Hotărârea nr. 345/2015

Hotărârea nr.345 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Brădet”, pe anul şcolar 2015-2016

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 345

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Brădet”, pe anul școlar 2015-2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 11683/20.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă .,Brădet”, pe anul școlar 2015-2016;

Ținând cont de avizele comiliilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov:

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 25 alin.(4) din H.G.R nr.538/2001 privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Brădet”, pe anul școlar 2015-2016, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Brădet”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Brădet”.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- SRUSSI

1 ex.- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

ORGANIGRAMA

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “ BRĂDET”, Săcele An școlar 2015-2016

P Președinte VicepreședinteLegendă:

Director

Personal didactic:

Personal didactic auxiliar: 6,50 din care:

1 contabil șef

Personal nedidactic:

TOTAL:


BRAȘOV


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „BRĂDET”

MUN. SĂCELE D.N. I A Km. 98 COD 505600

EMAIL: csei bradelsaceleffp.yahoo.coin

, | MINISTERUL

EDUCAȚIEI a*™®®, I NAȚIONALE


APROBAT,

P Președinte

Vicepreședinte

Couuan CtoucL'u


STAT DE FUNCȚIUNI AN ȘCOLAR 2015-2016

PERSONAL DE CONDUCERE, DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR

Categoria de personal

Studii

Nr. post

Salariu de incadrare

Sporuri cf.Lg.1/2011

Indemnizație de conducere

Spor vechime

Total salarii de baza

Plata cu ora

Total

Director-profesor

1

1896

758

512

792

4364

914

5278

Personal didactic

45

49908

13399

12063

84836

20312

105826

TOTAL didactic

46

51804

14157

512

12855

89200

21226

111104

Didactic-auxiliar

6,50

9620

2224

340

2727

15681

15681

Contabil sef gr.II

S

1

1702

509

340

574

3420

3420

Contabil treapta I

M

1

1149

172

330

1821

1821

Administrator gr.l

S

1

1702

255

489

2696

2696

Secretar IA

S

1

1677

541

555

3058

3058


BRAȘOV


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „BRÂDET”

MUN. SĂCELE D.N. I A Km. 98 COD 505600

EMAIL: csei_bradetsacele(a».yahoo.com


MINISTERUL

EDUCAȚIEI

NAȚIONALE


Asistent social gr.l

S

1

1290

417

427

2353

2353

Bibliotecar gr.l

S

0.5

666

215

220

1214

1214

Infirmiera 1

G

1

768

115

132

1119

1119

TOTAL general

52.5

61483

16381

852

15582

104881

21226

126785

PERSONAL NEDIDACTIC

Categoria de personal

Nr. post

Salariul de incadrare

Compensații

Spor vechime

Total

Total personal nedid.

6,5

4702

393

1142

7775

Magaziner

1

744

52

186

1176

îngrijitor

3

2007

204

468

3528

Muncitor c II

1,5

1276

90

319

1895

Paznic

1

675

47

169

1176CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZI VA BRADET ,

D.N. IA. Km.98, 505600

MUN. SACELE, JUD. BRAȘOV

EMAIL: csei_bradetsacele@yahoo.ccm

MINISTERUL

EDUCAȚIEI

NAȚIONALE


-HiRULȘCOLAR PENTRU >UCAȚIE INCLUZIVĂ BRĂDET SACELE, JUD. BRAȘOVCENTRUL ȘCOLAR pentru EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “BRĂDET” SĂCELE-BRAȘOV (CSEI Brădet)REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Titlul I

Dispoziții Generale

Capitolul 1

Cadrul de reglementare a CSEI Brădet

ART.l

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Brădet’’, mun.Săcele. jud.Brașov, se elaborează în conformitate cu ordinul MECTS 5555/07.10.2011 -Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/ al municipiului București de resurse și asistență educațională, Anexa nr. 3 și în baza deciziei emise de ISJ Brașov nr.293 3/06.10.2008 și în conformitate cu Anexa la Ordinul ministerului educației naționale nr. 5115/2014 și prin Ordinul nr. 5573/2011, Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) și regulamentul intern al școlii.

ART.2

 • (1)   Prezentul regulament conține reglementări specifice CSEI Brădet care au fost în prealabil elaborate de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic.

 • (2)   Regulamentul se aprobă prin hotărâre de către consiliul de administrație al școlii și este adus la cunoștință personalului, elevilor și părinților.

 • (3)   Acest regulament poate fi revizuit anual în urma propunerilor venite de la agenții implicați în educație.

Capitolul 2 Principii de organizare și finalitățile CSEI Brădet ART.3

 • (1) Centrul școlar pentru educație incluzivâ reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la educație tuturor copiilor prin educație formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educative speciale școlarizați atât în învățământul special, cât și în învățământul de masă, precum și personalului care este implicat în educația acestora.

 • (2) Centrul școlar pentru educație incluzivâ Brădet este instituția care funcționează independent, având un caracter apolitic și areligios, respectând drepturile, libertățile, integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului din școală.

Titlul II

Organizarea CSEI Brădet

Capitolul I Rețeaua școlară ART.4

(l ) Centrul școlar pentru educație incluzivâ este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, din rețeaua școlară, aflată sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) avand ca scop si finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea si integrarea școlară și sociala a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficiențe.

 • (2) Activitățile specifice procesului de învățământ din Centrul școlar pentru educație incluzivâ se află sub îndrumarea și coordonarea inspectoratului școlar județean, iar documentele emise vor fi echivalente celor emise de orice unitate școlară din țară.

 • (3) înscrierea în CSEI Brădet a elevilor care nu au domiciliul în circumscripția unității se face in urma unei solicitări scrise din parte părintelui/tutorelui și este aprobată de către consiliul de administrație, după asigurarea școlarizării elevilor care aparțin de unitatea școlară.

ART. 5

Centrul școlar pentru educație incluzivâ utilizează sediul, patrimonial și logistica unității de învățământ fondatoare. însemnele și ștampila vor purta antetul "‘Centrul școlar pentru educație incluzivă”(CSEI).

Capitolul 2 Organizarea programului școlar ART, 6

 • (1) Organizarea programului școlar are Ia bază și respectă Ordinul ministrului Educației Naționale privind structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurarea a cursurilor și vacanțelor, dar și regulamentul de ordine interioară a unității în ceea ce privește durata orei de curs.

 • (2) Suspendarea cursurilor poate fi posibilă în situații speciale (epidemii, intemperii, calamități naturale) la cererea directorului, cu aprobarea inspectoratului școlar, iar recuperarea cursurilor se va face ulterior, până la sfârșitul anului școlar.

ART, 7

Centrul școlar pentru educație incluzivă desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza legislației în vigoare, și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației inclușive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte și programe etc.

ART, 8

Centrul școlar pentru educație incluzivă colaborează cu: instituții conexe ale învățământului preuniversitar, cu universitățile, cu direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului, cu operatorii economici, cu organizații neguvernamentale, cu autoritățile locale/ județene, cu reprezentanți ai comunității locale, cu persoane fizice din țară și străinătate care au preocupări în domeniul educației.

ART, 9

Centrul școlar pentru educație incluzivă dispune de planuri de învățământ, programe școlare, de manuale și metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate, in baza prevederilor art. 53 din Legea educației naționale nr. 1/201 i.

Capitolul 3 Formațiunile de studiu existente în cadrul CSEI Brădet

ART. 10

Formațiunile de studiu din Centrul școlar pentru educație incluzivă cuprind clase cu efective stabilite de lege, în funcție de tipul și gradul deficienței.

ART.ll

 • (1) Activitatea de predare-învățare-evaluare din centrul școlar pentru educație incluzivă se desfășoară pe nivelurile și formațiunile de studiu prevăzute la alin. (2)-(5), în baza prevederilor art 23 din Legea nr. 1/2011.

 • (2) Copiii/elevii/tinerii cu diferite grade și tipuri de deficiențe beneficiază de toate serviciile oferite de centrul școlar de educație incluzivă, inclusiv cele de terapii specifice, indiferent de nivelul de învățământ pe care îl frecventează.

 • (3) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe ușoare și/sau medii, grupele/clasele cuprind în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12.

 • (4) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe grave, grupele/clasele cuprind în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6.

 • (5) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe senzoriale multiple sau cu autism, grupele/clasele cuprind în medie 3 elevi, dar nu mai puțin de 2 și nu mai mult de 4.

Titlul III

Managementul unității CSEI Brădet

Capitolul 1

Dispoziții generale

ART.12

Scopul centrului școlar pemru educație incluzivă este reprezentat de instruirea, educarea, recuperarea și integrarea socială a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

ART.13

Centrai școlar pentru educație incluzivă desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate in baza legislației în vigoare, și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației incluzive. de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte și programe etc.

ART.14

Obiectivele centrului școlar pentru educație incluzivă sunt următoarele:

 • a)  intervenția directă, prin oferirea de servicii psihopedagogice, psihologice și de consiliere în domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi/tineri cu CES, părinți, cadre didactice din școlile de masă, membri ai comunității locale;

 • b)  informarea, formarea continuă/perfecționarea și consilierea personalului didactic în domeniul educației incluzive;

 • c)  oferirea de suport metodico-științific în domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice din școlile de masă;

 • d) oferirea de servicii de învățare, de pregătire pentru viața de adult.

ART.15

 • (1) Centrul școlar pentru educație incluzivă are următoarele atribuții:

 • a) realizează depistarea precoce și asigură intervenția timpurie în cazul copiilor cu CES;

 • b) școlarizează copii/elevi/tineri cu diverse grade și tipuri de deficiență;

 • c)  realizează terapii specifice pentru copiii cu CES din învățământul special și din învățământul de masă;

 • d) evaluează și urmărește evoluția școlară a copiilor cu CES prin intermediul comisiei interne de expertiză complexă;

 • e) întocmește dosarul copiilor/elevilor/tinerilor cu CES și îl trimite către comisia de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE);

 • f)   face propuneri de reorientare dinspre școala specială spre școala de masă și invers, prin intermediul comisiei interne de expertiză complexă, în baza prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr 1/2011;

 • g) realizează și aplica planuri de servicii individualizate pentru fiecare copil/elev evaluat;

 • h) realizează adaptări curriculare și asigură asistența psihoeducațională a copiilor/elevilor cu CES integrați, prin profesori itineranti și de sprijin;

 • i)  propune servicii de sprijin și/sau terapii specifice, după caz;

 • j)  oferă consiliere și asistență psihopedagogică cadrelor didactice din învățământul de masă care furnizează programe de educație remedială;

 • k) promovează învățământul 1 incluziv;

 • l)  asigură școlarizarea și asistența educațională și terapeutică a copiilor/elevilor nedeplasabili. prin forme de școlarizare la domiciliul elevului, cu frecvență redusă, cu scutire de frecvență, comasate etc.,

 • m) monitorizează evoluția copiilor/elevilor cu CES;

 • n) oferă asistență socială și servicii în regim de semiinrernăt/intemăt/centru de zi pentru copiii/elevii cu CES care solicită acest lucra; informează și consiliază familiile copiilor/elevilor cu CES cu privire la problematica educației acestora;

 • o) participă, împreună cu CJRAE/CMBR.AE, la activități de informare, formare, perfecționare și documentare a cadrelor didactice din învățământul obișnuit și special care se ocupă de educația copiilor cu CES.

 • p) valorifică experiența psihopedagogică pozitivă și promovează ideile moderne privind educația specială prin publicații de specialitate periodice, prin cercetare aplicativă și prin crearea de mijloace didactice;

 • q) asigură resursele umane și materiale necesare realizării practicii pedagogice în domeniul educațtiei speciale;

 • r)  desfășoară activități de cercetare și consultanță metodico-științifică;

 • s)  asigură propria dezvoltare instituțională prin mijloacele legale disponibile (granturi, proiecte de finanțare, sponsorizări, donații, parteneriate etc.);

 • t)  colaborează cu instituțiile care promovează alternativele educaționale aprobate și cu toate instituțiile din comunitatea locală implicâte în problematica copiilor;

 • u) în vederea obținerii unei calificări și a integrării în viața activă a tinerilor cu CES, se pot organiza ateliere protejate, în baza prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

 • (2). Atribuțiile personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al centrelor școlare pentru educație incluzivă sunt derivate din atribuțiile prevăzute la alin. (1) și sunt stipulate în fișa postului.

ART. 16

 • (1) Conducerea C.S.E.I. „Brădet” este asigurată în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, a anexei 3 din ordinul 5555/07.10.2011 și a OMEN nr.4619/2014.

 • (2) Centru școlar de educație incluzivă este condus de consiliul de administrație, de director și de directorul adjunct.

 • (3) Conducerea unității are obligația de a respecta prevederile legale în vigoare privind încadrarea și organizarea muncii conform Legii 1/2011 și a metodologilor aferente, a Codului muncii/2005 și OUG 65/2005.

 • (4) In domeniul securității și sănătății în muncă, conducerea unității are obligațiile ce decurg din Legea 319/2007 art. 6 și 7, respectiv cele din art. 12-15 și din HG 1425/2006.

 • (5) In domeniul apărării împotriva incendiilor, conducerea unității are obligațiile ce decurg din Legea 307/2006, art.21 și Ordinul 163/2007- NGPSI/2007.

 • (6) Consultanța și asistența juridică este asigurată la cererea directorului de către inspectoratul școlar județean prin consilierul juridic.

Capitolul 2

Consiliul de administrație al CSEI Brădet

ART. 17

 • (1)    Consiliul de administrație al C.S.E.I. „Brădet” este constituit, conform Legii 1/2011, art.92, al.(2), pct. a și a OMEN 4619/23.09.2014, art.4, al. (2), pct. a), din 7 membri: 3 cadre didactice ( director și două cadre didactice alese, prin vot secret, de Consiliul profesoral), 2 reprezentanți ai Consiliului Județean și 2 reprezentanți ai Centrului de Reabilitare școlară „Brădet” (C’RȘ) în calitate de reprezentanți ai părinților.

 • (2)    Președintele al CA, în conformitate cu OMEN 4619/23.09.2014, art. 10, al.(l) este directorul unității de învățământ.

 • (3)    Membrii CA se aleg pe un an școlar și se numesc prin decizie a directorului unității.

 • (4)    La data emiterii deciziei de constituire a noului CA se dizolvă de drept CA-ul care a funcționat anterior.

 • (5)    Prezența membrilor CA la ședințe este obligatorie.

 • (6)    Membrii CA au aceleași drepturi și obligații pe durata mandatului.

 • (7)    Calitatea de membru al CA este incompatibilă cu:

 • -   calitatea de membri în același CA a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor și afinilor până ia grad IV inclusiv;

 • -   primirea unei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani;

 • -  condamnarea penală.

 • (8)    Pierderea calității de membru al CA se operează de drept în următoarele situații:

 • -  înregistrarea a 3 absențe nemotivate în decursul unui an școlar la ședințele de CA;

 • -  înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;

 • -   ca urmare a renunțării în scris;

 • -  ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • -  ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor didactice.

 • (9)    Revocarea membrilor CA se face cu votul a 2/3 din membrii CA în următoarele situații

săvârșirea de fapte care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității; neîndeplinirea atribuțiilor stabilite.

A.l. Președintele CA Președintele CA - directorul - are următoarele atribuții:

o Conduce ședințele de CA;

o Semnează hotărârile adoptate și documentele aprobate de către CA;

o întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor CA;

o Desemnează ca secretar al CA o persoană din rândul personalului didactic al unității de învățământ care nu este în CA, cu acordul persoanei desemnate;

o Colaborează cu secretarul CA în privința redactării documentelor necesare desfășurării ședințelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaților și comunicării hotărârilor adoptate. în condițiile legii;

o Verifică la sfârșitul fiecărei ședințe dacă toate persoanele participante (membrii, observatori, invitați) au semnat procesul - verbal de ședință.

o Desemnează o altă persoană care preia atribuțiile secretarului CA, dacă secretarul CA desemnat absentează.

A.2 Consiliul de administrație (C.A.) este organul de conducere al unității de învățământ, fiind legal întrunit dacă la ședința participă cei puțin jumătate plus unu din totalul membrilor.

(3.1.) Convocarea membrilor la ședințe ordinare se va face cu cel puțin 72 de ore înainte de data ședinței. iar în cazul ședințelor extraordinare cu cel puțin 24 de ore înainte.

(3.2.) Se consideră îndeplinită procedura de convocare dacă s-a realizat prin următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură.

(3.3.) Atribuțiile Consiliului de administrație:

 • (1)    C.A. se întrunește lunar în ședințe ordinare, precum și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare la solicitarea președintelui CA sau la solicitarea a 2/3 din numărul total de membri C.A. ori a 2/3 din numărul membrilor Consiliului profesoral.

 • (2)    Aprobă tematica și graficul ședințelor;

 • (3)    Aprobă ordinea de zi a ședințelor;

 • (4)    Stabilește responsabilități ale membrilor CA și proceduri de lucru,

 • (5)    Aprobă regulamentul intern și regulamentul de funcționare a unității cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • (6)    Iși asumă alături de director, răspunderea pubiică pentru performanțele unității;

 • (7)    Particularizează la nivelul unității contractul educațional tip, aprobat prin ordin de ministru, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale unității de învățământ și ale părinților sau reprezentanților legali. în momentul înscrierii elevilor la școală;

 • (8)    Validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate care urmează a fi transmis spre aprobare la inspectoratul școlar la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori apar modificări;

 • (9)    Validează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitate și promovează măsuri ameliorative;

 • (10)   Aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituțională, precum și comisiile de revizuire a acestuia;

 • (11)   Aprobă proiectului de dezvoltare instituțională și modificările ulterioare ale acestuia;

 • (12)   Aprobă planul managerial al directorului;

 • (13)   Adoptă, cu votul majorității membrilor CA, proiectul de buget, ținând cont de cheltuielile necesare pentru asigurarea bunei funcționări a unității și de legislația în vigoare; proiectul adoptat se înaintează ordonatorului principal de credite;

 • (14)   întreprinde demersuri ca unitatea să se încadreze în limitele bugetului alocat;

 • (15)   Avizează execuția bugetară, împreună cu directorul, de încadrare în bugetul alocat, conform legii;

 • (16)   Aprobă modalități de realizare a resurselor extrabugetare și stabilește utilizarea acestora în concordanță cu planurile operaționale din proiectul planului de dezvoltare instituțională și pianul managerial pe anul în curs; resursele extrabugetare realizate din activități specifice (închirieri de spații, microproducție, etc.), donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziția acesteia;

 • (17)   Aprobă utilizarea excedentelor anuale realizate din. execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor cu aceeași destinație sau pentru finanțarea altor cheltuieli ale unității;

 • (18)   Avizează planurile de investiții,

 • (19)   Aprobă acordarea burselor școlare, conform legislației în vigoare;

 • (20)   Aprobă acordarea premiilor anuale pentru personalul unității, în conformitate cu legislația în vigoare,

 • (21)   Aprobă acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor de deplasare și de participare la manifestări științifice în țară sau străinătate, precum și participare la programe de dezvoltare personală pentru personalul didactic. în limita fondurilor alocate sau din fondurile extrabugetare;

 • (22)   Aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitate, în baza solicitărilor acestora;

 • (23)   Aprobă proceduri elaborate la nivelul unității;

 • (24)   Aprobă curriculumul la decizia școlii (CDȘ), cu respectarea prevederilor legale;

 • (25)   Aprobă orarul unității;

 • (26)   Aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;

 • (27)   Stabilește componența și atribuțiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învățământ;

 • (28)   Aprobă tipurile de activități educative extrașcolare care se organizează în unitate, durata acestora, modul de organizare și responsabilitățile stabilite prin consiliul profesoral;

 • (29)   Aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum și schema de personal didactic auxiliar și nedidactic;

 • (30)   Aprobă repartizarea personalului didactic de predare pe nivele de învățământ și a diriginților;

 • (31)   Desemnează coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;

 • (32)   Organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice, aprobă comisiile în vederea organizării și desfășurării concursului, validează rezultatele concursurilor și aprobă angajarea pe post, în condițiile legii;

 • (33)   Realizează evaluarea anuală a activității personalului, conform prevederilor legale în vigoare;

 • (34)   Avizează, la solicitarea directorului unității, pe baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natura psihocomportamentată. pentru salariații unității;

 • (35)   Avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii CA, pe baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natura psihocomportamentată, pentru directorului unității:

 • (36)   îndeplinește atribuțiile de încadrare și mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute în Metodologia cadru de mișcare a personalului didactic din învățământul preuniversitar;

 • (37)   Aprobă modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, inclusiv prin pensionare, al personalului din unitate;

 • (38)   Propune eliberarea din funcție a directorului unității cu votul a 2/3 din membrii CA a unității sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia și comunică propunerea inspectoratului școlar;

 • (39)   Aprobă fișa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul individual de muncă și o revizuiește după caz;

 • (40)   Aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaților unității, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, ținând cont de calendarul activităților unității de învățământ, al examenelor naționale precum, de contractul colectiv de muncă și de regulamentul de ordine interioară;

 • (41)   Administrează baza materială a unității de învățământ;

 • (42)   Aprobă sancționare abaterilor disciplinare, etice sau profesionale ale angajaților, conform prezentului regulament și legilor în vigoare;

 • (43)   Hotărârile privind bugetul și patrimoniul unității se iau cu majoritatea din totalul membrilor CA;

 • (44)   Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și disponibilizarea personalului didactic și altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot.

 • (45)   îndeplinește toate atribuțiile stabilite prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ și contracte colective de muncă aplicabile.

Capitolul 3 Directorul unității

ART.18

 • (1) Directorul centrului școlar pentru educație incluzivă este cadru didactic cu specialitatea psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie, cu o vechime de cel puțin 5 ani în învățământul special și gradul didactic II, numit prin concurs organizat de unitatea de învățământ, prin intermediul consiliului de administrație, în baza prevederilor art. 257 din Legea nr. IZ2011.

 • (2) Directorul centrului școlar pentru educație incluzivă încheie contract de management cu președintele consiliului județean pe raza căruia se află unitatea de învățământ.

ART. 19

Atribuții:

(a)în calitate de conducător:

 • 1.  este reprezentantul legal al unității de învățământ și exercită conducerea executivă a acesteia, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege;

 • 2.  își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce;

 • 3.  propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ;

 • 4.  manifestă loialitate față de unitatea de învățământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, încurajează și susține colegii în vederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfășurării procesului de învățământ;

 • 5.  aprobă vizitarea unității de învățământ și asistența la orele de curs sau la activitățile școlare/extrașcolare de către persoane din afara unității. Excepție de la această prevedere fac reprezentanții instituțiilor cu drept de control asupra unității de învățământ.

 • 6.  coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlar datele statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația.

 • 7. (b) în domeniul educației

 • 8.  elaborează planul de dezvoltare a unității;

 • 9.  prezintă anual un raport asupra calității educației în unitatea sau în instituția pe care o conduce. Raportul este prezentat în fața CA și CP și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar județean;

 • 10. numește, în baza propunerilor primite, șefii de catedre și comisii metodice, componența comisiei interne de expertiză complexă și a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ;

 • 11. controlează. cu sprijinul șefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistențe la ore, unde este însoțit de regulă de șeful de comisie, sau la unele activități ale catedrelor;

 • 12. aprobă graficul serviciului pe unitate;

 • 13. aprobă regulamentele de funcționare a cercurilor elevilor din unitate .

(c) In calitate de angajator

 • 1.  răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învățământ;

 • 2.  aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Codului muncii.

 • a. (e) în calitate de ordonator de credite

 • 3.  este ordonatorul de credite al unității de învățământ;

 • 4.  propune spre aprobare consiliului de administrație proiectul de buget și raportul de execuție bugetară;

 • 5.  se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare cu respectarea prevederilor legale;

 • 6.  răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității școlare:

(f) alte atribuții

 • l. îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform legii:

 • 2. emite decizii și note de serviciu.

Capitolul 4 Directorul adjunct ART. 20

 • 1.  Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia.

 • 2. Directorul adjunct nu deține funcții de conducere în cadrul partidelor politice.

Titlul IV

Personalul CSEI Brădet

Capitolul 1 Dispoziții generale

ART. 21

 • (1)   In Cadrul centrului școlar de educație incluzivă personalul este format din personal didactic, didactic auxiliar și personal nedidactic.

 • (2)   Personalul angajat îndeplinește condițiile de studii cerute de post și este apt din punct de vedere medical.

 • (3)   La nivelul unității funcționează următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar - contabil, administrativ, asistență socială, potrivit legislației în vigoare.

ART.22

Ocuparea posturilor în centrul școlar pentru educație incluzivă se realizează prin concurs, în baza prevederilor art. 248 și 254 din Legea nr. 1/2011.

ART.23

Centrul școlar pentru educație incluzivă poate să angajeze colaboratori în regim de cumul sau plata cu ora, fără a depăși numărul de posturi/catedre aprobat anual.

ART.24

 • (1) In cadrul centrului școlar pentru educație incluzivă există posibilitatea redistribuirii posturilor/catedrelor în funcție de conținutul activității proiectate.

 • (2) Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al centrului școlar pentru educație incluzivă va fi angajat prin concurs organizat de către consiliul de administrație al unității, în baza prevederilor art. 254 alin. (3) și (4) și art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

ART.25

Drepturile referitoare la toate tipurile de concediu (de odihnă, maternal, paternal, suplimentar, de studiu, fără plată etc.) sunt specificate în Regulamentul de ordine interioară al CSEI Brădet, în conformitate cu legislația în vigoare.

ART.26

Personalul didactic auxiliar, conform art. 249 din Legea nr. 1/2011, își desfășoară activitatea având durata timpului de muncă de 8 o.re pe zi și de 40 de ore pe săptămână.

ART.27

Personalul nedidactic își desfășoară activitatea cu normă de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămână.

io

Capitolul 2

Personalul didactic

ART.28

(1) Funcțiile, normele didactice și condițiile de ocupare a catedrelor/posturilor din centrul școlar pentru educație incluzi vă sunt:

 • a) profesor pentru învățământ preșcolar - un post pentru fiecare grupă cu program normal sau două posturi pentru fiecare grupă cu program prelungit, cu norma didactica de 16 ore săptămânal;

 • b) profesor psihopedagog - un post pentru fiecare grupă de preșcolari, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • c) profesor de educație specială pentru activitățile de predare în învățământul primar pentru elevi cu deficiențe senzoriale, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • d) profesor de educație specială pentru activitățile de predare în învățământul primar și gimnazial pentru elevi cu deficiențe mintale, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • e) profesor, cu diferite specialități, pentru activitățile de predare în învățământul gimnazial, liceal și postliceal pentru elevi cu deficiențe senzoriale, cu norma didactica de 16 ore săptămânal;

 • f) profesor psihopedagog, profesor psiholog școlar, profesor logoped, profesor de psihodiagnoză, ldnetoterapeut - un post la fiecare grupă/clasă, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie sau kinetoterapie, după caz;

 • g) profesor-educator - un post la fiecare grupă/clasă, cu noima didactică de 20 de ore săptămânal;

 • h) profesor de instruire practică pentru activitățile de instruire practică, cu noima didactica de 20 de ore săptămânal;

 • i) profesor itinerant si de sprijin - un post la 8 copii/elevi cu deficiențe moderate și ușoare sau la 4 copii/elevi cu deficiențe grave, profunde sau asociate, integrați în învățământul de masă, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • j) profesor de educație specială pentru școlarizarea la domiciliu - o catedră la 4 copii/elevi/tineri cu dizabilități nedeplasabili, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie.

(2) Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și g) este necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educația specială, în baza prevederilor art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

xART. 29

Obligații ale cadrelor didactice:

 • 1.     înainte de începerea orelor, cadrele didactice au obligația de a-și pregăti materialul didactic;

 • 2.     personalul unității trebuie să aibă o ținută decentă, un comportament model și responsabil față de elevi, să foloseacâ un vocabular adecvat în concordanță cu valorile educaționale pe care trebuie să le transmită;

 • 3.      li se interzice cadrelor didactice consumul de: alimente, băuturi de orice fel și fumatul în prezența elevilor;

 • 4.      personalului din C.S.E.l. „Brădef' îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • 5.     personalului din C.S.E.l. „Brădef" îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum și agresarea fizică sau verbală a elevilor și/sau a colegilor și a personalului;

 • 6.      prin tot ceea ce face, fiecare cadru didactic trebuie să-și îndeplinească atribuțiile din fișa postului și să contribuie la creșterea prestigiului unității;

 • 7.      personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă. în condițiile legii;

 • 8.      în timpul orelor de curs, cadrelor didactice și elevilor Ie este interzis să folosească telefoanele mobile;

9 sunt interzise fotografierea și înregistrarea elevilor sau a personalului școlii fără știrea și acordul acestora;

 • 10.    activitățile didactice nu pot fi înregistrate decât cu aprobarea personalului didactic care își desfășoară activitatea respectivă și a elevilor, acolo unde este posibil. Aceste imagini nu se pot folosi decât în scop profesional cu acordul C.A.;

 • 11.    personalului didactic i se interzice să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice de obținerea oricărui tip de avantaje, de la eleva, de la parinții/apartinătorii/ reprezentanții legali ai acestora sau de la alte persoane din unitatea încadratoare sau în care prestează actul didactic;

 • 12.    cadrele didactice, în special psihologii, care în activitatea lor utilizează documente cu regim special (teste cu licență emise pe unitatea școlară, ghiduri de utilizare etc.) au obligația să respecte legislația și/’sau contractul cu furnizorul privind regimul de utilizare și multiplicare al acestora. Utilizarea acestor documente se face numai în interesul unității;

 • 13.    cadrele didactice sunt obligate să-și respecte programul de activitate;

 • 14.    personalul didactic este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate;

 • 15.    în cazul unor situații deosebite (situații de boală sau imposibilitatea de a ajunge la programul zilnic), cadrele didactice au obligația de a anunța cât mai urgent secretariatul școlii, pentru a se putea asigura suplinirea orelor sau supravegherea elevilor. Anunțarea concediilor medicale se face în termen de cel mult 24 de ore de la începerea concediului. Situațiile de urgență medicală vor fi anunțate imediat ce este posibil;

10.    orice situație de risc sau care pune în pericol integritatea fizică a persoanelor aflate la

 • 17.    locul de muncă va fi adusă la cunoștința directorului unității de către profesorul de serviciu sau de către administrator, imediat, în vederea eliminării riscului;

 • 18.    documentele școlare vor fi completate la termenele stabilite, cu corectitudine și acuratețe. Cadrul didactic răspunde de forma și conținutul documentelor completate;

 • 19.    personalul didactic are obligația de a desfășura serviciul pe școală, pentru a asigura buna funcționare a activității didactice și programului școlar și pentru siguranța elevilor în timpul pauzelor.

ART.30

Profesorii diriginți au următoarele obligații:

 • 1.     coordonează activitatea clasei;

 • 2.     colaborează cu toți profesorii clasei și după caz, cu psihodiagnosticianul. în vederea armonizării influențelor educative și pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;

 • 3.     răspund de păstrarea și modernizarea sălii de clasă in care își desfășoară activitatea elevii cărora le sun diriginți;

 • 4.      participă in cadrul C.I.E.C. la acțiunile de orientare școlară și profesională;

 • 5.     urmăresc frecvența elevilor, cercetează cauzele absențelor și informează familia, acolo unde este cazul;

 • 6.     motivează absențele elevilor, pe baza certificatelor medicale eliberate de cabinete medicale (medic de familie, medicul din centrul de reabilitare școlară), precum și în baza cererilor personale, motivate, ale părinților sau susținătorilor legali;

~. sprijină organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare cu elevii clasei;

 • 8.      participă ia întâlnirile cu părinții sau tutorii elevilor în cadrul ședințelor semestriale organizate în unitate;

 • 9.      încheie situația școlară semestrială și anuală a fiecărui elev, stabilesc clasificarea elevilor la sfârșitul anului școlar, propun acordarea premiilor, consemnează în carnetele de elev mediile semestriale și anuale;

 • 10.     completează împreună cu secretarul unității registrul matricol și răspund de exactitatea datelor trecute, certificând prin semnătură;

 • 11.     proiectează, organizează și desfășoară activități educative, de consiliere și de orientare școlară și profesională în funcție de particularitățile colectivului de elevi;

 • 12.     prezintă C.P., spre validare, situația școlară și disciplinară a elevilor la sfârșitul semestrului/a nului;

 • 13.    completează actele elevilor solicitate de CIEC și de serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE.

Capitolul 3 Personalul nedidactic și auxiliar

ART.31

Personalul didactic auxiliar din centrul școlar pentru educație incluzivă este format din:

 • a)  bibliotecar - un post in unitățile cu personalitate juridică;

 • b) informatician - un post in unitățile cu personalitate juridică;

 • c) instructor de educație extrașcolară sau pedagog școlar un post pentru două clase de elevi;

 • d)  asistent social - un post în unitățile cu personalitate juridică;

 • e)  secretar - un post în unitățile cu personalitate juridică;

 • f)  administrator financiar - un post în unitățile cu personalitate juridică;

 • g) administrator de patrimoniu - un post în unitățile cu personalitate juridică.

ART.32

Personalul nedidactic din centrul școlar pentru educație incluzivă este format din:

 • a) medic pediatru - un post pentru fiecare unitate cu personalitate juridică;

 • b) medic specialist - 1/2 post la unitățile școlare unde există cabinete de specialitate dotate;

 • c) asistent medical - un post pe tura pentru unitățile cu internat săptămânal ori semestrial sau un post pe unitate în celelalte unități școlare;

 • d) infirmieră - un post pe tură la 50 de elevi, iar la clasele de elevi cu dizabilități severe, profunde și asociate se normează un post la două clase de elevi;

 • e) supraveghetor de noapte - un post la doua clase de elevi interni.;

 • f)  bucătar, muncitor la bucătărie - un post pe tură la unitățile de învățământ cu cantină;

 • g)  muncitor calificat - un post pe unitate;

 • h) îngrijitor - un post la 250 m" de suprafață de curățat;

 • i)  șofer - un post pentru unitățile dotate cu mijloace de transport.

ART.33

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din centrul școlar pentru educație incluzivă beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011.

Capitolul 4

Evaluarea personalului din CSEI JBrădet

ART.34

Domeniile de competență ale personalului didactic auxiliar și nedidactic sunt cele stipulate în normativele aflate în vigoare, precum și în regulamentul de ordine interioară al centrului școlar pentru educație incluzivâ. In funcție de aceste documente se realizează evaluarea anuală a acestor categorii de personal.

ART.35

Evaluarea anuală a personalului didactic din centrul școlar pentru educație incluzivă se face de către conducerea centrului și de către consiliul de administrație al acestuia, conform atribuțiilor menționate în fișa postului precum și în cele reglementate de Codul Muncii.

Capitolul 5

Răspunderea disciplinară a personalului

ART. 36

Personalul didactic răspunde disciplinar conform legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar personalul nedidactic, în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Titlul V

Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice

Capitolul 1

Organisme funcționale Ia nivelul CSEI Brădet

Secțiune 1 Consiliul profesoral

ART. 37

 • (1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învățământ constituie Consiliul profesoral al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul.

 • (2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

 • (3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la ședințele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că are norma de bază. Absența nemotivată de Ia ședințele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.

 • (4) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor.

 • (5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.

 • (6) Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral. în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale aie ședințelor consiliului profesoral.

 • (7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai partenerilor sociali.

 • (8) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze procesul-verbal de ședință.

 • (9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.

 • (10)       Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fîșet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ.

ART. 38

Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

 • 1.  gestionează și asigură calitatea actului didactic;

 • 2.  analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ;

 • 3.  alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile personalului didactic;

 • 4.  dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională a școlii;

 • 5.  dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;

 • 6. aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ;

 • 7.  validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare învățător/ institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația țcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;

 • 8.  hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri;

 • 9.  propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;

 • 10. validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8 - în cazul unităților de învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar -, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar;

 • 11. propune consiliului de administrație curriculumul ia decizia școlii;

 • 12. validează oferta de cuniculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs, aprobată de consiliul de administrație;

 • 13. avizează proiectul planului de școlarizare;

 • 14. validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;

1.5. formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;

 • 16. propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a cadrelor didactice;

 • 17. propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de “Profesorul anului"’ cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ;

18 dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

 • 19. dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;

 • 20. dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;

 • 21. alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;

 • 22. îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;

 • 23. propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.

ART. 39

Documentele consiliului profesoral sunt:

 • a.  tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;

 • b.  convocatoare ale consiliului profesoral;

 • c.  registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- verbale

Secțiunea 2

Consiliul clasei

ART. 40

 • 1.  Având în vedere specificul elevilor din CSE1 Brădet (peste 60% sunt elevi interni). Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă și reprezentantul legal al elevilor interni - directorul CRS Brădet.

 • 2.  Președintele consiliului clasei este învățătorul/profesorul pentru învățământ preșcolar pentru învățământul primar/preșcolar. respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial.

 • 3.  Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori situația o impune, la solicitarea învățătorului pentru învățământul primar, respectiv a profesorului diriginte sau a profesorului pentru învățământ preșcolar.

ART. 41

Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective:

 • a.  armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările părinților sau reprezentanților legali;

 • b.  evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor;

 • c.  coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice. în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei,

io

ART. 42

Consiliul clasei are următoarele atribuții:

 • a.  analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • b.  stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul acestora în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 și „insuficient”, pentru învățământul primar;

 • c.  propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare;

ART. 43

 • 1.  Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora.

 • 2.  Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbaie ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale.

 • 3.  Mediile la purtare mai mici decât 7,00, sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral.

ART. 44

Documentele consiliului clasei sunt:

 • a.  tematica și graficul ședințelor consiliului clasei;

 • b.  convocatoarele la ședințele consiliului clasei;

 • c.  registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Secțiunea 3 Comisii de lucru în cadrul CSEI Brădet

Capitolul 1 Dispoziții generale

ART.45

 • (1) în cadrul CSEI Brădet funcționează multiple comisii metodice ce sunt constituite din minim 3 membrii și a căror activitate este coordonată de un șef de comisie ales prin vot de către CP.

 • (2) Ședințele comisiilor de lucru se țin ori de câte ori directorul sau membrii acestora consideră că este necesar, după o tematică elaborată în prealabil.

 • (3) Fiecare comisie de lucru Rmcționează și are atribuții stipulate de legea în vigoare, iar acolo unde leguitorul nu specifică expres acest lucru, comisiile își organizează și emit propriile regulamente de funcționare.

 • (4) Atribuțiile unor comisii (Comitetul de securitate și sănătate în muncă, Comisia pentru situații de urgență) sunt îndeplinite de colaboratori, prin externalizarea servicilor dar cu stricta respectare a legislației în vigoare.

ART.46

Comisiile cu caracter permanent existente în cadrul CSEI Brădet sunt:

® Comisia de evaluare și asigurare a calității

© Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar

® Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar

© Comisia pentru perfecționare și formare continuă

© Comitetul de securitate și sănătate în muncă

® Comisia pentru situații de urgență

9 Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală

® Comisia pentru control managerial intern

® Comisia de gestionare SIIIR

® Comisia pentru programe și proiecte educative

® Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

« Comisia internă de expertiză complexă

A.RT. 47

Comisiile cu caracter ocazional în cadrul CSEI Brădet sunt:

® Comisia pentru programe de susținere educațională

© Comisia de inventariere

® Comisia de recepție bunuri

© Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate

© Comisiile pentru organizarea examenelor

• Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii

® Comisia de cercetare disciplinară

© Comisia pentru recensământul populației școlare

« Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare

Capitolul 2

Comisii din cadrul CSEI Brădet

Secțiunea 1

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

AR I. 48

 • (1) Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar respectă reglementările naționale în vigoare.

 • (2) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este stabilită prin decizia internă a directorului unității, după discutarea și aprobarea ei în consiliul de administrație.

ART. 49

CSEI Brădet, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, elaborează și adoptă anual propriul Plan operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței in mediul școlar.

ART. 50

 • (1) Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincventei juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ.

 • (2) Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar:

® are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ;

« elaborează rapoarte privind securitatea elevilor din unitatea de învățământ respectivă;

® propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ.

ART. 51

Pentru siguranța elevilor și a personalului din școală:

 • (1)     Accesul în unitate a personalului propriu, a delegărilor și vizitatorilor de face pe bază de documente. în perioada programului de funcționare a unității. Excepție de la această reglementare o constituie personalul autorizat al unității care asigură, și pe perioada zilelor nelucrătoare (sâmbete, duminici, sărbători legale), supravegherea și funcționarea centralei termice.

 • (2)    Reprezentanți instituțiilor cu atribuții de control (poliție, inspecție sanitară, protecția mediului, protecția muncii, delegații forurilor superioare etc.) vor avea acces în unitate pe baza documentelor de serviciu (legitimație, ordin de serviciu etc.).

 • (3)    Plecarea din unitate a salariaților în timpul programului de lucru se poate face numai cu acordul șefului direct, adică: profesorii și personalul didactic auxiliar se învoiesc de la director sau de la persoana care înlocuiește directorul (șef de comisie, ofițer de serviciu) iar personalul nedidactic de la administratorul de patrimoniu sau de la persoana care-1 înlocuiește.

 • (4)    în incinta unității se interzic focul deschis, fumatul sau introducerea de chibrituri, brichete sau alte surse de aprindere, cât și materiale și produse care pot provoca incendii sau explozii.

Secțiunea 2

Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturaiității

ART. 52

 • (1) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul CSEI Brădet, a principiilor școlii incluzive. școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apanenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din România.

 • (2) Comisia este formată din 3 membri : două cadre didactice și un reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor legaii. La ședințele de lucru ale comisiei sunt invitați să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentaie cu activitate în domeniul drepturilor omului.

 • (3) Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității sunt următoarele:

 • a.  elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de învățământ;

 • b.  colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legaii, mediatorii școlari, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizații nonguvemamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității;

 • c.  propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;

 • d.  elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondi seri minatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă;

 • e.  identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului profesoral, după caz;

 • f.  prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor școlii incluzive;

 • g.  sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;

 • h.  monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității;

 • i.  elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;

 • j.  elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz. segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate de unitatea de învățământ;

Secțiunea 3 Comisia de control managerial intern ART. 53

 • (1) Comisia de control managerial intern este constituită în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/ managerial, prin decizia directorului. în baza hotărârii Consiliului de administrație.

 • (2) Directorul CSEI Brădet stabilește componența, modul de organizare și de luciu, precum și alte elemente privind această comisie

 • (3) Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

ART. 54

Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții:

A asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice;

A organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare;

A coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor profesionale;

A conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii entități publice;

 organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât și între structurile unități de învățământ.

Secțiunea 4

Comisia internă de expertiză complexă

A.RT.55

In vederea exercitării în mod corespunzător a atribuțiilor care îi revin comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, în fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică din învățământul special se înființează și funcționează comisia internă de expertiză complexă.

AJRT.56

Comisia internă de expertiză complexă are ca scop principal realizarea unei evaluări complexe (fizice, psihologice, intelectuale și sociale) a copilului/elevului/tânărului cu CES în vederea sprijinirii comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE în luarea unor decizii corecte, în interesul suprem al copilului.

ART.57

Comisia interna de expertiză complexă are următoarele atribuții:

 • a)  efectuează monitorizarea completă a activității copiilor/elevilor/tinerilor din zona sa de acțiune, sector, județ, indiferent de forma de școlarizare pe care o urmează;

 • b) validează/invalidează diagnosticul psihologic și cel educațional;

 • c) transmite comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din învățământul special și special integrat, precum și recomandări psihologice de orientare școlară și profesională;

 • d)  transmite comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor care au întrerupt școlarizarea, au studii incomplete, nu au urmat nicio formă de școlarizare, au depășit cu peste 3 ani vârsta clasei școlare, aflați în situație de repetenție sau cu dificultăți grave de învățare, care au tulburări de comportament ori au fost marginalizați și face recomandări psihologice de orientare școlară și profesională;

 • e)  asigură repartizarea pe grupe/clase/ani de studiu a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din unitățile școlare de învățământ special la începutul anului școlar, după criterii obiective (diagnostic, gradul deficienței, nivelul psihointelectual, gradul de integrare socio-școlară);

 • f)  elaborează, realizează și urmărește realizarea planului de servicii individualizai al copilului/elevului cu CES;

 • g)  fundamentează din punct de vedere psihopedagogie reevaluarea absolvenților clasei a D<-a din unități de învățământ special, în vederea orientării profesionale;

 • h) efectuează reevaluarea anuala a copiilor/elevilor cu CES (la cererea părinților, reprezentantului legal sau a cadrelor didactice), în vederea orientării școlare;

 • i)  propune comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE schimbarea diagnosticului sau reorientarea școlară cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de expertiză școlară ori in situația în care se constată schimbarea condițiilor pentru care s-a eliberat certificatul.

ART.58

Categoriile de copii/elevi/tineri evaluate de comisia internă de expertiză complexă sunt următoarele:

 • a) toți copiii/elevii/tinerii cu CES înscriși în învățământul special și special integrat;

 • b) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către CJRAE/CMBRAE;

 • c) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către conducerile unităților din învățământul de masă;

 • d) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către părinții acestora;

 • e) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către centrele de plasament;

 • f)  copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către centrele de primire a minorilor; copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către medicii de familie, medicii pediatri, medicii neuropsihiatri, medicii oftalmologi, medicii neurologi, medicii ORL-iști;

 • g) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către unitățile de învățământ cu dublă subordonare: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției. Ministerul Sănătății etc.

ART.59

Comisia internă de expertiză complexă se înființează prin decizie a directorului unității de învățământ.

ART.60

 • 1.  Comisia internă de expertiză complexă are următoarea componență:

® coordonatorul comisiei, ales de consiliul profesoral ai unității de învățământ special și numit prin decizie de către directorul unității;

« membri permanenți: un profesor de educație specială, un profesor psihopedagog, de preferință cel care se ocupă de psihodiagnoză în unitatea școlară, medicul unității școlare, asistentul social al unității școlare;

o membri nepermanenți, cadre didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul ce urmează a fi evaluat: profesorul psihopedagog, profesorul de educație specială, profesorul-educator, profesorul itinerant și de sprijin.

 • 2.  Coordonatorul comisiei interne de expertiză complexă este un profesor din unitatea de învățământ special, titular, absolvent al uneia dintre specializările psihologie, psihopedagogie, pedagogie, cu gradul didactic l si o vechime de cel puțin 5 ani în învățământul special sau special integrat.

 • 3.  Activitatea de evaluare continuă a comisiei interne de expertiză complexă este trecută ca sarcină în fișa postului și trebuie evaluată ca atare. Având ăn vedere că activitatea din cadrul comisiei interne de expertiză complexă prezintă particularități și necesită eforturi deosebite din partea membrilor acesteia, conducerile unităților de învățământ din care fac parte membrii comisiei vor ține cont de aceasta în acordarea premiilor, gradațiilor de merit, recompenselor, distincțiilor etc.

 • 4.  Comisia internă de expertiză complexă funcționează pe întreaga perioada a anului școlar. Ea se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.

 • 5.  Pentru asigurarea unor hotărâri corecte și obiective, membrii comisiei interne de expertiză complexă nu pot fi membri cu drept de vot ai comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, dar ei pot fi invitați pentru clarificarea unor cazuri mai dificile.

ART. 61

Comisia internă de expertiză complexă colaborează cu:

 • a) comisia de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE,

 • b) comisia de protecție a copilului județeană;

 • c) centrele logopedice interșcolare;

 • d) centrele de asistență psihopedagogicâ;

 • e) unitățile de învățământ preuniversitar;

 • f)  asociații neguvemamentale.

ART.62

 • 1.  Diagnosticarea copiilor, elevilor și tinerilor cu CES se face în baza prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

 • 2.  Dosarul copilului/elevului cuprinde:

 • a.  cererea părinților/tutorilor;

 • b.  copii ale actelor de identitate ale părinților/tutorilor și ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES;

 • c.  certificatul de încadrare într-un grad de deficiență, după caz;

 • d.  certificatul medical sau scrisoarea medicală;

 • e.  raportul și recomandarea comisiei interne de expertiză complexă;

 • f.  fișa psihopedagogicâ;

 • g.  fișa de traseu educațional;

 • h.  rezultatul anchetei sociale;

 • i.  caracterizarea profesoralul diriginte.

ART. 63

 • (1) Este interzisă înscrierea de către conducerea unității de învățământ special a unui copil/elev în cadrul învățământului special fără prezentarea, în prealabil, a hotărârii comisiei pentru orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE.

 • (2) Nerespectarea prevederilor alin. (I) sau nerespectarea hotărârii comisiei interne de expertiză complexă cu privire la orientarea școlară și profesională a copilului atrage sancționarea disciplinară, în condițiile legii, a persoanei vinovate.

Capitolul! 3

Tipul și conținutul documentelor manageriale

ART. 64

Pentru optimizarea managementului unității de învățământ conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

 • a.  documente de diagnoză;

 • b. documente de prognoză;

 • c.  documente manageriale de evidență.

ART. 65

Documentele manageriale sunt elaborate și vizate conform legii în vigoare.

Titlul VI

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic

Capitolul 1

Compartimentul secretariat

ART.66

Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității și are următoarele atribuții:

a.   în calitate de secretar școlar :

 • (1)    secretariatul funcționează pentru elevi, părinți, susținători legali ai elevilor, personalul unității și pentru alte persoane interesate. Programul de lucru se desfășoară în perioada orară 7,30 - 15,30 în zilele lucrătoare.

 • (2)    urmărește preluarea tuturor documentelor adresate școlii și sosite prin corespondență clasică, e-mail sau fax (adrese, decizii ale ISJ, comunicări, ordine ale ministerului, ONG-uri, sesizări, cereri scrise pentru eliberarea actelor de studiu, cereri de concediu etc.), pe care le înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri, prezentându-Ie directorului spre luare la cunoștință și stabilirea responsabilităților; notele telefonice le preia intr-un registru și ie aduce la cunoștința celor avizați pe bază de semnătură de luare la cunoștință ;

 • (3)    eliberează documente sau răspunsuri la diferite solicitări după ce au fost înregistrate în Registrul de intrări-ieșiri;

 • (4)    asigură arhivarea documentelor școlare conform precizărilor nomenclatorului de arhivare a documentelor școlare;

 • (5)    ține evidența, selecționarea, păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite de Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul ministrului învățământului, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 ;

 • (6)    păstrează cataloagele școlare atât în timpul anului școlar, cât și în perioada vacanțelor, în secretariat. Verifică, zilnic la terminarea orelor, în timpul anului școlar, împreună cu ofițerul de serviciu, existența tuturor cataloagelor;

 • b. în calitate de responsabil resurse umane

 • (7)    întocmește, actualizează sau arhivează, după caz, dosarele de personal;

 • (8)    ține evidența pontajului întregului personal ai unității;

 • (9)    completează, înregistrează și transmite/depune documentele și situațiile specifice privind încadrarea și salarizarea întregului personal al unității, la termenele stabilite. în conformitate cu legislația în vigoare;

 • (10)   actualizează datele de evidență și salarizare legate de întregul personal în momentul în care apar modificări;

c. în calitate de casier

 • (11)    asigură expedierea corespondenței oficiale a unității;

 • (12)   ține evidența documentelor cu regim special (bonuri BCF, foi de parcurs);

 • (13)   efectuează deconturile pentru deplasări în interes de serviciu ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Capitolul 2 Compartimentul biblioteca

ART.67

Este subordonat directorului unității. Organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia și este interesat de completarea, în funcție de necesitățile și specificul unității, a fondului de publicații.

ART.68

Atribuții :

 • 1.   îndrumă lectura și studiul și pune la dispoziția cititorilor surse de informare pe domeniul specific unității;

 • 2.   sprijină informarea și documentarea rapidă a personalului didactic;

 • 3.    participă la cursuri specifice de formare continuă;

 • 4.    organizează sau participă la organizarea de acțiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, expoziții de cărți, standuri de noutăți etc.

Capitolul 3 Compartimentul de asistență socială

ART.69

Asistent social este subordonat directorului unității și are următoarele atribuții:

a) în calitate de asistent social

 • 1. întocmește, păstrează și actualizează evidența elevilor din unitate în vederea alocării

drepturilor ce le revin conform legislației în vigoare;

 • 2. completează registrele școlare, foile matricole și eliberează adeverințe pentru elevi pe baza

solicitărilor instituțiilor cu care colaborează unitatea noastră;

 • 3. întocmește anchete sociale pentru elevii externi;

 • 4. face parte din C.I.E.C. a unității și colaborează cu toți factorii educaționali și de protecție a

copilului în vederea asigurării unei bune cunoașteri a elevilor, cu scopul promovării interesului acestora, al orientării și integrării/inserării lor socio-profesionale;

b) în calitate de personal didactic auxiliar

 • 1.  completează condica de prezență a profesorilor;

 • 2.  colaborează cu diriginții în vederea păstrării și întăririi legăturii elev-școală-familie;

 • 3.  prin sondaj efectuează. împreună cu administratorul, verificarea modului în care se realizează acoperirea, cantitativă și calitativă, a alocațiilor de hrană pentru elevi în cadrul cantinei Centrului de Reabilitare Școlară.

Capitolul 4

Compartimentul contabilitate

ART.70

Administratorul financiar de patrimoniu (contabil șef) - este subordonat directorului unității. Atribuții :

 • (1)    asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea activității financiar contabile ale unității, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, prin:

întocmirea bugetului de cheltuieli la capitolele: salarii, materiale, ajutoare sociale și investiții, conform legislației în vigoare;

urmărrește executarea bugetului prin folosirea creditelor bugetare în limitele și cu destinația aprobată prin aplicarea vizei Controlului Financiar Preventiv;

organizează și ține la zi evidențele contabile și prezintă la termen bilanțul contabil și situația fmanciarăe conform legislației în vigoare;

 • (2)    îndeplinește orice alte sarcini financiar-contabile încredințate de director sau stipulate expres în acte normative.

ART.71.

Administrator financiar de patrimoniu (contabil) - este subordonat contabilului șef.

Atribuții :

 • (1)    asigură evidența creditelor și angajamentelor bugetare conform legislației în vigoare;

 • (2)    ține evidenta materialelor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul unității;

 • (3)    ține evidenta consumului de carburanți și a fișelor auto zilnice (F.A.Z.) pentru autovehicolul din dotarea unității.

Capitolul 5

Compartiment administrativ

ART.72

Administratorul de patrimoniu (administratorul) este subordonat directorului unității și face parte din categoria personalului didactic auxiliar.

în calitate de administrator răspunde de :

 • (1)    gestionarea și întreținerea bazei materiale a unității,

 • (2)    coordonarea activității personalului administrativ de: întreținere, curățenie, magazie, fochist și pază:

 • (3)     realizarea instruirii periodice, în baza deciziei conducătorului unității, a întregului personal, împreună cu personalul desemnat în acest scop, privind normele de siguranță în muncă și cele de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • (4)    întocmirea formelor legale de schimbare a destinației bunurilor ce aparțin unității. în colaborare cu serviciul de contabilitate;

 • (5)    stabilirea programului personalului de îngrijire, potrivit nevoilor unității și propunerea acestuia spre aprobare directorului;

 • (6)    stabilirea sectoarelor de lucru ale personalului de îngrijire. în funcție de nevoile unității, directorul poate schimba aceste sectoare.

 • (7)    folosirea personalului subordonat doar în activități necesare unității;

 • (8)    urmărește ca în activitatea zilnică, personalul nedidactic de întreținere să respecte întocmai instrucțiunile de SSM și PS1 specifice tipului de reparații efectuate, iar personalul de curățenie să efectueze curățenia în sălile de clasă, cabinete, grupuri sanitare, birouri, respectând normele specifice de SSM și PS1 pentru evitarea producerii de accidente propriei persoane sau persoanelor aliate la locul de muncă, elevi, cadre didactice.

în calitate de achizitor răspunde de .

 • (9)    întocmirea Planului de Achiziții estimat pe baza necesarului înaintat de personalul unității și a notei de fundamentare a proiectului de buget, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • (10)    monitorizarea modului în care se realizează Planul de achiziții.

In calitate de conducător auto îndeplinește următoarele atribuțiuni:

 • (11)    întreține autovehiculul din dotare în stare corespunzătoare de iiincționare și efectueză la timp și conform legislației în vigoare verificările periodice;

 • (12)    respectă legislația rutieră în vigoare;

 • (13)   întocmește actele și documentele specifice activității de conducător auto.

ART.73

Personalul de întreținere

 • (1)    se subordonează administratorului unității și conform statului de funcții cuprinde muncitorul de întreținere și personalul desemnat pentru activitatea de fochist;

 • (2)    au obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului pe parcursul celor 8 ore/zi și a fracțiunii de post de fochist.

ART.74

Personalul de curățenie

 • (1)    se subordonează administratorului unității și are obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului;

 • (2)   programul se desfășoară pe două schimburi între orele 7,30-15.30 și 12-20, cu excepția zilelor de vineri și a vacanțelor școlare, când activitatea are loc doar în perioada orară 7,30-15,30.

ART. 75.

Magaziner

 • (1)    se subordonează administratorului unității și are obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului;

 • (2)    programul se desfășoară între orele 7,30-15?3O

ART.76

Infirmier

 • (1)    se subordonează administratorului unității și are obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului;

 • (2)    programul se desfășoară între orele 7,30-15.30 sau 12-20, în funcție de nevoile unității, cu excepția zilelor de vineri și a vacanțelor școlare, când activitatea are loc doar în perioada orară 7,30-15,30.

ART. 77

Activitatea de pază

 • (1)      se subordonează administratorului unității și are atribuții privind asigurarea pazei și securității instituției, precum și a personalului care-și desfășoară activitatea în unitate;

 • (2)     în timpul programului de 8 ore/zilnic are obligația de a verifica documentele de identitate ale persoanelor care solicita accesul în unitate și de a le îndruma spre locurile solicitate;

 • (3)      în pauzele elevilor asigură supravegherea acestora împreună cu ofițerul de serviciu și cu educatorul aflat în activitate de la ora 12;

 • (4)    pe parcursul orelor va monitoriza activtatea din școală prin intermediul camerelor de supraveghere;

 • (5)    după ce s-a sunat va ajuta cadrele didactice la ducerea elevilor în clase acolo unde situația o impune;

 • (6)    în situații deosebite (agresare fizică, pătrundere prin efracție a unor persoane străine în spațiul școlar, manifestarea unor atitudini și comportamente violente din partea unor persoane străine etc.) personalul de pază are obligația de a sesiza imediat conducerea școlii și. în funcție de situație, de a solicita ajutor prin telefonul-pentru situații de urgență-112;

 • (7)    în cazul în care conducerea unității nu este prezentă, ofițerul de serviciu va lua măsurile ce se impun atunci când se semnalează situații deosebite în activitatea de pază;

 • (8)    în afara orelor de program ale paznicului, personalul de întreținere și/sau curățenie în colaborare cu ofițerul de serviciu va realiza paza și securitatea unității;

 • (9)   orice probleme ivite în timpul serviciului vor fi aduse la cunoștința ofițerului de serviciu spre

a fi consemnate în registrul de procese verbale întocmit de acesta.

Titlul VII

Beneficiarii primari ai CSEI Brădet

Capitolul 1 Dobândirea și exercitarea calității de elev

A KT. 78

 • (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al CSEI Brădet se face prin înscrierea în unitatea noastră.

 • (2) înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea prezentului Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

ART. 79

 • (1) In situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe urmare a unor probleme de sănătate părinții, tutorii sau susținătorii legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa 1 în următorul an școlar.

 • (2) în situația solicitării de retragere menționate la alin. (1), școala va consilia părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare.

 • (3) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alineatul (2), se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională.

ART. 80

Calitatea de elev al CSEI Brădet se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile existente și se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar.

ART. 81

 • (1) Prezența ia fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.

 • (2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

 • (3) în cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.

 • (4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberata de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susținătorului legal al elevului, adresată învățătorului/profesorului diriginte al clasei.

 • (5) Numărul absențelor care pot fi motivate, tară documente medicale, doar pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 5 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul CSEI Brădet. Toate adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor

 • (6) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către învățătorul/profesorul pentru învățământul/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.

 • (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate.

ART. 82

Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ/formâ de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev. ART. 83

Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi, căsătorie, nașterea unui copil, persoane aflate în îngrijire, detenție și altele asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu.

Capitolul 2

Statutul elevilor înscriși în CSEI Brădet

Secțiunea 1

Drepturile elevilor înscriși în CSEI Brădet

ART.84

Drepturile elevilor din cadrul CSEI Brădet sunt:

 • 1.  Dreptul la imagine și respectarea demnității acestora.

 • 2.  Confidenșialitatea datelor personale, a rezultatelor școlare - cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.

 • 3.  Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.

 • 4.  Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.

 • 5.  Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.In situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele. tutorele sau susținătorul legal poate solicita. în scris, directorului CSEI Brădet, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

 • 6.  Elevii CSEI Brădet beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport pe tot parcursul anului calendaristic.

 • 7.  Elevii CSEI Brădet beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului.

Secțiunea 2 Obligațiile elevilor înscriși în CSEI Brădet ART. 85

Obligațiile elevilor din cadrul CSEI Brădet sunt:

 • 1.  Elevii CSEI Brădet au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

 • 2.  Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.

 • 3.  Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-1 prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară.

 • 4.  Elevii, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:

 • a.  prezentul Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

 • b.  regulile de circulație;

 • c.  normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor;

 • d.  normele de protecție ci vilă;

 • e.  normele de protecție a mediului.

ART. 86

Este interzis elevilor din CSEI Brădet:

 • a.  să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional etc.;

 • b.  să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);

 • c.  să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;

 • d.  să organizeze și sâ participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea Ia programul școlar;

 • e.  să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

 • f.  să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice. băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc:

 • g.  să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;

 • h.  să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

 • i.  să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs;

 • j.  să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

 • k.  să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ;

 • l.  să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;

 • m. să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;

 • n.  să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;

 • o.  să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, iară avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului/profesorului diriginte;

 • p.  să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învățământ.

Secțiunea 3

Recompense și sancțiuni ale elevilor din CSEI Brădet

ART. 87

Elevii pot primi următoarele recompense:

 • a.  evidențiere în fața colegilor clasei:

 • b.  evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral,

 • c.  comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;

 • d.  burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat;

 • e.  alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți economici sau de sponsori;

 • f.  premii, diplome, medalii.

ART. 88

Sancțiunile care se pot aplica elevilor din CSEI Brădet sunt următoarele :

 • a.  observația

 • b.  avertismentul

 • c.  mustrare scrisă;

 • d.  scăderea notei la purtare.

ART. 89

Pentru elevii din CSEI Brădet, Ia fiecare 30 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu, nota la purtare se scade cu câte un punct.

ART. 90

 • (I) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta .31 minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

 • (2) în cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/claselor.

 • (3) In cazul deteriorării/distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu și tipului de manual. în caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective.

 • (4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (3), elevii pot fi sancționați, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

Capitolul 3

Activitatea educativă extrașcolară

ART. 91

 • (1) Activitatea educativă extrașcolară din CSEI Brădet se desfășoară în afara orelor de curs.

 • (2) Activitatea educativă extrașcolară din CSEI Brădet se poate desfășura fie în incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

 • (3) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în CSEI Brădet pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.

 • (4) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

 • (5) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al CSEI Brădet.

ART. 92

 • 1.  Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul CSEI Brădet este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

 • 2.  Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.

ART. 93

Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității este parte a evaluării instituționale.

Capitolul 4

Evaluarea elevilor CSEI Brădet

Secțiunea 1

Evaluarea rezultatelor învățării. încheierea situației școlare

ART. 94

Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.

ART. 95

 • (1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii.

 • (2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobândite de beneficiarii primari ai educației. în aceste perioade se urmărește:

 • a.  ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare:

 • b.  fixarea și sistematizarea cunoștințelor;

 • c.  stimularea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor;

 • d.  stimularea pregătirii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor capabili de performanță înaltă.

 • (3) La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin ai ministrului educației naționale.

ART. 96

 • (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

 • a.  aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreșcoiar, preșcolar și clasa pregătitoare,

 • b.  calificative - în clasele J-IV și în învățământul special care școlarizează elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate,

 • c.  note de la 10 la 1 în învățământul secundar și în învățământul gimnazial.

 • (2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Calificativul,'data” sau „Nota/data”. cu excepția celor de la nivelurile antepreșcoiar și preșcolar, care sunt trecute în caietul de observații și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.

ART. 97

 • (1) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.

 • (2) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în școală până la sfârșitul anului școlar.

ART. 98

 • (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul Regulament.

 • (2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

 • (3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

 • (4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se calculează astfel: „media semestriala = (3M+T)/4”, unde ,JM” reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului.

 • (5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, tară rotunjire. în cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educație fizică și sport, caii ficați vul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine caii ficați vul/media anuală.

 • (6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu cerneală roșie.

ART. 99

 • (1) La clasele 1-IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la flecare disciplină de studiu.

 • (2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabilește astfel: se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.

ART. 100

Mediile la purtate se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.

ART. 101

 • (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical.

 • (2) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic ie poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc. în funcție de resursele unităților de învățământ, elevii scutiți medical pot beneficia, în timpul orelor se sport, de un program special de gimnastică medicală, potrivit afecțiunilor diagnosticate.

ART. 102

Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de studiu/ modul cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 6.00/calificativul „Sufi cienf’.

ART. 103

Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu/inodule din următoarele motive:

 • a.  au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/'modulele respective.

 • b.  au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cui tura l-artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;

 • c.  nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificarivele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus.

ART. 104

 • (1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele 4 săptămâni de la revenirea la școală.

 • (2) încheierea situației școiare a elevilor prevăzuți la alin. (l) se face pe baza caii ficațivelor/notelor consemnate in rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.

 • (3) încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați pe semestrul I și care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau amânați anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unității de învățământ, înaintea sesiunii de corigente. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigente.

ART. 105

Pentru elevii corigenți, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigentă, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educației Naționale.

ART. 106

 • (1) Sunt declarați repetent!:

 • a.  elevii care au obținut calificativul „Insuficient” medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învățământ.

 • b.  elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient” media anuală mai mică de 6,00;

 • c.  elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigentă sau la sesiunea specială ;

 • d.  elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină/ modul.

 • (2) La sfârșitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsați repetenți.

 • (3) La sfârșitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsați repetenți.

ART. 107

Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă.

Secțiunea 2

Examenele organizate în CSEI Brădet

ART. 108

Examenele organizate în CSEI Brădet sunt:

 • a.  examen de corigentă pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor anuale și pentru elevii declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânați;

 • b.  examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată de promovarea unor astfel de examene;

 • c.  examene de promovare în sesiunea speciala a clasei.

ART. 109

Pentru desfășurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale și practice, după caz. La toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă și proba orală.

Capitolul 6

Transferul elevilor

ART. 110

Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității la care se solicită transferul și cu avizul consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă. ART. 111

 • (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, transferurile de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior al copilului.

 • (2) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:

a. la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate;

 • b. în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică.

ART. 112

Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu aprobarea directorului unității de învățământ.

ART. 113

 • (1) Pentru elevii din CSEI Brădet, în funcție de evoluția acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de masă și invers.

 • (2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul psihopedagog școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

ART. 114

După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare, situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

Titlul vin

Evaluarea unității de învățământ CSEI Brădet

Capitolul 1

Dispoziții generale

ART. 115

Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

 • a.  inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ;

 • b.  evaluarea internă și externă a calității educației.

Capitolul 2

Evaluarea internă a calității educației

ART. 116

In conformitate cu prevederile legale, la nivelul CSEI Brădet există Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC), a căror atribuții sunt cuprinse în prezentul regulament.

Capitolul 3

Evaluarea externă a calității educației

ART. 117

Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar.

Titlul IX Partenerii educaționali

Capitolul 1 Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ART. 118

 • (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal ai elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.

 • (2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informații numai referitor la situația propriului copil.

ART. 119

 • (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de învățământ dacă:

 • a.  a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul unității de învățământ;

 • b.  desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;

 • c.  depune o cerere/alt document la secretariatul unității;

 • d.  participă         la         întâlnirile         programate         cu          educatorul-

puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte.

 • (2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în CSE1 Brădet, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).

ART. 120

 • (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul unității de învățământ implicat cu educatorul-puericultor/ educatoarea/ invățătorul/institutorui/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar /profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ. în situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ.

 • (2) în cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), tară rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la inspectoratul școlar.

 • (3) In cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute Ia alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării conflictuale. părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la Ministerul Educației Naționale.

Capitolul 2 îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

ART. 121

 • (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

 • (2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca. cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorub'profesorui pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul învățătorului sau profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.

 • (3) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev.

 • (4) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. în cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

ART. 122

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., elevilor și a personalului unității de învățământ.

ART. 123

Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor.

Capitolul 3

Adunarea generală a părinților. Comitetul părinților

Asociația de părinți

ART. 124

în cadrul CSEI Brădet, peste 60% din elevii înscris sunt elevi interni ai CRS Brădet, astfel există doar un reprezentant legal al elevilor, fapt ce explică imposibilitea constituirii unei adunării generale a părinților și implicit a unui comitet și asociații ai acestora.

Capitolul 4 Contractul educațional

ART. 125

CSEI Brădet încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii elevilor. în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

ART. 126

 • (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.

 • (2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.

ART. 127

 • (1) Contractul educațional cuprinde: datele de identificare a părților semnatare - respecți v unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.

 • (2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și tși produce efectele de la data semnării.

Capitolul 5

□ coala și comunitatea.

Parteneriate între CSEI Brădet și alți parteneri educaționali

ART. 128

(l) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

(2) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității.

ART. 129

Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii și prin alte mijloace de informare.

Titlul X

Dispoziții finale

ART. 130

In centrul școlar pentru educație incluzivă se interzic activitățile de propaganda politică, prozelitismul religios sau activitățile care încalcă normele generale de moralitate.

ART.131

In cadrul CSEI Brădet fumatul este interzis.

ART.132.

Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării lui în cadrul Consiliului profesoral extins.