Hotărârea nr. 343/2015

Hotărârea nr.343 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraş, pe anul şcolar 2015-2016

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 343 din data de 28.10.2015

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, pe anul școlar 2015-2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 13028/20.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, pe anul școlar 2015-2016;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov nr. 5 pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 25 alin.(4) din H.G.R nr.538/2001 privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, pe anul școlar 2015-2016, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Contrasemnează,

SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu


Claudiu ComauNr. Total posturi :

Personal didactic: 50,83 din care:

 • - Didactic de conducere (director):

 • - Didactic de predare și instruire practică: Pemwd didactic auxiliar:

Personal iiedidactic:

90,83


1,00

49,83

18,00

22,0G


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZ1VA FĂGĂRAȘ

Sh\ S»Sc Combinatului nr.3; tel. 0268211849


STAT DE FUNCȚII AN ȘCOLAR 2015-2016
Categoria de personal

Nr. post

Salariul de

încadrare

lud. de cond<

Indemniz, in va ta m.

special

Grad, de merit

îndemn, dirigentic

Spor stabilit

Spor vechime

Comp. Tranz.

Total salariu de baza

Majorare OUG 83/2014

Sp. noapt e

Plata eu ora

Total fond salarii/luna

Profesor Psihoped. Speciala înv. Primar si gimnazial

15 JO

16954

2543

1768

1909

4694

27868

2856

9692

40416

Profesor logoped si itinerant de sprijin in inv. primar si gimnazial

13.97

15683

2352

421

4429

22885

2345

4963

30193

Profesor Educator înv. gimnazial

7

8590

1289

1976

11855

1215

13070

Invatator Educator Înv. primar

4

4760

714

1368

6842

701

7543

Profesor înv. liceal si profesional

7.47

9585

637

1450

575

941

2237

15425

1580

3200

20205

Maistru instructor înv. liceal si profesional

3.29

3428

514

985

4927

505

1975

7407

Total

50.83

59000

637

8862

2764

2850

15689

89802

9202

19830

118834

Secretar sef, studii S gr. I

1

1677

335

252

566

2830

291

3121

Contabil sef, studii S gr.l

1

1500

450

225

435

2610

268

2878

Administrator patrimoniu,

studii M

1

1149

172

198

380

1899

195

2094

Asistent social, studii S gr. I

1

1220

183

280

1683

172

1855

Pedagog sc, studii S gr. II

1

1086

163

187

287

1723

176

1899

Pedagog sc, studii M(IA)

4

3844

576

664

1272

6356

652

390

7398

Supraveghetor noapte

2

1562

234

270

516

2582

265

590

3437

Medic

1

1680

168

1848

189

2037

Asistent medical (Postlieeai)

4

4000

400

660

1264

6324

648

620

7592

infirmier (studii M)

...... ....

2

1536

154

254

388

2332

239

2571

|            Total

1 18

|   19254

|  785

|     2527

|  2233

5388

30187

3095

1600

34882


Categoria de personal         j

post

Saiarârf de încadrare

țndemiz. |

de conducere

Indenunz. invatam. special

Gradație

de inerit

JiidesftHiz. dirigentie

Spor stabilii

Spor vechime

Compens. Traaz.

Total salariu de baza

Majorare GUG 83/2014

Sp. noapte

Plata

CEî

ora

Total fond saJarii/îuna

Magaziner

1

829

207

91

1127

135

1262

G

Muncitor calif. II (BUCATAR)

2

1700

426

198

2324

279

2603

t-4

O

<

Muncitor calif. HI

(AJUTOR BUCATAR)

2

1584

396

182

2162

259

2421

B

§

Fochist

1

894

224

74

1192

143

1335

Muncitor calif. IIG

I

850

213

74

1137

136

1273

■ <

Șofer

1

933

233

62

1228

147

1375

z o

Spălătorese

3

2256

564

276

3096

372

3468

i §

îngrijitor

7

4725

709

518

5952

1428

7380

Paznic

4

2700

675

229

3620

432

700

4736

Total

22

16471

3647

1704

21822

3331

700

25853

______

TOTAL UNITATE

90.83

.

94725

L.................

1422

11389

2764

........................

2850

......... _ .

2233

24724

_

1704

141811

15628

2300

19830

179569

......................

ĂtBcARlA ELENA

V A :  '■    _

CONTABIL SEF,

ECCUPU SIMONA


SECRETAR SEF,

IMG. MOGHINA VALERIA

1        n

Consiliul Județean Brașov p. Președinte

VICEPREȘEDINTE, CLAUDIU COMAN

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI

FUNCȚIONARE

9

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ FĂGĂRAȘ

ANUL ȘCOLAR: 2015/2016


INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BRAȘOV


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ FĂGĂRAȘ

Aprobat in C.A in

AS MC

Președinte CA ■

Director profflMacaria Elena

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚRWARE

■'AA V ?.! L

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul I

CADRUL DE REGLEMENTARE. A CSEI FĂGĂRAȘ

ART.l

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzi vă “Făgăraș”, jud.Brașov, se elaborează în conformitate cu ordinul MECTS 5555/07.10.2011- Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/ al municipiului București de resurse și asistență educațională, Anexa nr. 3 și în baza deciziei emise de ISJ Brașov nr.2933/06.10.2008 și în conformitate cu Anexa la Ordinul ministerului educației naționale nr. 5115/2014 și prin Ordinul nr. 5573/2011, Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) și regulamentul intern al școlii.

ART.2

 • (1)   Prezentul regulament conține reglementări specifice CSEI Făgăraș care au fost în prealabil elaborate de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic.

 • (2)   Regulamentul se aprobă prin hotărâre de către consiliul de administrație al școlii și este adus Ia cunoștință personalului, elevilor și părinților.

 • (3)   Acest regulament poate fi revizuit anual în urma propunerilor venite de la agenții implicați în educație.

Capitolul 2

PRINCIPII DE ORGANIZARE SI FINALITĂȚILE CSEI FĂGĂRAȘ

ART.3

 • (1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la educație tuturor copiilor prin educație formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educative speciale școlarizați atât în învățământul special, cât și în învățământul de masă, precum și personalului care este implicat în educația acestora.

 • (2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzi vă Făgăraș este instituția care funcționează independent, având un caracter apolitic și areligios, respectând drepturile, libertările, integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului din școală.

TITLUL II

ORGANIZAREA CSEI FĂGĂRAȘ

Capitolul I REȚEAUA ȘCOLARĂ

ARTA

 • (1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, din rețeaua școlară, aflată sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) avand ca scop si finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea si integrarea școlară și sociala a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficiențe.

 • (2) Activitățile specifice procesului de învățământ din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă se află sub îndrumarea și coordonarea inspectoratului școlar județean, iar documentele emise vor fi echivalente celor emise de orice unitate școlară din țară.

 • (3) înscrierea în CSEI Făgăraș a elevilor care nu au domiciliul în circumscripția unității se face în urma unei solicitări scrise din parte părintelui/tutorelui și este aprobată de către consiliul de administrație, după asigurarea școlarizării elevilor care aparțin de unitatea școlară.

ART. 5

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă utilizează sediul, patrimonial și logistica unității de învățământ fondatoare. însemnele și ștampila vor purta antetul “ Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă”(CSEI).

Capitolul 2

ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR

ART. 6

 • (1) Organizarea programului școlar are la bază și respectă Ordinul ministrului Educației Naționale privind structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurarea a cursurilor și vacanțelor, dar și regulamentul de ordine interioară a unității în ceea ce privește durata orei de curs.

 • (2) Suspendarea cursurilor poate fi posibilă în situații speciale (epidemii, intemperii, calamități naturale) la cererea directorului, cu aprobarea inspectoratului școlar, iar recuperarea cursurilor se va face ulterior, până la sfârșitul anului școlar.

ART. 7

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza legislației în vigoare, și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației inclusive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte și programe etc.

ART. 8

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă colaborează cu: instituții conexe ale învățământului preuniversitar, cu universitățile, cu direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului, cu operatorii economici, cu organizații neguvernamentale, cu autoritățile locale/ județene, cu reprezentanți ai comunității locale, cu persoane fizice din țară și străinătate care au preocupări în domeniul educației.

ART. 9

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă dispune de planuri de învățământ, programe școlare, de manuale și metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate, în baza prevederilor art. 53 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Capitolul 3

FORMAȚIUNILE DE STUDIU EXISTENTE IN CADRUL CSEI FAGARAS

ART. 10

Formațiunile de studiu din Centrul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă cuprind clase cu efective stabilite de lege, în funcție de tipul și gradul deficienței.

Elevii cu deficiente ușoare si moderate pot continua studiile in cadrul inv. Professional in baza orientărilor Comisiei de orientare C.J.R.A.E Brașov.

CSEI Fagaras-invatamant profesional special si liceal special fac parte din filiera tehnolgica pregătind elevii in profil tehnic, mecanica si servicii, alimentație publica cu următoarele calificări

-tinichigiu vopsitor auto

-bucatar

CSEI Fagaras este structurat pe următoarele forme de invatamant cuprinzând:

® Invatamant primar si gimnazial

• Invatamant special profesional

« Liceu-special

CSEI Fagaras dispune de resursele umane si materiale care acopera toate profilurile si ariile curriculare.

ART.ll

 • (1) Activitatea de predare-învățare-evaluare din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă se desfășoară pe nivelurile și formațiunile de studiu prevăzute la alin. (2)-(5), în baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 1/2011.

 • (2) Copiii/elevii/tinerii cu diferite grade și tipuri de deficiențe beneficiază de toate serviciile oferite de centrul școlar de educație incluzivă, inclusiv cele de terapii specifice, indiferent de nivelul de învățământ pe care îl frecventează.

 • (3) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe ușoare și/sau medii, grupele/clasele cuprind în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai .mult de 12.

 • (4) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe grave, grupele/clasele cuprind în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6.

 • (5) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe senzoriale multiple sau cu autism, grupele/clasele cuprind în medie 3 elevi, dar nu mai puțin de 2 și nu mai mult de 4.

Titlul III MANAGEMENTUL UNITĂȚII CSEI EAGARAS

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

ART.12

Scopul Centrului Școlar pentru Educație încluzivă este reprezentat de instruirea, educarea, recuperarea și integrarea socială a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

ART.13

Centrul Școlar pentru Educație încluzivă desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza legislației în vigoare, și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației incluzive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte și programe etc.

ART.14

Obiectivele Centrului Școlar pentru Educație încluzivă sunt următoarele:

 • a)  intervenția directă, prin oferirea de servicii psihopedagogice, psihologice și de consiliere în domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi/tineri cu CES, părinți, cadre didactice din școlile de masă, membri ai comunității locale;

 • b)  informarea, formarea continuă/perfecționarea și consilierea personalului didactic în domeniul educației incluzive;

 • c)  oferirea de suport metodico-științific în domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice din școlile de masă;

 • d) oferirea de servicii de învățare, de pregătire pentru viața de adult.

ART.15

 • (1) Centrul Școlar pentru Educație încluzivă are următoarele atribuții:

 • a) realizează depistarea precoce și asigură intervenția timpurie în cazul copiilor cu CES;

 • b)  școlarizează copii/elevi/tineri cu diverse grade și tipuri de deficiență;

 • c)  realizează terapii specifice pentru copiii cu CES din învățământul special și din învățământul de masă;

 • d) evaluează și urmărește evoluția școlară a copiilor cu CES prin intermediul comisiei interne de expertiză complexă;

 • e)  întocmește dosarul copiilor/elevilor/tinerilor cu CES și îl trimite către comisia de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE);

 • f)  face propuneri de reorientare dinspre școala specială spre școala de masă și invers, prin intermediul comisiei interne de expertiză complexă, în baza prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;

 • g) realizează și aplică planuri de servicii individualizate pentru fiecare copil/elev evaluat;

 • h) realizează adaptări curriculare și asigură asistența psihoeducaționaiă a copiilor/elevilor cu CES integrați, prin profesori itineranti și de sprijin;

 • i)  propune servicii de sprijin și/sau terapii specifice, după caz;

 • j)  oferă consiliere și asistență psihopedagogică cadrelor didactice din învățământul de masă care furnizează programe de educație remediată;

 • k) promovează învățământul incluziv;

 • l)  asigură școlarizarea și asistența educațională și terapeutică a copiilor/elevilor nedeplasabili, prin forme de școlarizare la domiciliul elevului, cu frecvență redusă, cu scutire de frecvență, comasate etc.;

m.) monitorizează evoluția copiilor/elevilor cu CES;

n) oferă asistență socială și servicii în regim de semiintemăt/intemăt/centru de zi pentru copiii/elevii cu CES care solicită acest lucru; informează și consiliază familiile copiilor/elevilor cu CES cu privire la problematica educației acestora;

o) participă, împreună cu CJRAE/CMBRAE, la activități de informare, formare, perfecționare și documentare a cadrelor didactice din învățământul obișnuit și special care se ocupă de educația copiilor cu CES;

p) valorifică experiența psihopedagogică pozitivă și promovează ideile modeme privind educația specială prin publicații de specialitate periodice, prin cercetare aplicativă și prin crearea de mijloace didactice;

q) asigură resursele umane și materiale necesare realizării practicii pedagogice în domeniul educațtiei speciale;

r)  desfășoară activități de cercetare și consultanță metodico-științifică;

s)  asigură propria dezvoltare instituțională prin mijloacele legale disponibile (granturi, proiecte de finanțare, sponsorizări, donații, parteneriate etc.);

t)  colaborează cu instituțiile care promovează alternativele educaționale aprobate și cu toate instituțiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor;

u) în vederea obținerii unei calificări și a integrării în viața activă a tinerilor cu CES, se pot organiza ateliere protejate, în baza prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

 • (2). Atribuțiile personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al centrelor școlare pentru educație incluzivă sunt derivate din atribuțiile prevăzute la alin. (1) și sunt stipulate în fișa postului.

ART. 16

 • (1) Conducerea C.S.E.I. „Făgăraș” este asigurată în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, cu modificările și comlectările următoare, a anexei 3 din ordinul 5555/07.10.2011 și a OMEN nr.4619/2014.

 • (2) Centrul Școlar de Educație Incluzivă este condus de Consiliul de administrație, de director.

 • (3) Conducerea unității are obligația de a respecta prevederile legale în vigoare privind încadrarea și organizarea muncii conform Legii 1/2011 și a metodologilor aferente, a Codului muncii 53/2005 și OUG 65/2005.

 • (4) în domeniul securității și sănătății în muncă, conducerea unității are obligațiile ce decurg din C.M. și Legea 319/2007 art. 6 și 7, respectiv cele din art. 12-15 și din HG 1425/2006.

 • (5) în domeniul apărării împotriva incendiilor, conducerea unității are obligațiile ce decurg din Legea 307/2006, art.21 și Ordinul 163/2007- NGPSI/2007,.

 • (6) Consultanța și asistența juridică este asigurată la cererea directorului de către Inspectoratul Școlar Județean prin consilierul juridic.

Capitolul 2

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CSEIFAGARAS

ART.17

 • (1)    Consiliul de administrație al C.S.E.I. „Fagaras” este constituit, conform Legii 1/2011, art.92, al.(2), pct. a și a OMEN 4619/23.09.2014, art.4, al. (2), pct. a), din 7 membri: 3 cadre didactice ( director și două cadre didactice alese, prin vot secret, de Consiliul profesoral), 2 reprezentanți ai Consiliului Județean și 2 reprezentanți ai ai părinților.

 • (2)    Președintele al CA, în conformitate cu OMEN 4619/23.09.2014, art.10, al.(I) este directorul unității de învățământ.

 • (3)    Membrii CA se aleg pe un an școlar și se numesc prin decizie a directorului unității.

 • (4)    La data emiterii deciziei de constituire a noului CA se dizolvă de drept CA-ul care a funcționat anterior.

 • (5)    Prezența membrilor CA Ia ședințe este obligatorie.

 • (6)    Membrii CA au aceleași drepturi și obligații pe durata mandatului.

 • (7)    Calitatea de membru al CA este incompatibilă cu:

calitatea de membri în același CA a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor și afinilor până la grad IV inclusiv;

primirea unei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani; condamnarea penală.

 • (8)    Pierderea calității de membru al CA se operează de drept în următoarele situații:

- înregistrarea a 3 absențe nemotivate în decursul unui an școlar la ședințele de CA; înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă; ca urmare a renunțării în scris;

ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă;

ca urmare a încetări i/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor didactice.

 • (9)    Revocarea membrilor CA se face cu votul a 2/3 din membrii CA în următoarele situații

săvârșirea de fapte care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității; neîndeplinirea atribuțiilor stabilite.

A.l. Președintele CA Președintele CA - directorul - are următoarele atribuții:

o Conduce ședințele de CA;

o Semnează hotărârile adoptate și documentele aprobate de către CA;

o întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor CA;

o Desemnează ca secretar al CA o persoană din rândul personalului didactic al unității de învățământ care nu este în CA, cu acordul persoanei desemnate;

o Colaborează cu secretarul CA în privința redactării documentelor necesare desfășurării ședințelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaților și comunicării hotărârilor adoptate, în condițiile legii;

o Verifică la sfârșitul fiecărei ședințe dacă toate persoanele participante (membrii, observatori, invitați) au semnat procesul - verbal de ședință.

o Desemnează o altă persoană care preia atribuțiile secretarului CA, dacă secretarul CA desemnat absentează.

A.2 Consiliul de administrație (C.A.) este organul de conducere al unității de învățământ, fiind legal întrunit dacă la ședință participă cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor.

(2.L) Convocarea membrilor Ia ședințe ordinare se va face cu cel puțin 72 de ore înainte de data ședinței, iar în cazul ședințelor extraordinare cu cel puțin 24 de ore înainte.

(2.2.) Se consideră îndeplinită procedura de convocare dacă s-a realizat prin următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură.

(2.3.) Atribuțiile Consiliului de administrație:

 • (1)    C.A. se întrunește lunar în ședințe ordinare, precum și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare la solicitarea președintelui CA sau la solicitarea a 2/3 din numărul total de membri C.A. ori a 2/3 din numărul membrilor Consiliului profesoral.

 • (2)    Aprobă tematica și graficul ședințelor;

 • (3)    Aprobă ordinea de zi a ședințelor;

 • (4)    Stabilește responsabilități ale membrilor CA și proceduri de lucru;

 • (5)    Aprobă regulamentul intern și regulamentul de funcționare a unității cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • (6)    își asumă alături de director, răspunderea publică pentru performanțele unității;

 • (7)    Particularizează la nivelul unității contractul educațional tip, aprobat prin ordin de ministru, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale unității de învățământ și ale părinților sau reprezentanților legali, în momentul înscrierii elevilor la școală;

 • (8)    Validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate care urmează a fi transmis spre aprobare la inspectoratul școlar la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori apar modificări;

 • (9)    Validează raportul general, privind starea și calitatea învățământului din unitate și promovează măsuri ameliorative;

 • (10)   Aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituțională, precum și comisiile de revizuire a acestuia;

 • (11)   Aprobă proiectului de dezvoltare instituțională și modificările ulterioare ale acestuia;

 • (12)   Aprobă planul managerial al directorului;

 • (13)   Adoptă, cu votul majorității membrilor CA, proiectul de buget, ținând cont de cheltuielile necesare pentru asigurarea bunei funcționări a unității și de legislația în vigoare; proiectul adoptat se înaintează ordonatorului principal de credite;

 • (14)   întreprinde demersuri ca unitatea să se încadreze în limitele bugetului alocat;

 • (15)   Avizează execuția bugetară, împreună cu directorul, de încadrare în bugetul alocat, conform legii;

 • (16)   Aprobă modalități de realizare a resurselor extrabugetare și stabilește utilizarea acestora în concordanță cu planurile operaționale din proiectul planului de dezvoltare instituțională și planul managerial pe anul în curs; resursele extrabugetare realizate din activități specifice (închirieri de spații, microproducție, etc.), donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziția acesteia;

 • (17)   Aprobă utilizarea excedentelor anuale realizate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor cu aceeași destinație sau pentru finanțarea altor cheltuieli ale unității;

 • (18)   Avizează planurile de investiții,

 • (19)   Aprobă acordarea burselor școlare, conform legislației în vigoare;

 • (20)   Aprobă acordarea premiilor anuale pentru personalul unității, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • (21)   Aprobă acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor de deplasare și de participare la manifestări științifice în țară sau străinătate, precum și participare la programe de dezvoltare personală pentru personalul didactic, în limita fondurilor alocate sau din fondurile extrabugetare;

 • (22)   Aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitate, în baza solicitărilor acestora;

 • (23)   Aprobă proceduri elaborate la nivelul unității;

 • (24)   Aprobă curriculumul la decizia școlii (CDȘ), cu respectarea prevederilor legale;

 • (25)   Aprobă orarul unității;

 • (26)   Aprobă măsuri, de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;

 • (27)   Stabilește componența și atribuțiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învățământ;

 • (28)   Aprobă tipurile de activități educative extrașcolare care se organizează în unitate, durata acestora, modul de organizare și responsabilitățile stabilite prin consiliul profesoral;

 • (29)   Aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum și schema de personal didactic auxiliar și nedidactic;

 • (30)   Aprobă repartizarea personalului didactic de predare pe nivele de învățământ și a diriginților;

 • (31)   Desemnează coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;

 • (32)   Organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice, aprobă comisiile în vederea organizării și desfășurării concursului, validează rezultatele concursurilor și aprobă angajarea pe post, în condițiile legii;

 • (33)   Realizează evaluarea anuală a activității personalului, conform prevederilor legale în vigoare;

 • (34)   Avizează, la solicitarea directorului unității, pe baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natura psihocomportamentată, pentru salariații unității;

 • (35)   Avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii CA, pe baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natura psihocomportamentată, pentru directorului unității;

 • (36)   îndeplinește atribuțiile de încadrare și mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute în Metodologia cadru de mișcare a personalului didactic din învățământul preuniversitar;

 • (37)   Aprobă modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, inclusiv prin pensionare, al personalului din unitate;

 • (38)   Propune eliberarea din funcție a directorului unității cu votul a 2/3 din membrii CA a unității sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia și comunică propunerea inspectoratului școlar;

 • (39)   Aprobă fișa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă Ia contractul individual de muncă și o revizuiește după caz;

 • (40)   Aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaților unității, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, ținând cont de calendarul activităților unității de învățământ, al examenelor naționale precum, de contractul colectiv de muncă și de regulamentul de ordine interioară;

 • (41)   Administrează baza materială a unității de învățământ;

 • (42)   Aprobă sancționare abaterilor disciplinare, etice sau profesionale ale angajaților, conform prezentului regulament și legilor în vigoare;

 • (43)   Hotărârile privind bugetul și patrimoniul unității se iau cu majoritatea din totalul membrilor CA;

 • (44)   Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și disponibilizarea personalului didactic și altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot.

 • (45)   îndeplinește toate atribuțiile stabilite prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ și contracte colective de muncă aplicabile.

Art 18 în anul școlar 2015-2016 Consiliul de Administrație are următoarea componență:

| Funcția

Numele și pronumele

Responsabilități

Președinte

Prof. ing. Macaria Elena

Administrativ,financiar-contabil,resurse materiale

Membru

Prof. Renciu Liliana

Procesul instructiv educativ, resurse

umane

Secretar

Prof. Șerb Simona

Membru

Prof. Popa Loredana

Consilier școlar cu probleme educative

Reprezentant Consiliu Județean

Mares Ioan

Reprezentant Președinte Consiliu Județean

Mares Ioan

Reprezentant părinți

Tutore legal: Dogaru Cerasela Lascu Laurenția

Reprezentanți sindicat

Prof. Cristea Luminița

Prof. Zinca Gheorghe

Diaconul Coresi

SIP FEN

Capitolul 3

DIRECTORUL UNITĂȚII

ART.I9

 • (1) Directorul centrului școlar pentru educație incluzivă este cadru didactic cu specialitatea psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie, cu o vechime de cel puțin 5 ani în învățământul special și gradul didactic II, numit prin concurs organizat de unitatea de învățământ, prin intermediul consiliului de administrație, în baza prevederilor art, 257 din Legea nr. 1/2011.

 • (2) Directorul centrului școlar pentru educație incluzivă încheie contract de management cu președințeie consiliului județean pe raza căruia se află unitatea de învățământ.

ART. 20

Atribuții:

 • (a) în calitate de conducător:

 • 1.  este reprezentantul legal al unității de învățământ și exercită conducerea executivă a acesteia, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege;

 • 2.  își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce;

 • 3.  propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ;

 • 4.  manifestă loialitate față de unitatea de învățământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, încurajează și susține colegii în vederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfășurării procesului de învățământ;

 • 5.  aprobă vizitarea unității de învățământ și asistența la orele de curs sau la activitățile școlare/extrașcolare de către persoane din afara unității. Excepție de la această prevedere fac reprezentanții instituțiilor cu drept de control asupra unității de învățământ.

 • 6. coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlar datele statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația.

 • (b) In domeniul educației

 • 1.  elaborează planul de dezvoltare a unității;

 • 2.  prezintă anual un raport asupra calității educației în unitatea sau în instituția pe care o conduce. Raportul este prezentat în fața CA și CP și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar județean;

 • 3. numește, în baza propunerilor primite, șefii de catedre și comisii metodice, componența comisiei interne de expertiză complexă și a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;

 • 4.  controlează, cu sprijinul șefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistențe la ore, unde este însoțit de regulă de șeful de comisie, sau Ia unele activități ale catedrelor;

 • 5.  aprobă graficul serviciului pe unitate;

 • 6.  aprobă regulamentele de funcționare a cercurilor elevilor din unitate .

 • (c) în calitate de angajator

 • 1.  răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învățământ;

 • 2.  aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Codului muncii.

 • (d) în calitate de ordonator de credite

 • 3.  este ordonatorul de credite al unității de învățământ;

 • 4.  propune spre aprobare consiliului de administrație proiectul de buget și raportul de execuție bugetară;

 • 5.  se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare cu respectarea prevederilor legale;

 • 6.  răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității școlare;

 • (e) alte atribuții

 • 1.  îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform legii;

 • 2. emite decizii și note de serviciu.

Titlul IV

PERSONALUL CSEI FAGARAS

Capitolul 1

DISPOZIȚII GENERALE

ART. 21

 • (1)   în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă personalul este format din personal didactic, didactic auxiliar și. personal nedidactic.

 • (2)   Personalul angajat îndeplinește condițiile de studii cerute de post și este apt din punct de vedere medical.

 • (3)   La nivelul unității funcționează următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar - contabil, administrativ, asistență socială, potrivit legislației în vigoare.

ART. 22

Ocuparea posturilor în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă se realizează prin concurs, în baza prevederilor art. 248 și 254 din Legea nr. 1/2011.

l ART. 23

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă poate să angajeze colaboratori în regim de cumul sau plata cu ora, fără a depăși numărul de posturi/catedre aprobat anual.

ART. 24

 • (1) In cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă există posibilitatea redistribuirii posturilor/catedrelor în funcție de conținutul activității proiectate.

 • (2) Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă va fi angajat prin concurs organizat de către consiliul de administrație al unității, în baza prevederilor art. 254 alin. (3) și 0) și art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

ART. 25

Drepturile referitoare la toate tipurile de concediu (de odihnă, maternal, paternal, suplimentar, de studiu, fără plată etc.) sunt specificate în Regulamentul de ordine interioară al CSEI Fagaras, în conformitate cu legislația în vigoare.

ART. 26

Personalul didactic auxiliar, conform art. 249 din Legea nr. 1/2011, își desfășoară activitatea având durata timpului de muncă de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.

ART. 27

Personalul nedidactic își desfășoară activitatea cu normă de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămână.

Capitolul 2

PERSONALUL DIDACTIC

ART.28

(1) Funcțiile, normele didactice și condițiile de ocupare a catedrelor/posturilor din centrul școlar pentru educație incluzivă sunt:

 • a) profesor pentru învățământ preșcolar - un post pentru fiecare grupă cu program normal sau două posturi pentru fiecare grupă cu program prelungit, cu norma didactica de 16 ore săptămânal;

 • b) profesor psihopedagog - un post pentru fiecare grupă de preșcolari, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • c) profesor de educație specială pentru activitățile de predare în învățământul primar pentru elevi cu deficiențe senzoriale, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • d) profesor de educație specială pentru activitățile de predare în învățământul primar și gimnazial pentru elevi cu deficiențe mintale, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • e) profesor, cu diferite specialități, pentru activitățile de predare în învățământul gimnazial, liceal și postliceal pentru elevi cu deficiențe senzoriale, cu norma didactica de 16 ore săptămânal;

 • f) profesor psihopedagog, profesor psiholog școlar, profesor logoped, profesor de psihodiagnoză, kinetoterapeut - un post la fiecare grupă/clasă, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie sau kinetoterapie, după caz;

 • g) profesor-educator - un post la fiecare grupă/clasă, cu norma didactică de 20 de ore săptămânal;

 • h) profesor de instruire practică pentru activitățile de instruire practică, cu norma didactica de 20 de ore săptămânal;

 • i) profesor itinerant si de sprijin - un post la 8 copii/elevi cu deficiențe moderate și ușoare sau Ia 4 copii/elevi cu deficiențe grave, profunde sau asociate, integrați în învățământul de masă, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • j) profesor de educație specială pentru școlarizarea Ia domiciliu - o catedră la 4 copii/'elevi/tineri cu dizabilități nedeplasabili, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie.

(2) Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la alin. (1.) lit. d), f) și g) este necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educația specială, în baza prevederilor art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

ART. 29

Obligații ale cadrelor didactice:

 • 1.  înainte de începerea orelor, cadrele didactice au obligația de a-și pregăti materialul didactic;

 • 2.  personalul unității trebuie să aibă o ținută decentă, un comportament model și responsabil față de elevi, să fo Io seacă un vocabular adecvat în concordanță cu valorile educaționale pe care trebuie să le transmită;

 • 3.  li se interzice cadrelor didactice consumul de: alimente, băuturi de orice fel și fumatul în prezența elevilor;

 • 4.  personalului din C.S.E.I. „Fagaras” îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • 5.  personalului din C.S.E.I. „Fagaras” îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum și agresarea fizică sau verbală a elevilor și/sau a colegilor și a personalului;

 • 6.  prin tot ceea ce face, fiecare cadru didactic trebuie să-și îndeplinească atribuțiile din fișa postului și să contribuie la creșterea prestigiului unității;

 • 7.  personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii;

 • 8.  în timpul orelor de curs, cadrelor didactice și elevilor le este interzis să folosească telefoanele mobile;

 • 9.  sunt interzise fotografierea și înregistrarea elevilor sau a personalului școlii fără știrea și acordul acestora;

 • 10. activitățile didactice nu pot fi înregistrate decât cu aprobarea personalului didactic care își desfășoară activitatea respectivă și a elevilor, acolo unde este posibil. Aceste imagini nu se pot folosi decât în scop profesional cu acordul C.A.;

 • 11. personalului didactic i se interzice să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice de obținerea oricărui tip de avantaje, de la elevi, de la părinții/aparținătorii/ reprezentanții legali ai acestora sau de la alte persoane din unitatea încadrate are sau în care prestează actul didactic;

 • 12. cadrele didactice, în special psihologii, care în activitatea lor utilizează documente cu regim special (teste cu licență emise pe unitatea școlară, ghiduri de utilizare etc.) au obligația să respecte legislația și/sau contractul cu furnizorul privind regimul de utilizare și multiplicare al acestora. Utilizarea acestor documente se face numai în interesul unității;

 • 13. cadrele didactice sunt obligate să-și respecte programul de activitate;

 • 14. personalul didactic este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate;

 • 15. în cazul unor situații deosebite (situații de boală sau imposibilitatea de a ajunge la programul zilnic), cadrele didactice au obligația de a anunța cât mai urgent secretariatul școlii, pentru a se putea asigura suplinirea orelor sau supravegherea elevilor. Anunțarea concediilor medicale se face în termen de cel mult 24 de ore de ia începerea concediului. Situațiile de urgență medicală vor fi anunțate imediat ce este posibil;

 • 16. orice situație de risc sau care pune în pericol integritatea fizică a persoanelor aflate la

 • 17. locul de muncă va fi adusă la cunoștința directorului unității de către profesorul de serviciu sau de către administrator, imediat, în vederea eliminării riscului;

 • 18. documentele școlare vor fi completate la termenele stabilite, cu corectitudine și acuratețe. Cadrul didactic răspunde de forma și conținutul documentelor completate;

 • 19. personalul didactic are obligația de a desfășura serviciul pe școală, pentru a asigura buna funcționare a activității didactice și programului școlar și pentru siguranța elevilor în timpul pauzelor și în intevalul orar 13-15,45 pentru supravegherea elevilor navetiști.

ART.30

Profesorii diriginți au următoarele obligații:

 • 1.     coordonează activitatea clasei;

 • 2.     colaborează cu toți profesorii clasei și după caz, cu psihodiagnostici anul, în vederea armonizării influențelor educative și pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;

 • 3.     răspund de păstrarea și modernizarea sălii de clasă în care își desfășoară activitatea elevii cărora le sun diriginți;

 • 4.     participă în cadrul C.I.E.C. Ia acțiunile de orientare școlară și profesională;

 • 5.     urmăresc frecvența elevilor, cercetează cauzele absențelor și informează familia, acolo unde este cazul;

 • 6.     motivează absențele elevilor, pe baza certificatelor medicale eliberate de cabinete medicale (medic de familie, medicul din centrul de reabilitare școlară), precum și în baza cererilor personale, motivate, ale părinților sau susținătorilor legali;

 • 7.      sprijină organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare cu elevii clasei;

 • 8.      participă la întâlnirile cu părinții sau tutorii elevilor în cadrul ședințelor semestriale organizate în unitate;

 • 9.     încheie situația școlară semestrială și anuală a fiecărui elev, stabilesc clasificarea elevilor la sfârșitul anului școlar, propun acordarea premiilor, consemnează în carnetele de elev mediile semestriale și anuale;

 • 10.     completează împreună cu secretarul unității registrul matricol și răspund de exactitatea datelor trecute, certificând prin semnătură;

 • 11.     proiectează, organizează și desfășoară activități educative, de consiliere și de orientare școlară și profesională în funcție de particularitățile colectivului de elevi;

 • 12.     prezintă C.P., spre validare, situația școlară și disciplinară a elevilor la sfârșitul semestrului/anului;

 • 13.    completează actele elevilor solicitate de CIEC și de serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE.

Capitolul 3

PERSONALUL NEDIDACTIC $1 AUXILIAR

ART.31

Personalul didactic auxiliar din centrul școlar pentru educație incluzivă este format din:

 • a) medic pediatru - un post pentru fiecare unitate cu personalitate juridică;

 • b) medic specialist - 1/2 post la unitățile școlare unde există cabinete de specialitate dotate;

 • c) asistent medical

 • d) infirmieră - un post pe tură la 50 de elevi, iar la clasele de elevi cu dizabilități severe, profunde și asociate se normează un post la două clase de elevi;

 • e) supraveghetor de noapte - un post la doua clase de elevi interni;

 • f) informatician - un post in unitățile cu personalitate juridică;

 • g) pedagog școlar un post pentru două clase de elevi;

 • h) asistent social - un post în unitățile cu personalitate juridică;

 • i) secretar sef - un post în unitățile cu personalitate juridică;

 • j) contabil sef- un post în unitățile cu personalitate juridică;

 • k) administrator de patrimoniu - un post în unitățile cu personalitate juridică.

ART.32

Personalul nedidactic din centrul școlar pentru educație incluzivă este format din:

 • a) bucătar, muncitor la bucătărie - un post pe tură la unitățile de învățământ cu cantină;

 • b) magaziner;

 • c) agent paza;

 • d) muncitor calificat - un post pe unitate;

 • e) îngrijitor - un post la 250 m“ de suprafață de curățat;

 • f) șofer - un post pentru unitățile dotate cu mijloace de transport.

ART.33

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din centrul școlar pentru educație incluzivă beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011.

Capitolul 4

EVALUAREA PERSONALULUI DIN CSEI FAGARAS

ART.34

Domeniile de competență ale personalului didactic auxiliar și nedidactic sunt cele stipulate în normativele aflate în vigoare, precum și în regulamentul de ordine interioară al centrului școlar pentru educație incluzivă. In funcție de aceste documente se realizează evaluarea anuală a acestor categorii de personal.

ART.35

Evaluarea anuală a personalului didactic din centrul școlar pentru educație incluzivă se face de către conducerea centrului și de către consiliul de administrație al acestuia, conform atribuțiilor menționate în fișa postului precum și în cele reglementate de Codul Muncii.

Capitolul 5

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI

ARI. 36

Personalul didactic răspunde disciplinar conform legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar personalul nedidactic, în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

TITLUL V ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE

Capitolul 1 ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL CSEI FAGARAS

A) CONSILIUL PROFESORAL

ART. 37

 • (1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învățământ constituie Consiliul profesoral al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul.

 • (2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

 • (3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la ședințele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.

 • (4) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor.

 • (5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.

 • (6) Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.

 • (7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai partenerilor sociali.

 • (8) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze procesul-verbal de ședință.

 • (9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.

 • (10)       Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ.

ART. 38

Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

 • 1. gestionează și asigură calitatea actului didactic;

 • 2.  analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ;

 • 3.  alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile personalului didactic;

 • 4.  dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională a școlii;

 • 5.  dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;

 • 6.  aprobă componența nominală a corni si ilor/catedre lor metodice din unitatea de învățământ;

 • 7.  validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de flecare învățător/ institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;

 • 8.  hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri;

 • 9.  propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;

 • 10. validează notele la purtare mai mici decât 7, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar;

 • 11. propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;

 • 12. validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs, aprobată de consiliul de administrație;

 • 13. avizează proiectul planului de școlarizare;

 • 14. validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;

 • 15. formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;

 • 16. propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a cadrelor didactice;

 • 17. propune consiliului de administrație premierea

 • 18. dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

 • 19. dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;

 • 20. dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;

 • 21. alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;

 • 22. îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;

 • 23. propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.

ART. 39

Documentele consiliului profesoral sunt:

 • a.  tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;

 • b.  convocatoare ale consiliului profesoral;

 • c. registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.

 • B) CONSILIUL CLASEI

ART. 40

 • 1. Având în vedere specificul elevilor din CSEI Fagaras ( peste 60% sunt interni), Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă și reprezentantul legal al elevilor interni.

 • 2.  Președintele consiliului clasei este învățătorul pentru învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial.

 • 3.  Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori situația o impune, la solicitarea învățătorului pentru învățământul primar, respectiv a profesorului diriginte.

ART. 41

Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective:

 • a.  armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările părinților sau reprezentanților legali;

 • b.  evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor;

 • c.  coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei;

ART. 42

Consiliul clasei are următoarele atribuții:

 • a.  analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • b.  stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul acestora în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 și „insuficient”, pentru învățământul primar;

 • c.  propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare;

ART. 43

 • 1.  Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora.

 • 2.  Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale.

 • 3.  Mediile la purtare mai mici decât 7,00, sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral.

ART. 44

Documentele consiliului clasei sunt:

 • a.  tematica și graficul ședințelor consiliului clasei;

 • b.  convocatoarele la ședințele consiliului clasei;

 • c.  registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

C) CATEDRE / COMISII METODICE

Consiliul pentru Curriculum

ART.45

Consiliul pentru curriculum este alcătuit potrivit legii, reprezentând toate ariile curriculare.Consiliul pentru curriculum este organ consultativ în deliberarea și elaborarea politicii educaționale a școlii în condițiile respectării politicii educaționale naționale.

ART.46

Consiliul pentru curriculum se întrunește odată pe semestru sau ori de câte ori este nevoie.

ART.47

Președintele Consiliului pentru curriculum este directorul instituției sau o persoană desemnată de acesta.

ART.48

Fiecare arie curriculară va fi coordonată de un responsabil. Responsabilul ariei curriculare va fi numit prin decizie, la propunerea Consiliului de administrație.

Responsabilul ariei curriculare va fi un cadru didactic cu experianță și prestigiu didactic și va avea cel puțin gradul didactic II.

ART.49

Responsabilul ariei curriculare va coordona și îndruma activitatea la nivelul ariei curriculare și va prezenta periodic rapoarte în cadrul Consiliului pentru curriculum.

Numele și prenumele

Specialitatea/Gradul didactic

Responsabil arie curriculară

Pro fi Șerb Simona

Matematică, gr. did. I

Matematică și științe

Profi Pandrea Ileana

Religie, gr. did. I

Om și societate

Profi Lazea Aurel

Tehnologii mecanice, gr. did. II

Mecanică

Calin Maria

Alimentație publica

Alimentație publică

Profi Merilă Carmen

Ed. fizică, gr. did. II

Ed. fizică , sport și arte

Profi Serban Sanda

Limba romana

Limba si comunicare

ART.50

Atribuțiile Consiliului pentru Curriculum sunt următoarele:

 • •  Elaborează curriculum școlii (incluzând norme de respectare a metodologiei de aplicare a planurilor de învățământ, precum și măsuri de aplicare a legilor și actelor normative);

 • •  Responsabilii ariilor curriculare răspund de activitatea fiecărei ore pe linie curriculara

 • •  Propune oferta educațională a școlii și strategia promoțională;

 • •  Criteriile de clasificare a opțiunilor elevilor și de întocmire corectă a schemelor orare ;

 • •  Schemele orare ;

 • •  Metodologia de aplicare a activității de consiliere și orientare.

COMISII METODICE PE CATEDRE:

“ Catedra de matematica si stiinte

w Catedra de Limba si comunicare

■ Catedra de educație fizică, sport și arte.

“ Catedra de tehnologie mecanică

“ Catedra alimentație publică

COMISII PE DOMENII DE ACTIVITATE:

învățământ special primar și gimnazial:

® Comisia psihopedagogie specială - prof. Stanică Ligia

® Comisia învățători - profesori educatori ™ prof. Langa Titel Adrian

 • •  Comisia terapeuților prof. Cornea Elisabeta

 • •  Comisia itineranților - prof. Moldovan Ileana Stanca

 • •  Comisia Internă de Evaluare și Expertiză Complexă - prof. Comșa Doina

Atribuțiile șefului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

 • a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmește planul managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediate, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmește și completează dosarul catedrei);

 • b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuția de șef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic;

 • c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

 • d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;

 • e) răspunde în fața directorului, a consiliului de administrație și a inspectorului școlar de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei;

 • f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ, cu acceptul conducerii acesteia;

 • g) efectuează asistențe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului;

 • h)  elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral;

 • i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.

COMISII DE LUCRU IN CADRUL CSEI FAGARAȘ

Capitolul 1

DISPOZIȚII GENERALE

ART.51

 • (1) în cadrul CSEI Fagaras funcționează multiple comisii metodice ce sunt constituite din minim 3 membrii și a căror activitate este coordonată de un șef de comisie ales prin vot de către CP.

 • (2) Ședințele comisiilor de lucru se țin ori de câte ori directorul sau membrii acestora consideră că este necesar, după o tematică elaborată în prealabil.

 • (3) Fiecare comisie de lucru funcționează și are atribuții stipulate de legea în vigoare, iar acolo unde leguitorul nu specifică expres acest lucru, comisiile își organizează și emit propriile regulamente de funcționare.

 • (4) Atribuțiile unor comisii (Comitetul de securitate și sănătate în muncă, Comisia pentru situații de urgență) sunt îndeplinite de colaboratori, prin extemalizarea servicilor dar cu stricta respectare a legislației în vigoare.

ART.52

Comisiile cu caracter permanent existente în cadrul CSEI sunt:

 • •  Comisia de evaluare și asigurare a calității

« Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar

 • •  Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar

 • •  Comisia pentru perfecționare și formare continuă

 • •  Comitetul de securitate și sănătate în muncă

® Comisia pentru situații de urgență

 • •  Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală

® Comisia pentru control managerial intern

 • •  Comisia de gestionare SI1IR

 • •  Comisia pentru programe și proiecte educative

 • •  Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

» Comisia internă de expertiză complexă

ART. 53

Comisiile cu caracter ocazional în cadrul CSEI sunt:

« Comisia pentru programe de susținere educațională

 • •  Comisia de inventariere

 • •  Comisia de recepție bunuri

 • •  Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate

 • •  Comisiile pentru organizarea examenelor

» Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii

 • •  Comisia de cercetare disciplinară

 • •  Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare

Capitolul 2

COMISII DIN CADRUL CSEI FĂGĂRAȘ

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ȘI ASIGURAREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII MUNCII

ART. 54

 • (1) Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar respectă reglementările naționale în vigoare.

 • (2) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este stabilită prin decizia internă a directorului unității, după discutarea și aprobarea ei în consiliul de administrație.

ART. 55

CSEI, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, elaborează și adoptă anual propriul Plan operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar.

ART. 56

 • (1) Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ.

 • (2) Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar:

• are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ;

® elaborează rapoarte privind securitatea elevilor din unitatea de învățământ respectivă;

® propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ.

ART. 57

Pentru siguranța elevilor și a personalului din școală:

 • (1)     Accesul în unitate a personalului propriu, a delegaților și vizitatorilor de face pe bază de documente, în perioada programului de funcționare a unității. Excepție de la această reglementare o constituie personalul autorizat al unității care asigură, și pe perioada zilelor nelucrătoare (sâmbete, duminici, sărbători legale), supravegherea și funcționarea centralei termice.

 • (2)     Reprezentanți instituțiilor cu atribuții de control (poliție, inspecție sanitară, protecția mediului, protecția muncii, delegații forurilor superioare etc.) vor avea acces în unitate pe baza documentelor de serviciu (legitimație, ordin de serviciu etc.).

 • (3)    Plecarea din unitate a salariaților în timpul programului de lucru se poate face numai cu acordul șefului direct, adică: profesorii și personalul didactic auxiliar se învoiesc de Ia director sau de la persoana care înlocuiește directorul (șef de comisie, ofițer de serviciu) iar personalul nedidactic de la administratorul de patrimoniu sau de la persoana care-1 înlocuiește.

 • (4)    în incinta unității se interzic focul deschis, fumatul sau introducerea de chibrituri, brichete sau alte surse de aprindere, cât și materiale și produse care pot provoca incendii sau explozii.

Componență:

Director: prof. ing. Macaria Elena Consilier educativ: Popa Loredana Responsabil: prof. Langa Titel prof. Dudu Cosmin profesor de serviciu conform graficului prof. Pascu Mirela adm. Șandru Ioan agenți de pază : Grecu Ioan, Roșea Ioan, Naghy Ceba, Pârvu Ioan

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

ART. 58

 • (1) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul CSEI Fagaras a principiilor școlii incluzive. Școala inel uzi vă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din România.

 • (2) Comisia este formată din 3 membri: două cadre didactice și un reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. La ședințele de lucru ale comisiei sunt invitați să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului.

 • (3) Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității sunt următoarele:

 • a.  elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de învățământ;

 • b.  colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizații nonguvemamentale în domeniul drepturilor omului și al ți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității;

 • c.  propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;

 • d.  elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii Ia nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă;

 • e.  identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului profesoral, după caz;

 • f.  prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor școlii incluzive;

 • g.  sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;

 • h.  monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității;

 • i.  elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;

 • j.  elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate de unitatea de învățământ;

Componenta: prof: Voicu Antonia

Prof. Torok Alina

Reprez. Părinți (tutore): Dogaru Cerasela

COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

ART. 59

 • (1) Comisia de control managerial intern este constituită în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/ managerial, prin decizia directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație.

 • (2) Directorul CSEI stabilește componența, modul de organizare și de lucru, precum și alte elemente privind această comisie.

 • (3) Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

ART. 60

Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții:

asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice;

A organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare;

A coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor profesionale;

conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii entități publice;

A organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât și între structurile unități de învățământ.

Componenta:

Președinte: Pamp Adriana Secretar : Stanica Ligia

Membrii: Cupu Simona-contabil

Moghina Valeria -secretar

Faina Laura-asist. social

Bica Ovidiu-reprezentant SSM

COMISIA INTERNĂ DE EXPERTIZĂ COMPLEXĂ

ART.61

In vederea exercitării în mod corespunzător a atribuțiilor care îi revin comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, în fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică din învățământul special se înființează și funcționează comisia internă de expertiză complexă.

ART.62

Comisia internă de expertiză complexă are ca scop principal realizarea unei evaluări complexe (fizice, psihologice, intelectuale și sociale) a copilului/elevului/tânărului cu CBS în vederea sprijinirii comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE în luarea unor decizii corecte, în interesul suprem al copilului.

ART.63

Comisia internă de expertiză complexă are următoarele atribuții:

 • a)  efectuează monitorizarea completă a activității eopiilor/elevilor/tinerilor din zona sa de acțiune, sector, județ, indiferent de forma de școlarizare pe care o urmează;

 • b) validează/in validează diagnosticul psihologic și cel educațional;

o) transmite comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din învățământul special și special integrat, precum și recomandări psihologice de orientare școlară și profesională;

 • d)  transmite comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor care au întrerupt școlarizarea, au studii incomplete, nu au urmat nicio formă de școlarizare, au depășit cu peste 3 ani. vârsta clasei școlare, aflați în situație de repetenție sau cu dificultăți grave de învățare, care au tulburări de comportament ori au fost marginalizați și face recomandări psihologice de orientare școlară și profesională;

 • e)  asigură repartizarea pe grupe/clase/ani de studiu a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din unitățile școlare de învățământ special la începutul anului școlar, după criterii obiective (diagnostic, gradul deficienței, nivelul psihointelectual, gradul de integrare socio-școlară);

 • f)  elaborează, realizează și urmărește realizarea planului de servicii individualizat al copilului/elevului cu CES;

 • g)  fundamentează din punct de vedere psihopedagogie reevaluarea absolvenților clasei a IX-a din unități de învățământ special, în vederea orientării profesionale;

 • h) efectuează reevaluarea anuala a copiilor/elevilor cu CES (la cererea părinților, reprezentantului legal sau a cadrelor didactice), în vederea orientării școlare;

 • i)  propune comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE schimbarea diagnosticului sau reorientarea școlară cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de expertiză școlară ori în situația în care se constată schimbarea condițiilonpentru care s-a eliberat certificatul.

 • j)  Atribuțiile comisiei, perioada de lucru, categoriile de copii și elevi supuși expertizării, componența și raporturile de colaborare sunt reglementate în Ordinul MECTS 5555/2011.

ART.64

Categoriile de copii/elevi/tineri evaluate de comisia internă de expertiză complexă sunt următoarele:

 • a)  toți copiii/elevii/tinerii cu CES înscriși în învățământul special și special integrat;

 • b) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către CJRAE/CMBRAE;

 • c)  copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către conducerile unităților din învățământul de masă;

 • d)  copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către părinții acestora;

 • e)  copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către centrele de plasament;

 • f)  copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către centrele de primire a minorilor; copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către medicii de familie, medicii pediatri, medicii neuropsihiatri, medicii oftalmologi, medicii neurologi, medicii ORL-iști;

 • g) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către unitățile de învățământ cu dubla subordonare: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății etc.

ART.65

Comisia internă de expertiză complexă se înființează prin decizie a directorului unității de învățământ.

ART.66

 • 1. Comisia internă de expertiză complexă are următoarea componență:

• coordonatorul comisiei, ales de consiliul profesoral al unității de învățământ special și numit prin decizie de către directorul unității;

® membri permanență un profesor de educație specială, un profesor psihopedagog, de preferință cel care se ocupă de psihodiagnoză în unitatea școlară, medicul unității școlare, asistentul social al unității școlare;

• membri nepermanenți, cadre didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul ce urmează a fi evaluat: profesorul psihopedagog, profesorul de educație specială, profesorul-educator, profesorul itinerant și de sprijin.

 • 2.  Coordonatorul comisiei interne de expertiză complexă este un profesor din unitatea de învățământ special, titular, absolvent al uneia dintre specializările psihologie, psihopedagogie, pedagogie, cu gradul didactic I si o vechime de cel puțin 5 ani în învățământul special sau special integrat.

 • 3.  Activitatea de evaluare continuă a comisiei interne de expertiză complexă este trecută ca sarcină în fișa postului și trebuie evaluată ca atare. Având ăn vedere că activitatea din cadrul comisiei interne de expertiză complexă prezintă particularități și necesită eforturi deosebite din partea membrilor acesteia, conducerile unităților de învățământ din care fac parte membrii comisiei vor ține cont de aceasta în acordarea premiilor, gradațiilor de merit, recompenselor, distincțiilor etc.

 • 4.  Comisia internă de expertiză complexă funcționează pe întreaga perioada a anului școlar. Ea se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.

 • 5.  Pentru asigurarea unor hotărâri corecte și obiective, membrii comisiei interne de expertiză complexă nu pot fî membri cu drept de vot ai comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, dar ei pot fî invitați pentru clarificarea unor cazuri mai dificile.

ART. 67

Comisia internă de expertiză complexă colaborează cu:

 • a) comisia de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE;

 • b) comisia de protecție a copilului județeană;

 • c)  centrele logopedice interșcolare;

 • d) centrele de asistență psihopedagogică;

 • e)  unitățile de învățământ preuniversitar;

 • f)  asociații neguvemamentale.

ART.68

 • 1.  Diagnosticarea copiilor, elevilor și tinerilor cu CES se face în baza prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

 • 2. Dosarul copilului/elevului cuprinde:

 • a.  cererea părinților/tutorilor;

 • b.  copii ale actelor de identitate ale părinților/tutorilor și ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES;

 • c.  certificatul de încadrare într-un grad de deficiență, după caz;

 • d. certificatul medical sau scrisoarea medicală;

 • e.  raportul și recomandarea comisiei interne de expertiză complexă;

 • f.  fișa psihopedagogică;

 • g.  fișa de traseu educațional;

 • h.  rezultatul anchetei sociale;

 • i.  caracterizarea profesorului diriginte.

ART. 69

 • (1) Este interzisă înscrierea de către conducerea unității de învățământ special a unui copil/elev în cadrul învățământului special fără prezentarea, în prealabil, a hotărârii comisiei pentru orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE.

 • (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) sau nerespectarea hotărârii comisiei interne de expertiză complexă cu privire la orientarea școlară și profesională a copilului atrage sancționarea disciplinară, în condițiile legii, a persoanei vinovate.

Coordonator: prof. Comșa Doina

prof. Moîdovan Ileana Stanca- psiholog

prof. Cornea Elisabeta-logoped

dr. Suteu Marilena -medic

asistent social: Faina Laura

dirigintele clasei unde se face evaluarea

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂȚII

Atribuții:

a Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea unității școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.

 • ■  Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatatea învățământului din unitatea școlară. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus Ia dispoziția evaluatorului extern.

 • ■  Elaborează, după caz, planul de îmbunătățire al educației.

« Cooperează cu Agenția Română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară sau din străinătate, potrivit legii.

Orice control sau evaluare externă a calității, din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar al M.E.N. se va baza pe analizei raportului de evaluare internă a activității din unitatea școlară.

în anul școlar 2015-2016 CEAC are următoarea componență:

Funcția

Numele și prenumele

Responsabilități

Coordonator

Prof. Stanică Ligia

Membru

Prof. Zincă George

Membru

Prof. Merilă Carmen,

Membru

Prof. Pamp Adriana

Membru

Prof. Jiga Anca

Reprezentant Consiliul Județean

Mareș Io an

Reprezentant sindicat

Prof. Cri stea Luminița

“1

ALTE COMISII DE LUCRU

a) învățământ:

 • •  Comisia de întocmire PDF

 • •  Comisia de încadrare.

 • •  Comisia de elaborare a CDȘ.

» Comisia de elaborare a orarului și a schemelor orare.

® Comisia metodică a diriginților.

 • •  Comisia de formare continuă.

» Comisia pentru coordonarea examenelor de corigentă / diferențe.

 • •  Comisia de promovare a ofertei școlare.

 • •  Comisia pentru pregătirea și organizarea examenelor finale.

 • •  Comisia de verificare a documentelor școlare.

» Comisia de disciplină școlară.

» Comisia sanitară.

 • •  Comisia de circulație rutieră

 • •  Comisia pentru acordarea burselor / bani de liceu.

 • •  Comisia socială.

 • b)  Practică și protecția muncii:

 • •  Comisia de protecția muncii (SSM).

 • •  Comisia pentru situații de urgență (SU).

 • •  Comisia tehnică de instruire practică.

 • c)  Patrimoniu:

 • •  Comisia de inventar.

 • •  Comisia de casare.

 • •  Comisia de achiziționare, recepție și casare a publicațiilor manualelor școlare și alte categorii de documente din bibliotecă.

 • •  Comisia privind selecționarea și eliminarea documentelor din arhiva școlii.

 • •  Comisia de inventariere a documentelor și depunerea lor în arhiva școlii.

 • •  Comisia pentru rechizite școlare.

 • d)  Comunicare:

® Comisia mijloacelor mass - media.

 • •  Comisia comunicare: secretariat.

® Comisia S1IIR.

 • e)   Activitatea extrașcolară

 • •  Comisia pentru proiecte și programe interne și internaționale.

 • •  Comisia de activități extracurriculare și extrașcolară.

 • •  Comisia de acțiune în cadrul SNAC

 • f)   Cantină și internat

® Comisia pentru controlul și îndrumarea activității internatului

 • •  Comisia pentru controlul și îndrumarea activității din cantină

® Comisia pentru controlul și îndrumarea activității muncitorilor

 • •  Comisia de monitorizare a valorificărilor resturilor alimentare rezultate de la cantina școlii

 • •  Comisia pentru achiziții publice

® Comisia pentru învățământ integrat

 • •  Comisia recepție alimente cantină

® Comisia pentru gestionarea materialelor de curățenie, întreținere și reparații. Lucrări de reparații.

 • •  Comisia de monitorizare a activității de acordare a drepturilor elevilor cu deficiențe

ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 COMISIIILE DE LUCRU AU URMĂTOAREA COMPONENȚĂ:

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

Coordonator: prof. Popa Loredana prof. Renciu Liliana prof. Torok Alina prof. Cornea Elisabeta prof. Găvîrlaș Nicoleta prof. Bica Cristina prof Pascu Mirela prof. Olariu Cezar prof. Cherciu Mădălina prof. Neculoiu Daniela

Atribuții:

• Răspunde de activitățile extracurriculare ale instituției asigurând programe și activități pentru petrecerea timpului liber al elevilor prin: excursii, manifestări culturale, sportive, etc.

COMISIA DE ÎNTOCMIRE P.D.L

Responsabil: dir. prof. ing. Macaria Elena prof. Zincă Gheorghe prof. Langa Titel Adrian prof. Renciu Liliana

COMISIA DE ÎNCADRARE

Responsabil: dir. prof. ing. Macaria Elena prof. Renciu Liliana prof. Langa Titel Adrian prof. Stanică Ligi a prof. Moldovan Ileana Stanca prof. Cornea Elisabeta prof. Călin Maria Niculina prof. Lazea Aurel

ATRIBUȚII:

o Răspunde de Încadrarea scolii conform normelor legale in vigoare;

o Incadreaza fiecare cadru didactic pe discipline de invatamant conform pregătirii, asigurând normarea fiecărui cadru didactic conform legii;

o Răspunde moral si material pentru incadrarea cadrelor didactice;

o Afiseaza la timp documentele școlare susmenționate ;

o Comisia răspunde in fata organelor interne si externe de Îndrumare si control;

COMISIA PENTRU ELABORARE CDL și CDS

Responsabil: dir. prof. ing. Macaria Elena prof. Renciu Liliana prof. Stănică Ligia Șef de catedre : prof. ing. Lazea Aurel prof. Calin Maria Niculina

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT INTEGRAT

Responsabil: prof. Comșa Doina prof. Nan Anca profesorii itineranți

COMISIA S.N.A.C.

Coordonator: prof. Cornea Elisabeta prof. Bica Cristina prof. Cristea Luminița

COMISIA DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚII DE ACORDARE A DREPTURILOR

ELEVILOR CU DEFICIENȚE

Adm. patrim: Șandru loan Contabil: Cupu Simona Asist, social: Faina Laura Prof. Streza Anca Maria Prof. Cherciu Andra Mădălina Dirigintele clasei

COMISIA DE ELABORARE A ORARULUI

Responsabil: prof. Șerb Simona prof: Pamp Adriana prof. Neculoiu Daniela prof. Renciu Liliana

Atribuții:

® Alcătuiesc orarul școlii conform fișelor elaborate de comisia de incadrare

 • •  Orarul școlii este vizat de director și devine act normativ obligatoriu de executat.

 • •  Orice modificare în conținutul orarului fără avizul conducerii este interzisă.

 • •  Afișează la timp documentele școlare sus menționate.

Atribuții:

• Răspunde de încadrarea școlii conform normelor legale în vigoare

® încadrează fiecare cadru didactic pe discipline de învățământ conform pregătirii, asigurând norma fiecărui cadru didactic conform legii

 • •  Răspunde moral și material pentru încadrarea cadrelor didactice

® Afișează la timp documentele școlare sus menționate

 • •  Comisia răspunde în fața organelor interne și externe de îndrumare și control

COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR

Responsabil: prof. Popa Loredana prof. Renciu Liliana prof Neculoiu Daniela profesorii diriginți ai tuturor claselor

Atribuții:

 • •  coordonează activitatea diriginților pe baza unui plan managerial anual / semestrial ® răspunde de munca educativă în cadrul instituției asigurând și funcția de consilier

» comisia se întrunește de regulă o dată pe lună, diriginții prezintă materiale, rapoarte în plenul ședințelor

» comisia poate propune conducerii revocarea unor diriginți din funcție

COMISIA DE FORMARE CONTINUĂ

Responsabil: prof Radu Adriana

prof Stănică Ligia

prof Langa Titel Adrian

prof Comea Elisabeta

prof Mo Ido van Ileana Stanca

prof Comșa Doina

prof Călin Maria Niculina

Atribuții:

 • •  studiază și prezintă ofertele pentru cursuri de formare

® elaborează graficul de participare la cursuri de formare

« îndrumă personalul școlii în alegerea stagiilor / cursurilor de formare

 • • centralizează adeverințele / diplomele obținute în urma participării / absolvirii cursurilor

COMISIA PENTRU COORDONAREA EXAMENELOR DE CORIGENTĂ / DIFERENȚE

Responsabil: dir. prof ing. Macaria Elena secretar: Moghină Valeria diriginții membrii - după caz prin decizie

Atribuții:

® își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului școlar și cu instrucțiunile privind desfășurarea examenelor de corigentă

COMISIA DE PROMOVARE A OFERTEI ȘCOLII

Coordonator: dir. prof ing. Macaria Elena Responsabil: prof Comșa Doina prof. Nan Anca prof. Suciu Gabriela prof. Lazea Aurel prof. Cocan Maria toți profesorii itineranți

Atribuții:

 • • testează piața muncii din Făgăraș și zonă

® ține legătura cu agenții economici din Făgăraș și zonă

 • • elaborează chestionare

« elaborează pliante și alte materiale pentru promovarea școlii

COMISIA PENTRU PREGĂTIREA ȘI ORGANIZAREA EXAMENELOR DE

COMPETENȚE PROFESIONALE

Responsabil: dir. prof. ing. Macaria Elena

prof. Lazea Aurel prof. Călin Maria Niculina Diriginții claselor terminale

Atribuții:

 • •  Planificarea activității de pregătire și evaluare, grafice pregătire, analize periodice, planuri de măsuri.

COMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ȘCOLARE

Responsabil: prof. Pascu Mirela prof. Cocan Maria prof. Popescu Adriana prof. Streza Anca prof. Sin Marinela prof. Birsan Maria secretar Moghină Valeria

Atribuții:

 • • verifică exactitatea datelor din catalog, registre matricole și celelalte documente școlare

® verifică notarea ritmică a elevilor

® prezintă informații și rapoarte conducerii

COMISIA DE DISCIPLINĂ

Responsabil: prof. Dudu Cosmin

prof. Pascu Mirela

prof Cristea Luminița prof. Popa Loredana prof. Merilă Carmen asistent social: Faina Laura

administrator: Șandru loan

Atribuții:

« cercetează abaterile disciplinare ale elevelor) personalului în urma sesizărilor

 • •  propune sancțiuni conform legii

 • •  prezintă informări consiliului de administrație

COMISIA SANITARĂ

Responsabil: prof. Renciu Liliana prof Streza Anca prof Sasu Sorina prof. Condurache Viorica

Atribuții:

 • • elaborează programe educative privind educația pentru sănătate

® desfășoară acțiuni de prevenire

® colaborează cu diriginții, medicul școlar, consilierul școlar și alte organe abiliate

COMISIA DE CIRCULAȚIE RUTIERA

Responsabil: prof. Lazea Aurel prof. Langa Titel Adrian prof. Beca Mircea prof. Bîrsan Mari a prof. Renciu Liliana

Atribuții:

 • • răspunde de educația rutieră a elevilor

 • • alcătuiește și urmărește realizarea planului managerial pe acest domeniu

« menține legătura și conlucrează cu diriginții, Poliția rutieră și alte organisme abilitate

COMISIA PENTRU BURSE

Responsabil: prof Merilă Carmen prof. Pandrea Ileana prof Șerban Sanda prof Cocan Maria prof Popescu Adriana secretar: Moghină Valeria

Atribuții:

« primește și verifică dosarele

 • •  verifică periodic dacă sunt îndeplinite condițiile

» primește și rezolvă contestațiile

COMISIA SOCIALĂ

Responsabil: prof. Bîrsan Maria prof. Radu Adriana prof. Sin Marinela

Atribuții:

 • •  răspunde de problemele sociale ale angajaților și elevilor

 • •  sprijină prin mijloace propri activitatea angajaților

 • •  acordă ajutor material prin solidaritatea colectivului angajaților cu probleme

COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Responsabil: prof. Miloșan Gheorghe

prof. Lazea Aurel

prof. Graură Florin prof. Langa Titel Adrian

Atribuții:

