Hotărârea nr. 364/2015

Hotărârea.nr. 364– privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. George Coşbuc nr.2 – Baza Sportivă Olimpia

HOTĂRÂREA NR.364 din data de 28.10.2015

privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2 - Baza Sportivă Olimpia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 13353/21.10.2015, întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2 - Baza Sportivă Olimpia, sens în care se propune plenului aprobarea:

-reluării procedurii de licitație publică în vederea închirierii imobilului teren și construcție, situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2 - Baza Sportivă Olimpia

Sau

-reluarea procedurii de reevaluare a imobilului teren și construcție, situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2 - Baza Sportivă Olimpia - în vederea închirierii și modificarea regulamentului de închiriere, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 293/2014, în sensul completării cu precizări privind continuarea procedurii printr-o negociere directă, în cazul în care există un singur ofertant;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 293/2014, prin care s-a aprobat demararea procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică și privată a Județului Brașov prin licitație publică și s-a aprobat regulamentul privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii acestor bunuri, fiind însușit Raportul de evaluare întocmit de către Ioan Palici la data de 30.10.2014;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 117/2015, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 237/26.06.2015, s-a aprobat documentația de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în acest imobil;

în vederea valorificării bunului imobil, prin închiriere, s-au parcurs demersurile legale în vederea aducerii la cunoștința publică, conform dispozițiilor art. 15 din Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației; Comisia de evaluare a ofertelor a parcurs, de asemenea, procedurile prevăzute în Regulamentul pentru scoaterea la licitație a imobilului, în vederea închirierii, dar la ambele termene limită nu s-au depus oferte la Registratura Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c”, alin. (4), lit. „a” și art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă reluarea procedurii de reevaluare a imobilului teren și construcție, situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2 - Baza Sportivă Olimpia - în vederea închirierii și modificarea regulamentului de închiriere, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 293/2014, în sensul completării cu precizări privind continuarea procedurii printr-o negociere directă, în cazul în care există un singur ofertant.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Claudiu ComaiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu