Hotărârea nr. 344/2015

Hotărârea nr.344 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul şcolar 2015-2016

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.344

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru-Educație Incluzivă Victoria, pe anul școlar 2015-2016

Consiliul județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 13288/20.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul școlar 2015-2016;

Ținând cont de avizele comilillor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 25 alin.(4) din H.G.R nr.538/2001 privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul școlar 2015-2016, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Contrasemnează,

SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu


Claudiu Coman
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIASTAT DE FUNCȚII AN ȘCOLAR 2015-2016

PERSONAL DE CONDUCERE, DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Președinte

Vicepreședinte

Claudiu Corn;CATEGORIE DE PERSONAL

NR.

POST/ STUDII

SALARIU DE ÎNCADRARE

IndeSFI

NIZATI EDE COND

UCERE

SPORURI

cf.Legii

1/2011

SPOR

VECHIME

SALARII DE BAZA

SPOR CFPP

PIAȚA

CU ORA

TOTAL

SALARII

DIRECTOR

1682

505

252

488

3227

-

533

3760

-

PERSONAL DIDACTIC

27,70

(S+M)

27907

-

6779

6464

46202

10021

56223

-

TOTAL PERSONAL DIDACTIC

28,70

29589

505

7031

6952

49429

-

10554

59983

CONTABIL SEF

(ADMIN.FIN.I)

1(S)

1702

511

962

568

4127

313

-

4440

-

SECRETAR SEF

0,50 (S)

839

168

296

326

1796

-

-

1796

-

ASISTENT SOCIAL

1(S)

1084

-

163

125

1513

-

1513

ASISTENT MEDICAL

1(PL)

1151

-

173

331

1825

-

-

1825

INFIRMIERA

1(M)

768

-

115

221

1217

-

-

1217

-

TOTAL PERSONAL

DIDACTIC AUXILIAR

4,50

5544

679

1709

1571

10478

313

10791

-

MAGAZINER I

1(M)

829

-

207

1176

-

*■

1176

ÎNGRIJITOARE I

2(M)

1350

-

-

304

2352

-

2352

ȘOFER I

1(M)

933

-

-

187

1289

-

-

1289

MUNCITOR III ~ ii

1(M)

792

-

55

198

1176

-

-

1176

PORTAR I

1(M)

675

-

-

68

1176

-

1176

MUNCITOR II

1(M)

850

-

-

213

1194

-

-

1194

TOTAL PERSONAL

NEDIDACTIC

7

5429

-

55

1177

8363

-

-

8363

-

TOTAL GENERAL

(40,20 norme)

40,20

40562

1184

8795

9700

68270

313

10554

79137

-

CONT

SECRETAR SEF,

EC RAPANU SIMONA- MARIA
r- /. -J-

_____________________jBSbS!CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVCENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

în România statui garantează fiecărui cetățean dreptul la educație indiferent de sex, de rasa, naționalitate, apartenența politica sau religioasă, fără nici o îngrădire ce ar putea constitui o discriminare.

Activitatea de instruire și educație are în vedere principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului și ale Convenției cu privire Ia Drepturile Copilului.

în incinta unităților de învățământ de stat sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea activităților de organizare și propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Tipurile de unități școlare, formele și nivelurile de învățământ, modul de înființare al acestora sunt stabilite de Legea învățământului și de alte normative emise de MEC.

Conform Codului Muncii

Art. 241

Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariatilor, după caz.

Art. 242 Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

 • a) reguli privind protecția, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;

 • b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității:

 • c) drepturile si obligațiile angajatorului si ale salariatilor;

 • d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;

 • e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;

 • f) abaterile disciplinare si sancțiunile aplicabile;

 • g) reguli referitoare la procedura disciplinara;

 • h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;

 • i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Art. 243

 • (1) Regulamentul intern se aduce la cunoștința salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariat! din momentul incunostintarii acestora.

 • (2) Obligația de informare a salariatilor cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie îndeplinita de angajator.

 • (3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se Stabilește prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, după caz, prin conținutul regulamentului intern.

 • (4) Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.

Art. 244

Orice modificare ce intervine in conținutul regulamentului intern este supusa procedurilor de informare prevăzute la art. 243.

Art. 245

 • (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern, in măsură in care face dovada încălcării unui drept al sau.

 • (2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Art. 246CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • (1) întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează in termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului cod.

 • (2) In cazul angajatorilor înființați după intrarea in vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) începe sa curgă de la data dobândirii personalității juridice.

Prezentul regulament conține prevederi privind organizarea și funcționarea unitațiilor de învățământ în conformitate cu Constituția României, Legea educației nationaleLegea 1/2011, Publicata in Monitorul Oficial nr. 0018 din 10 Ianuarie 2011, Statutul personalului didactic nr.l28/1997.Codul Muncii, Legea nr 40/2011, Regulamentul de organizare si funcționare a Invatamantului preuniversitar 2005. Regulamentul de organizare si funcționare a invatamantului speciala OMEN 4217/1999,Regulamentui de organizare si funcționare a centrelor judetene/al municipiului București de resurse si de asistenta educaționala si a regulamentelor-cadru ale instituțiilor din subordine nr.5418/2005,Regulamentului de funcționare a invatamantului special si special integrat, Regulamentul cadru de înființare si funcționare a centrelor școlare pentru educație incluziva și cu actele normative elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și de alte ministere.

Organizarea și funcționarea unitațiilor de învățământ de stat se realizează în conformitate cu documentele normative menționate și cu deciziile inspectoratelor școlare; Ia nivelul fiecărei unități școlare va fi elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care va cuprinde prevederi pentru elevi și părinți, sarcini specifice condițiilor concrete din fiecare școală.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Centru Școlar pentru Educație Incluziva Victoria reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigura accesul la educație tuturor copiilor prin educație formala si servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educative speciale specializați atat in invatamantul special, cat si in invatamantul de masa, precum si personalului care este implicat in educația acestora .

Art.2 CSEI desfasoara activitati de predare-invatare-evaluare normate in baza legislației in vigoare si dezvolta servicii educaționale in domeniul educației incluzîve, de tipul:formare,informare,documentare, consiliere,proiectași programe,etc.atat pentru nevoi proprii cat si pentru școlile arondate,părinți si cadre din școlile de masa,elevi/studenti care efectuează module de practica pedagogica, membri ai comunității locale.

Art.3.CSEI colaborează cu: instituții de invatamant, cu instituții conexe ale invatamantului preuniversitar, cu direcțiile județene de asistenta sociala si protecția copilului, cu autoritatile locale, cu agenti economici,cu organizații neguvemamentale, cu reprezentant! ai comunității locale, cu persoane fizice din tara si străinătate care au preocupări in domeniul educației.

Art.4.Educația speciala este practicata de cadrele didactice calificate pregătite in mod special in munca cu copiii care prezintă cerințe educative speciale, de alti specialiști si de personalul didacticauxillar si nedidactic corespunzător.

Art.5.Școlarizarea copiilor cu CES se face in regim de zi, semiinternat care include si participarea elevului la activitatile complementare de educație terapeutica integrate ce se desfasoara de regula după-masa dub îndrumarea învățătorilor si profesorilor educatori la activitatile spe cifice de recuperare, realizate de profesori specialiști.Elevii cu CES integrați in școlile de masa vor respecta regimul si programul din școlile arondate.

Art.b.Educatia școlara a copiilor cu cerințe speciale trebuie sa corespunda nevoilor de dezvoltare a copiilor, prin valorificare adecvata a potențialului de invatare-dezvoltare si realizarea recuperării si compensării deficientelor.
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

Art.7.Activitatea in CSEI se realizează intre orele 7.30-16.00 in doua schimburi conform planului de invatamant pe baza schemei orare stabilite, iar in școlile arondate după programe stabilite. Copiii cu CES din localitățile arondate care isi desfasoara activitatea in școlile se masa vor fi monitorizați, îndrumați si sprijiniți in activitatea instructiveducativa prin profesorii itineranti/de sprijin si cadrele didactice specializate de centru.

Art.S.La incetarea programului clădirile si curtea scolii se vor incuia de personalul abilitat care va verifica, in prealabil, respectarea masurilor adaptate privind paza contra incendiilor si siguranța imobilelor.

Art9. Procesul instructiv-educativ-recuperator este Îndrumat si coordonat de directorul scolii in colaborare cu Consiliul Profesoral si Consiliul de Administrație.

ArtlO Prevederile prezentului Regulament se aplica tuturor persoanelor angajate in instituție si elevilor școlarizați in unitate

Art.llToate persoanele care intra in incinta instituției sunt obligate sa respecte prevederile acestui Regulament. Persoanele străine au acces in instituție numai pe baza de legitimație, datele lor fiind înscrise in registrul de intrari-iesiri.

Pentru realizarea obiectivelor invatamantului participa cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare, cadrele nedidactice angajate la CSEI. Victoria prin contract de munca.

STRUCTURA ȘCOLARĂ

în conformitate cu planurile de școlarizare aprobate anual de Inspectoratul Școlar și avizate de MEC în cadrul Centrului școlar pentru educație incluziva funcționează următoarele forme de învățământ:

 • > învățământ primar

 • > învățământ gimnazial

 • >  invatamant profesional special

 • >  invatamant liceal special

Clasele se constituie la începutul primului an de studiu in funcție de recomandările Direcției pentru protecția copilului.

Structura anului școlar, efectivele claselor și standardele curriculare pentru toate formele de învățământ se organizează cu respectarea normativelor.elaborate de Serviciul National de Evaluare si


Examinare.


DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI ȘCOLII

Drepturile și obligațiile personalului școlii se stabilesc în conformitate cu prevederile Codului Muncii și ale regulamentelor pentru organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ.

Art. 37 CM Drepturile si obligațiile privind relațiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.

Art. 38 CM Salariat ii nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Art. 39.CM (1) Salariatul are, in principal, armatoarele drepturi:

 • a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

 • b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

 • c) dreptul la concediu de odihna anual;

 • d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

 • e) dreptul la demnitate in munca;

 • f) dreptul Ia securitate si sanatate in munca;

 • g) dreptul la acces la formarea profesionala;

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • h) dreptul la informare si consultare;

 • i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condițiilor de munca si a mediului de munca;

 • j) dreptul la protecție in caz de concediere;

 • k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

 • l) dreptul de a participa la acțiuni colective;

 • m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

 • n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

 • (2) Salariatului ii revin, in principal, următoarele obligații:

 • a) obligația de a realiza norma de munca sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce ii revin conform fisei postului;

 • b) obligația de a respecta disciplina muncii;

 • c) obligația de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

 • d) obligația de fidelitate fata de angajator in executarea atribuțiilor de serviciu;

 • e) obligația de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate;

 • f) obligația de a respecta secretul de serviciu;

 • g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

Art. 40.CM (1) Angajatorul are, in principal, următoarele drepturi:

 • a) sa stabilească organizarea si funcționarea unitatii;

 • b) sa stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, in condițiile legii;

 • c) sa dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;

 • d) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 • e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;

 • f) sa stabilească obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizării acestora.

 • (2) Angajatorului ii revin, in principal, armatoarele obligații:

 • a) sa informeze salariatii asupra condițiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relațiilor de munca;

 • b) sa asigure permanent condițiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si condițiile corespunzătoare de munca;

 • c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

 • d) sa comunice periodic salariat!lor situația economica si financiara a unitatii, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil;

 • e) sa se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariatilor in privința deciziilor susceptibile sa afecteze substanțial drepturile si interesele acestora;

 • f) sa plateasca toate contribuțiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contribuțiile si impozitele datorate de salariati, in condițiile legii;

 • g) sa înființeze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze înregistrările prevăzute de lege;

 • h) sa elibereze, Ia cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

 • i) sa asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Pentru angajarea în muncă solicitantul trebuie să prezinte actele cerute de secretariatul școlii conform normelor în vigoare.

Directorul școlii este obligat să fixeze cu precizie locui de muncă și atribuțiile angajatului ținînd seama de calificarea și specialitatea lui.


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

La primirea în muncă, șeful de compartiment aduce la cunoștință celor angajați prevederile regulamentului de ordine interioară, instrucțiunile specifice locului de muncă, regulile privitoare la protecția muncii, tehnica securității muncii și igiena muncii.

Se interzice an gaj ați lor:

- să vină în stare de ebrietate la scoală;

-să părăsească anticipat lucrul;


-să întrebuințeze în scopuri personale, să comunice pe orice altă cale, fără autorizație scrisă a directorului, acte, schițe, desene, note, date etc. privind activitatea școlii (această interdicție se extinde și asupra datelor ori actelor personale din dosarele angajațiilor):

-să execute lucrări proprii sau în interes particular în timpul serviciului;

-să comită acte imorale, calomnii sau. injurii la adresa angajațiilor sau elevilor;

-să introducă sau să răspândească în instituție orice fel de afiș, text sau ilustrație cu caracter de propagandă politică;

-să scoată din școală bunuri fără formele legale;

-să folosească elevii sau angajații în scopuri personale;

-să provoace, să mijlocească sau să comită vreun fals în actele școlii sau în evidențele

angajațiilor:


La încetarea angajării, instituția eliberează carnetul de muncă completat cu motivul și indicarea articolului din Codul Muncii pe baza căruia a încetat angajarea. Lichidarea definitivă a situației fostului angajat se poate face după depunerea de către acesta la secretariatul școlii a dovezii eliberate de administrația școlii, din care să rezulte că a restituit toate bunurile aflate în folosința sa.

Programul de lucru al angajațiilor școlii este următorul:

-personalul didactic de predare - conform orarului și noianelor anuale întocmite;

- personalul administrativ gospodăresc, secretariat, contabilitate - program conform graficelor aprobate de director.

Celor care lucrează numai schimbul 1 li se acordă o pauză de 30 minute, cuprinsă între 11,30 - 12,00 cu obligația respectării de către toți salariații.

Semnarea condicii este obligatorie pentru toți salariații la intrarea și ieșirea din servici, după ridicarea condicii nu se mai permite semnarea decît în cazuri speciale.

Peste cele 8 ore de serviciu obligatorii se vor efectua ore suplimentare numai cu avizul conducerii școlii existând în acest scop o evidență pe bază de pontaj .

RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI PENTRU ANGAJAȚI

Pentru realizări deosebite, angajații pot fi propuși pentru primirea unei gradații de merit in cuantum de pana la 25% din salariul de baza, sau trecerea într-o gradație superioară cu respectarea normelor legale in vigoare. Persoanele care beneficiază de gradație de merit se stabilesc o dată pe an în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. La trecerea într-o gradație superioară se ține seama de calitățile personale, concretizate prin rezultatele obținute, notate cu calificativul “foarte bun” sau “bun” Vechimea minimă necesară pentru trecere este de 3 ani, derogările se fac conform legii.

Abaterile de la îndatoriri, săvârșite de către angajați atrag după sine sancțiuni disciplinare.

- Răspunderea disciplinara

Art. 247 (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca aceștia au savarsit o abatere disciplinara.

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legătură cu munca si care consta intr-o acțiune sau inacțiune savarsita cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

Ari. 248 (I) Sancțiunile discipiinare pe care Ie poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:

 • a) avertismentul scris;

 • b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăși 60 de zile;

 • c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1—3 luni cu 5—10%;

 • d) reducerea salariului de baza si/sau, după caz, si a indemnizației de conducere pe o perioada de 1—3 luni cu 5—10%;

 • e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

 • (2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabilește un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta, Statutul personalului didactic nr.l28/1997.

 • (3) Sancțiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sancțiune disciplinara in acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Ari. 249 (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(2) Pentru aceeași abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sancțiune.

Art. 250 Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere următoarele:

 • a) împrejurările in care fapta a fost savarsita;

 • b) gradul de vinovăție a salariatului;

 • c) consecințele abaterii disciplinare;

 • d) comportarea generala in serviciu a salariatului;

 • e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art. 251 (1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei prevăzute Ia art. 248 alin.

 • (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile,

 • (2) In vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana împuternicita de către angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.

 • (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută in condițiile prevăzute Ia alin. (2) tara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispună sancționarea, fara efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

 • (4) In cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa susțină toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei împuternicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivațiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Art. 252 (1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștința despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:

 • a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

 • b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;

 • c) motivele pentru care au fost înlăturate apararile formulate de salariat in timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3) , nu a fost efectuata cercetarea;

 • d) temeiul de drept in baza caruia sancțiunea disciplinara se aplica;

 • e) termenul in care sancțiunea poate fi contestata;

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE 1NCLUZIVA VICTORIA

 • f) instanța competenta la care sancțiunea poate fi contestata.

 • (3) Decizia de sancționare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de Ia data comunicării.

 • (4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, Ia domiciliul sau reședința comunicata de acesta.

 • (5) Decizia de sancționare poate fi contestata de salariat la instanțele judecătorești competente in termen de 30 de zile calendaristice de Ia data comunicării.

Constituie abateri disciplinare:

-nerespectarea programului de lucru al unitatii

-absenta nemotivata de la serviciu -întârzierile repetate

-plecările repetate înainte de terminarea programului

-denigrarea imaginii instituției sau ale colegilor

-nerespectarea fisei postului

- neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor conform legii trasate de către conducerea unitatii - Răspunderea patrimoniala

Art. 253 (1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, sa il despăgubească pe salariat in situația in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau in legătură cu serviciul.

 • (2) In cazul în care angajatorul refuza sa il despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanțelor judecătorești competente.

 • (3) Angajatorul care a plătit despăgubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei, in condițiile art. 254 si armatoarele.

Art. 254 (1) Salariatii răspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legătură cu munca lor.

 • (2) Salariatii nu răspund de pagubele provocate de forța majora sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

 • (3) In situația in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba dîn vina si in legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul pârtilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

 • (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul pârtilor, conform alin. (3) , nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

Art. 255 (1) Când paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește in raport cu măsură in care a contribuit la producerea ei.

(2) Daca măsură in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul sau net de la data constatării pagubei si, atunci când este cazul, si in funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

Art. 256 (1) Salariatul care a încasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.

(2) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabilește potrivit valorii acestora de la data plătii. Art. 257 (1) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului Ia care este încadrata in munca.

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, tara a putea depăși împreuna cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel in cauza jumătate din salariul respectiv.
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

Art. 258 (1) In cazul in care contractul individual de munca încetează înainte ca salariatul sa îl fi despăgubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza Ia un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate publica, după caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de către angajatorul păgubit.

(2) Daca persoana in cauza nu s-a încadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui contract individual de munca ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, in condițiile Codului de procedura civila.

Art. 259 In cazul in care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de rețineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc in condițiile Codului de procedura civila.

- Răspunderea contravenționala

 • b) incalcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amenda de Ia 300 lei la 1.000 lei;

 • c) împiedicarea sau obligarea, prin amenințări ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe Ia greva ori sa muncească in timpul grevei, cu amenda de la 1.500 Iei Ia 3.000 lei;

 • d) stîpularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozițiilor legale, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 • f) prestarea muncii de către o persoana fara încheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

 • g) incalcarea de către angajator a prevederilor art. 139 si 142, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

 • h) incalcarea obligației prevăzute la art. 140, cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei;

 • i) nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei Ia 3.000 lei;

 • j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

m) incalcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 27 si 119, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei Ia 3.000 lei;

p) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amenda de Ia 1.500 lei la 2.000 lei,

 • (2) Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de munca.

 • (3) Contravențiilor prevăzute Ia alin. (I) Ii se aplica dispozițiile legislației in vigoare.

Răspunderea penala

Art. 261 Neexecutarea unei hotarari judecătorești definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesata constituie infracțiune si se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.

Art. 262 Neexecutarea unei hotarari judecătorești definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat constituie infracțiune si se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

Art. 263 (1) In cazul infracțiunilor prevăzute Ia art. 261 si 262 acțiunea penala se pune in mișcare Ia plângerea persoanei vatamate.

(2) Impacarea pârtilor inlatura răspunderea penala.

Art. 264 (1) Constituie infracțiune si se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabilește pentru sal ari ații încadrați in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevăzut de lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează si infracțiunea constând in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile uni tatii sau de a pune la dispoziția acestora documentele solicitate, potrivit legii.

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

OBSERVAȚIA

Este încunoștințarea făcută verbal angajatului prin care se atrage atenția asupra abaterilor comise și i se dă îndrumarea să se corecteze. Ea se aplică angajatului care se află pentru prima dată în culpă pentru abateri de mică însemnătate sau neglijență fără vreo urmare pentru îndeplinirea serviciului. MUSTRAREA

Este notificarea ce se face în scris angajatului pentru a i se pune în vedere că nu și-a îndeplinit în mod normal atribuțiile sale . Ea se aplică angajatului care a fost sancționat cu observație sau aceluia care deși nu a fost sancționat se face totuși vinovat pentru fapte mai grave decât cele prevăzute Ia observație. MUSTRARE SCRISĂ CU AVERTISMENT

Se sancționează abateri grave de la îndatoririle de servici sau abateri repetate sancționate cu observație si mustrare.

RETROGRADAREA ÎN FUNCȚIE

Constă în trecerea angajatului într-o treaptă de salarizare mai mică (sau reducerea salariului cu un anumit procent) pe o durată de maximum 3 luni fără a trece angajatatul dintr-o muncă calificată într-alta necalificată. Ea se aplică pentru nerespectarea îndatoririlor principale de serviciu sau pentru pagube importante aduse instituției. Retrogradarea în funcție nu se aplică cadrelor didactice. Faptele pentru care se aplică sancțiunile disciplinare nu sunt limitativ enumarate ele încadrîndu-se la una din sancțiuni în funcție de gravitate . De regulă se respectă ordinea acordării acestora.

DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Se face în cazul în care angajatul încalcă în mod sistematic obligațiile sale de muncă sau cînd săvârșește o abatere pentru care legea prevede în mod expres desfacerea contractului de muncă. Desfacerea se face în conformitate cu prevederile Codului Muncii. La stabilirea sancțiunii se ține seama de gravitatea faptelor, de pagubele pricinuite, precum și de împrejurările în care s-a comis abaterea. Sancțiunea se stabilește de către ISJ Brașov la sesizarea directorul școlii și consiliul de administrație. împotriva sancțiunilor disciplinare aplicate de conducere, salariatul are dreptul să depună contestație în termen de 3 zile de la primirea deciziei, la care va primi răspuns în termen de 15 zile.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA ȘCOLII

Numirea cadrelor de conducere (director, director adjunct) ale unității lor școlare se face conform Legii învățământului și a Statutului personalului didactic.

Conducerea Centrului Școlar pentru Educație inc luzi va se face pe baza organigramei aprobate de Consiliul de Administrație conform normativelor mai sus menționate și are ca prim organ de conducere Consiliul profesoral

CONSILIUL PROFESORAL

Este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice din cadrul școlii. Directorul este președintele Consiliului profesoral.

Se întrunește ia începutul si sfârșitul fiecărui semestru si ori de cate ori președintele considera ca este necesar acest lucru. Participarea la Consiliul Profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. Absenta nemotivata de la ședințele consiliului se considera abatere disciplinara.

La ședințele Consiliului profesoral participă, ca invitați, reprezentanți ai părinților, ai asociațiilor elevilor, ai autoriații locale, ai partenerilor sociali, etc.

Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

 • 1. Dezbate si aproba proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al unitatii de invatamant prezentate de director.

 • 2. Dezbate si aproba rapoartele de activitate si programele semestriale, precum planul anual de activitate.

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • 3. Alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administrație.

 • 4. Valideaza situația școlara semestriala si anuala prezentata de diriginte, precum si situația școlara după încheierea sesiunii de diferente si corigente.

 • 5. Numește comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din unitatea de invatamant conform art.l 19 din Statutul personalului didactic.

 • 6. Decide asupra sancțiunilor disciplinare pentru elevi, personalul didactic de predare conform prevederilor Statutului personalului didactic, prezentului regulament de ordine interioara.

 • 7. Stabilește notele la purtare sub 7.

 • 8. Decide asupra acordării recompenselor pentru elevi , personalul didactic de predare si personalul didactic auxiliar conform Statutului personalului didactic, prezentului regulament de ordine interioara.

 • 9. Stabilește prin vot disciplinele opționale care se predau la școala.

 • 10. Aproba proiectul planului de școlarizare.

 • 11. Aproba proiectele curriculare care se dezvolta in școala.

 • 12. Formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic de predare care solicita acordarea salariului de merit sau a gradației de merit.

 • 13. Aproba Regulamentul intern al unitatii de invatamant

Componenta consiliului profesoral

1 .Albaceanu Papiu Cristina- Director, profesor psihopedagogie speciala titular gr I

 • 2. Magirescu Adriana- profesor invatamant primar titular gr I

 • 3. Movila Valentina-invatator titular gr I

4 Gradinaru Mihaela-invatator suplinitor calificat def

 • 5. Turi Monica- profesor titular psihopedagogie speciala

 • 6. Budac Daniela-invatator- educator suplinitor necalificat

 • 7. Turiea Gabriel- profesor -logoped suplinitor calificat db

 • 8. Rusu Adrian —profesor titular logoped titular gr I

 • 9. Albaceanu Marius- profesor logoped suplinitor calificat gr II

 • 10. Balaș Gabriela(Scurtu)- invatator itinerant suplinitor calificat def

 • 11. Muresan Luminița profesor-educator suplinitor calificat gr II

 • 12. Stirbu Anca- profesor logoped titular calificat def

lS.Antinie Lucian- profesor psihopedagogie speciala-religie gr I

 • 14. Torok Afina- profesor psihopedagog gr.I

 • 15. Fogoros Dorina profesor- profesor psihopedagogie speciala db

 • 16. Timofta Ciprian profesor educație fizica si sport def

 • 17. Seretean Mircea profesor educație fizica si sport kinetoterapie gr II

 • 18. Codru Camelia invatator suplinitor necalificat

 • 19. Rusu Adriana-profesor limba romana

 • 20. Darau Ligi a-profesor matematica

 • 21. Bertea Camelia- profesor geografie

 • 22. Codrea loan -Maistru școlar

 • 23. Ciobotaru Adriana-profesor educator

 • 24. Rujan Mihail-profesor fizica

 • 25. Baiulescu Maria- Magdaiena- profesor biologie

 • 26. Funariu Aniela-profesor TIC

 • 27. Bucelea Adriana-profesor mecanica gr 1

 • 28. Urdea Gheorghe-profesor mecanica GRI

 • 29. Codrea Elena Delia- profesor psihopedagogie speciala def

 • 30. Piciu Luminița- profesor educator suplinitor calificat def

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • 31. Stoia Mariana- invatator educator necalificat db

 • 32. Anghel Andreea Cori na- profesor educator calificat db

Secretar :(Balaș) Mihaileanu Gabriela Nicoleta- secretar CP

NOTĂ :

La nivelul fiecărei clase își desfășoară activitatea Consiliul profesorilor clasei contribuind la orientarea și consilierea elevilor și părinților, la elaborarea fișelor de observare a fiecărui elev. El se întrunește ori de cite ori dirigintele socotește necesar, pentru armonizarea cerințelor educaționale ale cadrelor didactice, evaluarea progresului școlar și a comportamentului fiecărui elev, analiza volumului temelor pentru acasă, pentru stabilirea de măsuri educaționale comune și propunerea de recompense și sancțiuni.

Președintele Consiliului profesorilor clasei este dirigintele.

După perioada de evaluare semestrială sau anuală, Consiliul profesorilor clasei va analiza, după caz, în fața părinților, global sau individual, rezultatele obținute și va stabili:

-activități recuperatorii sau de dezvoltare ulterioară a elevilor;

- metodologia de evaluare;

"Criteriile de selecție;

Când este necesar, directorul poate convoca Consiliul profesorilor clasei, pe care îl prezidează.

Consiliul profesorilor clasei stabilește :

-activitatile recuperatorii pentru elevii cu CES

-notele la purtare pentru toți elevii clasei;

-recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

-sancțiunile prevăzute în prezentul regulament;

Consiliul profesorilor clasei colaborează cu Comitetul de părinți al clasei în vederea realizării unei influențe educative unitare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

A TRIB UTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRA TIE

 • 1. Asigura respectarea prevederilor Legea 1/2011, Legea educației naționale publicata in Monitorul Oficial nr. 0018 din 10 Ianuarie ale Statutului personalului didactic, ale actelor normative emise de Ministerul Educației si Cercetării si ale deciziilor Inspectoratului Școlar Județean si ale C.J.de Resursesi de asistenta educaționala

 • 2. Elaborează strategia educaționala pe termen scurt.

 • 3. Elaborează regulamentul de ordine interioara ale unitatii invatamantului.

 • 4. Elaborează fisele posturilor si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant pe baza metodologiei Ministerului Educației si Cercetării pe întregul personal, in vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit.

 • 5. Stabilește calificative anuale pentru intreg personalul pe baza propunerii șefilor catedrelor / comisiilor metodice si după validarea lor de către directorul unitatii de invatamant.

 • 6. Aproba înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de pentru personalul didactic si pentru ceilalți membrii ai colectivului. Pentru personalul didactic de predare aprobarea se acorda pe baza aprecierilor sintetice ale Consiliului profesoral

 • 7. Stabilește perioadele concediilor de odihna, pe baza solicitărilor individuale ,scrise de personalul didactic de predare si a propunerii directorului.

 • 8. Stabilește competenta si atribuțiile comisiilor de lucru din unitate.

 • 9. Controlează periodic parcurgerea materiei si evaluarea ritmica a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea șefilor de catedra, comisiilor metodice.

 • 10. Analizează raportarea trimestriala de venituri si cheltuieli.CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • 11. Avizează proiectele de plan anual de școlarizare, de state de funcții si de buget ale unitatii de invatamant.

 • 12. Valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea școlara si promovează masuri ameliorative, conform normelor in vigoare.

 • 14. Aproba acordarea burselor școlare, conform legislației in vigoare;

 • 15. Avizează si propune consiliului județean, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri si cheltuieli, întocmit de director si contabilul sef, pe baza solicitărilor șefilor de catedra / comisiilor metodice si ale compartimentelor funcționale;

 • 16. Hotărăște strategia de realizare si gestionare a resurselor financiare extrabugetare;

 • 17. Propune nivelul indemnizației de conducere a directorului;

 • 18. Stabilește structura si numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educației si Cercetării, pentru fiecare categorie de personal;

 • 19. Aproba strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unitatii școlare.

 • 20. Monitorizează. prin intervenție directa si consiliere activitatea de formare,informare si educație specifica desfasurata bin centru si in școlile arandate pentru copiii cu CES.

Competentele Consiliului de Administrație

 • a)  asigura aplicarea tuturor reglementarilor legale referitoare la organizarea si funcționarea invatamantului de stat;

 • b) elaborează oferta educaționala a scolii;

 • c) elaborează criterii de acordare a salariului si a gradației de merit, precum si de acordare a recompenselor si ajutoarelor materiale pentru elevi;

 • d) elaborează criterii de acordare a calificativelor anuale;

 • e) elaborează proiectul managerial al scolii, conform indicilor cuprinși in Legea 154/1998. Componenta Consiliului de Administrație in 2015/2016

 • 1. Albaceanu- Papiu Cristina Georgeta-director-președințe CA

 • 2. Movila Valentina-invatator

 • 3. Muresan Luminița- Profesor-educator

 • 4. reprezentant Consiliul Județean- Paler loan

 • 5. reprezentant Primăria Victoria- Flencana Ramona

 • 6. Andreas Iboly - reprezentant părinți

 • 7. Stirbu Anca - profesor

 • 8. Rusu Adrian -reprezentant sindicat

Atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație

Răspund de îndrumarea, coordonarea si controlul întregii activitati urmărind respectarea legislației școlare.

Răspund de aplicarea legislației financiare, de păstrare si îmbogățire a bazei didactice a scolii; îndruma si coordonează, controlează activitatea comisiilor si a Consilierului pe proiecte si programe, Propun discipline operaționale cu specific educativ

DIRECTORUL

Numirea cadrelor de conducere (director, director adjunct) ale unităților școlare se face conform Legii învățământului și a Statutului personalului didactic.

Directorul unității școlare este direct subordonat inspectorului școlar general al Inspectoratului Județean și are responsabilitățile prevăzute în fișa postului elaborată de acesta care cuprinde .'Drepturile și obligațiile directorilor unităților școlare sunt cele prevăzute în Legea nr. 1/2011, legea educației naționale, Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.Ed.C 4925/08.09.2005, O.M.E.N 3522/2000 ™ fisa postului, din prevederile contractuluiA

jf


wF

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA managerial încheiat cu reprezentantul M.E.N în teritoriu - inspectorul școlar general și ale OMEN nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

Atribuții ale funcției de conducere :

 • 1.      Este reprezentantul legal al unității de învățământ.

 • 2.     Asigură conducerea executivă a unității de învățământ.

 • 3.     Organizează , coordonează și controlează procesul instructiv- educativ.

 • 4.     Coordonează activitatea consiliului profesoral și de administrație în calitate de președinte.

 • 5.     își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de consiliul de administrație

 • 6.     Emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administrație.

 • 7.     Coordonează elaborarea, la nivelul unității, a regulamentuluil de ordine interioară și îl propune spre aprobare consiliului de administrație.

 • 8.     Numește , prin decizie, repartizarea profesorilor diriginți și a personalului din învățământul primar la clasele de care răspund, componența comisiilor metodice , a compartimentelor funcționale din unitatea școlară și a celor de examene de corigențe, amânări sau diferențe.

 • 9.      Coordonează, la nivelul unității școlare, elaborarea proiectului instituțional și a planului managerial în concordanță cu planul managerial al Inspectoratului școlar și specificul unității.

 • 10.    Elaborează anual proiectul planului de școlarizare și normarea unității de învățământ cu personal didactic, didactic auxiliar și personal nedidactic, conform legislației în vigoare.

 • 11.    Comunică inspectoratului școlar posturile vacante din unitatea de învățământ.

 • 12.    Asigură organizarea și funcționarea exemenelor naționale, prin delegarea cadrelor didactice la examene în calitate de : asistenți, evaluatori și membri în comisii, conform procedurii 1SJ Brașov.

 • 13.    Depune la termen și corect toate situațiile cerute de I.S.J.Brașov

 • 14.    Organizează activitățile de perfecționare a personalului didactic, în cadrul comisiilor pe arii curriculare.

 • 15.    Asigură condițiile pentru participarea personalului didactic la formele de perfecționare organizate în afara unității de învățământ.

 • 16.    Numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul școlii.

 • 17.    Răspunde de întocmirea , completarea , eliberarea , reconstituirea , anularea și gestionarea actelor de studii și a celor de evidență școlară.

 • 18.    Aplică sancțiuni pentru abateri disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, conform prevederilor legale.

 • 19.    Aplică sancțiuni pentru abateri disciplinare săvârșite de elevi în limitele prevăzute de ROFUIP și de Regulamentul de ordine interioară.

 • 20.    Organizează și conduce compartimentul financiar- contabil.

 • 21.    Completează cu atribuții specifice fișa postului personalului salariat din unitatea școlară.

 • 22.    Elaborează fișe de evaluare a activității personalului salariat.

 • 23.    Comunică inspectoratului școlar județean cu maximă urgență, nu mai târziu de 24 ore, toate incidentele din unitatea școlară, inclusiv cele datorate actelor de violentă, al epidemiilor, al focarelor de îmbolnăvire, al distrugerilor datorate calamității lor naturale etc.
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • 24. Respectă și aplică Hotărârile Consiliului de Administrație ale Inspectoratului Școlar Județean Brașov, cominicate prin deciziile inspectorului școlar general.

Atribuții ale funcției de angajator :

 • 1.     Respectă încadrarea în normativele si legislația în vigoare.

 • 2.     Organizează și coordonează desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, didactic auxiliare și nedidactice.

 • 3.     Angajează personalul didactic, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în unitatea de învățământ prin încheierea contractului individual de muncă, cu aprobarea consiliului de administrație.

 • 4.     Angajează personalul didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în unitatea de învățământ prin încheierea contractului individual de muncă, cu aprobarea consiliului de administrație.

 • 5.     Eliberează din funcție personalul didactic, cu aprobarea consiliului de administrație.

 • 6.     Aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

 • 7.     Aprobă și cominică la ISJ Brașov concediile fără plata, concediile de îngrijire copii și concediile medicale cu perioade mai mari de 30 zile.

 • 8.     Vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine .

 • 9.     Verifică condica de prezență, consemnează absențele și întârzierile și validează prin semnătură zilnic.

 • 10.    Numește și eliberează din funcție personalul didactic auxiliar si nedidactic, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 11.    Coordonează comisia de salarizare și aprobă trecerea de Ia o gradație salarială la alta a personalului salariat, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.    Depune la termen dosarele de pensionare pentru salariații unității.

 • 13.    Asigură respectarea condițiilor legisalative privind evaluarea anuală a activității tuturor categoriilor de salariați.

Atribuții ale funcției de ordonator terțiar de credite:

 • 1.     Elaborează proiectul de buget și răspunde pentru legalitatea, oportunitatea și modul în care se utilizează creditele bugetare și îl supune spre aprobare consiliului de administrație.

 • 2.     Răspunde, alături de Consiliul de administrație,de încadrarea în bugetul aprobat din fiinațarea per elev.

 • 3. Coordonează utilizarea eficientă a bazei didactico - materiale și contribuie la dezvoltarea și modernizarea acesteia.

 • 4.     Monitorizează activitatea echipelor de constructori ce efectuează lucrări în unitatea școlară.

 • 5.      Se preocupă de atragerea de resurse materiale și financiare extrabugetare, prin activități proprii unității de învățământ, sponsorizări sau donații.

 • 6.     Răspunde de corectitudinea încadrării personalului și de întocmirea , la termen a statelor de plată lunare.

 • 7.     Răspunde de asigurarea manualelor școlare , în conformitate cu reglementările legale.

 • 8.     Răspunde de programul “Laptele și cornul” din unitatea școlară.

 • 9.      Răspunde de stabilirea necesarului de burse la nivelul unității de învățământ, conform legislației în vigoare și comunică, la termenele stabilite, situațiile corespunzătoare către ISJ Brașov.

Răspundere:

Directorul răspunde administrativ și material pentru daunele produse prin orice act ne loial sau contrar intereselor învățământului, prin acte de gestionare imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a puterilor conferite.

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

Calitatea de director este incompatibilă cu fapte de corupție ( dare și luare de mită, trafic de influență, primirea de foloase necuvenite) și de complicitate la acestea.

în cazul în care se constată abateri de la calitatea de director sau de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin, în funcție de gravitatea abaterii, consiliul de administrație al unității de învățământ propune sancțiunea, care se comunică inspectoratului școlar .

încetarea detașării în interesul învățământului, de pe funcția didactică pe funcția de conducere, poate fi stabilită, conform deciziei de detașare, de către cel care a solicitat detașarea —ISJ Brașov.

MEMBRII CONSILIULUI CONSULTATIV L Albaceanu Papiu Cristina - director 2. Codrea Delia- matematica si stiinte 3 Magirescu Adriana-om si societate

 • 4. Muresan Luminita-terapie complexa si integrata

 • 5. Stirbu Anca - logopedie si integrare

 • 6. Rusu Adrian-consiliere si orientare si extrascolare

 • 7. Movila Valentina-tehnologii

 • 8. Torok Alina-Comisia interna de evaluare continua

ATRIBUȚII:

 • - se implica in activitatea de proiectare generala a activitatii;

 • - colaborează in activitatea de asistenta metodologica si informare-documentare;

 • - colaborează in activitatea de asistenta psihopedagogica.

-atragerea de câți mai mu Iți elevi în organizarea și desfășurarea activităților propuse.

-sprijină colaborarea cu organele locale, cu școlile din județ.

-face propuneri pentru calendarul activităților anuale și elaborează regulamentele pentru desfășurarea concursurilor locale.

-poate recomanda conducerii unității școlare recompensarea sau sancționarea cadrelor didactice, -îndeplinește operativ , în limitele prevederilor legale , orice alte sarcini din partea scolii.

-dezbate, evaluează si aprobă fișele de autoevaluare pentru acordarea gradațiilor de merit și a altor diplome

-participă la cercurile pedagogice si alte activități organizate de școala sau alte foruri superioare.

CAPITOLUL IV

COMPETENȚE

Conform organigramei școlii, directorul are în subordine nemijlocită comisii metodice si de lucrule metodice, cadre didactice si servicii:

 • >  secretariat;

 • >  contabilitate;

 • > administrativ

 • > pază

 • >  muncitori întreținere;

 • >  îngrijitori cabinet medical;

 • >  Asistent social

 • >  Muncitor bucatatie

 • > ȘoferCENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

CAPITOLUL V

SARCINI SPECIFICE COMISIILOR, CONSILIILOR CONSTITUITE

La nivelul fiecărei unități școlare se constituie comisii și colective de lucru care sunt conduse de către un responsabil numit de către Consiliul de administrație. Normele de funcționare ale acestora în cadrul Centrului nostru sunt cuprinse în prezentul regulament de ordine interioară.

Componența nominală a comisiilor se face prin decizie dată de directorul școlii. CONSILIUL PENTRU CURRICULUM

Fiecare școala își va construi schema orară proprie pe baza planurilor- cadru de învățământ elaborate de MEC, conform proiectului managerial și curricular pe care îl realizează (în funcție de “personalitatea” pe care intenționează să și-o creeze ,în timp, școala).

Școala decide privind numărul de ore pentru disciplinele obligatorii și cele opționale în funcție de:

 • - utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale;

-interesele elevilor;

 • - pregătirea personalului didactic;

-cerințele părinților;

-interesele și legăturile cu comunitatea locală;

Numărul total de ore din schema orară stabilită de școală nu trebuie să depășească numărul maxim de ore pe săptămână indicat în planul cadru.

Consiliul pentru curriculum elaborează :

 • - un proiect curricular (ce va fi aprobat de către Consiliul profesoral ) prin care stabilește oferta curriculara, adică:

-trunchiul comun;

-disciplinele opționale;

-finalitățile și obiectivele școlii;

-metodologia de evaluare;

-criteriile de selecție;

-oferta pentru anul școlar următor va fi făcută publică și prezentată elevilor până la sfirșitul semestrului 1 al anului școlar în curs.

 • - schemele orare;

 • - metodologia de aplicare a activității de consiliere și orientare;

Componenta consiliului pentru curriculum :

 • 1. Albaceanu- Papîu Cristina Georgeta - di rector-președinte le comisiei

 • 2. Codrea Del ia- matematica si stiinte

3 Magirescu Adriana Axenia-om si societate

 • 4. Muresan Luminita-terapie complexa si integrata

 • 5. Stirbu Anca- logoped ie si integrare

 • 6. Rusu Adrian-consiliere si orientare si extrascolare

 • 7. Movila Valentina-tehnologii si arte

 • 8. Torok Alina-Comisia interna de evaluare continua

 • 9. Seretean Mircea - Kinetoterapie

 • 10. Rusu Adriana-Limba si comunicare

COMISIAJNTERNA DlnEVAlUARK.WNTIN,UA

Atribuțiile comisiei sunt:

> efectuează monitorizarea completa a activitatii copiilor / elevilor cu deficiente, din zona sa de acțiune, indiferent de forma de școlarizare pe care o urmeaza;
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZ1VA VICTORIA

 • > transmite Comisiei județene pentru protecția copilului printr-o fisa model, recomandări psihopedagogice de orientare a elevilor deficient!, care nu s-au putut adapta sau integra in tipul si forma de școlarizare recomandate;

 • >  asigura repartizarea pe grupe / clase / ani de studiu a elevilor deficienti la începutul anului școlar, după criterii obiective (diagnostic, deficiente asociate, nivel intelectual, grad de integrare sociala si școlara, etc.)

 • >  stabilește prin probe de evaluare si de cunoștințe, clasa sau anul de studiu corespunzător pe ciclu de invatamant pentru elevii care au un nivel corespunzător de dezvoltare intelectuala sau depasesc varsta clasei;

 • >  elaborează, realizează si aplica programe de intervenție personalizata, precum si adaptari curriculare;

 • > fundamentează, din punct de vedere psihopedagogie, reevaluarea absolvenților de la clasa a Vili-a , in vederea profesionalizării;

 • >  Stabilește forma de școlarizare si/sau de profesionalizare pentru elevii / tinerii care au studii incomplete, au întrerupt școlarizarea, nu au urmat nici o forma de școlarizare, au depășit peste trei ani varsta clasei școlare, au fost excluși temporar de la școlarizare, au fost marginalizati.

 • >  avizeaza structura si conținutul fisei de evaluare anuala, elaborează modele de fisa pentru fiecare tip si grad de deficienta;

 • > colaborează cu Comisia județeană pentru protecția copilului in vederea stabilirii unui diagnostic corect chiar din faza inițiala,

Componenta comisiei

1 .Torok Alina- responsabil, prof.psihopedagog

2- asistent social

3 .Stirbu Anca - logoped

 • 4. Diriginti si educatori:

 • 5, Profesori itinerant!

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DIDACTIC

 • a) Învățătorii, profesorii de educație speciala, profesorii logopezi, psihodiagnosticieni, profesori de educație fizica si CFM si maiștrii instructori.

pregătirea planurilor de munca conform planului de invatamant, programelor analitice , manualelor școlare in concordanta cu cerințele de curriculum național;

realizarea orelor de predare in raport cu norma didactica, care respecta ariile curriculare din planul cadru de invatamant;

dirijarea opțiunii elevilor spre activitati operaționale, care completează schema orara si întocmirea planurilor de munca;

adaptarea continuturilor activitatîfor la nivelul de dezvoltare a elevilor;

întocmirea proiectelor de tehnologie didactica, schite ale acestora in funcție de gradul de perfecționare al cadrului didactic;

întocmirea planificărilor pentru perioada de evaluare semestriala pe baza descriptorilor de performanta stabilit! la nivelul fiecărei clase;

asigura însușirea conținutului programei de către elevi;

realizează o evaluare permanenta pe parcursul semestrului respectând ritmicitatea evaluării si noile forme pentru clasele LIV;

realizează completarea cataloagelor, a canetelor de elev, completarea fiselor de observații psihopedagogice, statistici , etc;

colaborează cu familiile elevilor, cu asistenta medicala si cu celelalte cadre didactice care predau la clasa pentru cunoașterea mai buna a elevilor;

efectuează obligatoriu serviciul pe școala;

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA organizează activitati educative extrascolare cu caracter de socializare; răspunde de inventarul clasei si de manuale repartizate elevilor; soluționează probleme ivite in colectivul de elevi;

participa la activitatile metodice organizate la nivelul instituției sau la nivel de cerc pedagogic; menține legătură cu invatatorul sau profesorul pentru o cat mai buna îndrumare a elevilor in aprofundarea cunoștințelor si formarea deprinderilor;

participa la ședințele consiliului profesoral ale consiliului de administrație când este solicitat; pune in practica idei inovatoare pentru modernizarea procesului de invatamant;

potrivit specialității desfasoara in unitate si in școlile arondate centrului activitati de informare,formare continua/perfectionare si consiliere a personalului didactic in domeniul educației incluzive .

respecta cu strictele disciplina muncii specifice unitatii de invatamantforar, regulament de ordine interioara);

nu desfasoara in spațiul școlar activitati politice;

nu poarta dispute neprincipiale si relații de natura sa umbrească prestigiul profesiei de educator;

evita discuții critice cu elevii si părinții pe tema competentei de specialitate sau pedagogice a altor cadre didactice, precum si a disputei care vizeaza aspectele vieții personale ale cadrelor didactice.

 • b)învățătorii si profesorii educatori contribuie la educarea si recuperarea elevilor conform programei de terapie educaționala complexa si integrata;

desfasoara activitati cognitive, Sudice, culturale, de organizare si formare a autonomiei personale si sociale;

alcătuiește planul saptamanal al activitati! instructiv- educative si recuperatorii corelat cu cel ai învățătorilor si profesorilor de educație speciala de la aceeași clasa;

asigura securitatea elevilor pe întreg parcursul activitati! din școala si in afara ei cu ocazia deplasărilor la activitate;

menține o permanenta relație de colaborare cu dirigintele clasei si cu ceilalți profesori care predau la clasa pentru asigurarea continuității procesului instructiv-educativ;

organizează activitati metodice la nivelul instituției sau Ia nivel de cerc pedagogic, participa la activitati de perfecționare, organizate la diferite nivele;

îndeplinește sarcinile cadrului didactic de serviciu pe școala.

Comisia metodica a dirigintilor

Responsabil comisie Rusu Adrian -profesor logoped titular gr I .Membrii Movila Valentina- învățător titular, gr I (diriginte) Magirescu. Adriana Axenia- profesor inv. primar titular, gr I (diriginte) Gradinara Mihaela-invatator suplinitor calificat def( diriginte) Albaceanu Marius- profesor-educator suplinitor calificat gr II (diriginte) Stirbu Anca- profesor logoped titular calificat def (diriginte) Fogoros Dorina- profesor psihopedagogie speciala suplinitor calificat db (diriginte Antinie Lucian- profesor psihopedagogie speciala-religie gr I (diriginte) Bucelea Adriana-profesor mecanica titular gr .1

ATRIBUȚIILE DIRIGINTILOR

Conform Ordinului M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte organizarea si desfășurarea activităților specifice acestei funcții se vor desfasura după cum urmeaza:


.Ministerul Educației și Cerc etări i șt h nț i mc e

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZ1VA VICTORIA

-coordonarea activităților clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul unității, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practică, care predau la clasa respectivă.

-directorul unității numește dirigintă, respectând principiul continuității si al performantei, după consultarea cu șefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu șeful comisiei diriginților/coordonatorul pentru proiecte si programe educative școlare siextrascolare.

-funcția de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate.

-activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fisa postului cadrului didactic de predare si de instruire practică investit cu această responsabilitate.

-pentru activitățile educative, dirigintele se află în subordinea directă a directorului care răspunde de activitatea educativă școlară si extrascolară din unitate

-dirigintele desfășoară activități de suport educațional, consiliere si orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează.

-activitățile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor școlare pentru aria curriculară Consiliere si orientare” în vigoare si în concordantă cu specificul vârstei si cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activitățile cuprind si teme privind educația rutieră, educația si pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecția civilă, educația antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile Anexa I la Ordinul M..E.C.L nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte, actelor normative si ale strategiilor naționale, precum si în baza partener latelor stabilite de Ministerul Educației, Cercetării si Inovării în colaborare cu alte ministere, instituții si organizații.

-dirigintele desfășoară si activități educative extrascolare, activități pe care le stabilește după consultarea elevilor si în concordantă cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

-pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă si eficientă cu părinții, dirigintele realizează activități de suport educațional si consiliere pentru părinți.

Dirigintele are următoarele atribuții:

 • - organizează si coordonează:

 • a) activitatea colectivului de elevi;

 • b) activitatea consiliului clasei;

 • c) ședințele cu. părinții, semestrial si ori de câte ori este cazul;

 • d) acțiuni de orientară școlară si profesională pentru elevii clasei;

 • e) activități educative si de consiliere;

 • f) activități extracurriculare, în scoală si în afara acesteia;

 • - monitorizează:

 • a) situația la învățătură a elevilor;

 • b) frecventa elevilor;

 • c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competițiile școlare;

 • d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare si extrascolare;

 • e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora în activități de voluntariat;

 • f) nivelul de satisfacție a elevilor si a părinților acestora în legătură cu calitatea actului instructiv educativ;

 • - colaborează:

 • a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative școlare si extrascolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situată specifice activităților școlare si pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

 • b) cu consilierul școlar, în activități de consiliere si orientare a elevilor clasei;
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea si dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme/situatii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

 • d) cu părinții si comitetul de părinți al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor si evenimentele importante în care aceștia sunt implicați si cu alti parteneri implicați în activitatea educativă școlară si extrascoiară;

 • e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare si a actelor de studii ale elevilor clasei;

 • f) cu persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării si actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

-informează:

 • a) elevii si părinții acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a unității ale regulamentului intern al scolii;

 • b) elevii si părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale si cu privire la alte documente care reglementează activitatea si parcursul școlar al elevilor;

 • c) părinții despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore. Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, în ora destinată acestui scop, Ia sfârșitul fiecărui semestru si an școlar, precum si ori de câte ori este nevoie;

 • d)  familiile elevilor, în scris, în legătură cu situațiile de corigentă, sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetentie;

- alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fisa postului.

Responsabilitățile dirigintelui:

 • (1) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, consiliul clasei;

 • (2) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

 • (3) motivează absentele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 • (4) stabilește, împreună cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 • (5) aplică, dacă este cazul, sancțiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar si regulamentul intern al scolii;

 • (6) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârsit de semestru si de an școlar si o consemnează în catalog si în carnetele de elev;

 • (7) realizează ierarhizarea elevilor la sfârsit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către aceștia la învățătură si purtare;

 • (8) propune consiliului de administrație acordarea de alocații si burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;

 • (9) întocmește, semestrial si anual, si prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situației școlare si comportamentale a elevilor;

 • (10) completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-1 coordonează;

 • (11) elaborează portofoliul dirigintelui.

Desfășurarea activităților specifice funcției de diriginte

-activitățile de suport educațional, consiliere si orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt desfășurate de diriginte, în funcție de prevederile planurilor-cadru, astfel:

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • a) în cadrul orei de orientare si consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul - cadru;

 • b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare si consiliere. In această situație, dirigintele Stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care acesta va fi la dispoziție elevilor, pentru desfășurarea activităților de suport educațional, consiliere si orientare profesională, într-un spațiu prestabilit si destinat acestei activități. Intervalul orar este anuntat elevilor, părinților si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unităt, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezentă a cadrelor didactice.

 • (2) Planificarea activităților dirigintelui se realizează de către acesta semestrial si anual si se avizează de către directorul unității.

 • (3) Planificarea activităților extrascolare va conține minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în condica de prezentă a cadrelor didactice.

 • (4) Planificarea activităților dirigintelui va conține o oră pe săptămână în care dirigintele va fi Ia dispoziția părinților, pentru desfășurarea activităților de suport educațional si consiliere pentru părinți, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezentă a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfășoară aceste activități va fi aprobat de directorul unității si va fi anuntat părinților, elevilor si cadrelor didactice. în cadrul acestei ore, se desfășoară ședințele semestriale/ocazionale cu părinții, precum si întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinții. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui si/sau a dirigintelui, poate participa si elevul.

Activitățile specifice funcției de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale.

Precizările referitoare la activitățile specifice funcției de diriginte sunt valabile si pentru activitățile corespunzătoare ale învățătoarei/ învățătorului/ educatoarei.

ATRIBUȚIILE PROF./INV./EDUCATOR DE SERVICIU PE UNITATE

-efectuarea serviciului pe școala este obligatorie pentru toate cadrele didactice .In timpul recreațiilor inv./prof./educatorul de serviciu va supraveghea elevii atat pe culoare cat si in curtea scolii.

-inv./prof./educatorul de serviciu se va prezenta la școala cu 15 minute inainta de Începerea primei ore de curs.

-asigura securitatea documentelor școlare (cataloage, condici, etc)

-supraveghează intrarea si ieșirea elevilor din școala

-semnalează conducerii scolii nereguli constatate in timpul serviciului

 • - Întocmește procesul-verbal de predare primire a serviciului pe școala.

-supraveghează scoaterea elevilor din clase după fiecare ora de curs de către înv. sau prof.

-de pagubele materiale produse in timpul pauzelor, in sălile de curs răspunde profesorul care nu a scos elevii din clasa.

 • - pe timp nefavorabil supraveghează elevii care vor ramane in pauze pe culoaruri.

-in cazul unor accidente petrecute in clasa,pe durata pauzelor, isi vor asuma răspunderea inv./prof./educatorii .

ATRIBUȚIILE RESPONSABILILOR DE COMISII METODICE

în cadrul aceleeași unități de învățământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.

(2) în învățământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învățământ.

Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt umătoarele:

 • a) elaborează propunerile pentru oferta educațională a unității de învățământ și strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalități, resurse materiale și umane, curriculum la decizia școlii;

 • b) elaborează programe de activități semestriale și anuale;


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • c)  consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;

 • d) elaborează instrumentele de evaluare și notare;

 • e)  analizează periodic performanțele școlare ale elevilor;

 • f)  monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea elevilor;

 • g) organizează și răspunde de desfășurarea recapitulărilor finale;

 • h) organizează activități de pregătire specială a elevilor pentru examene și concursuri școlare;

 • i)  șeful de catedră/comisie metodică stabilește atribuțiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

 • j)  șeful de catedră/comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice și propune Consiliului de administrație calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;

 • k) organizează activități de formare continuă și de cercetare - acțiuni specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;

 • l)  șeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistențe la lecțiile personalului didactic de predare și de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari și la cadrele didactice nou venite în unitatea de învățământ;

 • m) elaborează informări, semestrial și la cererea directorului, asupra activității catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;

 • n) implementează și ameliorează standardele de calitate specifice.

 • (1) Șeful catedrei/comisiei metodice răspunde în fața directorului și a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.

 • (2) Șeful catedrei/comisiei metodice are obligația de a participa la toate acțiunile inițiate de director și de a efectua asistențe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniți, sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncții în procesul de predare-învățare sau în relația profesor-elev.

 • (3) Ședințele catedrei/comisiei metodice se țin lunar, după o tematică aprobată de directorul unității de învățământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei consideră că este necesar.

proiectarea activîtatilor de formare continua a cadrelor didactice Ia nivelul comisiilor;

® informarea conducerii unitatii asupra necesităților de materiale pentru o continua perfecționare a procesului instructiv-educativ-recuperator;

« propunerea calificativelor anuale pe baza de fise de evaluare anuala către consiliul de administrație;

• Întocmirea, pastrarea si completarea documentelor comisiei metodice.

Comisiile si colectivele de lucru sunt conduse de către un responsabil numit de Consiliul de Administrație.

Școala decide numărul de ore pentru disciplinele obligatorii (in cazul existentei plajelor orare LII ) si disciplinele opționale in funcție de:

utilizarea eficienta a resurselor umane si materiale; interesele copiilor;

pregătirea personalului didactic; cerințele părinților


Componenta comisiilor metodice

1. Comisia metodica a învățătorilor, profesorilor, educatorilor invatamant primar si gimnazial special


rS)

I

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

Responsabil comisie :Movila Valentina- invatator titular, gr I

Membrii : Albaceanu Cristina- Director, profesor psihopedagogie speciala titular gr I Magirescu Adriana Axenia- profesor inv. primar titular, gr I

Gradinaru Mihaela-învatator suplinitor calificat def Budac Daniela-învățător- educator suplinitor necalificat Turtea Gabriel- profesor -logoped suplinitor calificat db

Rusu Adrian -profesor logoped titular gr I

Albaceanu Marius- profesor-educator suplinitor calificat gr II Balaș Gabriela(Scurtu)- invatator itinerant suplinitor calificat def Muresan Luminița profesor-educator suplinitor calificat gr II

Stirbu Anca- profesor logoped titular calificat def Antinie Lucian- profesor psihopedagogie speciala-religie gr I

Torok Alina- profesor psihopedagog def Fogoros Dorina- profesor psihopedagogie speciala suplinitor calificat db

Timofta Ciprian- profesor educație fizica si sport suplinitor calificat def Seretean Mircea- profesor educație fizica si sport kinetoterapie gr II Codru Camelia -profesor suplinitor necalificat

Balas( mihaileanu) GabrielaNicoleta- profesor logoped titular calificat def

Codrea Elena Delia- profesor psihopedagogie speciala titular Rusu Adriana-profesor limba engleza

Darau Ligia-profesor matematica Bertea Camelia- profesor geografie

Codrea loan -Maistru școlar

Ciobotaru Adriana-profesor TIC Rujan Mihail-profesor fizica

Baiulescu Maria- Magdalena- profesor biologie

Funariu Aniela-profesor TIC

Bucelea Adriana-profesor mecanica

Urdea Gheorghe-profesor mecanica

Piciu Luminița- profesor educator suplinitor calificat def

Stoia Mariana- invatator educator necalificat db Anghel Andreea Corina- profesor educator calificat db

4.Comisia metodica a profesorilor de logopedie, psihodiagnoza si itineranti:

Sef comisie: Stirbu Anca

Membrii Torok Alina

Rusu Adrian

Balaș Gabriela (Mihaileanu) Albaceanu Papiu Marius Nicolae

Turtea Gabriel

Balaș Gabriela (Scurtu)

Comisia are armatoarele atribuții:

 • - amenajează cabinetul logopedic, înzestrează cu material didactic pe grupe de diagnostic și vârstă, elaborează materiale didactice corespunzătoare-seturi de fișe și imagini, scheme, seturi de exerciții, jocuri;

 • - elaborează și completează următoarele documente specifice cabinetului logopedic :

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • a. formulare pentru depistarea elevilor cu tulburări de limbaj;

 • b. registrul de evidență, pe an școlar, care cuprinde date de intrare și ieșire și diagnosticul copiilor luați în terapie logopedică;

 • c. catalog pentru prezența copiilor la cabinet;

 • d. fișa logopedică, instrument de consemnare a datelor anamnezice, a demersului terapeutic și a dinamicii corectării;

 • e. programe de terapie logopedică pe diagnostice logopedice pentru tulburări de pronunție/articulare, tulburări de ritm și fluență a vorbirii, tulburările limbajului scris-citit, tulburările de dezvoltare a limbajului, tulburările de voce, alte tulburări de limbaj care influențează negativ adaptarea școlară și socială a copiilor.

 • - desfășoară activități de îndrumare logopedică a educatorilor, învățătorilor și profesorilor de la clasa, prin :

 • a. acțiuni de informare și consiliere logopedică a părinților;

 • b. acțiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice, pentru corectarea tulburărilor ușoare de limbaj;

 • c. dezbateri tematice privind importanța consolidării limbajului în procesul dezvoltării generale a copilului pentru integrarea școlara și socială optimă.

 • - participă la activitățile comisiei metodice a profesorilor logopezi;

 • - participă la consilii profesorale și comisii metodice, cu tematica de comunicare și dezvoltarea limbajului;

 • - participă - organizează, schimburi de experiență între unitati de profil;

 • - efectuează interasistențe în interiorul centrului;

 • - participă la cursuri și module de perfecționare;

 • - popularizează specificului activităților logopedice și consilierea părinților prin întâlniri de grup, pliante, etc;

 • - colaborează cu :

 • a. specialiștii 1SJ Brașov, CCD Brașov, CJRAE Brașov;

 • b. cadrele didactice (educatoare, învățătoare etc.) din ale căror colective provin copiii cuprinși in programele de terapie; acestea primesc și îndrumări sau programe de urmărire a copiilor cu tulburări ușoare, sau a celor care nu pot urma terapia în cadrul cabinetului;

 • c. familia - părinții copilului sunt sensibilizați cu privire la rolul lor suportiv în derularea demersului terapeutic, sprijinul pe care să-I acorde copilului pentru obținerea rezultatelor în corectare și dezvoltare;

 • d. profesorul consilier al CSEI Victoria;

Atribuțiile profesorului de sprijin/itinerant:

-Colaborează cu cadrele didactice de la grupa/clasa în care sunt elevi cu cerințe educative speciale în vederea stabilirii modalităților de lucru pentru fiecare unitate de învățare:

-colaborează cu specialiștii care realizează terapiile specifice în vederea realizării coerente a planului de servicii personalizat;

 • - participă, în timpul orelor de predare, la activitățile ce se desfășoară în clasă de către învățător sau profesor;

-participă la activitățile educative din grupă/clasă în calitate de observator, consultant, coparticipant; -organizează activități de intervenție personalizată în grupe/clase sau în afara acestora;

-desfășoară activități de tip terapeutic-cognitiv-ocupațional, individuale sau în grup;

-propune și realizează materiale didactice individualizate în funcție de dificultățile de învățare ale copiilor/elevilor;

 • - Evaluează, în parteneriat cu echipa, rezultatele aplicării programelor curriculare adoptateCENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA -Colaborează cu întreg corpul profesoral al unității de învățământ în care este înscris copil ul/elevul în vederea realizării unei integrări eficiente în întregul colectiv al școlii;

5-Comisia de securitate si sanatate in munca,PSI- SU:

Sef comisie:Movila Valentina

Membri: Rusu Adrian

Timofta Ciprian

Vujeu Rodi ca

Muresan Luminița

Zamfir Elena

Atribuții:

-instruiește Întreg personalul cu norme specifice

-stabilește normele specifice pentru elevi

-verifica respectarea normelor si completează fisele de protecție

-intervine in situațiile create de nerespectarea normelor.

Se formează și îsi desfășoară activitatea sub supravegherea directorului

Are următoarele sarcini principale:

-întocmește planul de autoapărare împotriva incendiilor și îl prezintă pentru aprobare Consiliului de administrație. Completările și modificările efectuate ulterior sunt aprobate de conducătorul școlii;

-acordă sprijin șefilor de compartimente și celorlalte cadre pentru instruirea personalului privind stingerea incendiilor la locul de muncă pe principiul autoapărării;

-stabilește obligații, sarcini și răspunderi concrete privind prevenirea și stingerea incendiilor pentru întreg personalul;

-controlează aplicarea normelor, normativelor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, pentru înlăturarea cauzelor care prezintă pericol de incendiu, explozie și avarie;

-verifică modul de întreținere și funcționare a materialului de stingere a incendiilor și stabilește măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea bunei funcționări a acestora;

-stabilește necesarul de echipament pentru prevenire și stingerea incendiilor și se preocupă de achiziționarea acestuia;

-asigură pregătirea tehnică a personalului și elevilor prin exerciții de alarmare;

-în caz de calamități naturale sau catastrofe ia măsurile oraganizatorice necesare pentru prevenirea oricărui incendiu;

-ține legătura cu inspectorul teritorial de prevenire a incendiilor;

-sa prevină producerea de accidente datorita unor probleme generate de fluctuații de temperatura căderi de zapada, de țurțuri, copaci, bucăți de acoperiș etc.

b.Comisia de circulație rutiera si protecție civila:

Sef comisie:Movila Valentina

Membri :Albaceanu Marius

Turlea Gabriel

Gradinaru Mihaela

Fogoros Dorina

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA


Colaborează cu comisia de protecție civilă de la nivel local, filiala de cruce roșie precum și cu doctorul școlar.

Are ca principale sarcini:

-elaborează planul de protecție civilă al școlii ca parte integrantă a planului local;

-întocmește planul de acțiune al formațiunii de apărare civilă cu sarcini precise ale membrilor acesteia;

 • - urmărește desfășurarea acestor acțiuni;

 • - instruiește membrii formațiunii de apărare civilă după reglementările în vigoare;

-ține legătura cu cadrele MApN care coordonează activitatea zonală a formațiunilor de apărare civilă;

-împreună cu doctorul școlar și diriginții claselor organizează orele de educație sanitară la nivelul școlii;

-asigură propaganda vizuală la nivelul școlii (gazeta de perete , pliante , broșuri etc.) având ca teme educația sanitară și formațiunea de cruce roșie.

-asigura cunoașterea normelor de educație rutiera in rândul elevilor

-pregătește elevii in vederea participării la competiții specifice

-asigura cunoașterea normelor de protecție civila in rândul elevilor

Î.Comisia de recepție a bunurilor materiale:

Responsabil: Turi Monica

Membri -Muresan Luminița

Vujeu Rodica

 • 8.Comisia de achiziții.

Sef Comisie: Movila Valentina

Membrii-Albaceanu Marius

Gradinaru Mihaela Rusu Adrian

își desfășoară activitatea în temeiul prevederilor articolului 107 din Constituția României și ale articolelor 81, 101 și 110 din Ordonanța Guvernului nr. 118/1999 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare și are urmatorele prerogative:

-constituirea comisiei conform prevederilor legale , sub conducerea directorului școlii;

-studiul pieței și consultarea bazei proprii de date cu privire Ia furnizorii, executanții sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobîndirea produselor, lucrărilor, respectiv a serviciilor pe care școala intenționează să le achiziționeze;

-transmiterea invitațiilor de participare furnizorilor , executanților sau prestatorilor de la care există premisele obținerii celor mai bune oferte; invitațiile trebuie să fie însoțite de un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

-întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările, privind elementele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, solicitate de către furnizori, executanți sau prestatori care au primit invitație de paricipare;

- primirea plicurilor care conțin ofertele și documentele care le însoțesc.

-îndeplinirea atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art.53 și art. 57 alin. 1 din ordonanță și anume:

-deschiderea ofertelor;
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

-examinarea ofertelor prezentate de ofertanțl și stabilirea completărilor și clarificărilor necesare cu privire Ia ofertele respective;

- respingerea ofertelor necorespunzătoare;

-evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare în funcție de criterii prestabilite;

-întocmirea și înaintarea către conducerea școlii a raportului final cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

-încheierea contractului de achiziție publică;

 • 9. Comisia pentru întocmirea orarului si asigurarea serviciului pe școala:

Sef comisie: Rusu Adrian

Membri- Stirbu Anca

Codrea Delia

Gradinaru Mihaela

Se constituie și funcționează în baza normativelor privind evidențele școlare și regimul documentelor cu statut special din uni tații le de învățămînt și este sub directa monitorizare a dirctorului școlii.

Are ca sarcini principale:

-studiază la începutul fiecărui an școlar structura materiilor necesare pentru formele de învățământ constituite;

-colaborează cu șefii catedrelor constituite pentru a vedea acoperirea existentă cu cadre didactice de specialitate;

-contabilizează eventualele ore neacoperite și informează conducerea școlii pentru a găsii soluții;

-conturează orarul provizoriu zilnic pe clase și ani de studiu până la definitivarea acestuia;

-elaborează orarul definitiv ținând cont de echilibrul de încărcare informațională săptămânală a elevilor;

-ține cont pe cît posibil în elaborare de propunerile de structură ale cadrelor didactice; -completează și afișează orarul stabilit;

-studiază necesarul de profesori de servici pe diferite sectoare din cadrul școlii;

-stabilește graficele de servici ale acestora și sarcinile în funcție de regulamentele școlare;

 • 10. Comisia de analiza periodica a notarii, frecventei si de control a documentelor școlare si de arhivare a documentelor școlare:

Sef comisie: Movila Valentina

Membri- Turi Monica

Muresan Luminița

Are ca sarcini principale:

-urmărește încheierea și completarea corectă a situațiilor școlare în cataloage la sfîrșitul semestrelor și anului școlar;

-urmărește întocmirea necesarului de tipizate școlare și aprovizionarea cu acestea;

-asigură datele necesare secretariatului școlii pentru completarea corectă a registrelor de evidență școlară;

-urmărește modul de completare și eliberare a diplomelor de absolvire, modul în care acestea corespund situației școlare reale;

-asigură fluxul legal al deplasării documentelor școlare;

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZ1VA VICTORIA

 • - urmărește completarea la zi a tuturor documentelor școlare;

-se documentează și instruiește pe cei ce mînuiesc documente școlare privind normele legale de lucru:

 • - urmărește modul de arhivare a documentelor școlare, precum și modul de stocare a acestora; -sesizează conducerea de iregularitățiile constatate în urma controlului;

Atribuții:

-verifica întocmirea corecta a documentelor școlare

-remediază eventualele greșeli in întocmirea acestora

-semnalează conducerii scolii cazurile repetate de nerespectare a normelor de completare a documentelor școlare

-verifica periodic ritmicitatea notarii si frecventa elevilor

-arhivarea corecta a documentelor școlar

ll.Comisia de inventariere :

Sef comisie: Turi Monica

Membri- Fogoros Dorina

- Stirbu Anca

Conform HG 945-1990 și Legii 82-1991, conducătorul unității are obligația de a asigura efectuarea inventarierii patrimoniului în condiții și la intervale stabilite de Ministerul de Finanțe.

Conducătorul și contabilul șef răspund de efecturea cu regularitate a operațiunilor periodice de inventariere a valorilor materiale.

Pentru aceasta directorul școlii trebuie să ia următoarele măsuri:

-să numească prin dispoziție scrisă comisia de inventariere;

-să dispună prelucrarea cu tot personalul antrenat în acțiunea de inventariere a sarcinilor stabilite;

-să analizeze rezultatele inventarierii și să ia măsurile ce se impun în cazul existenței lipsurilor sau plusurilor în gestiune;

Contabilul șef are sarcina de a de a verifica soldurile care trebuie confruntate cu conturile corespondente din evidența contabilă, de a înregistra în termen de 5 zile plusurile și minusurile rămase definitive, de a întocmi documente de răspundere materială a celor vinovați.

Comisia de inventariere alcătuită, sub directa conducere a directorului, are ca sarcini principale:

 • - controlează dacă evidența bunurilor materiale este ținută la zi;

-ia de la fiecare gestionar o declarație tip, scrisă sub semnătură proprie, declarație semnată și de comisie;

 • - verifică existența tuturor elementelor patrimoniale ale unității la o anumită dată;

 • - sigilează încăperile cu material inventariat până Ia terminarea operațiunii

 • - completează în listele de inventar la rubrica stoc faptic cantitățiile inventariate și Ie înaintează contabilității pentru confruntare cu evidențele contabile după ce au fost semnate de gestionar și comisie;

-întocmește lista cu obiectele cu termen de folosința depășit, uzate sau deteriorate și care nu mai pot fi folosite pentru a fi propuse spre casare;

-întocmește procesul verbal și dosarul final cu formularele tipizate privind modul în care s-a desfășurat inventarierea;

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE 1NCLUZ1VA VICTORIA

-efectuează inventarierea bunurilor scolii la termenele stabilite

-semnalează eventualele neajunsuri.

 • 12.Comisia de casare.

Sef comisie: Magirescu Adriana

Membrii: Gradinaru Mihaela

Codrea Delia

Stoica Octavia

Se formează și își desfășoară activitatea în condiții de organizare similare comisiei de inventariere, sub conducerea directorului și are ca sarcini principale:

 • - studiază listele cu propunerile de casare și încadrare a obiectelor propuse în termenele legale;

 • - fixează graficul de desfășurare a acțiunii pe gestionari;

~~ preia obiectele propuse pentru casare de la gestionari și le distruge prin dezmembrare sau ardere, conform listelor de propuneri;

 • - completează listele cu părțile componente dezmembrate care pot fi folosite, pentru re inventări ere; -întocmește procesele verbale de casare conform formularelor tipizate specificînd cantitățile de

materiale refolosibile;

 • 13. Comisia de disciplina:

Sef comisie : Movila Valentina

Stirbu Anca

Muresan Luminița

Rusu Adrian-reprezentant sindicat

 • 14, Comisia pentru activitati extrascolare si extracurriculare:

Sef comisie: Magirescu Adriana

Membrii:   Balaș Gabriela(Scurtu)

Balaș Gabriela (Mihaileanu)

Turlea Gabriel

15-Comisia de colaborare cu familia, de prevenire a abandonului școlar, de orientare școlara , profesionala si propaganda școlara:

Sef comisie: Movila Valentina

Membrii: Diringinti,invatatori

Psihodiagnostician Torok Alina

Asistent social

Asistent medical Vujeu Rodica

-asigura documentația pe linie de O.S.P

-răspunde de întocmirea situațiilor pe linie de O.S.P

-elaborează strategia promovării unei imagini pozitive precum si mijloacele de realizare.

16,Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA Sef comisie: Codrea Delia

Coordonator operativ Albaceanu -Papiu Cristina Georgeta- director Membrii: Rusu Adrian -reprezentant sindicat

Movila Valentina

Ivan Anca reprezentant primăria Victoria

Andreias Iboly-reprezentant părinți

Atribuții:

-elaborează si coordonează aplicarea procedurilor de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de conducerea unitatii școlare, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de legislația in vigoare;

-elaborează anual un raport de evaluare interna privind calitatea educației in unitatea școlara pe baza caruia directorul elaborează raportul general privind starea si calitatea invatamantului din școala. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare si este pus la dispazitia evaluatorului extern.

-elaborează propuneri de imbunatatire a ca li tatii educației.

-cooperează cu agenția romana specializata pentru asigurarea calitatii ,cu alte agenții si organisme abilitate sau instituții similare din tara ori străinătate ,potivit legii.

-orice control sau evaluare externa a calitatii ,din partea Agenției Romane de Asigurarea a Calitatii in Invatamantul Preuni verși tar sau a Ministerului Educației Cercetării si Tineretului se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea noastra

17.Consilier educativ-Rusu Adrian
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

FIȘA POSTULUI

Coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

din unitățile școlare din învățământul p re universitar

I. Curriculum

Elemente de competență

1. Elaborează și propune Consiliului de administrație al școlii Programul activităților educative (dirigenție, consiliere și orientare, activități extracurriculare).

Indicatori de performanță

 • •   Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului național de învățământ și a celui teritorial cu cele specifice unității de învățământ.

 • •   Stabilirea standardelor și criteriilor de performanță în scopul fezabilității obiectivelor.

2. Elaborează propuneri pentru întocmirea planului managerial privind activitățile educative


» Realizarea analizei diagnostic prin recunoașterea punctelor foarte slabe, a oportunităților și a riscurilor din activitățile anterioare.

® Stabilirea priorităților și grupurilor țintă.

® Menținerea în plan a modalităților de corecție/actualizare a obiectivelor, a modalităților de comunicare, monitorizare și evaluare.

3. Propuneri pentru planificarea activităților tematice ale consiliului de administrație

4. Propune și susține în Consiliul de administrație discipline opționale cu specific educativ.


• Obținerea operativă de informații în vederea fundamentării activității Consiliului de administrație.


• Monitorizarea și evaluarea ofertei educaționale în conformitate cu indicatorii de performanță stabiliți prin


ÎL Managementul educației formale și nonformale

Elemente de competență

 • 1. Coordonează activitatea comisiei metodice a

profesorilor diriginți

 • 2. Inițiază, organizează și desfășoară activitățile extracurriculare.

 • 3. întocmește baza de date privind starea disciplinară a școlii, absenteismul, abandonul școlar, delincvența juvenilă, dependența și programele de prevenție/intervenție.

 • 4. Îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere și orientare și activități extracurriculare.


MINISTERUL El .vriei SI

CERCETÂPdl ȘTIlNpblCE1

VICTORIA

proiectul de curriculum.

Indicatori de performanță

 • •  Obiectivitatea, corectitudinea și consecvența în aprecierea activității diriginților.

Calitatea documentelor comisiei metodice a diriginților

 • •  Stabilirea acțiunilor în concordanță cu nevoile educative ale colectivului de elevi.

 • •  Antrenarea grupurilor țintă în desfășurarea activităților.

 • •  Asigurarea bazei logistice pentru activitățile extracurr icul are și concursuri școlare.

 • •   Sprijinirea vieții asociative a elevilor (consiliul elevilor, cercuri, redacții reviste, radio) etc.

® Evaluează impactul activităților educative asupra stării disciplinare a elevilor.

• întocmirea programelor de prevenție și intervenție în conformitate cu starea disciplinară și cu influențele exterioare exercitate asupra elevilor.

 • •  Supervizarea activităților de formare continuă organizate la nivelul comisiei.

 • •  Participarea ia programe de formare și autoformare continuă în management educațional și informarea la zi în domeniu.
III. Managementul resurselor umane

Elemente de competență

 • 1. Propune Consiliului de administrație repartizarea

profesorilor diriginți pe clase

I j

 • 2. Propune Consiliului de administrație atribuții privind activitatea dirigintelui pentru completarea fișei postului |

 • 3. Sprijină și asistă profesorii debutanți în formarea lor |

ca diriginți                                                      j 3. Implicarea în negocierea / rezolvarea conflictelor

 • 4. Coordonează activitatea comisiei de alocare a burselor și ajutoarelor ocazionale

Indicatori de performanță

 • •  Capacitatea de analiză a resurselor umane implicate în procesul educațional.

 • •   Stabilirea / operațional izarea criteriilor de selecție, utilizare, motivare a resurselor umane.

 • •  Corelarea propunerilor și legislația șsolară în domeniul educativ (ROF-2005, Repere educative)

®  Numărul de diriginți consiliați

 • •  Numărul de activități metodice desfațurate pentru

profesorii diriginți debutanți

.........................

®  Rezolvarea rapidă, eficientă și transparentă a conflictelor

cu/sau între copii și tineri, cadre didactice și nedidactice,

părinți etc.

 • •  Număr de situații conflictuale soluționate

®   Stabilirea și aplicarea criteriilor specifice de acordare și a

ajutoarelor ocazionale.

 • •  Monitorizarea situației școlare și frecvenței elevilor

bursieri.

 • 5. Identifică nevoile de formare ale profesorilor diriginți

IV. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE

Elemente de competență

 • 1. Oferă informații în legătură cu oferta educațională a școlii instituțiilor/ organizațiilor interesate

 • 2. Elaborează și implementează programe/proiecte de educație civică, promovarea sănătății, culturale, ecologice, sportive și turistice

 • 3. Organizează legăturile și schimburile școlare naționale și internaționale de elevi desfășurate în cadrul programelor de parteneriat educațional

MINISTERUL ED aȚIEI SI SSERCET.ĂPJ1 ȘTIsa; TIPICE h

ACTORIA

• Identificarea și monitorizarea cazurilor sociale.

 • *  Instrumente pentru identificarea nevoilor de formare

 • •  Baza de date privind oferta de formare la nivel local, național șî internațional

® Număr de cadre didactice înscrise la cursuri de formare

Indicatori de performanță

« Stabilirea legăturilor cu autoritățile locale, mass media, unități de învățământ, agenți economici.

® Număr de parteneriate cu instituții naționale și regionale de cultură, biserica, Inspectoratele pentru sănătatea publică, organele de poliție, pompieri, Agențiile pentru protecția mediului, Direcțiile județene pentru tineret și sport, O.N.G.-uri, cluburile copiilor și sportive.

• Echipe mixte elevi/profesori care participă la diferite proiecte locale, naționale și internaționale.

» Numărul proiectelor/programelor de parteneriat, și eficiența educativă a acestora.

 • 18. Comisia pentru programe interne si internaționale :

Sef comisie Știrbii Anca

Membrii: Muresan Luminița- responsabil SNAC

Codrea Delia

Budac Daniela

 • - Elaborează si propune Consiliului de Administrație programul de activitatii extrascolare

 • - face propuneri pentru planificarea activitatilor tematice ale consiliului de administrație

 • - propune discipline operaționale cu specific educativ

întocmește baza de date privind starea disciplinara a scolii, absenteismul, abandonul școlar,

 • -   coordonează activitatea comisiei ariei curiculare monitorizează activitatea dirigintilor

coordonează activitatile culturale, ecologice, sportive si turistice

 • -   organizează si facilitează legaturile si schimburile școlare naționale si internaționale cu elevii, desfășurate in cadrul programului de parteneriat educațional si proiecte

 • 19. Comisia de formare continua:

Sef comisie Balaș Gabriela(Mihaileanu)

Membrii : Gradinaru Mihaela

Turlea Gabriel

Ciobotaru Adrian

Activitatea de perfecționare si auto perfecționare a membrilor colectivului didactic in anul școlar 2014-205 se realizează prin:

comisii metodice (conform planului de munca)

comisii metodice reunite; înscrierea la examene pentru obținerea gradelor didactice; cursuri psihopedagogice speciale organizate de Universități; organizarea de parteneriate cu scoli generale;

schimburi de experiența organizate cu scoli speciale similare din Fagaras, Bradet si Brașov;

cursuri de perfecționare organizate de asociația Pro Educatione;

cursuri organizate de către C.C.D

Atribuții:

-realizează legătură școala -CCD-ISJ cu privire la cursuri de formare si perfecționare

-realizează evidenta activitatii de perfecționare si cercetare

-asigura formarea continua a cadrelor didactice in colaborare cu CCD ,ISJ,

 • 20. Comisia de igiena

Responsabil Muresan Luminița

Membrii: Balaș Gabriel

Gradinaru Mihaela

Vujeu Rodi ca

Zamfir Elena

 • 21. S.N.A.C.

Responsabil Muresan Luminița

Balaș Gabriela (Mihaileanu)

Ciobotaru Adrian

Gradinaru Mihaela

Fogoros Dorina

Dispoziții privind desfasurarea activitatii extracurriculare:

planificarea activitatilor extracurr icul are pe particularitățile colectivului de elevi, dar si pe interesele lor in vederea realizării activitatilor educaționale complexe si integrate a copilului cu C.E.S.;

completarea documentelor in vederea realizării excursiei in timp util pentru obținerea aprobării Inspectoratului Școlar Județean sau a direcțiunii (după caz); efectuarea instructajului pentru insusirea normelor de protecție si securitate a copiilor;

anunțarea administratorului pentru comanda hranei necesare;

interzicerea plecării din școala a copiilor in timpul programului instructiv-educativ al scolii fara acordul direcțiunii.

CAPITOLUL VI

PERSONAL DIDACTIC

CADRELE DIDACTICE DE PREDARE

Conform prevederilor Statutului cadrelor didactice, acestea au ca scop principal instruirea și educarea elevilor prin lecții și lucrări practice, în laboratoarele, atelierele și cabinetele școlare, potrivit sarcinilor cuprinse în norma didactică de predare, precum și prin organizarea și desfășurarea unor activități în afara clasei sau extrașcolare. Deasemenea necesită perfecționarea pregătirii în domeniul specialității și a pedagogiei, participând activ la diferite forme de perfecționare organizate în acest scop. Activitatea profesorului se împarte în activitate didactică și activitate metodică: ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Cuprinde ca forme activitatea cu elevii în clase și în afara clasei.

Activitatea cu elevii în clasă constă în principal din:

 • - lecții de clasă, laborator, cabinet școlar, atelier școală , etc.

 • - evaluarea și notarea elevilor;

 • - pregătirea materialului didactic și organizarea lucrărilor de laborator, a lucrărilor practice;,

 • - corectarea lucrărilor scrise:

-lucrări scrise semestriale;

 • - lucrări scrise de verificare a cunoștințelor;

Activitatea cu elevii în afara clasei constă în principal din:

-confecționarea de material didactic;

-întocmirea planurilor de lecții zilnice, sau pentru lecțiile de recapitulare;

-pregătirea individuală pentru lecțiile ce urmează a fi predate eleviilor;

-studierea manualelor, programelor și a literaturii de specialitate;

- participarea și pregătirea de rapoarte pentru Consiliul pedagogic;

-participarea la ședințele catedrelor pe spcialitați, interasistențe, lecții deschise, referate și comunicări de specialitate;

-participarea la comisia metodica a dirigințiilor;

-participarea Ia cercurile pedagogice; • - participarea la elaborarea de programe, teme pentru manualele școlare, îndrumări metodice etc.

Prin toată activitatea lor cadrele didactice trebuie să fie exemplu de conduită morală în școală, în societate, în familie și de a avea în toate privințele o ținută demnă , civilizată. ACTIVITATEA METODICĂ

Activitatea metodică propriuzisă constă din:

-pregătirea lecțiilor;

 • - planificarea calendaristică a materiei;

-întocmirea planurilor de lecții zilnice, sau pentru lecțiile de recapitulare;

-pregătirea individuală pentru lecțiile ce urmează a fi predate eleviilor;

 • - studierea manualelor, programelor și a literaturii de specialitate;

 • - participarea și pregătirea de rapoarte pentru Consiliul pedagogic;

-participarea la ședințele catedrelor pe spcialitați, interasistențe, lecții deschise, referate și comunicări de specialitate;

 • - participarea Ia comisia metodica a dirigințiilor;

-participarea la cercurile pedagogice;

-participarea Ia elaborarea de programe, teme pentru manualele școlare, îndrumări metodice etc. Prin toată activitatea lor cadrele didactice trebuie să fie exemplu de conduită morală în școală, în societate, în familie și de a avea în toate privințele o ținută demnă , civilizată.

EVIDENTA MUNCII CADRELOR DE PREDARE

Are ca puncte principale:

-prezența la școală se face cu minim 5’ înainte de începerea cursurilor;

-înainte de a intra la oră profesorul semnează în condica de prezență consemnând și tema lecției. Orele neefectuate se vor tăia de către direcțiunea școlii și vor fi reținute din salar;

-recuperarea de ore neefectuate se face numai cu aprobarea directorului școlii și se semnează în condică în ziua recuperării,indicând acest lucru la rubrica “OBSERVAȚII”;

-evidența realizării sarcinilor trasate de direcțiunea școlii în cadrul obligației de muncă metodică se face prin condica de activități metodice. Aici se va semna pentru realizarea sarcinilor trasate de către direcțiune sau responsabilul comisiei metodice;

-după efectuarea serviciului pe școală, profesorul întocmește un proces verbal unde consemnează principalele evenimente petrecute în perioada serviciului;

-verificarea și îndrumarea activității profesorilor la catedră se face prin asistențe din partea direcțiunii și a organelor de control venite în școală în acest scop;

-abateri sau schimbări față de programările aprobate de Consiliul profesoral sau direcțiunea școlii se pot face numai cu aprobarea direcțiunii;

-activitățile extrașcolare cu elevii de consemnează în condica specială, Ia terminarea activității;

-este interzisă învoirea elevilor de la ore de către profesori. Abaterea se sancționează cu avertizare scrisă, conform Contractului Muncii;

- fișa postului se înmânează profesorului la începutul anului școlar.

PROFESORUL DIRIGINTE

Dirigintele de clasă îndrumă și coordonează întreaga activitate instructiv-educativă a clasei de care răspunde.

Scopurile urmărite de profesorul diriginte sunt:

-cristalizarea la elevi a unor reprezentări, noțiuni și convingeri morale; -cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter;-realizarea disciplinei conștiente Ia elevi;

-dezvoltarea fizică armonioasă și întărirea sănătății elevilor;

-educarea estetică a elevilor din colectivul clasei de care răspunde;

Aceste scopuri se pot realiza eficient prin folosirea celor mai judicioase mijloace metodice și alegerea celor mai bune tematici în desfășurarea orelor de dirigenție, printr-o colaborare strînsă și sistematică cu ceilalți factori educativi din școală și din afara ei.

Obiective de atins de către profesorul diriginte pentru realizarea acestor scopuri:

-ține legătură cu toți profesorii care predau la clasa respectivă în vederea coordonării eforturilor pentru obținerea unor rezultate cît mai bune în instruirea și educarea elevilor;

-aduce la cunoștiință elevilor drepturile și îndatoririle lor școlare, prevederile Regulamentului de ordine interioară și de funcționare a școlii și urmărește respectarea acestora;

- studiază periodic situația la învățătură a elevilor și ia măsuri pentru îndreptarea acesteia;

-urmărește frecvența el urmărește frecvența elevilor, cercetează cauzele absențelor și ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea situației.

-urmărește starea sănătății elevilor și realizarea educației sanitare în colaborare cu. asistenta și medicul școlii;

-urmărește să cultive la elevi dragostea pentru meseria aleasă;

-ține legătura cu părinții elevilor, îi informează despre rezultatele obținute, eventualele sancțiuni aplicate, dă îndrumări pentru educarea elevilor în familie:

-organizează activități extra școlare cu colectivul clasei;

-informează Consiliul profesoral și conducerea școlii despre activitatea pe care o desfășoară clasa pe care o conduce;

-predă la sfîrșitul anului școlar catalogul clasei cu toate rubricile completate, purtând pe ultima pagină viza directorului școlii ,”BUN PENTRU ARHIVĂ”;

PROFESORUL DE SERVICIU

Se numește de conducerea școlii dintre cadrele didactice cu funcție de bază în școală. Serviciul se asigură pe perioada cursurilor, adică zilnic între orele 745-15,45.

Profesorul de servici are următoarele sarcini:

-asigură respectarea programului zilnic;

-înregistrează și comunică responsabililor de sectoare stricăciunile ce au avut Ioc în timpul serviciului , precum și lipsurile constatate;

 • - primește persoanele străine venite în școală care i se anunță de către portar;

-consemnează în procesul verbal încheiat Ia sfârșitul serviciului constatările făcute; -raportează directorului de serviciu cazurile mai grave de indisciplină constatate;

 • - sprijină acțiunile organizate de școală - reuniuni, seri distractive etc.;

 • - răspunde de respectarea normelor de P.M. în timpul serviciului;

PARAMETRII DE EVALUARE A MUNCII CADRULUI DIDACTIC

 • A. PROIECTAREA ACTIVITATII

 • 1.  Capacitatea de a proiecta activitatea in concordanta cu varsta elevilor, cu specificul clasei si cerințele existente (după programa școlara aprobata de M.E.C.)

 • 2.  Capacitatea de a corela probele diagnostice (evaluări inițiale, continue si finale) cu obiectivele educational-recuperatorii, in viziune globala.

 • 3.  Existenta preocupărilor pentru selecționarea de conținuturi relevante si de strategii pedagogice participative si succesuale.

 • 4.  Capacitatea proiectării activitatilor educative

 • B. DESFASURAREA ACTIVITATII

 • 1.  Parcurgerea sistematica a proiectelor de activitate instructiv-educativa si recuperatorie (frontala, diferentiaie, individuale).

 • 2.  Utilizarea de către toii copiii a timpului de lucru pentru rezolvarea sarcinilor Încredințate (tratarea diferențiata a elevilor).

 • 3.  Utilizarea unor strategii didactice adecvate în raport cu:

 • -   conținutul activitatii;

 • -   specificul vârstei elevilor si particularitățile clasei;

condițiile concrete de lucru.

 • 4.  Eficienta utilizării mijloacelor didactice in activitate.

 • 5.  Ritmicitatea evaluării cunoștințelor elevilor.

 • 6.  Completarea documentelor școlare in termen si potrivit prevederilor legale.

 • 7.  Completarea fiselor de observare psiho-pedagogica a elevilor cu C.E.S.

 • 8.  Calitatea relației de comunicare dintre cadrul didactic si elevi.

 • 9.  Colaborarea cu celelalte cadre didactice implicate in activitatea cu clasa. Colaborarea cu familiile elevilor (vizite, ședințe, rezolvarea unor situații deosebite ivite etc.)

 • C. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE A CADRULUI DIDACTIC

 • 1.  îndeplinirea unor responsabilități: sef catedra, comisie metodica, microcerc sau cerc pedagogic;

 • 2.  Realizarea de:

Lecții demonstrative

Prezentări teoretice de materiale

Confecționarea de material didactic

 • 3.  Participarea cu rezultate foarte bune la perfecționare prin:

Casa Corpului Didactic

Schimburi de experiența cu scoli similare

 • D. ALTE CATEGORII DE ACTIVITATI CU REZULTATE DEOSEBITE CARE NU INTRA

IN STRUCTURA DE SARCINI CURENTE (PUNCTAJ SUPLIMENTAR)

 • 1.  Publicarea de materiale de specialitate (programe școlare, caiete speciale etc.)

 • 2.  Aplicarea de proiecte sau programe care sa implice mai multe clase

 • 3.  Participarea activa la simpozioane, sesiuni de comunicări.

ACORDAREA RECOMPENSELOR

 • I.Pentru cadrele didactice si nedidactice

 • •  evidentirea in fata colectivului de munca;

 • •  acordarea calificativului F.B.pentru activitatea depusa intr-un an școlar;

 • •  acordarea gradației de merit pe perioada de 5 ani.

CAPITOLUL VII

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

încadrarea cu personal didactic auxiliar se face conform normativelor în vigoare ținându-se cont de necesarul și specificul fiecărei școli. Sarcinile acestuia se stabilesc potrivit regulamentului de organizare și funcționare a compartimentelor în care lucrează.

1.1OSIPESCU IOANA-Asistent social CIC

 • 2. RAPANU S1M0NA -secretar 1/2 norma

 • 3. CI0BANU CAMELIA-contabil sef

 • 4. VUJEU RODICA-asistent medical

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • 5.ZANFIR ELENA-infirmiera

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

 • 1) Atributii!e asistentului social -Iosipescu Ioana

- se preocupa de existenta in școala a tuturor dosarelor cu hotarari de internare pentru elevii cu cerințe educative speciale;

 • - se implica in activitatea de consiliere a copiilor cu tulburări de comportament;

 • - convoca, după caz, Ia școala părinții sau susținătorii legali ai copiilor cu probleme sau face deplasări la domiciliul elevilor pentru a găsi împreuna cu părinții soluții de rezolvare a problemelor ivite.

 • - Tine permanent legătură cu dirigintii claselor pentru urmărirea rezolvării problemelor copiilor cu abateri menționate mai sus.

 • - Ihtocmeste anchete sociale pentru întocmirea dosarelor de redistribuire la alte unitati specializate a copiilor

 • - Pregătește, la finele anului școlar, dosarele elevilor absolvenți in vederea trecerii lor la alte scoli, insoteste elevii la Policlinica de copii in vederea O.S.P.

 • - Pastreaza permanent legătură cu școlile profesionale unde sunt cuprinși elevii absolvenți ai scolii noastre in vederea trimiterii tuturor situațiilor școlare, fisei medicale si a altor acte solicitate de acestea.

 • - Conlucrează cu Direcția pentru Protecția Copilului Brașov,CJRAE Brașov, cu cadre didactice din școala si din alte unitati școlare.

 • - La solicitarea dirigintilor, a conducerii scolii, participa ca însoțitor a unor grupuri de elevi, la acțiuni desfășurate in afara scolii.

Se subordonează directorului scolii.

 • 2) Atributii secretara-Rapanu Simona

-tine evidenta dosarelor de personal pentru cadrele didactice si personalul-tehnico-administrativ, verificarea autenticitatii actelor;

 • - întocmește statul de personal si statul de funcții al scolii;

 • - completează REVISAL si EDUSAL cu modificările intervenite pe durata contractului de munca al angajați lor;

 • - aplica si respecta dispozițiile legale privind salarizarea si drepturile personalului didactic si nedidactic;

 • - întocmește situațiile statistice cu personalul, planul de școlarizare, situația elevilor la începutul si sfârșitul de an școlar;

 • - completează fisele matricole, cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor școlare;

“ vizeaza RRL, conformO.G.l 19/1999si O.M.F.123/2001, proiectele de operațiuni privind încadrarea , modificările si salarizarea; state de plata, concedii si alte drepturi ale personalului;

 • - gestionează casieria scolii efectuând toate lucrările legate de aceasta gestiune:manipulari de numerar, primiri si virări de sume la trezoreria Fagaras, întocmirea acte casa-registru casa, chitanțiere, foi de vărs amant, achitarea chenzinelor si a tuturor sumelor care trebuie plătite personalului scolii;

 • - întocmește forme de expediere a corespondentei;

 • - completează lunar fisele de înregistrare a veniturilor realizate de personalul scolii;

 • - tine evidenta reținerilor din salarii(chirii, rate lunare, garanții materiale,etc)

~ completează baza de calcul, concedii medicale, lunar;

 • - depune in termen util situația reținerilor către stat (sanatate, pensii, șomaj, impozit)

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZ1VA VICTORIA

 • - întocmește evidenta efectuării concediilor de odihna de către tot personalul scolii si a încadrării acestora in limita de zile legal acordate;

 • - înregistrează corespondenta pentru intrarea -ieșirea ei din școala.

Se subordonează directorului scolii.

Programul de lucru al secretarei este de la ora 12-16 in zilele de luni, miercuri, vineri si de la 8- la 12 in zilele de marți si joi.

3-Contabil sef Ciobanii Camelia-atributii

Serviciul contabilitate este condus de contabilul șef sub directa supraveghere a directorului și are următoarele sarcini:

-întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare, planurile de casă precum și orice alte lucrări de planificare financiară în termenele și condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

-urmărește executarea lor în scopul unei judicioase și integrale utilizări a creditelor bugetare alocate, informând periodic conducerea școlii;

 • - întocmește actele justificative și documentele contabile cu respectarea formelor și regurilor de alcătuire și completare stabilite;

 • - organizează conform dispozițiilor legale circuitul actelor justificative și al documentelor contabile și înregistrarea lor în mod sistematic în evidența contabila;

 • - organizează și exercită controlul preventiv în conformitate cu legea;

 • - efectuează operațiunile contabile de evidența sintetică și analitică;

 • - stabilește obligațiile către bugetul statului și varsă sumele corespunzătoare;

 • - primește și execută formele de poprire și le comunică la secretariatul școlii în vederea efectuării reținerilor;

-întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturile bancare pentru urmărirea debitorilor și achitarea creditorilor;

 • - organizează evidența contractelor încheiate de școală, urmărește executarea lor și reprezintă școala in justiție dacă conducerea școlii i-o cere;

 • - organizează inventarierea valorilor materiale și bănești;

-întocmește și pune în aplicare statul de funcțiuni al întregii unități;

 • - urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind salarizarea și participă la stabilirea lor;

 • - verifică statele de plată a retribuției și listele de burse precum și alte drepturi bănești;

 • - se îngrijește de obținerea fondurilor necesare efectuării reparațiilor și dotărilor necesare;

“ întocmește planurile de investiții și obține aprobările necesare pentru derularea lor;

 • - asigură prin semnătura sa, alături de director, angajarea școlii în toate operațiunile patrimoniale; -întocmește balanțele de verificare, bilanțurile trimestriale și anuale și Ie depune în termen la

forul superior;

 • - întocmește toate situațiile necesare pe linie financiară;

 • - rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative financiar-contabile;

 • - face achiziții pe SEAP

Programul de lucru al contabilului începe la ora 8,00 si se termina la ora 16,00 de luni pana vineri

 • 4,Asistenta medica Ia-Vujeu Rodica -atribuții

- examen de bilanț

triaj epidemiologie


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE 1NCLUZIVA VICTORIA supraveghere epidemiologica verificare si urmărire imunizări

- igiena individuala educație sanitara verificarea personalului

Activitățile specifice cabinetului medical din școala in perioada vacantelor sunt cuprinse in anexa fisei postului.

-urmărește afișarea zilnică a meniurilor si verifică prin sondaj dacă porțiile servite corespund cantităților stabilite pentru meniul din ziua respectivă Cabinetul medical se subordonează directorului scolii.

Programul de lucru al asistentei medicale incepe Ia ora 7,30 si se termina la ora 15,30 de luni pana vineri 5.Infirmiera-Zanfir Elena-atributii

supraveghează elevii pe parcursul Întregului proces instructiv-educativ; participa efectiv la activitatile clasei alături de cadrul didactic urmărind copiii cu tulburări de comportament;

asigura servirea hranei la micul dejun si masa de prânz in condiții igienice; controlează zilnic starea de igiena a copiilor si a spatiilor școlare;

sprijină ingrijitoarele in menținerea curățeniei la clase; îndeplinește orice sarcina trasata de director, responsabil de compartiment si respecta obligațiile salariatilor cuprinse in R.O.I.

Se subordonează directorului scolii si responsabilului de compartiment.

Programul de lucru al infirmierei incepe la ora 8,00 si se termina la ora 16,00 de luni pana vineri

CAPITOLUL VIH

PERSONAL NEDIDACTIC

 • l.Vasile Lucica-muncitor bucătărie

2.Ingrijitoare-Popescu Liea, Popa Maricica

3 Sofer-Barbu Nicolae

 • 4.Portar-Todireanu Dana

 • 7. Muncitor întreținere- Buzete Dorian

 • 8. Magaziner-Stoica Octavia

ATRIBUȚII PERSONAL NEDIDACTIC

Magaziner

 • -  răspunde de justa planificare, repartizare și întrebuințare a materialelor;

 • -  răspunde de păstrarea bunurilor mobile și imobile și de inventarul școlii pe care-I repartizează pe gestionari și a căror evidență o ține;

 • -  face parte din comisia de casare a bunurilor școlii;
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • -  asigură funcționarea în bune condițiuni a parcului auto, planifică transporturile și ține evidența carburanților;

 • -  se ocupă de pregătirea școlii pentru începutul anului școlar din punct de vedere administrav

 • -  ține evidența operativă a sumelor datorate ca magazioner primește și eliberează materialele din magazie, ține evidența lor conform normelor legale;

 • -  se îngrijește de completarea stocurilor;

 • -  face parte din comisia de recepție;

-se ingrijeste de înzestrarea si aprovizionarea claselor, laboratoarelor, atelierului cu mobilier, rechizite, aparatura si materiale necesare bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ;

-răspunde de gestionarea întregii baze materiale a scolii;

-primește marfa si o depozitează in magazie in condiții cat mai bune pentru a nu se deteriora;

-eliberează rechizite si materiale pe baza rapoartelor scrise de către salariatiî instituției în funcție de normativele existente;

-tine evidenta tuturor materialelor primite;

Se subordonează directorului.

 • 2.Vasile Lucica -muncitor bucătărie

Se subordonează directorului școlii având următoarele sarcini:

-sa pregătească gustarea de dimineața si pachetul pentru masa de seara a elevilor ca aceasta sa îndeplinească cerințele de calorii si gramaj conf. Legii;

-sa introducă in gustările elevilor toate alimentele primite de la magazie;

-sa ajute la pregătirea ingredientelor pentru pregătirea meniului;

-sa sesizeze asistentul medical si directorul in cazul în care alimentele nu corespund din punct de vedere calitativ si in privința gramajului;

-sa lucreze igienic cu alimentele;

-sa distribuie corect porțiile elevilor;

-sa execute curățenie in sala de mese ,in bucătărie ca sa nu existe surse de inbolnavire a elevilor;

-sa aranjeze mesele in vederea servirii prânzului si sa realizeze debarasarea lor;

-sa anunțe conducerea scolii in cazul unor nereguli care apar in activitatea cantinei.

3.1ngrijitori

Se subordonează directorului școlii având următoarele sarcini:

-se prezintă la program conform orarului stabilit în plenitudinea forțelor și semnează condica de prezență;

- asigură curețenia localului școlii, căminului, a sălii de sport, atelierului etc.;

-folosește la maximum timpul efectiv de muncă pentru a întreține sectoarele repartizate conform sarcinilor specifice pe fiecare loc de muncă;

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are;

-îndeplinește funcția de curier și oricare alte însărcinări primite de la conducerea școlii: -supraveghează persoanele care intră și ies din școală și răspund de securitatea bunurilor și a localurilor școlii;

-verifică apa, lumina, gazul și ferestrele Ia terminarea programului;

-predă incintele paznicului de serviciu la plecare.

4, Muncitor întreținere

Se subordonează directorului și are ca sarcini principale armatoarele:

 • - se prezintă la program conform orarului stabilit, apți de muncă și semnează condica de prezență;

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE 1NCLUZIVA VICTORIA

-execută Ia termenul fixat toate reparațiile și lucrările indicate de administratorul școlii asigurând calitatea acestor operații;

 • - întocmește din timp necesarul de scule și materiale de care are nevoie pentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere pe care le va prezenta administratorului școlii;

 • - să manifeste inițiativă personală în remedierea stricăciunilor ivite;

 • - au obligația ca zilnic să treacă prin sector pentru depistarea eventualelor stricăciuni și a trece neîntîrziat la înlăturarea lor;

 • - răspunde și întreține inventarul din dotare;

 • - dau concursul la identificarea autorilor stricăciunilor produse în localurile școlii și Ia stabilirea valorii acestora;

 • - răspunde la orice altă chemare și execută oricare altă sarcină trasată în timpul serviciului de către administratorul școlii.

 • 5. Șofer

-are in răspundere mașina scolii;

-se subordonează directorului;

-are obligația sa se prezinte la serviciu in plenitudinea forțelor fara a fi sub influenta băuturilor alcoolice;

-executa cursele comandate de administrator si conducerea scolii;

-completează foaia de parcurs;

-verifica înainte de plecare starea tehnica a mașinii si semnează de primire pe foaia de parcurs;

-asigura reparațiile necesare Ia defecțiunile curente ale mașinii;

-asigura pastrarea inventarului mașinii;

-executa sarcinile de merceolog atunci când nu are însoțitor in cursele de aprovizionare;

-face necesarul de piese pentru reparațiile curente si capitale;

-pastreza curățenia mașinii;

-se perfecționează continuu cu noile prevederi ale codului circulației rutiere.

 • 6. Portar

Respectă sarcinile și consemnul paznicilor conform Legii 333 precum și N.T.S și P.S.I la locul de muncă Cunoaște și îndeplinește întocmai sarcinile și prevederile “Planului de pază” aprobat de poliție. Se subordonează directorului școlii și au ca sarcini specifice armatoarele:

 • - se prezintă la locul de muncă conform graficului, în deplinătatea forțelor, tară a fi consumat băuturi alcoolice;

 • - verifică în timpul serviciului sistemele de închidere de la uși și ferestre, apă, gaz și lumină electrică;

-asigură paza bunurilor date spre îngrijire acordând maximum de atenție la caserie, magazii, chioșc, laboratoarele de informatică, întocmind procese verbale la predarea serviciului;

 • - din oră în oră va controla sistemele de închidere ale școlii și celorlalte clădiri;

-va prelua de Ia femeia de servici la plecarea acesteia inventarul școlii verificând să nu rămână persoane străine la închidere;

 • - va raporta în scris sau verbal conducerii școlii despre neregulile constatate în timpul serviciului și măsurile luate până la rezolvarea situației;

 • - răspunde de toate sectoarele, asigurând paza si securitatea lor si a unitatii de invatamant;

 • - supraveghează starea si mișcarea bunurilor aflate in raza de acțiune;

 • - controlează formele legale de intrare-iesire a bunurilor din incinta unitatii de invatamant;

 • - Ia intrarea in schimb controlează clădirile, magaziile si celelalte spatii din dotarea scolii;

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZ1VA VICTORIA

 • - răspunde de integritatea dotărilor si perfecta funcționare a pichetelor de incendii potrivit normelor de prevenire si stingerea a incendilor;

 • - în afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oricăror persoane străine in școala , cu excepția persoanelor autorizate si a părinților elevilor.consemnează in registrul intrările si ieșirile persoanelor străine de unitate ;

 • - interzice accesul in instituție a persoanelor aflate sub influenta băuturilor alcoolice sau a celor turbulente ,precum si a celor care au intenția vădită de a deranja ordinea si liniștea publica;

 • - interzice intrarea persoanelor insotite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanțe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-Iacrimogene, sau ușor inflamabile, cu publicații avand caracter obscen sau instigator, precum si cu stupefiante sau băuturi alcoofice.Se interzice comercializarea acestor produse in incinta si in imediata apropiere a CSEI.

 • - are obligația sa supravegheze comportarea vizitatorilor si sa verifice sălile in care aceștia sunt invitați, pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin conținutul lor pot produce-evenimente deosebite;

 • - răspunde pentru neregulile constatate pe timpul sericiului;

 • - preda sectorul administratorului unitatii de invatamant, in cazul plecări in concediu de odihna sau ai părăsirii locului de munca din diferite motive.

ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU IN ȘCOALA

® Activitatea instructiv-educativa din școala si din afara scolii se organizează si se desfasoara pe baza planului managerial si a planurilor de munca semestriale;

® Activitatea școlara incepe in fiecare zi la orele 8.00 si se termina conform orarului;

« Durata lecțiilor, activitatilor este de 45 de mim, iar pauzele de 15 mim;

• Norma cadrelor didactice este de 40 de ore pe saptamana, activitatile care includ catedra de predare, activitati metodice, activitati cu părinții elevilor, serviciu pe școala, etc;

® Ofițerii de serviciu pe școala isi desfasoara activitatea intre orele 7.45-12,00 si respectiv 12.00-16 si au următoarele atribuții:

-ofițerul de serviciu prestează serviciul pe școala conform graficului anexat:

-orele 7.45-11.45 cadrele didactice din programul de dimineața;

-orele 11.45-16 cadrele didactice din programul de dupa-amiaza;

-in lipsa directorului răspunde de bunul mers al tuturor activitatilor din școala;

-se implica in rezolvarea problemelor curente, respectând fisa postului si atribuțiile primite de la conducătorul unitatii;

-se implica in rezolvarea problemelor disciplinare din ziua respectiva;

-in limita timpului liber face interasistente la clasa unde funcționează;

-orice schimbare in programare se anunța cu doua zile Înainte Ia direcțiune;

-observațiile, constatările din timpul zilei sa noteaza in Jurnalul ofițerului de serviciu.

CAPITOLUL IX

ELEVII

Are calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, rasă, națianalitate, apartenență politică sau religioasă, care este înscrisă și participă la activitățile școlare și extrașcolare ale unei instituții de învățământ.

DOBÎNDIREA CALITĂȚII DE ELEV

în învățământul liceal, profesional și postliceal înscrierea elevilor în primul an se face la cerere pe baza rezultatelor obținute la examenul de capacitate și, după caz, la proba de aptitudini în limita

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZ1VA VICTORIA numărului de locuri aprobat. în cazul în care elevul admis nu se prezintă la cursuri până la 1 octombrie tară să justifice absențele va pierde calitatea de elev.

Elevii promovați vor fi înscriși automat în anul școlar următor cu excepția celor care fac cerere de retragere.

Elevii retrași, exmatriculați cu drept de reinscriere, cu abandon școlar, se pot reinmatricula, la cerere, în învățământul de zi, în următorii 2 ani școlari consecutivi anului pierderii temporare a calității de elev, cu aprobarea Consiliului de administrație al școlii.

EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV

Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate activitățiile curiculare și extracuriculare existente în programul fiecărei școli.

Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesori, care consemnează în catalog absențele.

Absențele datorate înbolnăvirii sau altor cazuri de forță majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. Motivarea absențelor se face de diriginte după consultarea părinților pe baza următoarelor acte:

 • a) adeverință eliberată de medic;

 • b) adeverință eliberată de spital în caz de internare;

 • c) cerere a părinților pentru situații deosebite, fără a depăși 7 zile pe semestru;

Actele pe baza cărora se face motivarea vor fi prezentate în termen de 10 zile de la reluarea activității și vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului școlar. Adeverințele medicale vor fi vizate de medicul școlar.

ÎNCETAREA EXERCITĂRII CALITĂȚII DE ELEV

Se realizează la absolvire. Calitatea de elev încetează și în condițiile exmatriculării fără drept de reînscriere sau în condițiile de abandon școlar. Deasemenea încetarea calității de elev poate avea loc și la cererea scrisă a elevului (a părinților sau susținătorii legali în cazul minorilor). TRANSFERAREA ELEVILOR

Elevii din invatamantul speciala si sp.integrat se pot transfera la scoli sau grupe similare la sfârșitul anului școlar cu condiția promovării la toate disciplinele de invatamant ,iar la purtare sa alba cel puțin nota 8.

Forme ,structuri si modalitati de organizare școlara a copiilor cu cerințe educative speciale conform Regulamenrului de organizare si funcționare a invatamantului special si special integrat capitolul VI . DREPTURILE ELEVILOR

Elevii se bucură de toate drepturile legale și nici o activitate din școală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea. Astfel:

 • a) elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care o vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor făcând din timp opțiunea din oferta cuprinsă în curriculum-ul la decizia școlii;

 • b) elevii beneficiază de învățământ de stat gratuit;

 • c) elevii pot beneficia de burse, de suport financiar din resurse extrabugetare ale școlii;

 • d) elevii pot utiliza gratuit, sub supravegherea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza materială și didactică de care dispune școala;

 • e)  elevii au dreptul să participe la toate activitățile extracurr icul are organizate de unitatea școlară;

 • f)  în timpul școlarizării elevii beneficiază de asistență medicală gratuită;

 • g) au dreptul să fie premiați și evidențiați pentru rezultatele deosebite la activitațiile curriculare și extracurriculare;


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

 • h)

 • i)

 • j)

 • k)

D


elevii beneficiază de libertatea de informare și exprimare fără a aduce atingere procesului de învățământ;

la nivelul școlii se constituie Consiliul elevilor format din reprezentanți ai elevilor din fiecare clasă. Acesta îsi desemnează reprezentanți în Consiliul de administrație în funcție de prevederile Regulamentului de ordine interioară;

elevilor le este garantat, conform legii, libertatea de asociere în cercuri științifice, culturale, artistice, sportive sau civice în școală sau în afara ei;

dreptul de reuniune se exercită în afara activităților curriculare, iar activitățiile pot fi susținute în școală, numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de inițiativă. Aprobarea de desfășurare a acțiunii va fi condiționată de acordarea de garanții privind asigurarea securității persoanelor și bunurilor de către organizatori, precum și a respectării limitelor dintr-o societate democratică privind intresul siguranței naționale, ordinea publică protejarea sănătății și moralității, sau drepturile și fibertățiile altora;

în caz de nerespectare a limitelor menționate anterior directorul școlii poate suspenda sau interzice activitatea;

m) în școală este garantată, conform legii, libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste școlare proprii, care respectă legislația privind forma și conținutul;

n) elevilor cu rezultate foarte bune la învățătura sau celor cu probleme sociale dificile li se pot acorda burse de merit sau sociale. Solicitările sunt analizate de comisia de burse;

o) elevii cu aptitudini și performanțe școlare excepționale pot promova 2 ani într-unuL conform metodologiei elaborate de M.E.C.;


DREPTURILE ELEVILOR CU CES

® elevii cu CES se bucura de toate drepturile legale si nici o activitate din școala nu le poate leza demnitatea sau personalitatea;

® au acces liber, in condiții de participare si sanse egale cu ceilalți copii, la toate activitatile extracurriculare organizate in cadrul cluburilor si palatelor copiilor, in tabere școlare, baze sportive, turistice si de agrement, beneficiind de drepturi stipulate in legislația in vigoare a invatamantului special;

 • • elevii beneficiază de invatamant de stat gratuit, manuale școlare , asistenta medicala, acordarea facilitărilor prevăzute de legislația de protecție si ocrotire stabilite prin decizia autoritarilor competente in domeniu;

® elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea cadrelor didactice, baza materiala si didactica a scolii;

 • • au dreptul la bilete cu preț redus la spectacole, manifestări sportive,transport in comun;

® elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primească premii si recompense pentru rezultatele deosebite la activitati curriculare si extracurriculare.

 • • copiii cu cerințe educative speciale in invatamantul special au dreptul la rechizite școlare,precum si la o alocație zilnica de hrana precum întreaga perioada a programului școlar

 • • copiii cu cerințe ecucative speciale din invatamintul special,care se afla in sistemul de protecție sociala, primesc drepturile menționate mai sus prin unitatea de invatamint la care sunt inscrisi, pe toata durata cursurilor școlare, si prin sistemul de protecție sociala, in vacante, sambata si duminica.

 • • Copiii/elevii/tinerii cu cerințe educative speciale din invatamintul special si special integrat, care nu se afla in sistemul de protecție sociala, au alocație zilnica de hrana in același cuantum si primesc rechizite in aceeași cantitate cu cei care se afla in sistemul de protecție sociala, iar in internatele școlare beneficiază de prevederile Legii nr.326/2003 privind drepturile de care

beneficiază copiii si tinerii ocrotiți de servicile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii Încredințați sau dati in plasament la asistenți matemali profesioniști, modificata prin Legea nr. 111/2004, prin unitatea de invatamint la care aceștia sunt inscrisi.

RESPONSABILITĂȚILE ELEVILOR

Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atît în școală, cît și în afara ei, trebuie să cunoască și să respecte legile statului, regulamentul școlar și cel de ordine interioară, regulile de circulație și cele cu privire la apărarea sănătății, normele de tehnica securității muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, cele de protecția civilă și protecția mediului.

Este interzis elevilor:

 • a)  să distrugă documente școlare (cataloage, foi matricole, carnete de note etc.);

 • b) să deterioreze bunurile din baza materială a școlii;

 • c)  să aducă și să difuzeze în școală materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională ;

 • d) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

 • e) să fumeze și să consume băuturi alcoolice sau droguri;

 • f)  să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

 • g) să folosească telefoane mobile în timpul orei;

 • h) să vină la școală în pantaloni scurți băieții sau un mini exagerat fetele;

 • i)  să poarte părul neîngrijit sau vopsit băieții iar fetele să fie fardate strident;

Elevii au obligația:

 • a)  să poarte asupra lor carnetul de elev și să-I prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor precum și părinților pentru informare în legătură cu situația școlară;

 • b) să respecte în toate împrejurările directorii, profesorii, pedagogii și restul de personal angajat al școlii;

 • c)  să cunoască și să respecte dispozițiile date de conducerea școlii, diriginți, profesori și pedagogi în ce privește ținuta și comportarea în școală;

 • d) să se supună examinărilor medicale periodice precum și altor acțiuni medico-sanitare;

 • e) să respecte programul de școală conform orarului precum și programele de funcționare a atelierelor, laboratoarelor și cabinetelor;

 • f)  să participe la toate acțiunile obligatorii organizate de școală;

 • g) să aibă comportare cuvincioasă față de colegi și să ia atitudine față de cei care încalcă disciplina școlară;

 • h) intrarea/ieșirea elevilor în/din școală se face numai pe ușile de acces destinate elevilor

 • i)  părăsirea curții școlii în timpul programului, în cazuri speciale se face doar cu bilet de voie;

 • j)  să introducă persoane străine în școală

RESPONSABILITĂȚILE ELEVILOR CU CES

Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata atat in școala cat si in afara ei, trebuie sa cunoască si sa respecte Regulamentul școlar, reguli de circulație si cele cu privire la apararea sanatatii, normele de tehnica, securității muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor si protecția mediului.

Este interzis elevilor:

sa distrugă documentele;

sa deterioreze bunurile din baza materiala a scolii;

sa fumeze si sa consume băuturi alcoolice;

sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen;

sa folosească telefoanele mobile in timpul programului instructiv educativ;

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

sa paraseasca scoaia înainte de terminarea cursurilor;

sunt interzise actele de violenta fizica si verbala.

Viața în școala:

- Sa poarte însemnele unitatii;

® respectarea programului scolii prin punctualitate si prezenta Ia toate activitatile;

® respectarea Regulamentului Intern al scolii;

 • •  participarea la activitatile școlare si extrascolare organizate de cadrele didactice;

® acordarea respectului cuvenit tuturor angajatilor instituției si elevilor școlarizați in unitate;

 • •  pastrarea curățeniei in clasa, in scoaia si in curtea scolii;

 • •  respectarea traseului de deplasare in instituție ,destinat elevilor si accesare numai a activitatii destinate lor;

 • •  respectarea disciplinei școlare.

Frecvența Ia ore

 • a)  prezența elevilor la ore este obligatorie;

 • b) întârzierile la ore nu pot fi decât cazuri excepționale întârzierile Ia ore nu pot fi decât cazuri excepționale. Absențele puse întârzierilor se motivează la sfârșitul orei de către profesor, numai în cazuri bine întemeiate. Repetarea abaterii este semnalată dirigintelui și duce la scăderea notei la purtare;

 • c) absențele de lungă durată se justifcă numai cu certificat medical/adeverință medicală, confirm Regulamentului de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar;

 • d) în cazuri de forță majoră, părintele are obligația de a prezenta,, personal, directorului (dirigintelui) act justificativ/cerere scrisă pentru absențele copilului său. Termenul în care părintele este obligat să se prezinte la școală este de 7 (șapte) zile de la reluarea activității elevului;

 • e) nici un elev nu are dreptul să iasă din curtea școlii în timpul programului de școală. Abaterea este consemnată în Procesul Verbal al profesorului de serviciu și se aplică observația. Repetarea abaterii este adusă la cunoștință dirigintelui și duce la scăderea notei la purtare;

 • f)  în cazuri excepționale, elevii pot părăsi orele de curs cu avizul directorului/profesorului de serviciu, pe bază de bilet de înviore (biletele se găsesc la secretariat, înseriate);

 • g) motivarea absențelor se face cu act justificativ (adeverință medicală/ cerere de învoire din partea părintelui) însoțit de bilet de învoire, semnat de unul din părinți. în caz contrar, absențele nu se motivează.

Igienă, ținută, securitate

 • a) este interzis fumatul și consumul de băuturi alcoolice în școală. Nerespectarea acestui articol atrage după sine aplicarea sancțiunilor corespunzătoare conform Regulamentului de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar. De asemena se va scădea nota la purtare;

 • b) consumul de droguri este interzis. Nerespectarea acestui articol atrage după sine anunțarea Poliției, aplicarea sancțiunilor corespunzătoare conform Regulamentului de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar, începând cu observația individuală. De asemena se va scădea nota Ia purtare în funcție de gravitatea faptei;

 • c)  sunt interzise în școală: alergarea pe holuri, în clase și pe scări, manifestarea unor stări necontrolate (țipete, urlete, etc.), joaca cu apă sau cu zăpadă, practicarea jocurilor de noroc, practicarea „jocurilor” de fotbal pe holuri sau în clase, aruncarea resturilor de alimente și băuturi în alte locuri decât în cele special amenajate, trântirea voită a ușilor din școală, distrugerea voită a bunurilor școlii, scuipatul;

 • d) este interzis ca elevii să pătrundă în incinta școlii cu aparate, obiecte sau substanțe periculoase care pot duce la periclitarea securității personale, a securității clădirilor sau chiar a perturbării orelor de curs;

 • e) consumul de semințe, gumă de mestecat, sau introducerea în școală a articolelor neigienice este interzisă;

 • f) se interzice folosirea aparatelor de telefonie mobilă în timpul orelor de curs.

Nerespectarea acestui articol atrage după sine confiscarea telefonului, care se va restitui părintelui elevului, prin proces verbal. Repetarea abaterii duce la scăderea notei la purtare.

RECOMPENSE

Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură și se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

 • a) evidențierea în fața colegilor de clasă;

 • b) evidențierea de către director în fața colegilor de școală și a Consiliului profesoral;

 • c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, cu mențiunea faptelor deosebite pentru care este evidențiat;

 • d) trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;

 • e) acordarea de recompense materiale acordate de stat, de către agenții economici sau sponsori;

 • f)  premii, diplome, medalii și insigne;

 • g) premiul de onoare al școlii;

La sfirșitul anului școlar se acordă premii pentru cei mai buni din clase. în conformitate cu Legea învățământului școala și alți factori interesați subvenționează activitățile de performanță ale elevilor la nivel național și internațional.

SANCȚIUNI

Elevii care săvârșesc fapte ce aduc atingere legilor în vigoare și Regulamentului de ordine interioară vor fi sancționați în funcție de gravitatea faptelor .

Actele de violență fizică sau verbală, injuriile aduse de către elevi personalului școlii, alte fapte care duc la perturbarea procesului de învățământ la clasă, vor fi analizate de urgentă, în Consiliul Profesorilor clasei, care se întruneșre de îndată. Măsura luată (scăderea a 4 puncte din nota la purtare) va fi adusă la cunoștința părinților de către diriginte;

Orice abatere a elevilor de la Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar va fi adusă la cunoțtinșa părinților de către diriginte, prin adresă oficială.

Elevii care absentează nemotivat 20 de ore la diferite obiecte de studiu , sau 10% din totalul orelor la un singur obiect, cumulat pe întregul an școlar, vor fi avertizați, ei și familiile lor, ca la 40 ore absențe nemotivate din totalul orelor de studiu sau 20% absențe din totalul orelor la un singur obiect, cumulate pe întreg anul școlar, vor fi exmatriculați.

Este obligatoriu înștințarea părinților elevilor propuși pentru sancționare înainte de întrunirea ședinței în care se decide sancționarea.

Elevii vinovați de deteriorarea bunurilor școlii vor plăti toate lucrările necesare reparațiilor. în cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă (a clasei).

Contestațiile privind sancțiunile se vor adresa, în scris, Consiliului de administrație în termen de 5 zile de la aplicarea sancțiunii. Răspunsul la contestație va fi dat în termen de 30 zile. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARA SI MATERIALA

Pentru elevi CES

observații si mustrare individuala; observații si mustrare in fata colectivului;

înștiințarea in scris a părinților; mustrare scrisa si mustrare in fata consiliului profesoral; scăderea notei la purtare;

sesizarea organelor de politie in cazul constatării unor delicte grave savarsite. CAPITOLUL X

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR

Se organizează la nivelul școlii și funcționează în baza unui regulament propriu fiind ales de adunarea generală a comitetelor de părinți ai fiecărei clase. Desemnează reprezentantul părinților în Consiliul de administrație și are ca sarcini principale:

 • a)   să participe la elaborarea proiectului unității de învățământ atât pentru activitățiile curriculare, cît și pentru cele extracuriculare;

 • b)   să sprijine clasa și școala în organizarea și desfășurarea activitățiilor extracuriculare;

 • c)    să atragă persoane fizice sau juridice care, prin contribuții materiale sau financiare, susțin programe de modernizare a instrucției, educației și bazei materiale a școlii;

 • d)   să contribuie la îndeplinirea strategiei de dezvoltare instituțională a școlii, în sensul utilizării resurselor financiare și materiale, a înbunătățirii cuprinderii elevilor în procesul educațional, a frecvenței acestora, precum și în dezvoltarea capacității lor de învățare și a competențelor atitudinale și comportamentale;

 • e)   sprijină diriginții și conducerea școlii în organizarea consultațiilor și dezbaterilor pedagogice cu părinții, pe probleme privind educarea;

La începutul fiecărui an școlar între unitatea școlară și Consiliul reprezentativ se încheie un cotract care stipulează obligațiile ambelor părți privind obiectivele de îndeplinit, stabilirea de comun acord a contribuției financiare și materiale a părinților elevilor școlarizați în unitatea de învățământ în vederea realizării finalitățiilor menționate mai sus.

CAPITOLUL XI

Reguli privind protecția mediului

Pentru pervenîrea riscurilor ecologice si a producerii daunelor ,salariatii din domenii de activitate specifica au următoarele obligații:

-interdicția aruncării bateriilor, acumulatoarelor folosite in gunoiul menajer, ele urând a fi depozitate in locuri special amenajate;

-evitarea scurgerilor de chimicale si alte substanțe din diferite ambalaje;

-depozitarea corespunzartoare a deșeurilor care nu sunt biodegradabile cum ar fi :pungile de plastic, ambalaje, lemn,etc.;

-recuperarea deșeurilor refolosite si valorificarea lor prin intermediul persoanelor juridice specializate;

-întreținerea spatiilor verzi,a gardurilor vii,arborilor existete pe terenul scolii pt.imbunatatîrea calitatii mediului ambiant.

REGULI PENTRU SITUAȚII SPECIALE

Reguli pentru sezonul rece

-înainte de începerea sezonului rece vor fi controlate instalațiile de încălzire, conductele, corpurile si elementele de încălzit si după caz,vor fi înlăturate defecțiunile constatate .Conducerea scolii si serviciul administrativ sunt răspunzătoare de îndeplinirea acestor obligații;

-Componentele instalațiilor de stingere (hidranti) ce sunt expuse înghețului vor fi protejate corespunzător fiind responsabile persoanele cu atribuții P.S.I;

-Se vor asigura unelte si accesorii pentru dezapezirea cailor de acces, de evacuare si de intervenție, corespunzătoare fiind Serviciul evidenta, întreținere si administrare patrimoniu;

-Daca temperaturile scad sub -20 grade pe o perioada de cel puțin 2 zile lucratoare consecutive,corelate cu condiții de vânt intens, se vor lua următoarele masuri pentru ameliorarea condițiilor de munca: -distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5 1 /persoana;

-asigurarea climatului corespunzător in birouri,alte incaperi;

-acordarea primului ajutor si asigurarea asistentei medicale de urgenta in cazul afectării stării de sanatate in timpul programului de lucru,cauzata de temperaturi scăzute;

Reguli pentru perioade caniculare

Daca temperaturile depasesc +35 de gr.C pe o perioada de cel puțin 3 zile consecutive, se vor lua următoarele masuri pentru ameliorarea condițiilor de munca :

-asigurarea ventilației la locurile de munca;

-asigurarea zilnica a 2 l apa minerala /persoana;

-reducerea programului de lucru, intensității si ritmului activitatii fizice.

Reguli pentru formarea profesionala

Formarea profesionala a salariatilor are următoarele obiective principale :

adaptarea salariatului la cerințele postului sau locului de munca;

obținerea unor calificări superioare;

- actualizarea cunostiintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de baza.

Participarea la cursuri sau stagii de formare profesionala poate fi inițiata de angajator sau de salariat cu respectarea dispozițiilor legale, a prezentului Regulament Intern, a contractului colectiv de munca si a contractului individual de munca, astfel incat atitudinea pârtilor sa nu constituie abuz de drept.

Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligațiile pârtilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului in raport cu Centru Școlar Pentru Educație Incluzi va care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala se stabilesc prin acordul pârtilor si fac obiectul unor acte adiționale la cantractele de munca.

Formarea profesionala si evaluarea cunoștințelor salariatilor Centrului, se poate realiza prin următoarele forme: -participarea la cursuri organizate de către universitatea EV. sau alte instituții abilitate;

-stagii de practica si specializare in tara si străinătate;

-alte forme de pregătire convenite,prevăzute de legislația in vigoare.

Reguli privind răspunderea juridica a persoanelor aflate in raporturi juridice de munca cu Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Victoria

Salariatii Centrului au următoarele obligații de disciplina a muncii:

-sa respecta programul de lucru, conform dispozițiilor din prezentul Regulament;

-sa achite sarcinile de servici ce fac obiectul fisei postului, precum si cele solicitate de superiorii ierarhici, promt, eficient, calitativ si in acord cu procedurile si celelalte reglementari in vigoar;

-sa participe cu simt de răspundere la instructajul de PM si PSI;

-sa aplice si sa respecte normele legale de securitate si sanatate in munca, de prevenire a stingerii incendiilor;

-sa respecte circuitul oficial al documentelor, toate documentele intra in instituție vor fi înregistrate la secretariatul centrului si vor fi aduse la cunoștința directorului si repartizate compartimentelor specializate;

-sa poarte la locul de munca o ținu ta decentasi sa ai ba o comportare civilizata;

-sa dea dovada ia locul de munca, atat in relația cu colegii, cat si in interacțiunea cu terte persoane, de solicitudine si principialitate;

-sa lucreze Ia solicitarea angajatorului, peste orele de pro gram-atunci când condițiile de forța majora o cer, dandu-si, in acest sens, acordul, cu respectarea prevederilor legislației in vigoare;

-sa anunțe cu maxima promptitudine superiorul ierathic despre orice situație de pricol iminent despre care are stiinta;

-sa anunțe, in cazul unor situații excepționale, șefii ierarhici, in situația in care sunt obligați sa lipsească de Ia serviciu din motive de sanatate, constatate prin acte legal eliberate, care trebuie prezentate pana cel târziu in prima zi de revenire la locul de munca;

Neanuntarea incidentului in termen determina nerecunoasterea de către conducerea Colegiului a certificatului medical si pontarea salariatului absent ca nemotivat;

-sa-si efectueze verificarea medicala la angazare si periodica, pe durata executării contractului individual de munca;

-sa anunțe secretariatul despre orice modificare a datelor personale intervenite in situația sa

-sa nu divulge informații administrative si /sau științifice cu regim intern special (de ex.idei novative inca nebrevetate, respectiv nepublicate de către autorii for, etc.) unor persoane neautorizate sa le cunoască,din interiorul sau din afara Centrului Școlar;

-sa respecte si sa asigure, pe toata durata derulării contractului individual de munca, confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale colegilor, inclusiv referitoare Ia salariile acestora, in condițiile prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil;

Salariatiilor Centrului Școlar de Educație Incluziva Victoria le este interzis: -sa consume băuturi alcoolice in timpul programului de lucru sau sa se prezinte Ia serviciu in stare de ebrietate;

-sa presteze munci contrare prevederilor medicale;

-sa adreseze injurii si/sau jigniri celorlalți membrii ai scolii indiferent de raporturi ierarhice;

-sa hartuiasca si/sau sa calomnieze alti membri ai comunității, indiferent de raporturile ierarhice

-sa desfasoare in incinta Centrului activitati politice de orice fel;

-sa utilizeze numele Centrului in scopuri care pot duce la prejudicierea prestigiului instituției;

-sa comită orice alte fapte interzise de prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament de ordine interioară este structurat pe organigrama de desfășurare a activității în cadrul școlii.

Informația va circula conform prezentării diagramei având funcții de subordonare bine precizate, atit de sus în jos cît și invers.

Intre compartimente și servicii vor exista relații de colaborare.

Acordarea liberelor se face prin înștiințarea șefului direct pentru maxim 4 ore pe zi din orele realizate peste program. Pentru o zi liberă se face cerere, se vizează de șeful direct și se prezintă spre aprobare directorului, specificându-se sursa orelor libere cerute. înlocuirea profesorilor pentru susținerea orelor se face numai cu aprobarea directorului.

Concediile de odihnă se dau în funcție de desfășurarea anului școlar de regulă în vacanța de vară, eșalonate astfel încît să asigure minimul de servicii necesare.

Orice activitate în afara procesului instructiv-educativ se desfășoară în conformitate cu Planul Managerial, cu avizul directorului și cu respectarea ROI.

Nerespectarea ROI atrage după sine sancțiuni în conformitate cu Legea învățământului, Statutul personalului didactic, Regulamentul de organizare și funcționare din învățământul preuniversitar și Codul Muncii.

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale în Consiliul de administrație. Toate dispozițiile, regulamentele, instrucțiunile și ordinele anterioare care contravin prezentului regulament își încetează aplicabilitatea.

,A ’ /! A ''A

DIRIXlXW- • Aț Prof.

Discutat in Consi&iiăfesorai din 07.10.2015

Aprobat in Consiliul de Administrație din 9.10.2015.