Hotărârea nr. 362/2015

Hotărârea.nr. 362– privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov, pentru achiziţionarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.A. Hirscher, nr.1


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.362

din data de 28.10.2015

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov, pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.A. Hirscher, nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2015

Analizând referatul nr.12723/21.10.2015 întocmit de către Direcția Juridică Relații cu Publicul -Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune privind achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.A. Hirscher, nr.l;

Luând în considerare adresele nr.12723/2015 și nr.Ad 12723/2015 a d-nei Pătrașc Flavia Loretta, prin care își exprimă intenția de vânzare a apartamentului nr.3, situat în imobilul, monument istoric, înscris în CF nr.l36332-Cl-Ul Brașov, nr. topografic 5142/3, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 934, cod LMI2010 BV-II-m-B-11884, situat în municipiul Brașov, str. A. Hirscher, nr.l,

Văzând adresa nr.340/24/17.06.2015 a Direcției Județene pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din Brașov, str. Apollonia Hirscher, nr.l, ap.3, monument istoric - „Casa Giurcu”, datare sec.XIX;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - de industrie, servicii, comerț, agricultură și administrarea domeniului public și privat al județului;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric - „Casa Giurcu”, datare sec.XIX, evidențiat în lista monumentelor istorice cod LMI 2010 BV-II-m-B-11884, situat în municipiul Brașov, str. Apollonia Hirscher, nr. 1, înscris în CF nr. 136332-C1-U1 Brașov, nr. topografic 5142/3, deținut de d-na Pătrașc Flavia Loretta.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Jurdică Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu/

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu