Hotărârea nr. 356/2015

Hotărârea.nr. 356– privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov, începând cu data de 01.11.2015

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: office&iudbrasov,ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 356

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, începând cu data de 01.11.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 13076/20.10.2015 întocmii de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, începând cu data de 01.11.2015; în referat se face precizarea că această creștere salarială se poate stabili, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;

  • b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale;

Văzând adresa nr.l 137/15.10.2015 a Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, formulată în același sens;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2015, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 328/28.10.2015;

Având în vedere dispozițiile art.5A2 din O.U.G. nr.83/2014. privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin art. I, alin.(l) din O.U.G. nr.27/2015, dispozițiile art. VI, pct.l din OUG nr. 41/2015 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, coroborat cu art. III, alin.(4) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale - conform cărora s-au abrogat dispozțiile privind stabilirea nivelului plafonului de cheltuieli de personal, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. ,,f’ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariilor de bază, pentru personalul angajat în cadrul Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, începând cu data de 01.11.2015.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția \ Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltareji ia Economică și Muzeul „Casa Mureșenilor”_Brașov.


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Ciaudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu