunt loturile construibile (500-2000 mp) - accesate în principal de end-user-ii interesați în construirea unei case.

In cazul proprietății evaluate, pentru identificarea pieței sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății. Aceasta este un teren ocupat cu construcții de agrement si sport, situat într-o zonă de agrement centrala a municipiului Brașov.

3.2. Oferta competitivă

Pe fondul de criză a finanțărilor, dacă în anii precedenți existau foarte mulți speculatori care cumpărau terenuri în vederea revânzării în momentul finalizării lucrărilor de infrastructură, a designului proiectului si lotizării terenului, din 2009 numărul acestora a scăzut dramatic. Mulți investitori nu au apucat să revândă terenurile, trezindu-se acum în situația delicată de a fi datori în fața celor care le-au furnizat credite. Speranța Munteanu, director Real Estate Leader Pricewaterhouse Coopers, spune că în maximum două-trei luni terenurile care au fost finanțate la achiziție cu 50% de la bănci vor fi scoase la vânzare pentru că cei care vor să le cumpere nu au restul banilor. Aceștia vor vinde terenurile investitorilor cu putere financiară. Munteanu a mai arătat că pe piață au loc acum „corecțiile cuvenite”, deoarece prețurile au ajuns la niveluri foarte mari.

Analizând ofertele existente in publicațiile de specialitate (prezentate la sursele de informații), la data evaluării exista cateva oferte pentru zona studiată, plaja de valori pentru terenuri libere fiind cuprinsă între 100-350 EUR/mp.

33. Cererea probabilă

Având in vedere care este structura terenurilor care fac obiectul ofertei de vanzare, o componenta importanta a cererii o reprezintă potențialii promotori imobiliari sau persoane fizice care doresc să își construiască o locuință proprie în oraș. Un element important care va influenta intensitatea cererii si implicit preturile de tranzationare il va reprezenta dezvoltarea localității. Chiar daca exista oferte pentru parcele de vanzare este foarte important care va fi utilizarea acestora.

Având în vedere criza finanțărilor, se constata o scădere a cererii de terenuri și, în general, de proprietăți imobiliare de natura casă și teren. S-ar putea să se mențină cererea de proprietăți imobiliare de tip apartament în vilă sau apartament în bloc, datorită necesarului mare de locuințe.

3.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere si oferta. In comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare inca sunt considerate ineficiente. Aceasta caracteristica este cauzata de mai muți factori cum sunt o oferta relativ inelastica si o localizare fixa a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliara nu se adapteaza rapid ca răspuns la schimbările de pe piața.

In prezent piața este în stagnare, deoarece oferta este relativ mare iar cererea este scăzută din cauza crizei finanțărilor în special și a crizei economice la nivel mondial, criză ce a lovit puternic țara noastră. Deci se constată un dezechilibru al pieței în favoarea ofertei mari care nu își găsește corespondentul în cerere.

Capitolul 4

METODE DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

4.1. Date privind modul de realizare a evaluării

Selectarea metodelor de evaluare cât și modalitățile de aplicare s-a făcut având în vedere statutul actual al proprietății supuse evaluării, astfel încât valorile estimate să conducă la o valoare cât mai apropiată de cea la care ar fi încheiată tranzacția.

La elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă deliberat nici un fel de informație.

Evaluatorul prezintă în raport elemente descriptive pentru a da o imagine cât mai completă asupra dimensiunilor și stării proprietății imobiliare și a ajuta la determinarea aprecierilor calitative și cantitative.

Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat. Valoarea reflectă rezultatul unor aprecieri făcute pe baza mai multor criterii de comparație, ea exprimând de fapt valoarea de întrebuințare și cea de schimb în contextul general al pieței.

Evaluările bazate pe piață utilizează, în mod normal una sau mai multe abordări în evaluare, prin aplicarea principiului substituției, utilizând informații derivate din piață. Acest principiu arată că o persoană prudentă nu va plăti pentru un bun sau serviciu mai mult decât costul de achiziții pentru un bun sau serviciu acceptabil ca substitut, în absența factorilor timp, risc sau neadecvare. Costul cel mai mic al celei mai bune alternative, pentru un bun substitut sau pentru un bun identic, va tinde să reflecte valoarea de piață.

în prezenta lucrare se estimează Paloarea de piață ”.

Valoarea de piață a proprietății imobiliare poate fi estimată prin următoarele abordări:

 • -  prin comparația vânzărilor;

 • -   prin cost;

 • -  pe bază de venit.

4.2. Abordarea prin comparația vânzărilor

Această metodă analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru proprietăți similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate in mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor efectuate în zona.

Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”.

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între proprietatea imobiliară „de evaluat” și celelalte proprietăți deja tranzacționate, despre care există informații suficiente.

Estimarea valorii proprietății imobiliare se realizează conform relației:

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

4.3. Abordarea prin cost

S-a realizat prin aplicarea metodei costurilor, metodă care constă în aplicarea costurilor de înlocuire pentru diferite componente ale clădirii, exprimate în unități de măsură adecvate.

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde următoarele etape:

 • 1. Stabilirea costului de construcție a unei clădiri similare noi cu ajutorul lucrării “Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire”, ed. IROVAL, 2010;

 • 2. Determinarea valorii rămase la același nivel de preturi, pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999 si care stabilește coeficienți de uzura fizica a mijloacelor fixe din grupa 1 - construcții).

Pentru determinarea valorilor imitare si totale a fiecărui obiect de construcții ce se evalueaza se parcurg următoarele etape:

 • • documentație privind clădirea care urmeaza a fi evaluata, prin studierea planurilor parțiale puse la dispoziție de client;

 • • cercetarea obiectului la fata locului, stabilirea dotărilor si instalațiilor precum si stabilirea stării tehnice a clădirii si a subansamblelor componente;

 • • se efectuaza încadrarea clădirii intr-unui din tipurile de clădiri ale căror costuri sînt calculate în “Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire”, ed. IROVAL, 2010;

 • • se calculează valoarea unitara si totala a construcției similare noi;

 • • se Stabilește valoarea ramasa prin diminuarea valorii de inlocuire cu pierderea de valoare datorita deprecierilor care afecteaza clădirea.

Determinarea valorii rămase, prin estimarea deprecierii cumulate.

Deprecierea - reprezintă o pierdere de valoare fata de costul de înlocuire brut al construcției similare noi, ce există la construcția existentă, din cauze fizice, funcționale sau externe.

Formula folosită este:

Cost brut - Depreciere = Valoare, respectiv:

CIN = Cost de înlocuire brut (nou) - Deprecieritfizică + funcțională + externă)

în cazul prezentei lucrări s-a luat în considerare deprecierea fizică estimată pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999) care stabilește coeficienții de uzura fizica a mijloacelor fixe din grupa 1 - construcții.

Conform anexei 45 din Normativul PI35/99, ponderea subansamblelor unei clădiri din întregul acesteia, se prezintă astfel:

 • - pondere 40%

 • - pondere 17%

 • - pondere 25%

 • - pondere 18%


Structura de rezistență închideri și compartimentări Finisaje Instalații

în


cadrul inspecției efectuate asupra imobilului evaluat, se apreciază prin observare directă deprecierea fizică a fiecărui subansamblu, iar prin cumulare ponderată rezultă deprecierea fizică totală a imobilului.

Deprecierea funcționala este pierderea de valoare a proprietarii ca rezultat al progresului în domeniul spatiilor de sport si agrement. Deprecierea funcționala este independenta de orice deteriorare fizica a proprietarii. Se estimează o depreciere funcționala 0%.

Deprecierea externă este pierderea de valoare a proprietarii ca rezultat al acțiunii unor factori externi activului. Factorii de baza in deprecierea economica sunt: cererea redusa, concurenta acerba, scăderea nivelului de trai al populației. Se estimează o depreciere externa 0%.

Metoda se aplica conform Anexei 1.

4.4. Abordarea pe bază de venit

Abordarea pe baza de venit, ia în considerare valoarea prezentă a beneficiilor viitoare ca procedeu de măsurare a valorii.

Capitalizarea veniturilor, este una din metodele prin care veniturile viitoare previzionate (așteptate) sunt convertite în valoare. Principalii termeni utilizați în abordarea pe bază de venit sînt:

 • -  Venitul net din exploatare (VNE), care reprezintă venitul net anticipat, rezultat după deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare. Venitul net din exploatare se exprimă ca o sumă anuală.

 • -   Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câștig și valoare, relație acceptată de piață și rezultă dintr-o comparație a vânzărilor de proprietăți comparabile. Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparației directe - analiza tranzacțiilor recente âe' proprietăți comparabile.

- Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câștig și valoare, relație acceptată pe piață și rezultă dintr-o analiză comparativă pe ramura.                                             |

Capitalizarea veniturilor este procesul de transformare a unei serii de tranșe periodice anticipate de venit, în valoarea lor prezentă. Folosirea capitalizării veniturilor în valoarea proprietăților imobiliare este bazată pe premiza că valoarea este suma prezentă a beneficiilor previzionate sau anticipate exprimate în bani.

Evaluarea se face din punctul de vedere al unui investitor interesat și informat și este bazată pe venitul produs de proprietate, mai puțin pierderile din neocuparea integrală a proprietății - spații neocupate, neâncasarea la timp a chiriei, alte venituri nerealizate.

Formula de calcul este:

Valoarea proprietății imobiliare - Venit/rata de capitalizare

Capitolul 5

EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

COMPLEX AGREMENT „TAMPA”

5.1. Generalități

Proprietatea imobiliara evaluata este luata in considerare ca un ansamblu de construcții specifice bazelor sportive si terenuri de sport, la cererea beneficiarului evaluarea necuprinzind valoarea terenului.

5.2. Cea mai bună utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietarii selectata din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire si sa genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabilă financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este determinata de forțele competitive de pe piața. Analiza se poate realiza in doua cazuri: (1) cea mai buna utilizare a terenului considerat liber si (2) cea mai buna utilizare a terenului construit.

Exista patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma carora se realizează aceasta analiza. Cea mai buna utilizare trebuie sa fie: admisibila legal, fizic posibila, financiar fezabila si maxim productiva.

Analiza CMBU pune accentul pe utilizările potențiale adecvate ale terenului liber. CMBU a unui teren liber poate fi așadar una din următoarele utilizări potențiale: utilizarea curentă (existenta), construirea, parcelarea, comasarea sau păstrarea terenului ca investiție (pentru revânzare la un preț mai mare decât cel de achiziție).

Analiza CMBU pentru un teren liber în esență constă în răspunsul la următoarele două întrebări:

 • • Terenul supus evaluării trebuie lăsat liber sau trebuie să fie utilizat pentru ridicarea de construcții; și dacă a doua variantă este cea adecvată, următoarea întrebare este:

 • • Ce fel de construcții trebuie realizate, adică hale industriale, clădire pentru birouri, clădiri pentru centre comerciale etc.

Astfel, cea mai buna utilizare a terenului considerat liber ar fi cea actuala, respectiv construirea unei baze sportive modeme cu suprafața construită la sol de 1000 mp.

53. Evaluarea proprietății imobiliare prin metoda comparațiilor vânzărilor

Abordarea prin metoda comparațiilor vânzărilor compară proprietatea de evaluat cu alte proprietăți similare.

în abordarea prin metoda comparațiilor vânzărilor trebuie să existe o bază rezonabilă pentru comparații prin referirea la proprietăți imobiliare similare. Aceste proprietăți imobiliare similare trebuie să funcționeze în același domeniu de activitate ca si subiectul evaluat sau într-un domeniu care răspunde acelorași variabile economice. Comparația trebuie făcută într-o manieră clară si fără ambiguități.

Evaluatorul nu a aplicat aceasta metoda deoarece nu are informații privind tranzacții de piața recente cu proprietăți similare, imobilele incluse in proprietatea imobiliara evaluata fiind specializate.

5.4. Evaluarea proprietății imobiliare prin metoda costurilor

Evaluarea construcției prin metoda costurilor s-a realizat prin metoda costului de inlocuire, respectiv incadrarea in niște tipuri generice, tipuri la care s-au estimat costuri de inlocuire brute actuale ținând cont de structura constructiva, destinație, dotări.

Costul de inlocuire brut s-a corectat prin aplicarea deprecierilor fizice constatate la inspecția pe teren, precum si prin deprecierea funcțională 0%, cit si prin deprecierea externa 0% ce tine seama de factorii externi ce perturba piața imobiliara specifica, rezultind costul de inlocuire net al proprietății imobiliare.

S-a realizat conform Anexei 7, rezultând următoarea valoare a tuturor bunurilor imobile: Valoarea bunurilor imobile prin metoda costului de inlocuire:

7.967.700 RON = 1.802.200 EUR

5.5. Evaluarea proprietății imobiliare prin abordarea pe baza de venit

Abordarea pe baza de venit considera proprietatea ca o investiție generatoare de venituri.

Metoda capitalizării directe este o metoda folosita pentru transformarea nivelului estimat al venitului net așteptat, intr-un indicator de valoare a proprietății. Metoda capitalizării profitului (metoda capacității beneficiare) are la bază veniturile pe care le obține proprietarul activului sub formă de profit, avându-se în vedere situația existentă și specificitatea activului de evaluat, considerându-se că în perioada următoare, exploatarea activului se face în continuare în același condiții.

Evaluatorul nu a aplicat aceasta metoda deoarece nu are informații privind inchirierea unor proprietăți similare.

Capitolul 6 RECONCILIEREA ȘI ALOCAREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Valoarea de piață în opinia evaluatorului este valoarea obținută prin metoda costurilor, care ține seama de dimensiunile generice ale proprietății, de costurile de realizare a acesteia și de deprecierile pe care le prezintă.

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum si considerentele avute in vedere la determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in raport.

Valoarea estimata se refera la proprietatea imobiliară situată in Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5..

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piața.

Valoarea estimata nu conține valoarea terenului.

Valoarea nu conține taxa pe valoarea adaugata.

în concluzie:

Valoarea de piață a proprietăți imobiliare este:

7.967.700 RON

echivalent 1.802.200 EUR

curs RON / EUR = 4,4211 RON din 18.09.2015.

ANEXA 1 Anexa 1.1

COMPLEX AGREMENT CU BAZIN DE ÎNOT SEMIOLIMPIC (asimilat cu Clădire pe cadre de beton armat pentru bazine de inot semiolimpice, paq.32)

Proprietar: MUNICIPIUL BRAȘOV CU DREPT DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV

Denumire si adresa obiectiv:                                       COMPLEX AGREMENT "TAMPA"                  Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5

Data evaluării:                                                          18.09.2015

Suprafața construită                                                    Sc (mp) = 1,067.88

Suprafața desfășurat construită                                          Sdc (mp) = | 2,487.52 |

Nr. Crt.

Denumire / Simbol

Suprafață Sc / Sdc (mp)

Cost catalog (RON/mp)

Total cost (RON)

Coef. corecție distanță de transport

Coef. corecție manoperă

Coeficient actualizare

Cost total (RON)

A

B

C=AxB

D

E

F

G=CxDxExF

1.000

1.036

Structura, inchideri, planseu acoperiș

1

STR26GR7

2,487.52

2,148.1

5,343,441.7

1.000

1.036

1.0000

5,535,805.6

Total

5,535,805.6

Terasa necirculablla

1

TERNECIRC

1,067.88

450.6

481,186.7

1.000

1.036

1.0000

498,509.5

Total

498,509.5

Compartimentări zona dependințe

1

COMPBCA

2,487.5

39.9

99,252.0

1.000

1.036

1.0657

109,580.7

Total

109,580.7

Finisaje zona clădire bazin

1

FINBAZSEO

2,487.52

297.4

739,788.4

1.000

1.036

1.0000

766,420.8

Total

766,420.8

Finisaj zona dependințe

1

FINDEPSEO

2,487.52

834.4

2,075,586.7

1.000

1.036

1.0000

2,150,307.8

Total

2,150,307.8

Instalație electrica clădire bazin

1

ELCLSEOL

2,487.52

68.6

170,643.9

1.000

1.036

1.0000

176,787.1

Total

0.0

176,787.1

Instalație electrica zona dependințe

1

| ELDEPBSEO

2,487.5

|   169.7

422,132.1

1.000

1.036

1.0000

437,328.9

Total                                                                                              |             | 437,328.9

Instalații sanitare clădire bazin

1             | SABASEOL                              |   2,487.52   |   124.7   |  310,193.7  |    1.000   |   1.036

1.0000

321,360.7

Total

321,360.7

Instalații sanitare zona dependințe

1             | SADEPBSEO                             |   2,487.5   |   178.7   |  444,519.8  |    1.000   |   1.036

1.0000

460,522.5

Total

460,522.5

încălzire clădire bazin

1              | IBAZSEO                                  |   1,067.88   |   159.6   |  170,433.6  |    1.000    |   1.036

1.0000

176,569.3

Total

176,569.3

încălzire zona dependințe

1                                                             2,487.5       165.6      411,933.3       1.000       1.036

1.0000

426,762.9

Total

426,762.9

TOTAL COST (CIB) CU TVA (RON)

11,059i955.8

TOTAL COST (CIB) CU TVA (RON/MP)

4,446.2

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (RON)

8,919,319.2

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (RON/MP)

3,585.6

Tabel centralizator pentru analiza deprecierii fizice a clădirii:                        __________ COMPLEX AGREMENT "TAMPA"

Sdc (mp) = | 2,487.52 |

Nr. Crt.

Denumire substructură

Cost de înlocuire brut CIB (RON)

Uzură fizică (%)

Valoare rămasă actualizată(l) (RON)

Valoare rămasă actualizată (EUR)

1

Structura, închideri, planseu acoperiș

5,535,805.6

33%

3,708,989.8

838,929.2

2

Terasa necirculabila

498,509.5

0%

498,509.5

112,756.9

3

Compartimentări zona dependințe

109,580.7

0%

109,580.7

24,785.9

4

Finisaje zona clădire bazin

766,420.8

0%

766,420.8

173,355.2

5

Finisaj zona dependințe

2,150,307.8

0%

2,150,307.8

486,373.9

6

Instalație electrica clădire bazin

176,787.1

0%

176,787.1

39,987.1

7

Instalație electrica zona dependințe

437,328.9

0%

437,328.9

98,918.6

8

Instalații sanitare clădire bazin

321,360.7

0%

321,360.7

72,688.0

9

Instalații sanitare zona dependințe

460,522.5

0%

460,522.5

104,164.7

10

încălzire clădire bazin

176,569.3

0%

176,569.3

39,937.9

11

încălzire zona dependințe

426,762.9

0%

426,762.9

96,528.7

Total cost cu tva RON)

11,059,955.8

9,233,140.0

2,088,425.9

Total cost cu tva (RON/MP)

4,446.2

3,711.8

839.6

Total cost fără tva (RON)

8,919,319.2

. 7j4«6,6SQ :

1,684,210

Valoare estimata

7,446,100

1,684,200

Note:

 • ■ Cursul valutar la data evaluării: 18.09.2015                                            4.4211 RON / EUR

 • ■ Uzura fizica a structurii este preluata din Ghidul P135/99 pentru construcții cu vechime de cca. 35 ani (Anexa 35, cod 1.6.2.1, starea tehnica buna). Celelalte elemente ale construcției se considera cu uzura fizica 0 ca urmare a renovărilor complete efectuate.

întocmit

Evaluator autorizat.

