Hotărârea nr. 363/2015

Hotărârea.nr. 363– privind aprobarea documentaţiei de licitaţie în vederea vânzării spaţiilor libere din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1, domeniu privat al Judeţului Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.363

din data de 28.10.2015

privind aprobarea documentației de licitație în vederea vânzării spațiilor libere din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2015;

Analizând referatul nr.Ad 11432/21.10.2015 întocmit de către Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartiment Patrimoniu prin care se propune aprobarea documentației de licitație în vederea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a spațiilor libere din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr. 580/2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea Regulamentului de vânzare a spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, proprietate privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.c, alin.4 lit.b și art.123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,coroborat cu art. 10 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Cap.III - vânzarea spațiilor medicale prin licitație publică cu strigare din OUG nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă lista spațiilor libere care vor fi supuse vânzării prin licitație publică cu strigare, conform Hotărârii nr.580/2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se însușește Raportul de evaluare nr.6781/2015 - spații libere situate în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi, întocmit de către S.C. DANINA STAR S.R.L., prin expert ANEVAR, ing. Ioan Palici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă modelul contractului - cadru de vânzare - cumpărare care se va semna la Biroul Notarului Public, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov să semneze contractul de vânzare - cumpărare la Biroul Notarului Public.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartiment Patrimoniu.

p.PREȘEDINTE


VICEPREȘEDINTE Claudiu ComafTContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
C,«Z’^SC-z?/',V/e

C^vo/'U eo^O"!-

LISTA SPAȚIILOR LIBERE DIN POLICLINICA STOMATOLOGICĂ DIACONU CORESI, DOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI BRAȘOV, CARE VOR FI SUPUSE VANZARII PRIN LICITAȚIE CU STRIGARE, conform HCJ nr. 580/09.12.2013

NR. CRT.

DENUMIRE

SUPRAFAȚĂ UTILĂ MP

COTĂ PARTE DIN PĂRȚI DE UZ COMUN MP

OBSERVAȚII

1.

Mansardă

327 .00

87.00

100 % jud. Brașov

2.

Cabinet 14 A

15,41

12,26

100 % Jud Brașov

3.

Cabinet 18

25,36

20,18

. 50% Jud Brașov

4.

Spațiu Birou

6,56

5,22

100% Jud. Brașov

5.

Cabinet 20

29,24

22,72

50% Jud Brașov

6.

Cabinet 22

16,56

12,87

50% Jud Brașov

7.

Cabinet 25

25,53

19,83

50% Jud Brașov

8.

Cabinet 26

24,75

19,23

50% Jud. Brașov

RomâniaConsiliul Județean Brașov

Nr. înregistrare 11432/21.10.2015


Direcția Juridică și Relații cu Publicul Compartimentul Patrimoniu

Cfitrc,

SC.D ANINA STAR SRL Brașov Str.GheorgUo Lazir nr.25 Brașov

Prin prezenta vă aducem Ia cuuoștiință că rapoartele de evaluare nr.6786Z2015 șinr.6781/2015 trebuie supuse aprobării plenului Consiliului Județean Brașov.

Deoarece ați specificat clauză de nepublicitate și plata se efectuează după ce sunt însușite prin hotărâre de consiliu, vă solicităm acordul pentru publicitate.

L

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare.


p. Președinți '

ViaSecretar,

Maria Dumbrăveanu

V •


Vizat: Director Executiv j Claudia Crăciun ImA Data: 21.10.2015

Vizai : Coord. Comp.: M. Mitarcă                Data: 21,10.2015

ii vtoM Jt CVC^-4

CUxLl^J,

H ,1

U? Ugr.îWaCa Nr. 14961 *U         f               )

^^ANEVA^^

Ane

(?fc# LtO&lJ            Si ,


CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE


JUDEȚUL BRAȘOV, reprezentat de domnul ******* în calitate de *****al Consiliului Județean Brașov si reprezentant legal al Județului Brașov in baza Dispoziției nr. ********** eliberate de Consiliul Județean Brașov, in calitate de vanzator si-------

Subsemnatul ************* medic titlular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DE MEDICINA DENTARA DR. *********** Cu sediul in municipiul Brașov, str. ************** județul Brașov, inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub nr. ************ din data de ************ avand codul SIRUES ************** cod parafa ************ in calitate de cumpărător, încheiem prezentul contract de vânzare - cumpărare în forma și conținutul care urmează:---------------------------

Subscrisul vanzator JUDEȚUL BRAȘOV, legal reprezentat prin ********* avand in vedere Hotar ar ea Consiliului Judetetan nr. ***, precum si Procesul verbal de licitație nr. ********* * vând in plina proprietate cumpărătorului Doctor ********** întregul drept de proprietate asupra cabinetului medical nr. ******** situat in Policlinica Stomatologica „Diaconu Coresi” din muncipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov, (str. Republicii in cf), inscris in Cartea funciara ********** a localității Brașov, identificat la Al sub nr.cadastral ********** _ spațiu ******** situat la ****** compus din ***** avand suprafața utila de ******* mp, cu cota de ********** din terenul aferent si cota de *********** din părțile comune generale. Părțile de uz comun sunt: terenul in suprafața de ******* mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, canal si acoperișul. Totodată vând cumpărătorului si următoarele:------------------------------------------------------

cote**** din spatiile comune, aferente fiecărui cabinet.-----------------------------

Terenul aferent spațiului medical/spatiului in care se desfasoara activitati conexe spațiului medical, este in suprafața totala de **** m.p. si este inscris in cartea funciara nr. ****** a localității Brașov, nr. cadastral ********** proprietatea Județului Brașov — domeniu privat.---------------------------------------------------------------------------------------------

Județul Brașov a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului in baza HG nr.972/2002 si HG 867/2002, conform celor de sub ****** in baza actului nr. ****** cf, act inițial nr. ******* cf---------------------------------------------------------------------------

Dreptul de administrare inscris in favoarea Consiliului Județean Brașov sub ******** cu act nr.******** cf se radiaza ca ramanand fara obiect in urma semnării prezentului contract de vanzare-cumparare.--------------------------------------------------------

Subscrisul vanzator declar ca nu sunt implicat si nu exista iminenta nici unui litigiu, arbitraj sau procedura administrativa al căror rezultat ar putea afecta dreptul exclusiv de proprietate detinut de mine asupra imobilului descris mai sus, acesta nefacand obiectul nici unei acțiuni in revendicare introdusa, soluționată, in executare sau pe cale de a fi introdusa conform legislației romane in vigoare, imobilul aflandu-se in circuitul civil, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 190 din data de 17.06.2010, prin care s-a aprobat trecerea in domeniul privat al Județului Brașov a intreg imobilului inscris in cartea funciara nr. 374/Brasov, in scopul vanzarii spatiilor cu destinație de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 191 din data de 17.06.2010.-----------------------------------------------------------

Garantez pe cumpărător de evicțiune totala sau parțiala conform Codului Civil si precizez ca nu am cunoștința de eventuale vicii ale imobilului si autorizez intabularea dreptului de proprietate pe numele cumpărătorului.----------------------------------------------

Subscrisul vanzator, prin reprezentant, declar pe proprie răspundere cunoscând consecințele penale pentru falsul in declarații, ca dreptul meu de proprietate asupra imobilului are situația juridica identica cu cea reflectata in actele prezentate cumpărătorului, subscrisul nefacand nici un alt act de dispoziție cu privire la suprafața imobilului ce face obiectul prezentului contract, neincheind nici o alta convenție sau promisiune de vanzare-cumparare avand ca obiect dreptul meu de proprietate asupra acestui imobil.------------------------------------------------------------------------------------------

Prețul total de vanzare-cumparare pentru imobilul mai sus descris, convenit de comun acord, ferm si irevocabil, declarat pe proprie răspundere si cuprins in procesul verbal de licitație este de ******** EURO, preț nepurtator de TVA, conform raportului de evaluare nr. ****** intocmit de expert evaluator ******* sț apobat prin Hotar ar ea Consiliului Județean nr. *********** sj cuprins in procesul verbal de licitație.----------------

Prețul de vanzare-cumparare mai sus specificat in cuantum de ******* cuprins in procesul verbal de licitație), s-a achitat integral anterior autentificării actului, in lei, la cursul de referința al BNR din ziua efectuării plătii, adica suma de **** lei, prin ordin de plata nrj****^i ceea ce părțile recunosc prin insasi semnarea actului.-----------------------

Subsemnatul cumpărător cumpăr spațiul din imobil, descris mai sus si cer inscrierea dreptului de proprietate dobândit prin prezentul act, in cartea funciara. Subsemnatul cumpărător cumpăr cabinetul descris mai sus, pe prețul si in condițiile acestui contract si cunosc ca vânzătorul a dobândit dreptul de proprietate asupra acestuia prin lege si ca imobilul nu are sarcini sau procese. Imobilul va fi bunul meu propriu, destinat exercitării profesiei, in condițiile art.340 Cod Civil si declar ca imi asum toate efectele juridice ale coproprietatii in indiviziune.--------------------------------

Subsemnatele parti contractante declarăm că prețul de mai sus este cel real. Ne-au fost aduse la cunoștință dispozițiile legii privind evaziunea fiscală și consecințele nedeclarării unui preț serios și stăruim în perfectarea actului la prețul de mai sus. Declarăm totodată că am luat act de prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.-----------------------------------------------------------------------------------------

Taxele și impozitele legale aferente imobilului vândut, revin de azi, data autentificării actului, în sarcina cumpărătorului. Taxele pentru perfectarea actului se achita de către cumpărător, avandu-se in vederea prețul de ********** ron> echivalentul a *********** euro, curs ******** ron/euro.-------------------------------------------------------------------

Imobilul este inclus in clasa **** de performanta energetica a clădirii (eficienta energetica medie), notare energetica **** conform Certificatului de performanta energetica seria BA nr. ******** eliberat de auditor energetic pentru clădiri ***** la data de

Subsemnatul cumpărător declar ca am cunoștința de obligația ce imi revine cu privire la declararea imobilului la organele fiscale in termen de 30 de zile de la data semnării prezentului act, conform dispozițiilor Codului Fiscal.---------------------------------------

Subsemnatul cumpărător declar ca am cunoștința de faptul ca situația juridica a imobilului descris mai sus este neschimbata si corespunde cu cea descrisa in extrasul de carte

Subsemnatul cumpărător ma oblig ca, intrând in stapanirea de drept a imobilului mai sus descris, sa preiau asupra mea impozitul aferent acestuia, cunoscând ca fiind adevarate garanțiile date de către vanzator, asumandu-mi riscul dobândirii in cunoștința acestora.----

Subsemnatele părți contractante declarăm că prezentul contract are o cauză reală, licită și morală.----------------------------------------------------------------------------------------

In condițiile art. 54 din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr.7/1996 republicata, cu modificările ulterioare, precum si in condițiile art.80, alin 3 din Legea

36/1995 republicata, notarul public se obliga sa comunice prezentul act in vederea inscrierii in cartea funciara.----------------------------------------------------------------------------------------

Subsemnatele părți contractante declarăm că înainte de semnarea actului am citit fiecare dintre noi, personal si prin reprezentant, cuvânt cu cuvânt, conținutul acestuia, constatând că el corespunde voinței noastre și condițiilor stabilite de noi de comun acord, drept pentru care semnăm toate exemplarele lui.-----------------------------------------------------

Actul s-a redactat, dactilografiat și autentificat intr-un exemplar original si ****f*****) duplicate la cerere, la sediul Biroului Notarului Public ******** din municipiul Brașov, str. ********* județul Brașov si s-a semnat după citire de fiecare din parti, azi data autentificării acestuia.--------------------------------------

VÂNZĂTOR, JUDEȚUL BRAȘOV, reprezentat prin

Sțc                       3|C             3|C 3|C îj! îjc                 * 4* *

CUMPĂRĂTOR,

DR, ***********

Medic titual al Cabinetului medical individual


de medicina dentara Dr. **********


StL Gheogte Uxor ru25 Brașov 500090 ROMANIA Tel: 0268.547.169 Fac 0268.547.168

E-mofl: office@dartnastarjo Web: wwwxfcmlnasta.ro Reg.Com. J 08 73836/1992 Cod Fiscal :R 3581471-consuftanta

 • * arhitectura si design;

 • - rezistenta sl instalații;

 • - urbanistica RU.D., RU.Z., P.U.G.;

 • - construcții civfle si industriale;

 • * stucffl de fezabilitate.


CADASTRU - TOPOGRAFIE - GEODEZIE

 • * ridicări topografice;

 • - Identificări de teremm sl puneri in posesie;

 • - expertize de granftuire sl Btlgfi de hotare;

 • * Wabulari Cituri de proprietate;

 • * dezmembrări, contopiri;

 • - determinări puncte GPS.


EXPERTIZE-EVALUĂRI

 • - proprietăți Imoblilaie:

 • - txjnuri mobte;

 • * active corporale;

 • • active necorporate;

■ sodetoti comerciale; -consultanta expertize judiciare.RAPORT DE EVALUARE

SPATII LIBERE SITUATE IN CADRUL POLICLINICII STOMATOLOGICE cu sediul in municipiul Brașov, str. Diaconul Coresi nr. 1


BENEFICIAR: JUDEȚUL BRAȘOV

NR. LUCRARE: 6781 / 2015ELEMENTE INTRODUCTIVE ȘI SINTEZA LUCRĂRII

S.C. DANINA STAR S.R.L. reprezentata de ing. Dan ZUBCOV, prin ing. Ioan PALICI -membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania cu legitimația nr. 14961, în baza contractului nr. 6781/2015, a efectuat raportul de evaluare a proprietății imobiliare:

SPATII LIBERE situate in POLICLINICA STOMATOLOGICA

cu sediul in mun. Brașov, str. Diaconul Coresi nr. 1

1.1. Obiectul supus evaluării și scopul lucrării

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliara compusa din POLICLINICA STOMATOLOGICA identificata prin CF 119041 - CI - Brașov, avind regimul de înălțime S+P+2E+M si teren aferent in suprafața de 527,0 mp. Spatiile libere ce necesita evaluare sunt prezentate in Tabelul 1.

Nr. cri

Nr. cabinet

Cod unitate individuala

Suprafața utila cabinet

Cota

Cota

Cota parte din spatiile comune

parte din PUC

parte teren

Suprafața din spatii comune

Suprafața de teren aferent

Observații

ETAJ 1

1

Cabinet

14A

119041-C1-U57

15.41

12.26

7.43

9.01

2.22

100% Jud. Brașov

2

Cabinet 18

119041-C1-U62

25.36

20.18

12.22

14.82

3.66

50% Jud. Brașov

3

Birou adm.

119041-C1-U83

6.56

522

3.16

3.83

0.95

100% Jud. Brașov

ETAJ 2

7

Laborator 2/1

119041-C1-

U24

25.48

19.80

12.00

15.31

3.78

100% Jud. Brașov

Laborator 2/2

119041-CV

U25

26.00

20.20

12.24

15.62

3.86

100% Jud. Brașov

Laborator

2/3

119041-C1-U26

26.09

2027

12.28

15.68

3.87

100% Jud. Brașov

y

' Laborator 2/4

119041-C1-U27

10.16

7.89

4.78

6.11

1.51

100% Jud. Brașov

8

Cabinet 20

119041-C1-U30

29.24

22.72

13.76

17.57

4.34

50% Jud.

Brașov

9

Cabinet 22

119041-C1-U31

16.56

12.87

7.79

9.95

2.46

50% Jud.

Brașov

10

Cabinet 26

119041-C1-U33

25.53

19.83

12.02

15.34

3.79

50% Jud.

Brașov

11

. Cabinet 26

119041-C1-

U34

24.75

1923

11.65

14.87

3.67

50% Jud.

Brașov I

y

Sp. Magazin

119041-C1-U37

5.80

4.51

2.73

3.49

0.86

100% Jud.

Brașov [

MANSARDA

1

Spațiul 1

119041-C1-

U67

14.00

3.63

2.20

0.00

0.00

100% Jud. Brașov

2

Spațiul 2

119041-C1-

U68

95.00

25.43

15.40

0.00

0.00

încăpere

24.00

pod

71.00

3

Spațiul 3

119041-C1-U69

25.00

6.64

4.02

0.00

0.00

4

Spațiul 4

119041-C1-U70

193.00

51.30

31.08

0.00

0.00

încăpere

8.00

pod

185.00

Scopul evaluării: estimarea valorii de piață.

Proprietarul imobilului: JUDEȚUL BRAȘOV.

 • 1.2. Data evaluării: 04.09.2015

Data inspectării proprietății imobiliare: 04.09.2015

1.3. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării

 • - Standardele de Evaluare ANEVAR, ediția 2015

 • - Extras CF 119041 — CI - Brașov

 • - Planurile construcției

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

 • - Cursul RONZEUR și RON/USD din 04.09.2015

1.4. Valoarea propusă

Raportul de evaluare determina valoarea proprietarii imobiliare in vederea tranzacționării. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Pentru proprietatea imobiliara susmenționata, evaluatorul propune următoarele valori: CONSTRUCȚIE S+P+2E+M + TEREN AFERENT IN SUPRAFAȚA DE 527,0 mp 1.251300 EUR, echivalent« 5.541.500 RON

curs RON / EUR=4,4286 RON din 04.09.2015 (valorile nu conțin TVA)

Valorile estimate pentru unitățile individuale libere» sânt prezentate in Tabelul 2 (pag. 3 - 4).

1.5. Argumente privind valoarea propusă

 • ■  Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport și este valabilă in condițiile economice și juridice menționate în raport;

 • ■  Valoarea estimată se referă la proprietatea imobiliară menționată mai sus;

 • ■  Valoarea este valabilă mimai pentru destinația precizată în raport;

 • ■  Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață;

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Remania).

Data: 04.09.2015


Tabelul 2

Nr. crt.

Nr. cabinet

Cod unitate individuala

Supraf. utila cabinet

Cota parte din

PUC

Cota parte teren

Cota parte din spatiile comune

Valoare suprafața utila cabinet * teren aferent

Valoare cota parte din PUC+teren aferent

Valoare cota parte din spatiile comune* teren aferent

Valoarea estimata

Observații

Suprafața din spatii comune

Suprafața de teren aferent

EUR

RON

ETAJ

1

1

Cabinet

14A

119041-C1-U57

15.41

12.26

7.43

9.01

2.22

11434

9097

6683

27,215

120,523

100% Jud.

Brașov

2

Cabinet

18

119041-C1-UB2

25.36

20.18

12.22

14.82

3.66

18817

14974

10999

22,395

99,178

50% Jud. Brașov

3

Birou adm.

119041-C1-U63

6.56

5.22

3.16

3.83

0.95

4868

3873

2845

11,586

51,309

100% Jud. Brașov

ETAJ 2

4

Laborator 2/1

119041-C1-U24

25.48

19.80

12.00

15.31

3.78

18906

14692

11360

44,958

199,102

100% Jud.

Brașov

5

Laborator 2/2

119041-C1-U25

26.00

20.20

12.24

15.62

3.86

19292

14988

11592

45,873

203,152

100% Jud. Brașov

6

Laborator 2/3

119041-C1-U28

26.09

20.27

12.28

15.68

3.87

19359

15040

11632

46,032

203,855

100% Jud. Brașov

7

Laborator 2/4

119041-C1-U27

10.16

7.89

4.78

6.11

1.51

7539

5854

4530

17,923

79,374

100% Jud. Brașov

8

Cabinet

20

119041-C1-U30

29.24

22.72

13.78

17.57

4.34

21696

16858

13037

25,796

114,238

50% Jud.

Brașov

9

Cabinet

22

119041-C1-U31

16.56

12.87

7.79

9.95

2.46

12288

9550

7383

14,610

64,703

50% Jud.

Brașov

10

Cabinet

25

119041-C1-U33

25.53

19.83

12.02

15.34

3.79

18943

14714

11383

22,520

99,732

50% Jud. Brașov

11

Cabinet

26

119041-C1-U34

24.75

19.23

11.65

14.87

3.67

18365

14269

11035

21,834

96,894

50% Jud.

Brașov

12

Sp. Magazin

119041-C1-U37

5.80

4.51

2.73

3.49

0.86

4304

3346

2586

10,236

45,331

100% Jud. Brașov

Total Etaj 1+2

236.94

184.9

8

112.0

6

141.60

34.96

175809

137255

105087

310,977

1,377,191

MANSARDA

1

Spațiul 1

119041-C1-U87

14.00

3.63

2.20

0.00

0.00

6678

2693

0

9,371

41,502

Spațiul 2

119041-C1-U68

95.00

25.43

15.40

0.00

0.00

18122

18869

0

36,991

163,819

2

24,00

-

11448

714Q

■ ; : . ■

0074

3

Spațiul 3

119041-C1-U69

25.00

6.64

4.02

0.00

0.00

11925

4927

0

16,852

74,630

100% Jud. Brașov

Spațiul 4

119041-C1-U70

193.00

51.30

31.06

0.00

0.00

21208

38065

0

59,271

262,486

4

încăpem ..

8.00

3816

. pod

18540

17390

Total Mansarda

327.00

87.00

52.70

0.00

0.00

57931

64554

0

122,485

542,437

Nota:


In calcule s-au utilizat următoarele valori unitare pe tipuri de element construcție:

 • -  Valoare unitara etaj 1 si 2, parii de uz comun, spatii comune: 742 EUR/mp (inclusiv terenul aferent)

 • -  Valoare unitara spatii amenajate la mansarda: 477 EUR/mp (inclusiv terenul aferent)

 • -  Valoare unitara pod neamenajat: 94 EUR/mp (inclusiv terenul aferent)

  Evaluator autorizat, Ing. Ioan PalicițyakJ» v Jt

rauci \ fi? IOAN \ UI tegtahîatiaNr. 1496! f

i Valabil 2015 . £

Declarație de certificare

Prin prezenta certificăm că:

 • •  Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • •  Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate mimai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • •  Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • •  Remunerarea evaluatorului mi depinde de nici un acord, arargament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoana afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • •  Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din Romania)

 • •  Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • •  Activele supuse evaluării au fost inspectate personal de către evaluator.

 • •  Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare

  04.09.2015CUPRINS

Elemente introductive și sinteza lucrării

Declarație de certificare

 • 1. PREMISELE EVALUĂRII

  • 1.1  Identificarea proprietății imobiliare - obiectul evaluării

  • 1.2 Scopul evaluării

  • 1.3  Utilizarea evaluării

  • 1.4 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate. Premisele evaluării

  • 1.5  Data inspecției

  • 1.6 Data estimării valorii

  • 1.7 Moneda raportului

  • 1.8  Standardele aplicabile

  • 1.9 Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

  • 1.10 Ipoteze generale

  • 1.11  Condiții limitative

  • 1.12 Clauza de nepublicare

  • 1.13 Responsabilitatea față de terți

 • 2. PREZENTAREA DATELOR

  • 2.1  Descrierea juridică a proprietății imobiliare

  • 2.2  Situația juridică

  • 2.3 Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

  • 2.4 Descrierea proprietății imobiliare

 • 3. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

  • 3.1  Definirea pieței și subpieței proprietății imobiliare

32 Analiza cererii

 • 3.3  Analiza ofertei

 • 3.4 Echilibrul pieței

 • 4. METODE DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

  • 4.1  Date privind modul de realizare a evaluării

42 Abordarea prin comparația vânzărilor

 • 4.3 Abordarea prin cost

 • 4.4 Abordarea pe bază de venit

 • 5. EVALUAREA POLICLINICII STOMATOLOGICE

  • 5.1  Generalități

  • 5.2 Cea mai bună utilizare

  • 5.3 Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

  • 5.4 Evaluarea proprietății imobiliare prin metoda comparațiilor vânzărilor

  • 5.5 Evaluarea proprietății imobiliare prin metoda costurilor

  • 5.6 Evaluarea proprietății imobiliare prin metoda capitalizării venitului

 • 6. RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Anexa 1 - Evaluarea proprietatiei imobiliare prin abordarea prin piața

Anexa 2 - Evaluarea proprietatiei imobiliare prin abordarea prin venit

Anexa 3 - Evaluarea prin metoda costurilor segregate a zonei de pod neamenajat

Anexa 4 - Extras CF 119041 - CI - Brașov

Anexa 5 - Comparabile utilizate pentru evaluarea proprietății imobiliare

Anexa 6 - Planurile construcției

Capitolul 1 PREMISELE EVALUĂRII

1.1. Identificarea proprietății imobiliare - obiectul evaluării

Proprietatea imobiliara evaluata în prezenta lucrare este identificata prin CF 119041 - CI -Brașov, nr. cad. 119041 - CI, avind regimul de înălțime S+P+2E+M si teren aferent in suprafața de 527,0 mp.

Proprietatea imobiliara susmenționata aparține JUDEȚULUI BRAȘOV.

1.2. Scopul evaluării

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare situată în municipiul Brașov, str. Diaconul Coresi nr. 1, aparținând JUDEȚULUI BRAȘOV, in vederea tranzacționării.

13. Utilizarea evaluării

Prezentul raport de evaluare se adresează JUDEȚULUI BRAȘOV, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

1.4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate Premisele evaluării

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu cerințele clientului, reprezintă o estimare a valorii de plata (cu particularitățile prezentate în continuare) a proprietarii asa cum este aceasta definita in SEV100 - Cadrul general.

Conform acestui standard, valoarea de piața reprezintă suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății si recomandările cuprinse in - SEV 102 - Implementare.

Premisa evaluării este utilizarea în continuare a proprietății imobiliare ca unitate de servicii stomatologice.

13. Data inspecției

Inspecția proprietarii a fost realizata in 04.09.2015. Au fost preluate informații referitoare la proprietatea evaluata (stare fizica, descriere, activitate desfășurata).

Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietarii.

1.6. Data estimării valorii

La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data de 04.09.2015, data la care sunt disponibile datele si informațiile si la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator.

Data evaluării este 11.12.2014.

1.7. Moneda raportului. Modalități de plată

Opinia finală a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR. Cursul de schimb utilizat pentru transpunere este de 4,4286 RON/EUR, comunicat de BNR pentru data de 04.09.2015.

Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atâta vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative.

1.8. Standardele aplicabile

Metodologia de calcul a „valorii de piață“ a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR:

 • -  SEV 100 - Cadrul general

 • -  SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării

 • -  SEV 103 -Raportare

Cadrul legal pe baza căruia se realizezi evaluarea proprietății imobiliare este dat de :

 • - Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat HG 2139/2004

 • - Normativ P135/99 aprobat de MLPAT cu Ordinul 85/N/1999. Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informații)

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea depiața asa cum a fost ea definita. Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

 • > documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului;

 • > inspecția proprietății imobiliare;

 • >  stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

 • > selectarea tipului de valoare estimată in prezentul raport;

 • > deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea tranzacției;

 • > analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

 • > aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR.

1.9 Sursele de informații care au stat la baza Întocmirii raportului de evaluare Informațiile si sursele de informații utilizate in acest raport sunt:

 • ♦ Extras CF 119041-CI-Brașov

 • ♦  Planurile construcției

 • ♦  Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona in care este amplasata proprietatea, etc.);

 • ♦  Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători si cumpărători imobiliari de pe piața municipiului Brașov, informații privind cererea si oferta preluate de la agenții imobiliare si din publicații de profil, informații care au fost sintetizate in analiza pieței imobiliare;

 • ♦  Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

1.10. Ipoteze generale

 • ■  Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către proprietar și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

 • ■  Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel;

 • ■  Informațiile furnizate de terte parti sunt considerate de încredere dar nu li se acorda garanții pentru acuratețe;

 • ■  Se presupune ca nu exista condiții ascunse sau neevidentiate ale proprietății. Nu se asuma nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

 • ■  Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru existenta vreunui contaminant, nici nu ne angajam pentru o expertiza sau o cercetare științifica necesara pentru a fi descoperit.

 • ■  Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

 • ■  Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

B Evaluatorul nu a făcut o expertiza tehnica a bunurilor sau a pârtilor componente, nici nu a inspectat acele parti care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate in stare tehnica buna corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării pârtilor neexpertizate si acest raport nu trebuie inteles ca ar valida integritatea lor.

 • ■  Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât condițiile de piață se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.

1.11. Condiții limitative

 • ■  Orice alocare a valorii totale estimate in acest raport, nu trebuie utilizata in combinație cu nici o alta evaluare, in caz contrar ele fiind nevalide.

 • •  Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

 • ■  Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare

 • •  Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

1.12. Clauza de republicare

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 1.3, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.

1.13. Responsabilitatea față de terți

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizați la pct 1.3. Raportul este confidențial, strict pentru client si destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2 PREZENTAREA DATELOR

2.1. Descrierea juridică a proprietății imobiliare

Date generale privind dreptul de proprietate:

Dreptul de proprietate este dreptul real care permite titularului său de a stăpâni bunul, de a-1 folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispozițiilor legale.

Identificarea proprietății imobiliare ce face obiectul acestui raport s-a făcut pe baza documentelor prezentate de client

Proprietatea imobiliara evaluata în prezenta lucrare este identificata prin CF 119041 - CI -Brașov, nr. cad. 119041 - CI, cu regimul de inaltime S+P+2E+M și teren aferent de 527,0 mp.

Proprietatea imobiliara susmenționata aparține JUDEȚULUI BRAȘOV.

în Anexa 5 este prezentată copia informativă a CF 119041 - CI - Brașov.

2.2. Situația juridică

Proprietatea imobiliara susmenționata aparține JUDEȚULUI BRAȘOV.

23. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află în zona centralaa municipiului Brașov, respectiv zona A de amplasare (conform HCL 410/1999 republicata conf HCL nr.333/2000).

Arterele de circulație învecinate sînt asfaltate, cu o bandă pe sens, nefîind probleme de circulație.

Tipul zonei de amplasare:

 • ■ Zona rezidențiala combinată cu spatii rezidențiale, comerciale, bancare, etc. în zonă se află:

 • ■ Rețea de transport în comun, cu mijloace de transport suficiente.

■Unități comerciale în apropiere: magazine, mici restaurante.

Unități edilitare* rețele urbane de energie electrică, apă, canalizare, gaze, telefonie, termoficare, cablu TV.

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): absența poluării. Ambient: liniștit.

Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare:Z*ma centrala, dotări și rețele edilitare bune. Poluare absentă. Ambient civilizat

2.4. Descrierea proprietății imobiliare

POLICLINICA STOMATOLOGICA se află amplasata în Brașov, str. Diaconul Coresi, pe terenul înscris în CF 119041 - CI - Brașov, nr. cad. 119041 - CI.

Clădirea - este o construcție tip S+P+2E+M, din ziduri portante de cărămidă, fundație continua din beton armat

Planșeele sint din beton armat, pereții din cărămidă, iar învelitoarea clădirii este tip șarpanta cu invelitoare din țigla.

Finisajele interioare actuale sunt de calitate medie - tencuieli pe zidărie de cărămidă și glet de ipsos atât la pereți cât și la tavane. Tâmplaria exterioară este din lemn de rasinoase. Pardoselile sunt din mozaic.

Încălzirea se face cu agent termic livrat de centrala termica proprie a clădirii.

Huminatul se face prin corpuri de iluminat de tip fluorescent.

elect prin muni

bene

Tabe

Ca și instalații: alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua stradală existentă. Instalația rică cuprinde circuite separate pentru iluminat și circuite pentru prize. Alimentarea cu apă se face rețeaua stradală existentă, iar apele menajere se evacuează la rețeaua centralizată de canalizare a cipiului.

Starea tehnică a clădirii este bună.

Calculul suprafețelor s-a făcut pe baza cotelor din planșele anexate puse la dispoziție de iciar si a foii de avere a CF 119041 - CI - Brașov, rezultind următoarele:

 • -   Suprafața utila totala, Austria = 1098,0 mp.

 • -  Suprafața pârtilor de uz comun, Apuc = 870,0 mp.

 • -  Suprafața desfășurata, Ad = 1968,0 mp

 • -  Inaltimea medie, Hmed = 3,0 m.

Spatiile libere ce necesita evaluare si cotele ce aparțin Județului Brașov, sint prezentate in Iul 1.

Nr. cri

Nr. cabinet

Cod unitate individuala

Suprafața utila cabinet

Cota parte din

PUC

Cota parte teren

Cota parte din spatiile comune

Observații

Suprafața din spatii comune

Suprafața de teren aferent

ETAJ 1

1

Cabinet

14A

119041-C1-U57

15.41

12.26

7.43

9.01

2.22

100% Jud. Brașov

2

Cabinet 18

119041-C1-U62

25.36

20.18

12.22

14.82

3.66

50% Jud. Brașov

3

Birou adm.

119041-C1-U63

6.56

5.22

3.16

3.83

0.95

100% Jud. Brașov

ETAJ 2

4

Laborator 2/1

119041-C1-

U24

25.48

19.80

12.00

15.31

3.78

100% Jud. Brașov

5

Laborator 2/2

119041-C1-U25

26.00

20.20

12.24

15.62

3.86

100% Jud. Brașov

6

Laborator 2/3

119041-C1-U26

26.09

20.27

12.28

15.68

3.87

100% Jud. Brașov

7

Laborator

2/4

119041-C1-U27

10.16

7.89

4.78

6.11

1.51

100% Jud. Brașov

8

Cabinet 20

119041-C1-U30

29.24

22.72

13.76

17.57

4.34

50% Jud. Brașov

9

Cabinet 22

119041-C1-U31

16.56

12.87

7.79

9.95

2.46

50% Jud. Brașov

10

Cabinet 25

119041-C1-

U33

25.53

19.83

12.02

15.34

3.79

50% Jud. Brașov

11

Cabinet 26

119041-C1-U34

24.75

19.23

11.65

14.87

3.67

50% Jud. Brașov

12

Sp. Magazin

119041-C1-U37

5.80

4.51

2.73

3.49

0.86

100% Jud. Brașov

MANSARDA

1

Spațiul 1

119041-C1-

U67

14.00

3.63

2.20

0.00

0.00

100% Jud. Brașov

2

Spațiul 2

119041-C1-U68

95.00

25.43

15.40

0.00

0.00

încăpere

24.00

pod

71.00

3

Spațiul 3

119041-C1-U69

25.00

6.64

4.02

0.00

0.00

4

Spațiul 4

119041-C1-U70

193.00

51.30

31.08

0.00

0.00

încăpere

8.00

pod

185.00

Capitolul 3 ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

3.1. Definirea pieței și subpieței proprietății imobiliare

Piața reprezintă un mediu în care bunurile, mărfurile și serviciile simt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor.

Conceptul de piață este reprezentat de capacitatea cumpărătorilor și a vânzătorilor de a-și desfășura activitatea ftră restricții. Participanții din piață pot fi cumpărători, vânzători, proprietari, debitori, creditori, investitori sau intermediarii.

La momentul actual, Brașovul dispune de opt spitale, zece policlinici, peste 100 de farmacii, circa 150 de cabinete medicale si peste 200 de cabinete stomatologice

Piața studiată, pentru cabinetele medicale și stomatologice, este cea a acestor feluri de spații situate în construcții independente, în apartamente situate în blocuri de locuințe sau case, în spații

3.2. Analiza cererii

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, îritr-o anumită perioadă de timp, în situația în care factorii: populația, venitul, prețurile viitoare și preferințele consumatorilor rămân constante.

In prezent se manifesta o cerere în creștere pentru spații destinate cabinetelor medicale sau conexe actului medical, cererea fiind valabilă pentru spații medicale modeme și cu dotări la nivelul tehnicii actuale și a standardelor medicale ale U.E..

33. Analiza ofertei

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp.

Piața vânzărilor și cumpărărilor este în prezent relativ mare deoarece Municipiul Brașov a scos la vinzare cabinetele medicale in baza OUG 68/2008.

Oferta de spatii medicale este mare fata de cerere, acest fapt datorindu-se posibilităților reduse de cumpărare a cadrelor medicale, posibilități coroborate cu faptul ca băncile nu oferă credite avantajoase.

3.4. Echilibrul pieței

In acest moment piața este dezechilibrata, deoarece oferta este relativ mare iar cererea este scăzută, ca urmare a faptului că puterea de cumpărare a angajaților din sistemul medical este redusă, cu puține excepții care au reușit să dezvolte o bază privată a sistemului medical românesc.

Totuși, se prezumează că sistemul medical privat va lua amploare odata cu reducerea efectelor crizei economice si relansarea economica precum si cu relaxarea ereditarilor.

Din analiza bazei de date proprii, prețurile pentru proprietăți similare se situează in intervalul 400.000 EUR - 1.000.000 EUR, iar chiriile pentru astfel de spații sînt cuprinse între 30,0 - 45,0 EUR/mp/lună.

Referitor la terenuri, pentru zona A, în piață se regăsesc valori de 150 - 250 EUR/mp.

Capitolul 4 METODE DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

4.1. Date privind modul de realizare a evaluării

Selectarea metodelor de evaluare cât și modalitățile de aplicare s-a făcut având în vedere statutul actual al proprietății supuse evaluării, astfel încât valorile estimate să conducă la o valoare cât mai apropiată de cea la care ar fi încheiată tranzacția.

La elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă deliberat nici un fel de informație.

Evaluatorul prezintă în raport elemente descriptive pentru a da o imagine cât mai completă asupra dimensiunilor și stării proprietății imobiliare și a ajuta la determinarea aprecierilor calitative și cantitative.

Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat. Valoarea reflectă rezultatul unor aprecieri făcute pe baza mai multor criterii de comparație, ea exprimând de fapt valoarea de întrebuințare și cea de schimb în contextul general al pieței.

Evaluările bazate pe piață utilizează, în mod normal una sau mai multe abordări în evaluare, prin aplicarea principiului substituției, utilizând informații derivate din piață. Acest principiu arată că o persoană prudentă nu va plăti pentru un bun sau serviciu mai mult decât costul de achiziții pentru un bun sau serviciu acceptabil ca substitut, în absența factorilor timp, risc sau neadecvare. Costul cel mai mic al celei mai bune alternative, pentru un bun substitut sau pentru un bun identic, va tinde să reflecte valoarea de piață.

în prezenta lucrare se estimează “valoarea de piață”.

Valoarea de piață a proprietății imobiliare poate fi estimată prin următoarele abordări:

 • -  prin comparația vânzărilor,

 • -   prin cost;

 • -  pe bază de venit.

4.2. Abordarea prin comparația vânzărilor

Această metodă analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru proprietăți similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate in mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor efectuate în zona.

Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”.

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între proprietatea imobiliară „de evaluat” și celelalte proprietăți deja tranzacționale, despre care există informații suficiente.

Estimarea valorii proprietății imobiliare se realizează conform relației:

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

43. Abordarea prin cost

Estimarea valorii construcțiilor prin metoda costurilor s-a realizat conform “Metodologiei pentru evaluarea clădirilor si construcțiilor speciale din grupele 1 si 2” - aprobată de MLPAT si care prevede ca in lipsa documentației tehnico-economice de execuție, cea mai indicata metoda evaluare este cea a valorii de înlocuire, determinata pe baza „Cataloagelor de reevaluare” ediția 1964. Aceasta permite stabilirea unei valori apropiate de realitate, cataloagele oglindind cu fidelitate caracteristicile tehnico-constructive si gradul de dotare a diverselor categorii de clădiri.

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde următoarele etape:

 • 1. Stabilirea costului de reconstrucție cu ajutorul “Cataloagelor de reevaluare” la nivelul preturilor din 01.01.1965;

 • 2. Actualizarea valorii de inlocuire la prețul zilei cu ajutorul sistemului de coeficienți de indexare elaborați de MLPAT si cei asimilați acestora;

 • 3. Determinarea valorii ramase la același nivel de preturi, pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999 si care stabilește coeficienți de uzura fizica a mijloacelor fixe din grupa 1 - construcții).

Pentru determinarea valorilor unitare si totale a fiecărui obiect de construcții ce se evalueaza se parcurg următoarele etape:

■ documentare privind clădirea care urmeaza a fi evaluata, prin studierea planurilor parțiale puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea caracteristicilor tehnico-constructive ale clădirilor,

 • • cercetarea obiectului la fata locului, stabilirea dotărilor si instalațiilor precum si stabilirea stării tehnice a clădirii si a subansamblelor componente;

 • • încadrarea clădirii intr-unui din cataloagele de reevaluare;

 • • elaborarea fazei de evaluare si determinarea valorilor unitare de inlocuire, pe total si pe categorii de lucrări precum si determinarea corecțiilor datorate abaterilor fata de prevederile din fisele catalogului;

 • • calcularea valorii unitare si totale la nivelul de preturi de catalog 01.01.1965;

 • • actualizarea valorii de inlocuire cu coeficienți MLPAT care sunt publicați trimestrial, pentru evaluarea corecta a evoluției preturilor pe ultima perioada a evaluării utilizându-se un coeficient ce tine seama de indicele de creștere a prețurilor pentru produse nealimentare;

" stabilirea valorii rămase prin diminuarea valorii de inlocuire cu pierderea de valoare datorita deprecierilor care afecteaza clădirea.

Determinarea valorii rămase, prin estimarea deprecierii cumulate.

Deprecierea - reprezintă o pierdere de valoare fata de costul de înlocuire brut al construcției similare noi, ce există la construcția existentă, din cauze fizice, funcționale sau externe.

Formula folosită este:

Cost brut - Depreciere = Valoare

In acest caz:

CIN *= Cost de înlocuire brut (nou) —Deprecieritfizică + funcțională + externă)

în cazul prezentei lucrări s-a luat în considerare deprecierea fizică estimată pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999) care stabilește coeficienții de uzura fizica a mijloacelor fixe din grupa 1 - construcții.

Conform anexei 45 din Normativul PI 35/99, ponderea subansamblelor unei clădiri din întregul acesteia, se prezintă astfel:

 • •  Structura de rezistență         -pondere 40%

 • •  închideri și compartimentări -pondere 17%

 • •  Finisaje                      - pondere 25%

 • •  Instalații                      -pondere 18%

în cadrul inspecției efectuate asupra imobilului evaluat, se apreciază prin observare directă deprecierea fizică a fiecărui subansamblu, iar prin cumulare ponderată rezultă deprecierea fizică totală a imobilului.

Deprecierea funcționala este pierderea de valoare a proprietății ca rezultat al progresului în medicină pe plan internațional, al apariției de noi metodologii de asistență medicali Deprecierea funcționala este independenta de orice deteriorare fizica a proprietății.

Deprecierea externă este pierderea de valoare a proprietarii ca rezultat al acțiunii unor factori externi activului. Factorii de baza in deprecierea economica sunt: cererea redusa, concurenta acerba, costuri crescute ale asistenței medicale, numărul scăzut al populației deservite, legislația de mediu, etc., fara a fi posibila o creștere corespunzătoare a calității actului medical.

Metoda nu se aplica din cauza vechimii mari a construcției.

4.4. Abordarea pe baza de venit

Abordarea pe baza de venit, ia în considerare valoarea prezentă a beneficiilor viitoare ca procedeu de măsurare a valorii.

Capitalizarea veniturilor, este una din metodele prin care veniturile viitoare previzionate (așteptate) sunt convertite în valoare. Principalii termeni utilizați în abordarea pe bază de venit sînt:

 • -  Venitul net din exploatare (VNE), care reprezintă venitul net anticipat, rezultat după deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare. Venitul net din exploatare se exprimă ca o sumă anuală.

 • -  Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câștig și valoare, relație acceptată de piață și rezultă dintr-o comparație a vânzărilor de proprietăți comparabile. Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparației directe - analiza tranzacțiilor recente de proprietăți comparabile.

 • -  Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câștig și valoare, relație acceptată pe piață și rezultă dintr-o analiză comparativă pe ramura.

Capitalizarea veniturilor este procesul de transformare a unei serii de tranșe periodice anticipate de venit, în valoarea lor prezentă. Folosirea capitalizării veniturilor în valoarea proprietăților imobiliare este bazată pe premiza că valoarea este suma prezentă a beneficiilor previzionate sau anticipate exprimate în bani.

Evaluarea se face din punctul de vedere al unui investitor interesat și informat și este bazată pe venitul produs de proprietate, mai puțin pierderile din neocuparea integrală a proprietății - spații neocupate, nefincasarea la timp a chiriei, alte venituri nerealizate.

Formula de calcul este:

Valoarea proprietății imobiliare = Venit/rata de capitalizare

Capitolul 5

EVALUAREA POLICLINICII STOMATOLOGICE

5.1. Generalități

Proprietatea imobiliara evaluata este luata in considerare ca unitate de sinestatatoare cu destinația actuala de laborator de tehnică dentară.

5.2. Cea mai bună utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietarii selectata din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire si sa genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fimdamentata adecvat, fezabilă financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este determinata de forțele competitive de pe piața. Analiza se poate realiza in doua cazuri: (1) cea mai buna utilizare a terenului considerat liber si (2) cea mai buna utilizare a terenului construit.

Exista patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează aceasta analiza. Cea mai buna utilizare trebuie sa fie: admisibila legal, fizic posibila, financiar fezabila si maxim productiva.

Analiza CMBU pune accentul pe utilizările potențiale adecvate ale terenului liber. CMBU a unui teren liber poate fi așadar una din următoarele utilizări potențiale: utilizarea curentă (existentă), construirea, parcelarea, comasarea sau păstrarea terenului ca investiție (pentru revânzare la un preț mai mare decât cel de achiziție).

Analiza CMBU pentru un teren liber în esență constă în răspunsul la următoarele două întrebări:

 • • Terenul supus evaluării trebuie lăsat liber sau trebuie să fie utilizat pentru ridicarea de construcții; și dacă a doua variantă este cea adecvată, următoarea întrebare este:

 • • Ce fel de construcții trebuie realizate, adică spatii rezidențiale, clădiri de birouri sau spatii comerciale, avind in vedere ca zona se pretează la oricare din acestea.

Astfel, cea mai buna utilizare a terenului considerat liber se imaginează a fi construirea unei policlinici stomatologice modeme, avind suprafața construita de 500 mp.

5.3. Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

Pentru determinarea valorii de piața s-a utilizat metoda comparațiilor directe, care este cea mai adecvată metodă atunci când există informații privind vânzări comparabile. Metoda analizează, compara și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliara, reflectate in mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zona.

Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se fiice prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”.

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționale, despre care există informații suficiente.

Pentru estimarea valorii proprietății prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile de proprietăți asimilabile celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate și pe site-urile agențiilor imobiliare (www.imobiliare.ro, www.bart.ro), la data evaluării există câteva oferte pentru terenuri care sunt sintetizate în tabelul următor:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Construcție pe teren

Preț/mp

Brașov, zona centrala

380 mp

9m

La teren

Nu

145 EUR/mp

Brașov, zona centrala

792 mp

21 m

La teren

Nu

180 EUR/mp

Brașov, zona centrala

860 mp

66 m

La teren

Nu

250 EUR/mp

Terenul evaluat:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Preț/mp

Str. Diaconul Coresi nr. 1

527,0 mp

La2 străzi

La teren

-

Corecții:

Elemente de comparație

Subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Identificare subiect/comparabile

str. Diaconul Coresi 1

Brașov, zona centrala

Brașov, zona centrala

Brașov, zona centrala

Suprafața [mp]

527.00

380

792

860

Preț (oferta/vanzare) [EUR/mp]

145.00

180.00

250.00

Drepturi de proprietate transmise

integrale

tern restricții

fiara restricții

fere restricții

Corecție procentuala (%)

0%

0%

0%

Preț corectat

145

180

250

CMd^:<feyaBzare

oferta

oferta

oferta

Corecție procentuala (%)

-10%

-10%

-10%

Valoarea corecției [EUR/mp]

14.50

18.00

25.00

Preț corectat

130.50

162.00

225.00

Rertiietâ legrie - coeficienți urbanistici

S+P+2E+M

P+2E+M

P+2E+M

P+2E+M

Corecție procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea corecției [EUR/mp]

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

130.50

162.00

225.00

CohdiWdeflhantare

normale

similare

similare

similare

Corecție procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea corecției [EUR/mp]

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

13030

162.00

225.00

bate^iniaril / ofertei

dec. 2014

dec. 2014

dec. 2014

Corecție procentuala (%)

9%

9%

9%

Valoarea corecției [EUR/mp]

11.75

1438

20.25

Preț corectat

142.25

17638

245.25

jlemiiare,iv'        »..... -

str. Diaconul Coresi 1

Brașov, zona centrala

Brașov, zona centrala

Brașov, zona centrala

Corecție procentuala (%)

5%

5%

5%

Valoarea corecției [EUR/mp]

7.11

8.83

12.26

Preț corectat

14936

185.41

25731

Supn^^'ImpJ^^^țerenulni d rapbrtol latime/hmgfme

; J-5L Vr.-v«;.                               •

527.00 regulata 1/1,6

380.00 dreptunghiulara 1/4,7

792.00 dreptunghiulara 1/1,8

860.00 dreptunghiulara 1/0,2

Corecție procentuala (%)

1%

-3%

-3%

Valoarea corecției [EUR/mp]

1.49

-5.56

-7.73

Preț corectat

150.85

179.85

249.79

•Frocntrtradâl[m]

front la 2 străzi

9

21

66

Corecție procentuala (%)

10%

3%

10%

Valoarea corecției [EUR/mp]

15.09

5.40

24.98

Preț corectat

165.94

18524

274.77

-Topografie

pian

plan

plan

plan

Corecție procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea corecției [EUR/mp]

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

165.94

185.24

274.77

UtiUtati (energie electrica / apa / canalizare / gaz metan / termoficare / alttie

energie electrica, apa, canalizare, gaz metan

energie electrica, apa, canalizare, gaz metan

energie electrica, apa, canalizare, gaz metan

energie electrica, apa, canalizare, gaz metan

Corecție procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea corecției [EUR/mp]

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

165.94

18524

274.77

Zonarea - destinația legala permisa, cea mai buna stilizare

mixta

rezidențiala

rezidențiala

rezidențial

Corecție procentuala (%)

-5%

-5%

-5%

Valoarea corecției [EUR/mp]

-8.30

-926

-13.74

Preț corectat

157.64

175.98

261.03

Construcție pe teren, alte aspecte, ețc.

se considera teren liber

fera construcție

fara construcție

fera construcție

Corecție procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea corecției [EUR/mp]

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

157.64

175.98

261.03

Total corecție bruta

58.23

61.63

103.95

Total corecție bruta - procentual

40%

35%

42%

total corecție bri^ptobentuala 7.., icea’'riufi;filca<-;-

Valoarea estimata

■ ■                       ■ •                                j

RON 779.00

V teren        9280° EUR

411,000 RON

Curs valutar RON /1 EUR

4.4286

Data evaluării

4-Sep-2015

Corecții aplicate:

 • -  deoarece prețul proprietăților comparabile este cel de oferta s-a estimat ca un preț de tranzacționare real ar putea fi cu pana la 10 % mai mic decât prețul solicitat de vanzator in condițiile pieței imobiliare actuale, constituind marja de negociere, corecția datorata incertitudinii si imobilității pieței, precum si comisionul agentului imobiliar,

 • -  drepturile de proprietate, condițiile de finanțare nu au fost corectate deoarece s-a considerat ca proprietățile se vând in aceleași condiții;

 • -  pentru restricțiile legale de construire nu s-au aplicat corecții deoarece toate terenurile permit construcții cu regim de înălțime P+2E+M;

 • -  cuantificarea corecției pentru data ofertei s-a efectuat aplicind 1% pentru fiecare luna vechime a ofertei;

 • -   cuantificarea corecției pentru localizare s-a realizat ținând cont de amplasarea proprietarii subiect fata de celelalte comparabile avind in vedere situarea comparabilelor fata de subiect, corectile fiind estimate la 5% - poziția acestora fiind considerata mai defavorabila decit subiectul;

 • -  in funcție de marimea loturilor de teren comparabile s-au aplicat corecții de -1.. .-3% avind in vedere marimea acestora si tinind seama de raportul 1ZL - raport care arata forma terenului (alungit, îngust, etc.).

 • -  corecția pentru front stradal s-a aplicat avand in vedere marimea frontului terenului subiect, datorita faptului ca terenul subiect are front la 2 străzi, la terenurile cu front diferit s-au aplicat corecții de 3.. .10%, valoarea mai mare fiind aplicata terenului ce are un front mare la strada si lățime mica;

 • -   pentru relieful terenului nu s-au aplicat corecții, terenurile fiind plane.

 • -   pentru utilitari nu s-au aplicat corecții, toate terenurile avind utilitari;

 • -   deoarece tipul terenurilor nu este similar - s-a aplicat corecția de -5% pentru terenurile rezidențiale, considerind ca in zona centrala terenurile rezidențiale sint mai scumpe decit cele cu utilizare mixta;

 • -  pentru alte aspect legate de terenuri nu s-au aplicat corecții, toate terenurile fiind libere. Se alege comparabila 2, deoarece corecția totala brută procentuala aplicata este cea mai mica. Aplicând algoritmul de calcul/ajustare, expus în tabelul de mai sus, “valoarea unitară medie” a

terenului liber, luată în considerare, se află in jurul valorii de:

Vcomo = 176. OEUR/mp. echivalentul a 779,0 RON/mp, exclusiv TVA

5.4. Evaluarea proprietății imobiliare prin metoda comparațiilor vânzărilor

Abordarea prin metoda comparațiilor vânzărilor compară proprietatea de evaluat cu alte proprietăți similare.

în abordarea prin metoda comparațiilor vânzărilor trebuie să existe o bază rezonabilă pentru comparații prin referirea la proprietăți imobiliare similare. Aceste proprietăți imobiliare similare trebuie să funcționeze în același domeniu de activitate ca si subiectul evaluat sau într-un domeniu care răspunde acelorași variabile economice. Comparația trebuie făcută într-o manieră clară si fără ambiguități.

Conform Anexei 1, valoarea proprietății prin abordarea prin piața:

5341.500 RON -1.251300 EUR

53. Evaluarea proprietății Imobiliare prin metoda costurilor

Evaluarea construcției prin metoda costurilor s-a realizat prin costul de înlocuire, respectiv încadrarea in niște tipuri generice, tipuri la care s-au estimat costuri de înlocuire brute actuale ținând cont de structura constructiva, destinație, dotări.

Nu a fost posibilă aplicarea metodei in cazul proprietății imobiliare evaluate din cauza vechimii construcției.

5.6. Evaluarea proprietății imobiliare prin metoda capitalizării profitulni

Metoda capitalizării profitului (metoda capacității beneficiare) are la bază veniturile pe care le obține proprietarul activului sub forma de profit, avându-se în vedere situația existentă și specificitatea activului de evaluat, considerându-se că în perioada următoare, exploatarea activului se face în continuare în același condiții. Calculul chiriei se face după legislația în vigoare și după chiria încasată de locatar (proprietar). După calculul venitului brut (Vbr) se stabilesc cheltuielile efectuate de proprietar (Ch), iar prin scăderea Ch din Vbr se va obține un venit net (Vn).

După cunoașterea venitului net prin aplicarea impozitului de 16% asupra Vn se va obține profitul net (Pn), care se va capitaliza (fructificarea cu o valoare care conține rata neutră fără risc și rata de risc - risc de ramură, afacere, județ, țară). Evaluarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață a bunului evaluat

Se anticipează menținerea constantă a capacității beneficiare (eventual o creștere redusă cu o rată anuală constantă, cca 2%).

S-a realizat conform Anexei 2, rezultând următoarea valoare a construcției:

Capitolul 6 RECONCILIEREA ȘI ALOCAREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Valoarea proprietății obtinuta prin cele două abordări este următoarea:

Metoda comparațiilor directe:    1.251300 EUR, respectiv 5.541.500 RON

Metoda capitalizării venitului:    1.220.900 EUR, respectiv 5.406.900 RON

Valoarea de piață în opinia evaluatorului este valoarea obtinuta nrin metoda costurilor, care ține seama de dimensiunile generice ale proprietății, de costurile de realizare a acesteia și de deprecierile pe care le prezintă.

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum si considerentele avute in vedere la determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in raport

Valoarea estimata se refera la proprietatea imobiliară situată in Brașov, str. Diaconul Coresi nr. 1.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piața.

Valoarea estimata conține valoarea terenului aferent

Valoarea nu conține taxa pe valoarea adaugata.

în concluzie:

Valoarea de piață a întregii proprietăți imobiliare este:

1.251300 EUR

echivalent 5.541.500 RON

cursRON/EUR=4,4286RON din04.09.2015.

Valorile estimate pentru unitățile individuale libere, sint prezentate in Tabelul 2 (pag. 21 - 22).

Evaluator autorizat, Ing. Ioan Palici

ffȘ IOAN _ el țlz fcfi'fttrrufla Nr. 14961 zj. fel A V^2015^

Tabelul 2

Nr. cri.

Nr. cabinet

Cod unitate Individuala

Supraf. utila cabinet

Cota parte din

PUC

Cota parte teren

Cota parte din spatiile comune

Valoare suprafața utila cabinet + teren aferent

Valoare cota parte din PUC+teren aferent

Valoare cota parte din spatiile comune* teren aferent

Valoarea estimata

Observații

Suprafața din spatii comune

Suprafața de teren aferent

EUR

RON

ETAJ 1

1

Cabinet 14A

119041-C1-U57

15.41

12.26

7.43

9.01

2.22

11434

9097

6683

27,215

120,523

100% Jud.

Brașov

2

Cabinet

18

119041-C1-U02

25.36

20.18

12.22

14.82

3.66

18817

14974

10999

22,395

99,178

50% Jud. Brașov

3

Birou adm.

119041-C1-U83

6.56

5.22

3.16

3.83

0.95

4868

3873

2845

11,586

51,309

100% Jud. Brașov

ETAJ

2

4

Laborator 2/1

119041-C1-U24

25.48

19.80

12.00

15.31

3.78

18906

14692

11360

44,958

199,102

100% Jud.

Brașov

5

Laborator 2/2

119041-C1-U25

26.00

20.20

12.24

15.62

3.86

19292

14988

11592

45,873

203,152

100% Jud. Brașov

6

Laborator 2/3

119041-C1-U26

28.09

20.27

12.28

15.68

3.87

19359

15040

11632

46,032

203,855

100% Jud. Brașov

7

Laborator 2/4

119041-C1-U27

10.16

7.89

4.78

6.11

1.51

7539

5854

4530

17,923

79,374

100% Jud. Brașov

8

Cabinet

20

119041-C1-U30

29.24

22.72

13.76

17.57

4.34

21696

16858

13037

25,796

114,238

50% Jud. Brașov

9

Cabinet

22

119041-C1-U31

16.56

12.87

7.79

9.95

2.46

12288

9550

7383

14,610

64,703

50% Jud. Brașov

10

Cabinet

25

119041-C1-U33

25.53

19.83

12.02

15.34

3.79

18943

14714

11383

22,520

99,732

50% Jud. Brașov

11

Cabinet

26

119041-C1-U34

24.75

19.23

11.65

14.87

3.67

18365

14269

11035

21,834

96,694

50% Jud. Brașov

12

Sp. Magazin

119041-C1-U37

5.80

4.51

2.73

3.49

0.86

4304

3346

2586

10,236

45,331

100% Jud. Brașov

Total Etaj 1+2

236.94

184.9

8

112.0

6

141.60

34.96

175809

137255

105087

310,977

1,377,191

MANSARDA

1

Spațiul 1

119041-C1-U87

14.00

3.63

2.20

0.00

0.00

6678

2693

0

9,371

41,502

2

Spațiul 2

119041-

C1-U68

95.00

25.43

15.40

0.00

0.00

18122

18869

0

36,991

163,819

24 00

11448

7100

‘ • ■ ■

6874

3

Spațiul 3

119041-C1-U89

25.00

6.64

4.02

0.00

0.00

11925

4927

0

16,852

74,630

100% Jud. Brașov

Spațiul 4

119041-C1-U70

193.00

51.30

31.08

0.00

0.00

21206

38065

0

59,271

262,488

4

încăpere

5.00

3816

pod

185.00

17390

Total Mansarda

327.00

87.00

52.70

0.00

0.00

57931

64554

0

122,485

542,437

Nota:

In calcule s-au utilizat următoarele valori unitare pe tipuri de element construcție:

 • -  Valoare unitara etaj 1 si 2, parti de uz comun, spatii comune: 742 EUR/mp (inclusiv terenul aferent)

 • -  Valoare unitara spatii amenajate la mansarda: 477 EUR/mp (inclusiv terenul aferent)

 • -  Valoare unitara pod neamenajat: 94 EUR/mp (inclusiv terenul aferent)

Evaluator autorizat, *7


EVALUAREA PROPRIETAR

[U IMOBILIAR]

ANEXA 1

E PRIN ABORDAREA PRIN PIAȚA

EiErâNTD&CdMPARAnE

subiect ■

PROWUETĂTICOMRARABILE

A

B

C

Preț de oferta/vanzare (EUR)

?

960,000

478X100

400X100

Tipul tranzacției

oferta

oferta

oferta

Corecție pentru tip tranzacție (-10%)

-96,000

-47,800

-40,000

Preț corectat (EUR)

864,000

430,200

360X100

Drepturi de prop. transmise

integral

Integral

Integral

Integral

Corecție pentru dreptul de proprietate

0%

0%

0%

Preț corectat (EUR)

864,000

430400

360,000

Condffff de finanțare

La piață

La piață

La piață

La piață

Corecție pentru finanțare

0

0

0

Preț corectat (EUR)

864,000

430,200

360X100

Conditff de piața

Aug-15

Sep-15

Sep-15

Corecție pentru condițiile Mei

0%

0%

0%

Preț corectat (EUR)

864,000

430400

360XK10

Localizare

Diaconul Coresi 1

Centrul istoric

Centrul istoric

Central

Corecție (%) (comp A C)

0%

0%

5%

Preț corectat (EUR)

864X100

430,200

378X100

Suprafața teren

527.00

341

300

1,719

diferența suprafața teren mp

186

227

-1,192

Corecție pentru teren

32,736

39,952

-209,792

Preț corectat (EUR)

896,736

470,152

168,208

Vechime (ani)

înainte de 1990

înainte de 1990, restaurat 2013

2005

inaintede 1990

Corecție pentru vechime (%)

-15%

-10%

0%

Corecție pentru vechime (EUR)

-134,510

-47,015

0

Preț corectat (EUR)

762,226

423437

168,208

Suprafața utila (mp)

1,968.00

890.00

560.00

450.00

diferența suprafața

1078.00

1408.00

1518.00

Corecție ptdimensiuni constr. (EUR)

1,162,787

1401,829

1349,333

preț corectat (EUR)

1,925X112

L624,965

1,517,541

Finisaje, amenpfarțetc.

medii

superioare, finisaje lux

superioare

medii

CoreOfe (EURO)

-35%

-25%

0%

preț corectat (EUR)

1451458

1418424

1317,541

Corecție totală netă (EUR)

291358

740,724

1,117,541

Corecție totală netă (%)

30%

155%

279%

Corecție totală brută (EUR)

zjMjtsr

1,742,837

1,617,125

Corecție totală brută (%)

219%

365%

404%

VALOARE PROPUSĂ

1^51300 €

5,541,500

lei

* pentru comparabila A s-a efectuat cea mai mica corecție totala bruta (%)

Nota: 1. Se utilizat valoarea unitara pentru teren de 176 HJR/mp

Nota: 2. Valoarea unitara medie pe mp = 636 EUR/mp

Nota: 3. Valoarea pe mp demisol si mansarda « 636 EUR/mp*0,75 = 477 EUR/mp

Nota: 4.

Valoarea pe mp parter s! etaj 1+2 ~(1.251300 EUR - 2/5*1968*477)/(1968/5*3) = 742 EUR/mp

Evaluator autorizat,

----------------------------------((a           5-----AJjÂ__ —----
ANEXA 2

EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE PRIN ABORDAREA PRIN VENIT

Vanzari plata

Spatii comerciale Zona Centrate

Comparabila

1

2

3

4

5

obiect activitate

comerț

comerț

comerț

comerț

comerț

data

Aug-15

Aug-15

Aug-15

Aug-15

Aug-15

zona

centrala

centrala

centrala

centrala

centrala

suprafața utila mp

65

65

100

250

500

suprafața totala mp

65

65

100

250

500

preț EUR

75000

150000

155000

350000

700000

preț EUR/mp

1154

2308

1550

1400

1400

dotări

toate dotările

toate dotările

toate dotările

toate dotările

toate dotările

Preț mediu EUR/mp

1562

închirieri plata Spatii comerciale Zona Centrate

Comparabila

1

2

3

4

5

obiect activitate

comerț

comerț

comerț

comerț

comerț

data

Aug-15

Aug-15

Aug-15

Aug-15

Aug-15

zona

centrala

centrala

centrala

centrala

centrala

suprafața utila mp

25

50

143

120

160

suprafața totala mp

25

50

143

120

160

preț EUR/luna

1200

2000

5720

6040

6720

dotări

spațiu comercial toate dotările

spațiu comercial toate dotările

spațiu comercial toate dotările

spațiu comercial toate dotările

spațiu comercial toate dotările

Chirie medie EUR/mp

433

Calcul rata de actualizare spatii comerciale

COMPARABILE

1

2

3

4

5 1

Chirie lunara solicitata

1200

2000

5720

6040

6720   |

Supr utila mp

25

50

143

120

160

Chiria/mp

48.0

40.0

40.0

503

42.0

Venit Brut Potențial (EUR/an)

14,400

24,000

68,640

72,480

80,640

Grad de neocupare (15% din VBP)

2160

3600

10296

10872

12096

| Venit Brut Efectiv (EUR/an)

12440

20,400

58344

61,608

68/544

Cheltuieli aferente proprietarului (10%dinVBE)

1224

2040

5834

6161

6854.4 |

Venit Net din Exploatare (EUR/an)

11,016

18^60

52310

55,447

61,690 n

Valoarea solicitata a proprietarii (EUR) aprox

39,058

78,115

223,410

187,477

249,969

Rata de capitalizare (%)

28.2

23.5

23.5

29.6

24.7

Rata de capitalizare medie (%)

----------- ■ -

25.90

Rata de capitalizare = VNE/ V Se alege rata de capitalizare 25,9%.

ABORDAREA PRMMETODA CAPITALIZĂRII VENITULUI

Detafîi

Ipoteze

Calcul

Suprafața ufia (mp) de tachinat

1,<MM

Chiria hmarafanpde piața (vafoerea mecfe)

415

Chiria lunara/mp de practicata

310

Chiria tataia (EUR/Iuna)

32940

Venituri brute potențiale VBP (EUR/an)

395280

Total VBP(eutfan)

395280

Gradcteocnjare

100%

Venltal brute efective VffiEfEURfan)

395,280

Total VBE (EUR/an)

395280

Cheltuieli exploatare

79,056

Venit net efectiv (EUR/an)

316224

Total VNE (EUR/an)

316,224

Rate de capftafeare conform Anexei

25.9%

Multiplicator

3.88

Valoare randament (EUR)

1,220,942

rotund, EUR

tas.șaoe

Cure valutar la etate evataarâ: 04.092015

4406

rotund, RON

MO4W0 1

Nota: 1. Cheltuieli exploatare: impozite, cheltuieli de reparata, management, asigurări etc.


ificttmada Nr. 14961


Nn 678172015


S.C. DANINA STAR S.R.L. Brașov

ANEXA3

EVALUAREA PRIN METODA COSTURILOR SEGREGATE A ZONEI DE POD NEAMENAJAT CA MANSARDA

Conform îndrumarului tehnic pentru evaluare imediate la prețul zilei, ecLMATRIX ROM, iunie 2015, fisa nr.24

CONSTRUCȚIE UZUALA TIP VILA D+P+E

Construcția are plansee din beton armat, acoperiș tip șarpanta, invefitoare cfin tabla, zidărie caramida, toate facilitățile, centrala termica gaze proprie

 • 1. ADRESA:             str. Diaconiâ Coresi nr.1 Brașov

 • 2. DATE DE REFERINȚA

 • - suprafața construita (mp) Ac        288.00

 • - arie desfășurată (mp) Ad cca. 288.00

 • - arie utila (mp) Au cca.               288.00

-inaltime medie                          3

3. CALCULUL VALORII DE RECONSTRUCȚIE

3.1. Valoare unitara (lei / mp)

Denumirea lucrării

UM

Cant/ mpAd

CosVUM

Cost lucrare (lei/mpAd)

%in total cost

Cost lucrare total tara

TVA

Excavata

mc

80.00

0.00

0.00%

0.00

Umpluturi si compactări

mc

65.00

0.00

0.00%

0.00

Hidroizolatii si lucrări aferente

mp

185.00

0.00

0.00%

0.00

Beton armat

mc

1,350.00

0.00

0.00%

0.00

Beton simplu

mc

440.00

0.00

0.00%

0.00

Scări si podește din beton

ml

102.00

0.00

0.00%

0.00

Zidărie din caramida

mc

645.00

0.00

0.00%

0.00

închideri si compartimentări

m?

0.2640

98.00

25.87

5.01%

6,008.98

Confecții metalice

*0

0.6850

15.80

10.82

2.09%

2,513.73

Termoizolatii pod

mp

013830

38.00

13.79

267%

3,203.77

Termoizotatii conducte

mp

0.0200

37.00

0.74

0.14%

171.87

Tamplarie din lemn

mp

380.00

0.00

0.00%

0.00

Tamplarie metalica

ka

16.50

0.00

0.00%

0.00

Geamuri simple

mp

36.00

0.00

0.00%

0.00

Geamuri armate

mp

68.00

0.00

0.00%

0.00

Pardoseli cfin beton mozaicat

mp

105.00

0.00

0.00%

0.00

Pardoseli din beton simplu

mp

99.00

0.00

0.00%

0.00

Pardoseli cfin gresie glazurate

mp

148.00

0.00

0.00%

0.00

Pardoseli din parchet

nrțp

137.00

0.00

0.00%

0.00

Tencuieli interioare

mp

83.30

0.00

0.00%

0.00

Zugravefi Interioare

mp

20.90

0.00

0.00%

0.00

Placaje cu faianța la interior

mp

110.00

0.00

0.00%

0.00

Vopsitorii Interioare

mp

35.00

0.00

0.00%

0.00

Tencuieli exterioare

mp

121.70

0.00

0.00%

0.00

Trotuar cfin beton

mp

110.00

0.00

0.00%

0.00

Șarpanta

mp

0.3620

136.60

49.45

9.57%

11,484.98

Inveiitoare, inclusiv astereaia

mp

0.5150

161.00

99.18

19.19%

23,034.43

Jgheaburi si burlane

ml

0.1570

70.00

10.99

2.13%

2,55262

Streașină infundate

mp

0.1440

155.00

22.32

4.32%

5,184.00

Alte lucrări de construcții

%

2.0000

0.00

4.56

0.90%

1,083.09

Branșament apa-canal

lei

1.0300

73.90

73.90

14.30%

17,163.87

Coloane si legaturi sanitare

mi

0.7980

34.70

27.62

5.35%

6.415.25

Obiecte si annaturi sanitare

ml

1.0000

15.20

15.20

2.94%

3.530.32

Branșament electric

lei

1.0000

30.10

30.10

5.83%

6,990.97

Cabluri, conductori, țevi electrice

ml

3.0500

6.50

19.83

3.84%

4,604.52

Aparate electrice

lei

1.0000

41.60

41.60

8.05%

9,661.94

Corpuri de iluminat

lei

1.0000

12.80

12.80

2.48%

2,972.90

Centrala termica

lei

-

34.40

0.00

0.00%

0.00

Branșament gaze

lei

-

24.00

0.00

0.00%

0.00

Coloane si legaturi de încălzire

ml

-

0.00

0.00%

0.00

Corpuri de încălzire

kg

-

10.60

0.00

0.00%

0.00

Alte instalații comune

%

3.0000

0.00

6.63

1.28%

1,540.19

Diverse, organizare, proiectare

%

11.0000

0.00

51.21

9.91%

11,892.90

TOTAL

517     100.00%  120,010

EUR    26,960

EUR/MP    94

4.2. Costul de înlocuire brut (lei)                                                                             120,000

ANEXA 4 COMPARABILE PENTRU ESTIMAREA VALORII PROPRIETĂȚII IMOBILIARE Comparabile pentru evaluarea valorii terenului

Comparabila 1


lmofaOinrB.ral*                                                  IO Anunț tX17L13D1H

Teren central in Brașov

Brașov, zona Central

Actuafizatazi

55.000 EUR

144,74 EUR mp Cc«râtooO% cumpirS^r


5. STABILIREA GRADULUI DE UZURA REAL ESTIMAT

condiții do exploatare

normale

starea tehnica

buna

5.1. Gradul de uzura fizica:

0.00%

* Construcții

0%

• închideri si compartimentări

0%

* Finisaje

0%

•Instalații

0%

5.2. Needecvare funcționala

0.00%

DEPRECIERE TOTALA ACUMULATA

04»%

6. COSTUL DE ÎNLOCUIRE NET, fa nivelul lunfi iunie 2015


120,000


8. VALOAREA IMOBILULUI (construcrie la nivelul datei de 04.09.2015)


120,000

120,000 RON

27.000 EUR

94 EUR/MP

119,600 RON

27,800 EUR

4.4286 RON/EUR-

ciws valutar la

data 84.09.2015.Evaluator autorizat,Caracteristici

Suprafață teren:

380 mp

Front stradal:

■Om

tV. âwtcri:

1

Lăpne dram acces:

15 m

Tip teren:

construcM

Clasificare teren:

Mravfisn

Construcție pe teren:

Kte

Specificații

Utilități


At»

Canateare

033

Curant

Afle detalii zonă

Amenajare cirezi: asfaltate

Iluminat stradal

Alte detalii

GLX2168VD840. Vanzare teren in centrul Brașovului, 378 mp, situat intr-c zona exclusiva a oresteul, in centru.regim de coraitucfie P+2«Mpanorame de «s.linlstB el aer curat m orice anotenp^a doar 55000 euro. Aceasta oferte aparține companiei GALAXYIMOB 3KASCV. CONTACT NON-STOP

Llnk extern

http-JAraw.g8texyl!n(>b.ro/v8nzere*central-tra&py^lx21 KwOB4D-6CH)62 Jrtml

Comparabila 2

X47913006- Za» centrala fer®. 792mp - X47M3006

R^utatBHIlBradrb"

Zoo» erabato teran 792rap

Bw.iui ouam

uuw

BW.

avn

PHlnqDtim

DetaK

Page Iofl


OAraenowBHCoactanSei

8wrtfe«:            nan»             Tfcarm.                caaMcsf

Rn.r. >TWat               2iis               SWwiHn'             uudimvn

Kr.fewttt               —                CMWKkieinE

LWsavnKHE.         —             MBnMBOMMfc

tatfUKXJfcJWC

---9^

tfVGNirațw


tafcnaaS de contact

(M£DsH»V»


EURO DOM? GRUP


«L^aOtaaM


PeR8U'»3oia«lkH<rs|cncoR!w£aci4 nUMMiraN,* is taaNtacm

CWttiMM» Idctiad umlto wwwJfnuQm ’j-Tmi ctoualar tixUbre

m. ^#wtojmb^iTl4taroi»«awiLcm'in0S&K4MtMa2H3c»vranK£dMfMunUC4nnH£S?«<^U'XS$&* j*«3g


14/12/2014


Comparabila 3

X3I01300V- ColdweDBaote Afoni: TeranReatatial Brașov -X3I01300V

Pagei of 1CoMweD Bsnter Alpin: Teren Rezfctentâri Brașov

80

hm

/«H tkKUlKlBMtRj

KmtNOtmK          BOnp

Rtemat            h>b

«v.owtat

UBnvtfniB kcs&

taHMWiOK


Tpteta tiwnm» tcrvVMi


W0KTW9

«wsatwInfamaS tteccrtocjt';VJ4*u tca>nlMrft£«N'M<dim<i»M>-‘FM>u      UiMn'

UR. ^:>v«~wknJ0iteMRfeyau»4Ka!ui4Endsia^tt^MinMB9ficftManccim;;3EMM«i»^>X}$lUGCT4a»^iS6Hfttvx*i


14/12/2014


Nr. 6781/2015__________________________S.C. DANINA STAR SJLL. Brașov

Comparabile pentru evaluarea valorii construcției

Comparabila 1

Vanzare proprietate Michael Weiss Brașov

Brașov, zona Centrul Istoric - Vezi hartă Actualizat acum 16 zile

Proprietate reprezentată exclusiv de agenția GALAXYIMOB

960.000 EUR


Caracteristici

 • • Nr. camere:9

 • •  Suprafața utilă.*729 mp

 • •  Suprafața construită:890 mp

 • •  Nr. băi:6

 • • Nr. balcoane^

 • •  Nr. terase: 1

 • •  Suprafața terase:25 mp

 • •  Suprafață teren:341 mp

 • •  Nr. fronturi: 1

 • •  Front stradal: 12 m

 • • Structură rezistențfi:beton

 • • Nr. locuri parcare:23

Specificații

Utilități

Utilitari generale: Curent, Apa, Canalizare, Gaz, CATV, Telefon

Sistem incalzire: Centrala proprie, Calorifere

Acces internet: Cablu, Wireless

Finisaje

Podele: Parchet, Gresie, Marmura Usi interior Lemn, Sticla Izolații termice: Exterior, Interior Pereți: Faianța, Vopsea lavabila Stare interior Renovat

Ferestre cu geam termopam Lemn Jaluzele: Verticale

Usa intrare: Metal

Dotări

Diverse: Scara interioara, Semineu, Senzor de fum, Sistem de alarma

Dotări imobil: Acoperiș, Curte, Interfon, Video interfon Mobilat: Parțial

Servicii

Servicii imobil: Supraveghere video

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: Asfaltate

Mijloace de transport

Iluminat stradal

Alte detalii

GLX208BV0519. Vanzare proprietate,amplasata in inima Brașovului,excelenta in rafinamentul amenajărilor interioare, dar si al dotărilor.

Imobilul construit la începutul lui 1900, este situata pe una din cele mai sugestive si exclusive străzi din centrul istoric al Brașovului.

A fost complet restaurat in exterior,curte si intcriorjucrarile fiind terminate in anul 2O13.Nu a fost locuit decât pe scurte

Este compus din: parter,doua etaje, terasa si subsol. Curte independenta-posibilitate de parcare pt doua-trei mașini. Din holul de la intrare Jarg, somptuos, unde se gaseste o garsoniera (birou) cu o bucatarioara bî grup sanitar cu dus se accede la primul etaj

Imobilul cuprinde doua apartamente separate^mindoua dezvoltate pe doua etaje.

Primul apartament este compus dintr-un hol amplu prevăzut cu dulapuri in zid originale,bucătărie,sala de baie^ala de pranz,camera biblioteca,camera de dormit

Scara interioara duce la al doilea nivel dotat de salon, sala de dus,doua camere de dormit si dressing

Au fost menținute si restaurate toate detaliile epocii-pavimente in faianța decorata si parchet,chemineu in marmura de Canara,soba austriaca,usile si ferestrele cu partea de lemnărie originala.

Al doilea apartament este compus dinir-un hol veranda, salon,bucatarie.La același nivel se gaseste terasa de 25 mp.Scara interna din fier forjat duce la al doilea nivel unde găsim una suite compusa din camera de dormit cu salonul si sala de baie proprie. Separat o alta camera de dormit cu sala de dus Subsolul este in condiții optime,cu paviment din piatra si bolti.

Casa scării este decorata cu fresce.

Imobilul este dotat de sistem de alarma,interfon,încălzirea e individuala pt fiecare apartament si nivel. Toata rețeaua electrica si hidraulica refăcută total.

Acoperișul refăcut nou ca si poarta de la intrare.

Proprietarii acestui imobil s-au ocupat de renovarea si restaurarea casei istorice, proces in care s-a încercat valorificarea elementelor arhitecturale interbelice ale imobilului, s-a păstrat compartimentarea originala a casei si s-a încercat punerea în valoare a elementelor originale păstrate în vila.Este uluitoare din punct de vedere vizual,începand de la terasa pana la picturile lucrate frumos si cu migala pe pereți. Are puzderie de ferestre,astfel încât are o lumina naturala minunata la orice ora din zi,scara șerpuitoare,ușile elegante parchetul din stejar Aceasta proprietate este mai greu de descris,trebuie sa mergi s-o simți cu toata ființa ta.

Proprietatea este situat intr-o poziție centrala remarcabila ca si arhitectura si poziție ,caracterizata de standarde de confort actuale. Autenticul îmbracă modemul. Luxul in arhitectura autentica, o provocare intlectuala .realizând inalnirea in spațiul de locuit a confortului,bunului gust si a decentei precum si integrarea intr-o subtila armonie a clădirii cu natura ,aratand ' totodată respectul cuvenit moștenirii istorice si culturale a zonei. Construcția are ziduri de cărămidă cu grosimi intre 62 si 32 cm si plansee cu grinzi de beton armat si corpuri ceramice sistem Hercules..Constructia ete solida si reconfortanta .încăperile emana o căldura aparte^ntr-un fel absolut de nedescris,atinge ceva fundamental din ființa ta.

Imobilul este amplasat în apropiere de Piața Sfatului, o piața mare, inima vechiului oraș germanic, este încă înconjurata pe alocuri de zidurile originale ale cetatii; clădirile sale reamintesc de moștenirea germana a regiunii. Piața este înconjurata de magazine, cafenele si restaurante.

Decizia de a fi proprietarul acestui imobil inseamna;

-sa deții o proprietate particulara excepționala intr-o destinație privilegiata;

-sa ai o locație sigura pentru a petrece timpul liber;

-s-au transformti locația intr-o afacere de succes.

Prețul de vanzare este de 960000 euro^nic pentru potențialul pe care il oferă pe termen lung.

Prețul propus este negociabil. Aceasta oferta aparține conțpaniei GALAXYIMOB BRAȘOV. CONTACT NON-STOP

Nr. 6781/2015__________________________S.C. DANINA STAR S.R.L. Brașov

Alte detalii preț

Comision: 2%

Disponibilitate proprietate

imediat

Localizare și împrejurimi


Stafia Fragilor, linia 3,10,30,31,32,33

(aprcnf, 520 m)© OpeaStflBettte» țsntO W'WHjjjwj, Cî-gfr-SA

Comparabila 2

Vila in Cetatea medievala Brașov, Transilvania

Brașov, zona Ultracentral - Vezi hartă Actualizat azi

478.000 EURDetalii

REMAX ASCENDENT propune spre vanzare o casa singura in curte situata in Brașov, in Centrul Istoric al acestiua. Proprietatea este pe o compoziție speciala, desfășurată pe 3 nivele, particularizata in amanunî, ce se intinde pe o suprafața desfășurata de peste 500 mp, cu 10 camere, plus încăperile auxiliare, bai pe fiecare nivel si corp, bucătărie, loc de preparare adiacent bucătăriei, balcoane, terasa etc.. Imobilul dispune de îmbunătățiri si amenajați încadrate la secțiunea hix - semilux, cu compoziție arhitecturala pe baza autentica insa cu toate elementele specifice modernismului in ceea ce privește confortul. Poziționată in Zona "0" a Centrului Istoric proprietatea se recomanda pentru: rezidenta, clădire protocol, sediu firma, centru medical, centru educationa, investititie...

Caracteristici

• Nr. camere: 10

Suprafața utilă:470 mp Suprafața construitfi:220 mp Suprafața desfășurată:560 mp Nr. bucătfirii:2

Nr. bfii:5

Nr. balcoane^

Nr. terase: 1

Suprafața terase:!00 mp Suprafață terem300 mp Nr. fronturi:!

Front stradal:20 m

învelitoare acoperiș:Tigla

An construcție:2005

Structură rezistență:caramida

• Regim înălțime:P+lE+M

Specificații

Utilități

 • •   Utilitari generale: Curent, Apa, Canalizare, Gaz, CATV

 • •   Sistem incalzire: Centrala proprie, Calorifere

 • •   Acces internet Cablu, Fibra optica, Wireless

Finisaje

 • •   Podele: Parchet, Gresie

 • •   Usi interior: Lemn, PVC

 • •   Izolații termice: Exterior, Interior

 • •   Pereți: Vopsea lavabila

 • •   Stare interior: Buna

 • •  Ferestre cu geam termopam PVC

Dotări

 • •   Alte spatii utile: Crama, Dressing

 • •   Contorizare: Apometre, Contor căldură, Contor gaz

 • •   Diverse: Jacuzzi, Scara interioara, Sistem de alarma

 • •   Dotări imobil: Acoperiș, Curte, Gradina, Interfon, Video interfon

 • •  Mobilat Lux

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: Asfaltate

Mijloace de transport

Iluminat stradal

Vicii: nu sunt

Vecinătăți

Toate punctele de interes local si puncte de atracție turistica

Alte detalii

Imobilul se afla in apropierea tuturor punctelor de interes local, gem școala, grădiniță, centru comercial, centru medical, etc cat si in zona punctelor de interes turistic local. Proprietatea deține curte proprie.

Alte detalii preț

preț inițial 1.500.000 Euro

Disponibilitate proprietate: imediata

Localizare și împrejurimi

Comparabila 3

Vanzari Case in Brașov

Brașov, zona Central - Vezi hartă Actualizat acum 4 zile

400.000 EUR


Detalii

Centrul Vechi, str Castelului (in interiorul vechii cetati a Brașovului), imobil deosebit - înscris in Lista Monumentelor Istorice din 2004 , compus din 7 apartamente , aproximativ 450mp suprafața construita desfășurata (ParterfEtaj+Mansarda), cu 1719 mp de curte si gradina aferente, singur in curte, acces auto. Prezintă un potențial foarte mare. PROPRIETATE- nu a fost niciodată naționalizata. Preț 400000 curo.

Caracteristici

Nr. camere:15

Suprafața utilă:400 mp Suprafața construită:450 mp Suprafața desfășurată :400 mp

Nr. bâi:7

Nr. balcoaneil

Suprafață teren:1.719 mp

Front stradal:20 m

Specificații

Utilități

Sistem încălzire: Soba/Teracota

Dotări

Mobilat: Nemobîlat

Disponibilitate proprietate: imediat

Localizare și împrejurimi

Comparabile pentru evaluarea prin abordarea prin venit

Comparabila 1 vinzari

Sps£ra conwreial de vânzare în Brașov, Castnil Isteric - XIIK.14143

Pagei gi 2


Spagjui ccanercia^ ds vânzare


■^.3r.n'.'         vv:rtr.fc

^5 EDO =U=?

î-


S.zul4;)t:9«£.

CSoV

lOMjqwj.

XSm

Î'(F

fțlWt.

CiegKi

CSm£

VRCtUM'

<W3«9?«


Aii» Oafe® țfeșne nropflatete
mCMEA


• ataan K»ut> intn&*

, q.w wwjja^țițsEzsK .vsRMMți

072B..

'niwi


Awgorr»lanaatf ti* «nttn»k IK «CM»


B&fe eanoio* cu ș&*d» «*CSrț * '.ț;ra « mm W 5«ffuiin urai Ckw A>ra*&FMrpk

.Sr puțun «U/M Bl I

Vrawrtî

StemtMacsnncML moanr.

idfiai.- s«am                        Aemmrwt JS«>u.nmas«s.. usa^piwvsa

țZiwtcwwt mecJV*

Frtzw-«WO» }3*vnH Bw» mw •Tu*b6 iww.1 Ș-m®xu*»w» mftmi. Kw»*j»<u «bkv Vmw

Stte- Cran» PjwHBSw.Csrwgcp.Oo» ret» pmcwXUra* ««w»?


MmOuimiWiXiw mgrwM*. *J at«

L0cd320» șl puncte da tabait

64. Bjuv»

Comparabila 2 vinzari

Viud spatia Comercial ia Centrul Brașovului - XVO104CSM                           Pase 1 of 2

SpcrtaCxnTiernnSefâ thiilnW frxrHI

Vinii spadiu Comercial in Centad Brașovului

eini CjerhJiCMSn:

ivii hr?:<w •!,••

Za .ama 4»»t. :cn*-7

150.032 EUR

< i

£rtw ttaarti o«m aoMrtb        >

I»> ar» psw

. ?

>                        ’ ‘ '»»Jt FM. c

>:»«£»

K>rtC

(     04ma.»WM«W4?>Sțrrt»'

‘UitCWIțMIt:

X8 m

r .z*

0722... ws tetteumnf

’wit

T-m

—. <y .

t:i .»>*t*.

Kpriu tanc? Sta-t«

371 i

? „•

nrwtrtvteu*.

!•«:&>.

•HacanrtrtițSS^

v’

.SÎ-rt*K« S 1».

esata

—*->■ — •

Am

ftrt«

Jcirtifllnw

rra<n:

îwțl

i';SS»îl»l **

SSCEXH3

HrKat’amjarț «»*> •.’JHMI 0 tfMO»

la^asca >»a’;

Alte               zPt-pristete

KnttftUMtM: fAlff *. tndK» .**S<

SgKU'ttda «9L»t* CertV '«taft A         aa^ nMas»>«aa?a ta uu Hartan» >n pnrart.

Incajwsa ta» - 1>®R

Sa           Uncamabt V.ca tar.

ta naor aaa»e «tnw ttdmaaara> aaxa«»'ta«osB c tfMtQn eastaM

U&tau   Casaww». Cuart. Gn. Eataua. Ctm

LOCtiKBB Șl piIESte CiB UtWÎ

Utatai- tantam. wMitfMt Inerta c«» 39 mo» tktiana ir«x. QvBartn;

ftaut'Oj'. VV*KArts-4up*a:     !-Oj*-îr» ^jgtnrg.nar^is      tM.'M'» Zwtari

Comparabila 3 vinzari

Siirtzmob • Spahuccnifiraal Uertru istonc Brașov - X6NMIMU11

Page 1 of 2


—jse

SpatECDrnerrâil&ru Mtx.i1 nld

Starfinwb - SpatzuocHsienrâl Centru istoric Brașov

tVicv e:n» tjrrhm>xr:<v.

?V» .If M    sra1-. .-.vrur.t

ISo.COj EUR ■i.-’M** £4


lilțVIk’Wl

VtiM.

•ftfriWÎ .

IUciiI?.! Jr».

TU** ar-tît

Kwi. ttuto I^rortajB tw*n


WBst

Z-în

otrrtk

Sjptkonvuts'jwc

90M9*>

XUfiKl'.

«waBWS-ÎJnF

«taro

Cî-rtfțț
; rxr;* «fc-at t»: WUSIKK»


O** ftttt»: ttwn       jroțrzfse»3k«i«4»taa

Wboti

imii

Tb'Kț<»H»r«nnw; «n >     B «CNK9 PQ! 4tU»KM«raW* t9*n

^S*MtSV£HVC*tVCratVll>0«PW«O'&U*»viSgBU pmttKjVKVmB «MT.*, SWU,: lasrc» &B5AU1SpM.' «m Ctagut $w 3 nap»; twus ■ E*riv « «»3 kp aUțwr») , wa pajgntte*    cS»aj»ni. TSS nfî

jupan w*m nt«a»at«M. sl»*w m^kwf

Enn jcrtsttMw/wwrti &       tfousaw.

»*< >«£«•. t»3C Cassapnea


SMtii la n. tfpt«*&t; CTSa^vwW'.mrtk'; . OTQ ..vw Hii narirt £& pnaawcDw*ef.«C4>« Ren ■ aa-rg»»«ivr fewmanrst

tiot. Apoi Carotoai*. Euw*. Coc. Ck%wv- Cws


LODaUam ți puncte de interes


*• Bar«p**r    \atarav aicaszatatl*' Raxaav Sr-a*


Comparabila 4 vinzari


Oferta speciali b vanzare! Restarcran) cu tradiție in Eisscv, TrmttlvEDz X5M14176Oferte speciala ta vânzare! Restaurant cu tradrSe in Brașov, Transilvania

Efluori xoro GntenX toane


■>«£»> t* Bp>v* vfcVAA Asceniten i


rtMți


>ie:kMA»£CM£t#lS5J.KE EJR

atoMteipnt «crrita tafUKJStaRH

îSSTf

1r*T^»en*^

*Tp aratei

cmanta

MteMBiete»

îW*Tf

■jjajtateMa.

RaprnteK^.rw

C4.-JW

Kt.taaai param

4

«arpar^arep#

Sasitn»ute

IS3UB

Sawe-aff Wn.

K5C’*f

;rW*5»» 9

srarwis
KMteowntoAl* mi i'iMwsv Vasm* D373.. wraaotnunmrt


Zkn*t»lMr.

7#»>en

taJWli.

iHopunuras»*»} «.n •uw» M mmo» pțMra»


juirarv;

Ute t


ai.-f rtwtsia «spre țroprtaîste

aSlSUîABCPWOCWrinow®«jtetaw® bHw»»tUcffeeptm* inCUteraZBVTXASSMSUJK’M mtwtttfeatovcn favtonrfc’ TSjWsy.WAA «UtH h fcws.-. h vnat■ arantite

«tu «S»CU iMM»XtVO^HX O {OM* T«ta». KW « eWW«ta «0UH. stqprattMamptreO* tertwofflntraiteBW». w<s«wK*iwM*a iftalcoe&tt. wwc scXjrnmeaunmtemeravcua» «sta* awiomp» eta*>tnrit*tB. a qbu»kkMm,’j« «*«> nowW»             morun*

'tnrgf ™ «w> mm nra«a cnrtns n nt*v n aen* ra auster- n a wtea

rrimmUr yipurWia pmru cettunw orak wwom >1. ca v armta\

fine&ta ctBUMM. Cttam& telwn«. i WjieunwinmJ Sugntoe cantate-333 «*v &gtehte Mnm 3> «r lteCMSC». ruiute te-magart. 4 tioWime etatea itaaurW tar. umnw crfc&ro. ipta eorocna ax.

Ananaa a r.na Oats

C0Ktsn.r<arte*ga«»,-». arrtHr namaowte xiemaâ<zM»*Anmwte».4tetetaMi UjteKateruațm.UrraUai Vtoconwt* Wte-Swrmto» JEwaîeprtaraCUn'teai Canto» |teBn!wte;,LKitatipen"** ^wtiizKnrxAtetealstafiraTartB.'

Sau» * «o aa oaonea ițKoana). ratei ^utedee-finete Mow» JtereMX Ste« ww» ^taieuai fena(i bittratCuaav.S0BaMJQ>tai SarwtetaUnwc nrwtej. Ratai» o ©nr ian meu Uamwf.

Star - Cerceta» tAtaWRC»» aoteaCtetar c«?. tem nob ■' >eao««4XU-* Cir* «CRHK&aataXSataMiiiMirjnMStwh ewrsrnto*. Dr,*tt< Stema Ce tar>tecKCe>s>r«3

Oferta speciala. ia tsszsfî! Rasteacsnl cu fradiba in Brașov, Traos&rams - X50614176

Pag» 2 of 3


ooawSc- A»*CT»wîiTtrtffl                cu ps^jPD^iituscawswriBTwn»»?. Aftc qpftisiffc

Jelite awMMmAsB»,Q«ț«rtt!r taftrcaw t*cp*1 Accct ’fiua    n

to «mtincA» mat» *i *3.2

S«uM«xanc< SESD

TcrcersorrCU* ncsMxJT^rnawrrța.

Ric»*s$»«m sacc

.TCttStcritf'wrii. 2U3t

sxlKWSR 3X3JS18* > ;n»

mastt.

IMMi tanisvv. wontteli.lw»cMfls*itec»MUfflOBtuntUsut»». Qns tHew.L CEtamnScujnu £«** Slefeu. nss* pwnrm». țan. axij-»amrm »fc4* rtira dar t1**’* 1; t«xcuid»:«wiS4.'%Bii t* cosa ta eter fț? dt porta»


Jlitrm iIWi a.u CRnacp»? ©373... n® trf numwU


■SWt


Ai«t'.twS^ai i». KHWA A’E.'fcHIHSC l


Comparabila 5 vinzari

Coldwell Bataker Alpin: Fusisaje de eKtate Locație foarte bm» - X3IG14G1P

_C3E


Page 1 of î


Spate Ga meraatexu tttxilraktl t*«xsil

CoMwett Banker Alpin: Finisaje de cfitate Locație foarte buna taoov. sorw taaauvd Wta

fi» .Ar»'» SîifU

7CO.OGD EJR


Supa'»* s»S>

SWIraf

tațnawrtu

X.T w

IWS;

SZoi

Tptta?

Xaat-ueonwtM. £aca<M B«ta Aț*i mata t» evm» taataf*

Sartaffital

{căra?

Rapn^ftțo».

jirusui'

w.taaipran

9

BraUarana*»

KUK»

sronssutr».

r.ir

Șatene

•iZÎWlSEi£J£^


tt3L3mU.WW**M sur»


Cj» » start i stan ir>*rh «nctraM»tiM*«in»birnrtwj

0730.. . VKDiCtTUIWW


Manta tiv.

’Wtrtsr

umt

Wnstewtararata# ur

^Mwsr a aeram


jMfe ®fesi <&®pie țroprigtoto

Sera **v tartar Ajjai ra poara ir i^ma! as CWV *Mi cu raaatta apa ta» emkt* fturau Arnxu1 m ttau w>tse «*>«»»» wareRvr ț» sw»<»»3% «rc* Vtat serata tataraa

sa

Stras*

•«*>«» cert «ota

•fccfeccraBwrawtara&raAf rti6i -tasrarttttsrMni

taar

■«ras-

*sataot»

■«sta cffo 3 Reapar sjaarrr»

-Zomjwn aantaw

CaM^

-etraw'Rnji as sranf ■» tocata

•tawaCacaojot

Bta 7

4Mta<ranmeiM.|«hra,i4i «w tartara

trSBBSm

■tarttsaeSpvpwiraraart

«taMwcart?

-'SgnSMSSMtan

•Mea»

■SwrpsmJCas.

-Urturtragcrart

-•CiwrcwiBeaz).

-Acut* ta I* ne; escale» nracalH*canw>

-tartitatasa Mra. «erata sectara*.P» era e« săram» cracai» rtra or tara.

*a®5«- aUK < ararati toptan «n trata uem Ctaw pratacra car iu s istu trac. «crt ta «tasta scoasa > iwvraraa atrasa*.

?cra>tara Cairarar Catar, c’r Aarana ■ aur* «cccwsaum acactaraa Ca cantata * a»*ra» Ca

Coldwdl Banker Alpin* Finisaje de ditate Locație fwri* Voaa - 331814$ 1P

Page 2 of 3


rarmam ta*w aacnHt» pKia.aafltWt». igataeBteajn.Mmu neta», imrui u «watt*

ajmmaMsv^fl'itasntoalvnHx' msîs,       me «MM«*nca

Snasnaratra. eawwafti

«trsnouniaaawK 6

SunnSin oBnfr^b o mc

Euonrtaa a*ta. •'03 «ț»

*r#*W»8

v»c* cnsasMb Rw •«■

>w«srm v

SMMMRiqRBWVMtai» ©ffltSB «WCBB» Xta»^ Ikn* Utawt KSTOlXțe 5RA Bwl Acctnsm * it.ts» Ttst»

TS30CO

vsnanc.'WHaro. EUR tncwB*>‘wuw^p -9H4nSWR»-4ES3 nmcainctjnaw -EJR

Prul neMkfft» OE78UH' ***

Scșgrsicasvpșpn***. OngsrA^cai 1CTtlî3!U

Uk&Ssot $      0» Interes

fcnatttoA Wa» «wuras V. «>•<‘-1

it-f+rrasttc.'A


-i


IE.'


Ml «A.


A 't

*


t. ■i.

«■■


pa? -


A.


£1.


z

•r-


Sad» Utrk»tacbic»MM. '•<'>• •t.-tfew.iK^-c

Y4rvaK0s«s*4W, trff» 1Sii2$5Ji>TH


Sens» %CB*Mr, !r&t‘.»

Vil nxkx_


SS^ntian


’.?•

ț

V-

X


«• V L F-.


»■?

■\ *

i.

& k


-r


IkUsrta


«<CK?Znr


MpOX.UK


ap» -?rîrt


MW J»«r


UaanWi


•CUX.Slifr


0t>v£•*»*!» t^c«>nc*<te nMUtÂMi»(acras*M2rfn4»9e»t>«(*k»*


*•%


.y-


es


Comparabila 1 închirieri

Startânob - Spatmeemsrdial Cenfru isteric Brașov


■lî$înfiirm>E» - ipwî^swfnercial Centru istoric Brașov

srma OtrtntitCrsni

3». ărt»< v îitv.a


lES.iXE EUR

S«rc«4F> :*?:«

frt<A

At~lC

•ternari

•Sirii *T*5it .

P^rtfețcii

•SiatvUtcxl->#«a

S.țllXjOMtf.


lîSTV

&<n

CtenOla iSwirwb-JfBfaWWBiaX.

8tttew)

wwt

«rate«»;K:'W

caste

er>re®;
O.V â»»*l MtM» KMMt» OTCratW >a»a


itetere.


tzm)


Haituri M.


11CB5JEM9


ttțpiuk BgHV0ft-l*TI >«mk» Uf kos» rartaroKcsurrvota»; jow

4qm«b Swteteb-.-a fkSDbJwqcnvMhcu* „ti»p>e...pio>3jî< ttutaftnw. steaE3iSvb&'bn«e«

Smnvau.

Sjpfisw tM»s»țțn.op»3rM*r, anrtss. tartar«anftp feteam» . ara agrava toate v»t&vc. 1J©»% 3 pupwiavtaa* tmavcn xtitahnitanUis

Sxoqb jea&tafeaiawEtrM c^cwtMiw shrwtuU.

ttfC! «sum. 13&A3S &«v<iagaM&<

Ztoipâ tafr. tiatatotatt.ors.-zw sinurstiv'. jtvc.avs Wpo»sana<F«rH>it-Ajiw Ptoțw . «YntotertM

ktcat <qbi ChHBiaarv. Euarf. Qn.. Caturu. Ciw

LocsnzHB $i puncte as fr&m

Vț-r-*» •Vt-S'W.'K •• ..vt’fi’’:     Si;»'r»w' i Mc’aav P«"cb-

Comparabila 2 închirieri

Spațiu comercial cu vad pietanal nuare zona. Centru Istoric - X71E04005                  Pzge I of 2

— EK

V bmn mtMJWi

Spațiu scmerctol cu vad pîetonal mare zona Centru Istoric

tv.u.’w, X.MH 4jr.intliHr.fi>.

£&>n CiiWa. I air-.:*2 E JR /MU'Uno

:C<CE-S :>jn»


T«J I1MI

>:nr<


Ttnrți

rSțwtu

WWCT

■v»n»c:
;: »!*<□» 11-

MO&KtNDtaUMtte


Gm» dnrt i UMtțr» Kwt» tmiru»


Stasnw Staa» ;uta>«ptr.i D7S&... fiii il ■mn/t


T«W;

omi

Vt-n^n» k»       ur

tfe MMC0 ro?iC£»r>


kuoann

Spați OiBponfiail»

■»

nwrrwitXMțrt


%tKVC8BWtS*ISMmp

4f2:umwr îs*». 3JK3        x»4»rtwv« ■: taman*. W,

Silgw».

StrHâ


0«MfcKRCMtUATwn uiiaii» tatseai taro tatau tape. BțnMrtaiata %Oirg

TIS «c, pXMt jw»4-i> Hrțnxrt.lsr-Jțwi BttMmv gn    cwtre ctactae. ontfnm     ta atete

S7VU>t«tnz*»* tasstX'iJgR gMman tafngțwr. m»rw», KabreAtn i»S jetontf r. «w» nvLASBD •BHg.utaiMuiirniri


V'.taaatteflrr.rp&e                «wnshkIut Pe*»-»

Comparabila 3 închirieri

Spațiu. conascial cu vad pietahal mare zjmh. Cestro Istoric - X71Z0400B

-----

gg . «rEE?

SpatiCameTHa'teju

N-uilrikiJ kMTitl

Spathi comercial cu vad pietonefl mare zona Centru Istoric

XVitnw w.m rs»»nrt Morte.

txna Gb*4im UiUL.


4rx                      *■


47 E JR •'iw’lțre ’ S3 ave «»w»«

X^ntrfl kt*;*.

«fȚW’-'S*».

c; nrr:.

V<Ml* -Mi >».


•XPyț;

Spnă, sute» țițRu u-taxan/

■Wt*

i icrzs:'u<
ți.'»» a»

’y-y>3Vu»onis»Jtetirt»*! QitmF» î&Mco'ar «<■

075B... VSOH'fcttBUKEnf


JXmotatwu,

T«ihm<

Crtstr.

%*no<9*«»c9sas»ț itp> «wmv » Kmt» fVMim»


atacant JK-^t


Sv.urw^i

-*Vi


ȘpJuco’sam

Hainiți

cyfeWUna caia,. Y.5Sî.»<3^ț«S« % Di*tî»^u, CBwamr-J£îf;


im st


■TVSM

foi


Alte oștea tfesaspreprlstete)

JEftO,ttMT<«a m»tB vk«etf EsncCWttJWwfe Kțrtfttototkl» TOsrp.țr^TOHftM, pnt. țj«. tutori Mem. tKaaun -Ktm * Inta apvtu r®pas«Hn totu. htirH tn negMvwC f. mn, Aat TJCnSW^waasISSUI

LocsazBB i parafe tis interes

biu £» rx«|»r                 S5f«rna*Ol’fc'                Patai’

Comparabila 4 închirieri

Pase 1 o: 3


îtta,41rtrțgifr jpstiu. O'SmsrciziL    RfjHifabcî1. • X7BS04000

SpotuCcmjernaleju MtxtlriM kMcrHI închiriere spațiu comercial, str. Republicii.

iiitW «Wl 5Ml.iiliu-.A-.

40 EL'FJ .’W Un»

: "1« S-3 1 U«n


■eH.TT7S.tfcl.

Tu iniu

Isțitlefl teMf. !fcw tr<!»;

AuXiXM

vur'r.uji


M3W

Sa

ecatt


•»»»»
-v: M-fl' t». vgm'M» tcomaik KHWEJVUX..W3B


«Mint i etate» ir—nASMti

0742... wmtatowwtiJ


atentat»


Ttiwtni;

•JMW

nKwa? wn ■Tsuwwab mm£O ww»


St-imru'

Speța dBspai®li»

ii-1.■»•» v«..

bttftttOTwa&eciTKroa.st'- Hsputao.

X               ie

W3.1141

Un

O1iti: er,p' ut4

4»taJWW®tf«t-S.JS5SW»ManS?-‘ ctetitetate OtfftBte.aj 1S

t>.i3nw.

irTCar

«A

Hrar

St

rUW

Î-F

<Wa mah <«?#

trânti t» aaisawaaferamnie.. «v tema <smtitae«tivte.napMte, WSmr-wjteWiutitacutmntsBW<xnțpaitet>tev la{H»ursensr- ISaț-saatiKimp aRvcpwnBneitftesateratiSKMBirranste. arta rttmiwyu. 33 nți tetei pro ncpwrtistii Sgteu tisjMfw te tasta «tattatoatoentatomaMWSnetieni mânuite «mapa» jtiuanraoa ■emntr. acte MPJr.te jrwxnriw.A» stea 1 iteptin pateu etate ofta acMte-

Oara aftmanav nttestr t» ptgaiKi K nrs. mu StntO» csrtamtaowctem poSwm ■ Ranate nvmitmtteS1».

Alte orbii o&ept proptetoto

nwnt ta Matearaa^ta; comasau, cu utw» a anca» tete tini gr. Rapubxu 4«3 npi aupatata Mt> c. umaiNMBcantanamaaas1oteo mau •©"V aste SC mu «sna ti» vnsn .puțuri aaraarc u 3 «num ance». MT ti nouns     C nv agata ptetv tiascatian. 5țn%i fcum ti» toata uttma a

•tatiftate T«BBWB«aoetaear>cnxsui ptaiaa rwprrri tranoM»ww». wcu tmatetaanEao» «sa gm>i Rkmr. taro» titani» «« setata1.

Stea ntanatasi «Astea tio srwwoiff      ■’ m

Săram» artnwwHcfr» pa 3U».

Părete» naons cotirac S an u

Comparabila 5 închirieri

CokhreB Bmher AlpâirOportunstete ces/teria - X3IQ14G05

Pagei of2


*»• ttF.

Spate Ck]mernale/B tHxitnld kMr3îl

Cokfcveil Banker AlpenrOpcrtunifate centrala

ISrwtni, scn> GatdnriM&nr.

f 29.*..

4C E'J^ ■mw > WGt>

; c:-dk.a ’JtTw


k=aK

Tțjmfa'.


3lC<k|D ta'<6 jMllMto Sac., esrnrjef®.

£a.C9t>&C?»

îteJ-ati»


ilrnp

“tar,’ satraiv» {CMfeaglDaMu» A9*uqp>&aitn* WtWiJ."

cav»

us

Î&39331S


Itf-.wwaxn■ftfSÎPf-


Cta» tasMi sta^n (cwxtai-TDțMwiataftumiHttAi

Ttata-r

amt

itKKVttrttrtman. un ■wr» n> w^»*


spi$ j aisptESw


îufrrt^s&rarcar.l SHn»


Or» rrp’vnS 9t"wi;


•W64U Nfttv îru 3USS tUXT-i^

3tat9Mt


Mm :2'k


■>»n5


3m


Ate tete® ftKțt© p^neăîte


CeitMM tetar Aferim» mmbmw w> «jBtw iuta a sMw.'istoMtAas» w is aM «metal Mo taw pnn țTanTwaa»»«Carta vngnptan pertu ta*. tantaM titwt*»Tcu wiclrt <tas 5»pcn»Uor cKJ tac penockt erm'r.O'tw «mm»»*» tostataa tn gnol cttat.

CjrmAara CMcn»: QMw. du Ctanma xu* «paawnWRisnwMno etaawurwtsa ®»v*a e» «taKWJtaa.ptatujfcta.unsM90t.«grti«>>Bn»tt tata1, «dadliu iuttwa « FuraxwMtaataKt tWtpntestartar rota. aciaitaat mi


5n9«i*«VBtaM» eraHt»

^lamO M9WMIW1J* SugrataS eantata 53 n? Setata «te- Orc

*WP«ta-0

Vcxsmiesi». Bat* -.w. MOCB9«t t:

PMrtBtawtaUf'MnOto- notam*» ta: Pohta* ■itaniwa. lyta^prg&xtatamngp StauxtawSajQ

DqpanWta*vrapra3ta.OvBnta>tai 1ETET5W


ANEXA 5


Nr. 6781/2015


EXTRAS CF


CARTE FUNCIARA NR. 119041


'ancpj

A-LRTM XAIWSAM

• l f i **e n i1 • i »r»i«ta>an


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


iplu: Brașov

1 Nr. terare i

98601  |

Ziua 1

31     '

• urne !

ij ;

' Ar.J .l

Z013


TEREN Intravilan Adresa: Brașov, Strada


A. Partea I. (Foaie de avere)


Colt cu Diaconul Coresl, nr.


1 Nr

crt

Nr.aKia strai fintopografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe                         |

1 A1

1__________

119041

Din acte: 527; Măsurate: 527

CONSTRUCTULE: CI IK CF 119041-C1                 |

________________________________________________1


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate


Observații / Referințe

87643 / 20.09.2011

Adresa nc 11185, «Un 13.03.1959, emis de Sfatul Popular al Orașului salin, Onlrn ; na 2059/034)3.1959 - Ministerul Industriei Bunurilor de Consum, Departamentul -Industrial Ușoare, oct Inițial nr. 983/16.03.1959 c.f.

B2

Intabulam, drept de PROPRIETATE, cu titlul de drept cedare, asupra cofei de teren

1        Al

aferenta Imobilelor cu nr. top. 5427/2/2; 5427/2/3 sl 5427/2/5, dobândit prU lege, {poziție transcrisa din CF 118924/ cota actuala 156.750.880.000 / 602.888.000.000                               |                 "n 983l,,n

1 !SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI BRAȘOV

Act administrativ nr. 48029 c.fH din 19.06.2007, emis de B.C.F. Brațov, H.G.       l

972/2002, anexe 1 - poz. 127, act 73861/2010 of., 73870/2010 cX. 73854/2910 i cX, 73856/2010 c.f. fi 73858/2010 cX                                      !

B3

Intabulam, drept de PROPRIETATE, conform H.G. 972/2002, asupra cotei de teren aferentă Imobilelor cu nr. top. 5427/2/1; 5427/2/4; 5427/2/5; 5427/2/7 >1 5427/2/8, dobândit prin Lege, cota actuala 425.095.825.711 / 602.888.OCQ.000

!       Al

i

!

i

B5, B6. B7, B8, B9, B10, Bll, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B2O, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32

1 IJUDEȚUL BRAȘOV- DOMENIUL PRIVAT

*-

93119 /16.10.2013                                                               1

Act notarial nr. 982, din 15.10.2013, emis de NP Rcard Cătălină Nlcolata           1

B5

IntabulBre, drept de PROPRIETATE, cu titlu de cumpărare ca bun propriu* in

L Al

patrimoniul de afeetatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei os 1/2 din cota de 3,65% din cota de 2548/52700 din imobilul de la Al, aferentă Imobilului cu nr. cad. 119041-C1 -USD, dobândit prin Convenție, cota actuala 531.971X40 / 602.888.000X00

pp legală C7

<

i

1 IBERARXU MARIANA, divorțată

93125/16.10.2013

Act notarial nr. 982, din 15.10.2013, emis de Ficard CataHna Nteoleta

C6

Intabulam, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept cumpărare o bun propriu Ir

Al

patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei da medic asupra cote! de 1/2 din 3X5% din 1395/52700 din teren aferentă spatului nr. 2 cu nr cad 119041-C1-US1, dobândit prin Convenție, cota actuala 26C.335225 / 602.888.000.000

. 2.8.5

1 IBERARW MARIANA, divorțată

93131 /16.10.2013

Act notarial' ni. 982, din 15.10.2013, emis da Rcard Cătălină Nicoiete

B7

Intabulam, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept cumpărare ca bun propriu - In

patrimoniul de afectațlune destinat exercitării profesiei de medic asupra cote) de 1/2 din 3,65% din 4016/52700 din teren aferentă ap. nr. 3 cu nr cad 119041-C'.-U52, dobândit prin Convenție, cota actuala 838X60.480/ C02.888.000.000

■ vez: Cijf&țfcJggjH! C. 11

i

1 IBERARIU MARIANA, divorțată

93136/ 16.10.2013

Act notarial nr. 982, din 15.10.2013, emis de Rcarti Cătălină Ntealete

B8

Intabulate, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept cumpărare ca bun propriu ir

A2

patrimoniul de efectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cote: ie

: Ipcieca C 1?
Carte           -V-..

Ansxc Nr. 1 Se Pait&a î

TEREN intravilan

Adresa; ârasov, Strana Republicii Colt cu Dwccnu! Cr>’-p~: q- 1____

! Nr. I Suprafața | ‘

cadastrali             j                                  Dbservrtll . Referințe

1           i (mp)y | ___________________________________________________________________

• 119D41 1     527     .                             CGNă^ikv Z7I! . ZI î‘> C.g llSUl-Z1

-          ts:c cetcnr. neta >n plănui dt nn/ec» Stereo 7C.


Pate referitoare ia teren

lîîn Categorie Intra] Suprafața [ Nr. | Nr' }crț pe folosința vilan] (mp) j tarte j parce


, i î Nr’ I j tarte j parcela [Topografic

• î I cuni     I DA . D'r acte:*; î

j i construcui i ‘Măsurate: 527

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in pian.

Punct

Punct

Lungime

început

sfarsit

segment(m)

1

2

11,0-

2

5.0

.*

iAti

c

‘,Z.-

5

6

n. c

5

7

12,1.

7

S

0.1’

e

c

~.î.?

J

Obseteaii; / Referințe** Lungimile segmentelor sunt determinate în plenul ut mxjtrilc Lverex- 70 ii tum -c.ur.jite ie 10 centimetri.

cm ctn>.ne oare ct zsrccxr F&sznti. protsji.ze d» r-g-.-ece.-'»i*;.. f iz?


CARTE FUNCIARA NR. 119041 Comuna/Oros/Munidplu: Brașov »»• Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal mld decât valoarea 10 centimetri.

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutlonate;

Nr. Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

93264

2013-10-16

2013-10-29

Intabulare sau înscriere provizorie

2 •

9326B

2013-10-16      12013-10-29

Intabulare sau înscriere provizorie

3

93274

2013-10-16      12013-10-29

IntabLlare sau înscriere provizorie

4

93278

2013-10-16

2013-10-29

Intabulare sau Inscriare provizorie

5

93283

2013-10-16

20L3-10-29

Intabula re sau înscriere provizorie

6

93290

2013-10-16

2013-10-29

Intabulare sau înscriere provizorie

7

93293

2013-10-16

2013-10-29

Intabulare sau înscriere provizorie

6

93299

2013-10-16

2013-10-29

Intabulare sau înscriere provizorie

9

93301

2013-10-16

2013-10-29

Intabulare sau înscriere provizorie

10

93305

2013-10-16

2013-10-29

Intabulare sau înscriere provizorie

11

93309

2013-10-16

2013-10-29

Intabulare sau înscriere provizorie

12

93312

2013-10-16

2013-10-29

Intabulare sau înscriere provizorie

13

93315

2013-10-16

2013-10-29

Intabulare sau înscriere provizorie

Certific că prezentul extras corespunde Intrutotul cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte fundară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. BV7064696/31-10-2013, pentru serviciul de publldtate Imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării, 31/10/2013

Asistent-registretor, RAZVAN PITAC


Referent,


Data eliberării,

_


-Z.


OHCWL M CADAS’Rl' ȘfPUBUZWfc              

î 'fi : r5."VDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legi: Hr. 577/20C1.

l

JjJ? 1

3

CARTE FUNCIARA NR. 119041-C1

COPIE

;oâiR£SL       de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BRAȘOV         2073

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brasov^ ;*^?1^-. —

/                  “ ®c *twaEo>L

A. Partea I. (Foaie de avene^vT^'”^^*’»__<_

Adresa; Brașov, Strada Republicii                                                  f ;■ “•        BU\iA£t^S’X£ vechi: Nr. "

CAD: 119041-C1 Suprafața: 500                                                                        Brașov

Parti comune: terenul în suprafață de S27 m.p., branșamentele ds apă, gaz, electricitate, cniiHl'W; :» Hp^UL

Nr. tron son

Sca ra

Nivel

Nr. Ap.

Cod UX

Nr. CP individ

Supraf. utila

CctB partl comune

Cota teren

Observații

1

fcuteo

1

50

119041-C1-U50

64,0

4206/

87000

2548/ 52700

Spațiu 1 subsol compus din centrala termica ol sala boiler si compresor cu suprafețe utila măsurată de 64,28 mp

1

1

55

119041-C1-U55

28,0

2243/ 87000

1359/ 52700

Spațiu 1 etaj 1 compus din cabinet nr.10 cu suprafețe utilă măsurată de 28,19 mp

subso 2

51

119041-

Q-U51

35,0

i2303/

87000

1395/ 52700

Spațiu 2 subsol compus din încăpere POST TRAFO șl hol cu suprafața utili măsurată de 35,19 mp

(t

h7*

i

1

2

55

119041-C1-U56

17,0

1

1358/ 87000

822/ 52700

Spațiu 2 etaj 1 compus din cabinet nnl2 cu suprafața utili măsurată de 17,06 mp

subso

3

52

119041-

C1-U52

101,0

6631/ 87000

4016/ 52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol $1 hol cu suprafața utili măsurată de 101,33 mp

1

I3

57

119041-

C1-U57

15,0

1226/ 87000

743/ 52700

Spațiu 3 etaj I compus din cabinet nr.l4A cu suprafața utili măsurată de 15,41 mp

la,

subsol

53

119041-C1-U53

3,0

187/ 87000

113/ 52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utili măsurată de 2,86 mp

1

4

58

119041-

C1-U5B

15X>

1231/ 87000

746/ 52700

Spațiu 4 etaj 1 compus din cabinet nr.14 cu suprafețe utilă măsurată de 15,47 mp

jllC.

11,

5UbSO

s

54

119041-

C1-U54

2»D

158/ 87000

96/

52700

Spațiu 5 subsol compus din boxă cu suprafețe utilă măsurată de 2,41 mp

5

59

119041-

C1-U59

15,0

1231/ 87000

746/ 52700

Spațiu 5 etpj 1 compus din cabinet nr.15 cu suprafețe utila măsurată de 15,47 mp

1

6

60

119041-

C1-U60

13,0

1007/ 87000

610/ 52700

Spatiu 6 etaj I compus din cabinet nr.l6A cu suprafețe utila măsurată de 12,66 mp

1

7

61

119041-C1-US1

13,0

1013/ 87000

614/ 52700

Spatiu 7 etaj 1 compus din cabinet nr.16 cu suprafața utila măsurată de 12,73 mp

1

8

62

119041-C1-U62

25,0

2018/ 87000

1222/ 52700

Spatiu 8 etaj l compus din cabinet nr.18 cu suprafețe utila măsurate de 25,36 mp

1

9

63

119041-

C1-U63

7,0

522/ 87000

316/ 52700

Spatiu 9 etej 1 campus din birou, hol si debara cu suprafețe utila măsurate de 6,56 mp

1

10

64

119041-

C1-U64

2,0

150/ 87000

91/ 52700

Spațiu 10 etaj I compus din wc cu suprafețe utilă măsurată de 1,B9 mp, desevește Sp.4 pi Sp.5 de la etajul I

1

11

65

119041-C1-U6S

6,0

463/ 87000

260/ 52700

Spațiu 11 efal 1 compus din cameră de sterilizare cu «quafeța utilă mSsurată de 5,81 mp, deservește

Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.6, Sp.7 $i Sp.8 de la etajul I

I

1

12

66

119041-

C1-U66

2,0

153/ 87000

93/ 52700

Spațiu 12 etaj I compus din wc cu suprafața utilă măsurate de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp3, Sp.6, Sp.7 si Sp.8 de la etajul I

SAM

1

a

«4AA44

SAH-eu-suprafața de 261 mp.

I

ist VAv*

I

i

2

îPATII

1

24

119041-

C1-U24

25,0

1980/ 87000

1200/ 52700

Spatiu 1 etaj 11 compui din laborator 2/1 si hol cu suprafața utila măsurată de 25,48 mp

i

i

2

spatii

10

33

119041-C1-U33

26,0

1983/

B7000

1202/ 52700

Spațiu 10 etaj n compus din cabinet nr.25, hol pi debara cu suprafețe utilă măsurată de 25,53 mp

r

J i

2

SPATII

11

34

119041-C1-U34

25,0

1923/ 87000

1165/ 52700

Spațiu 11 etaj 11 compus din cabinet nr.26 eu suprafața utilă măsurată de 24,75 mp

I

!

2

SPATII

12

35

119041-

C1-U35

15,0

1182/ 87000

716/ 52700

Spațiu 12 etaj V compus din cabinet nr.27 cu suprafața utilă măsurată de 15,22 mp

i i I

i

2

SPATII

13

36

119041-

C1-U35

2,0

159/ B7000

96/ 52700

Spațiu 13 etaj n compus din crup sanitar cu suprafața utilă măsurată de 2,05 mp, deservește Sp.12 da la etajul n

2

SPATII

14

37

119041-

C1-U37

6,0

451/ 87000

273/ 52700

Spețiu 14 etaj II compus din magazin cu suprafața utilă măsurată da 5,80 mp

2

SPATII

15

119041-C1-U38

2,0

150/ 87000

91/ 52700

Spațiu 15 etaj II compus din wc cu suprafețe irtCfi măsuratfi da 1,94 mp, deservește Sp.7, Sp.fi, Sp.9, Sp.10 șl Sp.ll de la etajul II

2

SPATII

16

1 39

119041-

C1-U39

2,0

148/ 87000

89/ 52700

Spațiu 16 etaj n compus din wc cu suprafața 1 utU& măsurată de 1,90 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, șl Sp.4 de la etajul II

2

spAtn

2

1 25

119041-C1-U2S

26,0

2020/ 87000

1224/ 52700

Spațiu 2 etaj n compus din laborator 2/2 cu suprafețe utila masurata de 26,00 mp

2

;pzmi

3

1 26

119041-C1-U26

26,0

2027/ 87000

1228/ 52700

Spațiu 3 etaj H compus din laborator 2/3 cu suprafețe utBa măsurată de 26,09 mp

2

SPATII

4

l 27

119041-C1-U27

10,0

789/ 87000

478/ 52700

Spațiu 4 etaj n compus din laborator 2/4 cu suprafața utila măsurată de 1046 mp

2

SPATII

5

' 28

119041-C1-U2S

6,0

443/ 87000

268/ 52700

Spațiu 5 etaj D compus din vestiar cu suprafețe utllfi măsurată de 5,70 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, si Sp.4 de la etajul n

2

ÎPATK

6

i 29

119041-

C1-U29

6,0

458/ B7000

278/ 52700

Spațiu 6 etaj n compus din cameră turnat cu suprafața utili măsurată de 5,90 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, șl Sp.4 de la etajul n

2

SPATR

7

1 30

119041-

C1-U30

29,0

2272/ 87000

1376/ 52700

Spațiu 7 etaj II compus din cabinet nr.20 cu suprafeța utili mSsuratf da 29,24 mp

2

SPATII

8

i 31

129041-C1-U31

17,0

1287/ 87000

779/ 52700

Spațiu 8 etaj II compus din cabinet n&22 cu suprafețe utllfi măsurată de 16,56 mp

2

SPATII

9

l 32

119041-

C1-U32

30,0

2303/ 87000

1395/ 52700

Spațiu 9 etaj n compus din cabinet nr.23 cu suprafețB utllfi măsurată de 29,64 mp

portei

SPATII

1

1 40

119041-C1-U40

15,0

11?3/

87000

680/ 52700

Spațiu 1 parter compus din cameră sterilizare cu suprafețB utIB mfisuratfi de 14,67 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.7 de ia parter

portei

SPAȚII

10

1 49

119041-

C1-IM9

6,0

440/ 87000

267/ 52700

Spațiu 10 parter compi» din vestiar cu suprafeța utfll mfisuratfi de 5,76 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.7 de la parter

1 .

i

parter

SPAȚII

2

41

119041-C1-U41

15,0

1184/ 87000

717/ 52700

Spațiu 2 parter compus din cabinet nr.l cu suprafeța utllfi măsurată da 15/47 mp

1 .

1

parte

SPAȚII

3

i 42

119041-C1-U42

14,0

1078/ 87000

653/ 52700

Spațiu 3 parter compus din cabinet nr.2 cu suprafețe utflă mesuratfi de 14,09 mp

parte^PAȚIl t 4

43

119041-

C1-U43

13,0

1018/ 87000

616/ 52700

Spațiu 4 parter compui din cabinet nr.3 cu suprafeța utHS măsurată de 13,30 mp

parter

SPAȚII

44

119041-

C1-U44

22,0

1658/ 87000

1004/ 52700

Spațiu 5 parter compus din cabinet nr.4 cu suprafeța utilă măsurată de 21,67 mp

parter

SPAȚIU 45

6 î

119041-

Q-U4S

3,0

198/ 87000

120/ 52700

Spațiu 6 parter campus din debara eu suprafața utilfi m&surată de 2,59 mp deservește Sp.5 de la parter

IparterSPAJIG 46

•        ! 7

119041-C1-U46

28,0

2104/ 87000

1275/ 52700

Spațiu 7 parter compus din cabinet RX șl cameră obsarrfi cu suprafeța utilfi mlsuratfi de 27,5 mp

parteȘPAȚH| 47

1

119041-C1-U47

132/ 87000

80/ 52700

Spațiu 8 parter compus din WC cu suprafețe utfH misuratfi de 1,72 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.7 de la parter

parteiSPAȚTO 48

; 9 '■

' 1

119041-

C1-U48

14,0

1070/ 87000

648/ 52700

Spațiu 9 parter compus din terasă In curtea de luminfi cu suprafața utilă măsurată 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.7 de la parter

S

etaj

6

419044-

i re wv

OjO

aa,-50%

n FftAJ X&țaJU <V

etej-H

1

etaj HI)

3

119041-

C1-U3

150,0

8%%

8%

Bnsan

13 5

119041-C1-U5

0,0

10%

10%

Suprafeța udlfi: -; mansardfi, cu suprafețB de 160 mp

parter

4

119041-

C1-U4

0,0

7%

7%

Suprafeța utflă! -; subsol, cu suprafețe de 117 mp

8

119041-

ww

11/50*1%

< « em I

1

Ifeiter eucuprafeto de aii-mp

[parte I 1

1

119041-Cl-Ul

200,0

11%

11

Parter

449041

65j69%

1

15,60%

1

eubsol eu suprafeța de-294mp.

TOTAL

EEEI

l

1

1

Descriere    f

1

titeu Aga. Cawnat1. Luate Osc. Statena