Hotărârea nr. 348/2015

Hotărârea nr.348 – privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, începând cu data de 01.11.2015, cu diferenţa dintre majorarea cu 9% (aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.245/2015) şi 12%

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: ofFice@iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 348

din data de 28.10.2015

- privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, începând cu data de 01.11.2015, cu diferența dintre majorarea cu 9% (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.245/2015) și 12%

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 13082/20.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea majorării cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, începând cu data de 01.11.2015, cu diferența dintre majorarea cu 9% (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.245/2015) și 12%; în referat se face precizarea că această creștere salarială se poate stabili, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;

  • b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale;

Văzând adresa nr.5587/15.10.2015 a Biblotecii Județene “George Barițiu” Brașov, formulată în același sens;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2015, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 328/28.10.2015;

Având în vedere dispozițiile art.5A2 din O.U.G. nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin art. I, alin.(l) din O.U.G. nr.27/2015, dispozițiile art. VI, pct.l din OUG nr. 41/2015 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, coroborat cu art. III, alin.(4) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale - conform cărora s-au abrogat dispozțiile privind stabilirea nivelului plafonului de cheltuieli de personal, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. ,,f’ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, începând cu data de 01.11.2015, cu diferența dintre majorarea cu 9% (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.245/2015) și 12%.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Direcția Economică și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR


Marfa Dumbrăveanu