Hotărârea nr. 349/2015

Hotărârea.nr. 349 – privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Centrului de zi pentru nevăzători “Rază de lumină” Braşov, începând cu data de 01.11.2015

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov,ro Website: www.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 349

din dala de 28.10.2015

- privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Centrului de zi pentru nevăzători “Rază de lumină” Brașov, începând cu data de 01.11.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 13122/20.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Centrului de zi pentru nevăzători “Rază de lumină” Brașov, începând cu data de 01.11.2015; în referat se face precizarea că această creștere salarială se poate stabili, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;

  • b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale;

Văzând adresa Centrului de zi pentru nevăzători “Rază de lumină” Brașov, formulată în același sens;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;;

Ținând cont de aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2015, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 328/28.10.2015;

Având în vedere dispozițiile art.5A2 din O.U.G. nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin art. I, alin.(l) din O.U.G. nr.27/2015, dispozițiile art. VI, pct. 1 din OUG nr. 41/2015 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, coroborat cu art. III, alin.(4) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale - conform cărora s-au abrogat dispozțiile privind stabilirea nivelului plafonului de cheltuieli de personal, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. ,,f’ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariilor de bază, pentru personalul angajat în cadrul Centrului de zi pentru nevăzători “Rază de lumină” Brașov, începând cu data de 01.11.2015.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția ică și Centrul de zi pentru nevăzători “Rază de lumină”

Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Dj Brașov.p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu