Hotărârea nr. 350/2015

Hotărârea.nr. 350 - privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, începând cu data de 01.11.2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.350

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 01.11.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la dala de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 12996/20.10.2015 întocmii de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 01.11.2015; în referat se face precizarea că această creștere salarială se poate stabili, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;

  • b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale;

Văzând adresa nr. 61946/15.10.2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, formulată în același sens;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2015, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 328/28.10.2015;

Având în vedere dispozițiile art.5A2 din O.U.G. nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin art. I, alin.(l) din O.U.G. nr.27/2015. dispozițiile art. VI, pct.l din OUG nr. 41/2015 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, coroborat cu art. III, alin.(4) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale -conform cărora s-au abrogat dispozțiile privind stabilirea nivelului plafonului de cheltuieli de personal, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), Iit. ,,f’ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                I

HOTĂRĂȘTE:

Arii. - Se aprobă majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariilor de bază, pentru personalul angajat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 01.11.2015.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu