Hotărârea nr. 359/2015

Hotărârea.nr. 359– privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice - Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov şi aprobarea componenţelor comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.359

din data de 28.10.2015

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov și aprobarea componențelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2015

Analizând referatul nr.13048/19.10.2015 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov și aprobarea componențelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluționare a contestațiilor;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.2 din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, art. 181 alin.l și 2 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna BORTEȘ MIHAELA DIDONA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs și doamna MINEA MONICA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.2. - Se aprobă Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice -Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. - Se desemnează domnul KOPE ATTILA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs și doamna BUCUR MARIANA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.4. - Se aprobă Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5. - Comisiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 își vor desfășură activitatea în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director, aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare .

Art.6.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Pneumoftiziologie Brașov și membrii comisiilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ANEXA 1              '°

Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere vacante de director medical

Comisie de concurs

Președinte

Dr. Moraru Dan

Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Membru

Borteș Mihaela Didona

Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Membru

Dr. Muntean Anca

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Ref. de spec. Popescu Marta

Spitalul de

Pneumoftiziologie Brașov

Observator

Dr. Ionescu Ramona

Reprezentant     Colegiul

Medicilor Brașov

Observator

As. Med Simionel Marian

Reprezntant sindicat Medisan

Comisie de soluționare a contestațiilor

Președinte

Cons Juridic Danci Mara Petrogina

Spitalul de

Pneumoftiziologie Brașov

Membru

Minea Monica

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Ec. Frosin Liana

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Ec. Vlad Nicoleta

Spitalul de

Pneumoftiziologie Brașov

Observator

Dr. Oncescu Gheorghe Lucian

Reprezentant      Colegiul

Medicilor Brașov

Observator

As. Med. Cioacă Liliana

Reprezntant Sindicat Medisan

f t f 9 *            • •

ANEXA 2        59/2 f iV.^olJ

Comisia de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere vacante de director financiar contabil

Comisia de concurs

Președinte

Dr. Moraru Dan

Manager    Spitalul    de

Pneumoftiziologie Brașov

Membru

Kope Attila

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Ec. Șovăială Cristian

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Ref. de spec. Popescu Marta

Spitalul de

Pneumoftiziologie Brașov

Observator

Băjan Nicolae

Președinte      CECCAR

Brașov

Observator

As. Med Simionel Marian

Reprezntant        sindicat

Medisan

Comisie de soluționare a contestațiilor

Președinte

Cons Juridic Danci Mara Petrogina

Spitalul                  de

Pneumoftiziologie Brașov

Membru

Bucur Mariana

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Ec. Hagiu Magda

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Ec. Vlad Nicoleta

Spitalul de

Pneumoftiziologie Brașov

Observator

Deleanu Cornelia

Director          Executiv

CECCAR

Observator

As. Med. Cioacă Liliana

Reprezntant Sindicat Medisan