Anexa 1.2 COMPLEX AGREMENT CU BAZIN DE ÎNOT SEMIOLIMPIC (asimilat cu Clădire pe cadre de beton armat pentru bazine de inot semiollmpice, pag.32) Proprietar: MUNICIPIUL BRAȘOV CU DREPT DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV

Denumire si adresa obiectiv:                   STRUCTURA SI FINISAJ BAZIN SEMIOLIMPIC Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5

Data evaluării:                                   18.09.2015

Suprafața construită                              Sc (mp) = 251.40

Suprafața desfășurat construită                  Sdc (mp) = | 251.40    |

Nr. Crt.

Denumire / Simbol

Suprafață Sc / Sdc (mp)

Cost catalog (RON/mp)

Total cost (RON)

Coef. corecție distanță de transport

Coef. corecție manoperă

Coeficient actualizare

Cost total (RON)

A

B

C=AxB

D

E

F

G=CxDxExF

1.000

1.036

Structura bazin

1

PISCIN300

251.40

929.4

233,651.2

1.000

1.036

1.0000

242,062.6

Total

242,062.6

Finisaj gresie vitrif.

1

FINSEMIOL

251.40

866.9

217,938.7

1.000

1.036

1.0000

225,784.5

Total

225,784.5

Finisaj cu liner

1

COMPBCA

251.4

644.5

162,027.3

1.000

1.036

1.0657

178,888.7

Total

178,888.7

TOTAL COST (CIB) CU TVA (RON)

646,735.8

TOTAL COST (CIB) CU TVA (RON/MP)

2,572.5

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (RON)

521,561.1

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (RON/MP)

2,074.6

Tabel centralizator pentru analiza deprecierii fizice a clădirii: ___________ STRUCTURA SI FINISAJ BAZIN SEMIOLIMPIC

Sdc (mp) = | 251.40    |

Nr. Crt.

Denumire substructură

Cost de înlocuire brut CIB (RON)

Uzură fizică (%)

Valoare rămasă actualizată(l) (RON)

Valoare rămasă actualizată (EUR)

1

Structura bazin

242,062.6

0%

242,062.6

54,751.7

2

Finisai gresie vitrif.

225,784.5

0%

225,784.5

51,069.7

3

Finisai cu liner

178,888.7

0%

178,888.7

40,462.5

Total cost cu tva (RON)

646,735.8

646,735.8

146,283.9

Total cost cu tva (RON/MP)

2,572.5

2,572.5

581.9

Total cost fără tva (RON)

521,561.1

117,970

Valoare estimata

521,600

118,000


Note:

■ Cursul valutar la data evaluării: 18.09.2015RON/EUR


■ Uzura fizica se considera 0 intrucit bazinul semiolimpic a fost renovat integral, întocmit

Evaluator autorizat,^

Ing. loartPASj

țjaM

/' K

A

■ \R^yVa,abi,20>5 ~

Valoarea totala a construcțiilor aferente"CbMPtEXULUI DE AGREMENT "TAMPA" este:

Valoare construcții = Valoare clădire + Valoare bazin

Vconstructii:


Nr- »496J |


Anexa 1.3


7,967,700

1,802,200

RON EUR


întocmit Evaluator autorizat, Ing. loan PALICI14961


~                   AJWXA 2

Nn cerere ]  35311

Ziua

29     1

Luna

04     j

Anul

2010 !


-ANCPI

\TH S       i

* !  < * H * % ? t » si

h ut?<       nt«/O|i m* -»

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


(Foaieavere)


CARTE FUNCIARA NR. 101416

•                                Comuna/Oras/Municipiu: Brașov

‘             (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 30063 )

TEREN

Adresa: Brașov, Aleea TIBERIU BREDICEANU, nr. 5

CONSTRUCȚII

1                     H Hi li!

'                        i BX          3 itjm S

Al.l

CAD: CI Top: 6696,6697

Brașov, Aleea TIBERIU BREDICEANU, nr. 5

UNITATE MIXTA PRESTĂRI SERV1CI CU CARACTER SPORTIV, compusa din corp A- corp administrativ , regim P+2E , cu 10 încăperi si dependințe, windfang acces, 2 holuri, 2 grupuri sanitare, 5 vestiare, 2 dusuri spălător, 6 wc, 2 spalatoare, 2 coridoare , 2 garderobe , 1 debara, 3 casa scării

A1.2

CAD: C2 Top: 6696,6697

Brașov, Aleea TIBERIU BREDICEANU, nr. 5

Corp B , compus din : bazin innot sl anexe regim P+l E , cu 1 încăpere (sala popice), si dependințe : spațiu circulație ,centrala ventilație, centrala vizitare conducte , culoar popice

Al.3

CAD: C3 Top: 6696,6697

Brașov, Aleea TIBERIU BREDICEANU, nr. 5

Corp C , compus din : sala gimnastica , sala jocuri, regim P+1E avand 6 încăperi sl dependințe :2 coridoare , centrala termica , grup sanitar, casa scării; atelier reparat utilaj întreținere gheata-regim P-

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 101416 Comuna/Oras/Municiplu: Brașov 'provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 30063 )

fc’-nZi-O bs enva ti i,

•^'Referi rițel^l
Act certi7.cs:. 19152.2003, emis de Curtea ce A'bitraj de pe langa UCECOM, conexat cu act nr. 8917.2003 cf

1

se noteszs acțiunea in revendicare dos. 15 '2223 c Curții de arbitraj

-.1.1 . -1.2             52

Al.’

1 î S.C. TRICONPREST BRAȘOV

29582 / 09.07.2003

Act contract de vanzare-cumparare, 2097, 24.07.2003, emis de NP GONTEA ION

3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu ce drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al.l . -.1.2

Al.’

1 'JUDEȚUL BRAȘOV , prin Consiliul Județean Brașov

32799 / 23.09.2005

Act adresa, 64381.2005, emis de Primăria Mun. Brașov, , a HG nr. 972.2002 publicata in Monitorul Oficial din data de 24.09.2002, anexa 2

4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, conform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege,

Al

cota actuala 1/1

(provenita cir. cc- .e-s = 2= 30063)

1_______________

1 1 MUNICIPIUL BRAȘOV , domeniul public
CARTE FUNCIARA NR.

Comuna/Oras/Municipiu

din conversia de pe hârtie a CF Nr. 3G3'

ifeirii

b'servațij

29582 / 09.07.2003

Act act

i

1

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, cota actuala 1/1

Âî            [

(provenita din conversia CF    |

30063)

1 | CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

i


Anexa Nr. 1 la Partea I

PARCELE


CARTE FUNCIARA NR. 101416 Comuna/Oras/Municipiu: Brașov (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 30063 )

1

livada

7519

6696,6697

suprafața din cf pe hârtie este de 7518,96 mp


CONSTRUCȚII

Al.l

CAD: CI Top: 6696,6697

construcții dministrativ si social culturale

a

6696,6697

UNITATE MIXTA PRESTĂRI SERVICI CU CARACTER SPORTIV, compusa din corp A-corp administrativ, regim P+2E , cu 10 încăperi si dependințe , windfang acces, 2 holuri, 2 grupuri sanitare, 5 vestiare, 2 dusuri spălător, 6 wc, 2 spalatoare, 2 coridoare, 2 garderobe, 1 debara, 3 casa scării

Al .2

CAD: C2 Top: < 6696,6697

construcții administrativ si social culturale

6696,6697

Corp B , compus din : bazin innot si anexe regim P+l E , cu 1 incapere (sala popice), si dependințe : spațiu circulație «centrala ventilație, centrala vizitare conducte , culoar popice

Al.3

CAD: C3 Top: i 6696,6697

construcții idministrativ si social culturale

6696,6697

Corp C, compus din : sala gimnastica , sala jocuri, regim P +1E avand 6 încăperi si dependințe :2 coridoare, centrala termica , grup sanitar, casa scării; atelier reparat utilaj intretinere gheata-regim P-

Certific ca prezentul extras corespunde Intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la inchelerea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 115373/29-04-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

Asistent - registrator, ELENA CIOCAN

* Vr

J

Pagina 3 din 3

ANEXA 5


PLANURI CONSTRUCȚIE