Hotărârea nr. 35/2015

Hotărârea.nr. 35 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2015

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 35

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRAȘOV

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 54,10 DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRAȘOV

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rfMStantp

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.097,40

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.097,40

0,00

( '.TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.097,40

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

894,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

745,25

0,00

Salarii de baza

10.01.01

741,45

Indemnizații de delegare

10.01.13

3,50

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

148,75

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

100,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,60

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

39,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,15

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

203,40

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

156,10

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

13,30

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

19,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3,80

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

16,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

36,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

35,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

29,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,00

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

dm care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

31,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

31,00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

7,00

Protecția muncii

20.14

1,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6,30

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6,30

Ordonator principal de credite,

Director Economic Executiv


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIAiDIRECTTA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A

PERSOANELOR BRAȘOV

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.lO.Ol.Ol)

1.

33

741.45

ORDONATOR DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV


Mihail Vestea

--Qf


Viorica Olteanu (X •