Comisia își desfășoară activitatea conform regulamentului propriu de funcționare:

® răspunde de întreaga activitate a comisiei

® execută instruirile periodice și controlul activității

® prezintă informări periodice în cadrul consiliului de administrație sau consiliului profesoral

« răspunde de pregătirea periodică a angajaților

COMISIA TEHNICĂ ȘI DE INSTRUIRE PRACTICĂ

Responsabil: dir. prof. ing. Macaria Elena Coordonator: prof. ing. Lazea Aurel

prof. Călin Maria Niculina prof. Cocan Maria maistru instructor: Păcală Eugen

Atribuții:

 • •  răspunde de instruirea practică și pregătirea de specialitate a elevilor

» alcătuiește graficul instruirii practice a elevilor

 • •  stabilește contacte cu agenții economici pentru instruirea practică a elevilor

 • •  identifică posibilități de integrare socială a elevilor

® propune temele de proiecte elevilor în concordanță cu programele școlare, cerințele elevilor

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATEA MUNCII (SSM)

Președinte: dir. prof. ing. Macaria Elena Reprezentant conducere: prof. Popa Loredana Reprezentant / lucrător desemnat: Bica Ovidiu

Reprezentant / lucrător: Șandru loan

Reprezentant / lucrător: prof. Miloșan Gheorghe

Medic medicina muncii: dr. Cârstea Nicolae

Atribuții:

Comisia își desfășoară activitatea conform regulamentului propriu de funcționare:

® răspunde de întreaga activitate a comisiei

 • •  execută instruirile periodice și controlul activității

 • •  prezintă informări periodice în cadrul condiliului de administrație sau consiliului profesoral

 • •  răspunde de pregătirea periodică a angajaților

COMISIA DE CASARE

Responsabil: prof. Langa Titel Adrian

membru: Bica Ovidiu adm. financiar: Cupu Simona adm. patrimoniu: Șandru Ioan pedagog: Ungar Nicoleta

Secretar: Moghină Valeria

COMISIA DE INVENTAR

Responsabil: prof. Renciu Liliana

prof. Bica Cristina Anișoara prof. Zincă Gheorghe prof. Pope seu Adriana prof. Cocan Maria asistent social: Faina Laura bucătar: Curta Simion muncitor: Grovu Adriana

Atribuții:

 • •  răspunde de baza materială a școlii

 • •  realizează inventarul anual

 • •  raportează situația bazei materiale a instituției

COMISIA DE RECEPȚIE ALIMENTE CANTINĂ

Bucătar: Curta Simion

Magaziner: Boeriu Cristina

Asistent medical: Itu Ionela

Administrator: Șandru Ioan

Atribuții:

 • • Răspunde de încadrarea în consumul specific pentru fiecare meniu, conform normelor în vigoare a rețetelor și încadrarea în consumul alocației specifice hranei.

® întocmește și semnează notele de recepție și constatare de diferente cât și bonurile de consum, respectiv listele de alimente cu respectarea legislației în vigoare.

COMISIA PENTRU GESTIONAREA MATERIALELOR DE CURĂȚENIE,

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, LUCRĂRI DE REPARAȚII

Responsabil: adm. patrim: Șandru Ioan

contabil: Cupu Simona

magaziner: Boeriu Cristina asist, social: Faina Laura maistru: Dudiță Gheorghe

Atribuții:

 • •  Răspunde de lucrările de reparații, de buna funcționare a instalațiilor de încălzire, electrice și sanitare.

COMISIA PRIVIND SELECȚIONAREA ȘI ELIMINAREA DOCUMENTELOR DIN

ARHIVA ȘCOLII

Res po n s a bii: S ecretar Mo ghină Valeria

Contabil Cupu Simona

Magaziner: Boeriu Cristina

Adm. patrimoniu: Șandru Ioan Pedagog: Ungar Nicoleta

Atribuții:

» Conform Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, a Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivei Naționale prin ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996 (cap II, lit. d, art. 29, 30 ).

COMISIA DE INVENTARIERE A DOCUMENTELOR ȘI DEPUNEREA LOR

ÎN ARHIVA ȘCOLII

Compartiment secretariat: Moghină Valeria

Ungar Nicoleta

Compartiment contabilitate: Cupu Simona

Compartiment administrativ: Șandru Ioan

Boeriu Cristina

Atribuții:

 • •  Conform Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, a Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivei Naționale prin ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996 (cap II, lit. c, art. 23 ).

» Serviciul secretariat deține Compartimentul de arhivă, eliberează documentele Ia cerere, numai cu aprobarea conducerii școlii conf. art. 43, 44 lit. g.

 • •  Reprezentanții celor 3 compartimente vor lua la cunoștință prevederile art. 113, 114 lit. k din aceeași lege.

COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR

Responsabil: Miloșan Gheorghe

Șandru Ioan - membru

Faina Laur a - membru Simona Cupu - membru Moghină Valeria - secretar comisie

Atribuții:

 • •  Conform normativelor în vigoare privind activitatea de achiziții publice.

® Elaborarea planului de achiziții publice.

COMISIA PENTRU RECHIZITE ȘCOLARE

Responsabil: prof. Renciu Liliana prof. Jiga Anca asist, soc. Faina Laura

COMISIA PENTRU MASS-MEDIA

Responsabil: dir. prof. ing. Macaria Elena Purtător de cuvânt: prof. Renciu Liliana prof. ing. Langa Titel Adrian asist, social Faina Laura

Atribuții:

» răspunde de mass-media din școală

 • • realizează filmări în școală cu ocazia activităților, evenimentelor din școală la solicitări

COMISIA DE GESTIONARE S.I.LLR.

Responsabil: ing. Gavrila Maria Membrii : secretar: Moghină Valeria

Contabil: Cupu Simona

admin.: Sandruloan

COMISIA PENTRU CONTROLUL ȘI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII INTERNATULUI

Responsabil: pedagog școlar: Ungar Nicoleta pedagog școlar: Streza Gabriel pedagog școlar: Pîrvu Livia pedagog școlar: Neamțu Gabriel pedagog școlar: Zseiki Melinda prof. Pandrea Ileana prof. Popescu Adriana prof. Cocan Maria prof. Merilă Carmen

COMISIA PENTRU CONTROLUL ȘI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII CANTINEI

Responsabil: prof. ing. Gavrilă Maria adm. patrimoniu: Șandru loan magaziner: Boeriu Cristina bucătar: Curta Simion asistent social: Faina Laura medic: Comanici Adriana medic: Șuteu Marilena asistent medical: Itu Ionela

COMISIA PENTRU CONTROLUL ȘI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII MUNCITORILOR

Responsabil: adm. patrimoniu: Șandru loan

muncitor: Faina Lucia maistru instructor: Păcală Eugen muncitor-paznic: Naghy Ceba

Atribuții:

® asigurarea condițiilor corespunzătoare de viață în instutuție a elevilor

 • •  va aduce zilnic la cunoștință directorului situația din uniate

® verifică periodic cum sunt gestionate bunurile date în folosință

» recuperează distrugerile de la cei vinovați

® coordonează activitatea în spălătorie, a muncitorilor și a îngrijitorilor

 • • verifică graficele turelor, schimburilor

 • • coordonează întreținerea curățeniei locului de muncă și a căilor de acces aferente

 • • verifică și semnalează administratorilor neregulile pe care nu le pot remedia.

Capitolul 3

TIPUL ȘI CONȚINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE

ART. 70

Pentru optimizarea managementului unității de învățământ conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

 • a.  documente de diagnoză:

 • b. documente de prognoză;

 • c.  documente manageriale de evidență.

ART. 71 Documentele manageriale sunt elaborate și vizate conform legii în vigoare.

Titlul VI

STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

Capitolul 1

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

ART.72

Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității și are următoarele atribuții:

 • a.  în calitate de secretar școlar :

 • (1)     secretariatul funcționează pentru elevi, părinți, susținători legali ai elevilor, personalul unității și pentru alte persoane interesate. Programul de lucru se desfășoară în perioada orară 8™ 16 in zilele lucrătoare.

 • (2)    urmărește preluarea tuturor documentelor adresate școlii și sosite prin corespondență clasică, e-mail sau fax (adrese, decizii ale ISJ, comunicări, ordine ale ministerului, ONG-uri, sesizări, cereri scrise pentru eliberarea actelor de studiu, cereri de concediu etc.), pe care le înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri, prezentându-le directorului spre luare la cunoștință și stabilirea responsabilităților; notele telefonice le preia într-un registru și le aduce la cunoștința celor avizați pe bază de semnătură de luare la cunoștință ;

 • (3)    eliberează documente sau răspunsuri la diferite solicitări după ce au fost înregistrate în Registrul de intrări-ieșiri;

 • (4)    asigură arhivarea documentelor școlare conform precizărilor nomenclatorului de arhivare a documentelor școlare;

 • (5)    ține evidența, selecționarea, păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite de Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul ministrului învățământului, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 ;

 • (6)    păstrează cataloagele școlare atât în timpul anului școlar, cât și în perioada vacanțelor, în secretariat. Verifică, zilnic la terminarea orelor, în timpul anului școlar, împreună cu ofițerul de serviciu, existența tuturor cataloagelor;

 • b. în calitate de responsabil resurse umane

 • (7)    întocmește, actualizează sau arhivează, după caz, dosarele de personal;

 • (8)    ține evidența pontajului întregului personal al unității;

 • (9)    completează, înregistrează și transmite/depune documentele și situațiile specifice privind încadrarea și salarizarea întregului personal al unității, la termenele stabilite, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • (10)   actualizează datele de evidență și salarizare legate de întregul personal în momentul în care apar modificări;

 • c. în calitate de casier .

 • (11)    asigură expedierea corespondenței oficiale a unității;

 • (12)   ține evidența documentelor cu regim special (bonuri BCF, foi de parcurs);

 • (13)    efectuează deconturile pentru deplasări în interes de serviciu ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Capitolul 2

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ

ART.73

Este subordonat directorului unității. Organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia și este interesat de completarea, în funcție de necesitățile și specificul unității, a fondului de publicații.

ART.74

Atribuții :

 • 1.   îndrumă lectura și studiul și pune la dispoziția cititorilor surse de informare pe domeniul specific unității;

 • 2.   sprijină informarea și documentarea rapidă a personalului didactic;

 • 3.    participă la cursuri specifice de formare continuă;

 • 4.    organizează sau participă la organizarea de acțiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, expoziții de cărți, standuri de noutăți etc.

Capitolul 3

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ART.75

Asistent social este subordonat directorului unității și are următoarele atribuții:

a) în calitate de asistent social

 • 1. întocmește, păstrează și actualizează evidența elevilor din unitate în vederea alocării

drepturilor ce le revin conform legislației în vigoare;

 • 2. completează registrele școlare, foile matricole și eliberează adeverințe pentru elevi pe baza

solicitărilor instituțiilor cu care colaborează unitatea noastră;

 • 3. întocmește anchete sociale pentru elevii externi;

 • 4. face parte din C.I.E.C. a unității și colaborează cu toți factorii educaționali și de protecție a

copilului în vederea asigurării unei bune cunoașteri a elevilor, cu scopul promovării interesului acestora, al orientării și integrării/inserării lor socio-profesionale;

b) în calitate de personal didactic auxiliar

 • 1. completează condica de prezență a profesorilor;

 • 2. colaborează cu diriginții în vederea păstrării și întăririi legăturii elev-școală-familie;

 • 3. prin sondaj efectuează, împreună cu administratorul, verificarea modului în care se realizează acoperirea, cantitativă și calitativă, a alocațiilor de hrană pentru elevi în cadrul cantinei

Capitolul 4

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

ART.76

Administratorul financiar de patrimoniu (contabil șef) - este subordonat directorului unității. Atribuții :

 • (1) asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea activității financiar contabile ale unității, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, prin:

întocmirea bugetului de cheltuieli la capitolele: salarii, materiale, ajutoare sociale și investiții, conform legislației în vigoare;

urmărește executarea bugetului prin folosirea creditelor bugetare în limitele și cu destinația aprobată prin aplicarea vizei Controlului Financiar Preventiv;

organizează și ține la zi evidențele contabile și prezintă la termen bilanțul contabil și situația fmanciarăe conform legislației în vigoare;

(2) îndeplinește orice alte sarcini fmanciar-contabile încredințate de director sau stipulate expres în acte normative.

Atribuții :

 • (1)    asigură evidența creditelor și angajamentelor bugetare conform legislației în vigoare;

 • (2)    ține evidenta materialelor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul unității;

 • (3)    ține evidenta consumului de carburanți și a fișelor auto zilnice (F.A.Z.) pentru autovehicolul din dotarea unității.


Capitolul 5

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV


ART.77

Administratorul de patrimoniu (administratorul) este subordonat directorului unității și face parte din categoria personalului didactic auxiliar.

In calitate de administrator răspunde de :

gestionarea și întreținerea bazei materiale a unității;

coordonarea activității personalului administrativ de: întreținere, curățenie, magazie, fochist și pază;

realizarea instruirii periodice, în baza deciziei conducătorului unității, a întregului personal, împreună cu personalul desemnat în acest scop, privind normele de siguranță în muncă și cele de prevenirea și stingerea incendiilor;

întocmirea formelor legale de schimbare a destinației bunurilor ce aparțin unității, în colaborare cu serviciul de contabilitate;

stabilirea programului personalului de îngrijire, potrivit nevoilor unității și propunerea acestuia spre aprobare directorului ;

stabilirea sectoarelor de lucru ale personalului de îngrijire. în funcție de nevoile unității, directorul poate schimba aceste sectoare.

folosirea personalului subordonat doar în activități necesare unității;

urmărește ca în activitatea zilnică, personalul nedidactic de întreținere să respecte întocmai instrucțiunile de SSM și PSI specifice tipului de reparații efectuate, iar personalul de curățenie să efectueze curățenia în sălile de clasă, cabinete, grupuri sanitare, birouri, respectând normele specifice de SSM și PSI pentru evitarea producerii de accidente propriei persoane sau persoanelor aflate la locul de muncă, elevi, cadre didactice.

In calitate de achizitor răspunde de :

întocmirea Planului de Achiziții estimat pe baza necesarului înaintat de personalul unității și a notei de fundamentare a proiectului de buget, în conformitate cu legislația în vigoare; monitorizarea modului în care se realizează Planul de achiziții.

în calitate de conducător auto îndeplinește următoarele atribuțiuni:

întreține autovehiculul din dotare în stare corespunzătoare de funcționare și efectueză la timp și conform legislației în vigoare verificările periodice;

respectă legislația rutieră în vigoare;

întocmește actele și documentele specifice activității de conducător auto.


(1)

(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


 • (7)

 • (8)


(9)


(W)


(12)


ART.78

Personalul de întreținere

 • (1)    se subordonează administratorului unității și conform statului de funcții cuprinde muncitorul de întreținere și personalul desemnat pentru activitatea de fochist;

 • (2)    au obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului pe parcursul celor 8 ore/zi și a fracțiunii de post de fochist.

ART.79

Personalul de curățenie

 • (1)    se subordonează administratorului unității și are obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului;

 • (2)   programul se desfășoară pe două schimburi între orele 7,30-15,30 și 12-20, cu excepția zilelor de vineri și a vacantelor școlare, când activitatea are loc doar în perioada orară 7,30-15,30.

ART.80

Magaziner

 • (1)    se subordonează administratorului unității și are obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului;

 • (2)    programul se desfășoară între orele 7,30-15,30

ART.81

Infirmier

 • (1)    se subordonează administratorului unității și are obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului;

 • (2)    programul se desfășoară între orele 7,30-15,30 sau 12-20, în funcție de nevoile unității, cu excepția zilelor de vineri și a vacanțelor școlare, când activitatea are loc doar în perioada orară 7,30-15,30.

ART.82

Activitatea de pază

 • (1)      se subordonează administratorului unității și are atribuții privind asigurarea pazei și securității instituției, precum și. a personalului care-și desfășoară activitatea în unitate;

 • (2)    în timpul programului de 8 ore/zilnic are obligația de a verifica documentele de identitate ale persoanelor care solicita accesul în unitate și de a le îndruma spre locurile solicitate;

 • (3)      în. pauzele elevilor asigură supravegherea acestora împreună cu ofițerul de serviciu și cu educatorul aflat în activitate de la ora 12;

 • (4)    pe parcursul orelor va monitoriza activtatea din școală prin intermediul camerelor de supraveghere;

 • (5)    după ce s-a sunat va ajuta cadrele didactice la ducerea elevilor în clase acolo unde situația o impune;

 • (6)    în situații deosebite (agresare fizică, pătrundere prin efracție a unor persoane străine în spațiul școlar, manifestarea unor atitudini și comportamente violente din partea unor persoane străine etc.) personalul de pază are obligația de a sesiza imediat conducerea școlii și, în funcție de situație, de a solicita ajutor prin telefonul-pentru situații de urgență-112;

 • (7)    în cazul în care conducerea unității nu este prezentă, ofițerul de serviciu va lua măsurile ce se impun atunci când se semnalează situații deosebite în activitatea de pază;

 • (8)    în afara orelor de program ale paznicului, personalul de întreținere și/sau curățenie în colaborare cu ofițerul de serviciu va realiza paza și securitatea unității;

 • (9)   orice probleme ivite în timpul serviciului vor fi aduse la cunoștința ofițerului de serviciu spre

a fi consemnate în registrul de procese verbale întocmit de acesta.

Titlul VII

BENEFICIARII PRIMARI AI CSEI FĂGĂRAȘ

Capitolul 1

DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV

ART. 83

 • (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al CSEI se face prin înscrierea în unitatea școlară.

 • (2) înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea prezentului Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

ART. 84

 • (1) în situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe urmare a unor probleme de sănătate părinții, tutorii sau susținătorii legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an școlar.

 • (2) în situația solicitării de retragere menționate la alin. (1), școala va consilia părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare.

 • (3) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alineatul (2), se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională.

ART. 85

Calitatea de elev al CSEI se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile existente și se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar.

ART. 86

 • (1) Prezența la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.

 • (2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

 • (3) în cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal învățătorul ui/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.

 • (4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susținătorului legal al elevului, adresată învățătorului/profesorului diriginte al clasei.

 • (5) Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 5 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul CSEI , Toate adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor

 • (6) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către învățătorul/profesorul pentru învățământul/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.

 • (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate.

ART. 87

Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev. ART. 88

Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi, căsătorie, nașterea unui copil, persoane aflate în îngrijire, detenție și altele asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu.

Capitolul 2

STATUTUL ELEVILOR ÎNSCRIȘI ÎN CSEI

DREPTURILE ELEVILOR ÎNSCRIȘI ÎN CSEI

ART.89

Drepturile elevilor din cadrul CSEI Fagaras sunt:

 • 1.  Dreptul la imagine și respectarea demnității acestora.

 • 2.  Confidențialitatea datelor personale, a rezultatelor școlare - cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.

 • 3.  Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.

 • 4.  Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.

 • 5.  Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.In situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului CSEI, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

 • 6.  Elevii CSEI beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport pe tot parcursul anului calendaristic.

 • 7.  Elevii CSEI beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului.

OBLIGAȚIILE ELEVILOR ÎNSCRIȘI ÎN CSEI

ART. 90

Obligațiile elevilor din cadrul CSEI Fagaras sunt:

 • 1.  Elevii CSEI au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

 • 2.  Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.

 • 3.  Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară.

 • 4. Elevii, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:

 • a.  prezentul Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

 • b.  regulile de circulație;

 • c.  normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor;

 • d.  normele de protecție civilă;

 • e.  normele de protecție a mediului.

ART. 91

Este interzis elevilor din CSEI Fagaras:

 • a.  să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional etc.;

 • b.  să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);

 • c.  să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;

 • d.  să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;

 • e.  să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

 • f.  să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc;

 • g.  să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;

 • h.  să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

 • i.  să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs;

 • j.  să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

 • k.  să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ;

 • l.  să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;

 • m. să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;

 • n.  să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;

 • o.  să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului/profesorului diriginte;

 • p.  să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învățământ.

RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI ALE ELEVILOR DIN CSEI

ART. 92

Elevii pot primi următoarele recompense:

 • a.  evidențiere în fața colegilor clasei;

 • b.  evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;

 • c.  comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;

 • d.  burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat;

 • e.  alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți economici sau de sponsori;

 • f.  premii, diplome, medalii.

ART. 93

Sancțiunile care se pot aplica elevilor din CSEI Fagaras sunt următoarele :

 • a.  observația

 • b.  avertismentul

 • c.  mustrare scrisă;

 • d.  scăderea notei la purtare.

ART. 94

Pentru elevii din CSEI, la fiecare 30 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu, nota la purtare se scade cu câte un punct.

ART. 95

 • (1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteri orate/sustrase.

 • (2) în cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/claselor.

 • (3) în cazul deteriorării/distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu și tipului de manual. în caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective.

 • (4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (3), elevii pot fi sancționați, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

Capitolul 3

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ

ART. 96

 • (1) Activitatea educativă extrașcolară din CSEI se desfășoară în afara orelor de curs.

 • (2) Activitatea educativă extrașcolară din CSEI se poate desfășura fie în incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate ș cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

 • (3) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în CSEI pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.

 • (4) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

 • (5) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație . ART. 97

 • 1.  Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul CSEI este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

 • 2.  Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.

ART. 98

Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității este parte a evaluării instituționale.

Capitolul 4

EVALUAREA ELEVILOR CSEI FAGARAS

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII. ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE

ART. 99

Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.

ART. 100

 • (1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii.

 • (2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobândite de beneficiarii primari ai educaței. în aceste perioade se urmărește:

 • a.  ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare;

 • b.  fixarea și sistematizarea cunoștințelor;

 • c.  stimularea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor;

 • d.  stimularea pregătirii antepreșcolariior/preșcolarilor/elevilor capabili de performanță înaltă.

 • (3) La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

ART. 101

 • (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

 • a.  aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreșcolar, preșcolar și clasa pregătitoare,

 • b.  calificative - în clasele I-IV și în învățământul special care școlarizează elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate,

 • c.  note de Ia 10 la 1 în învățământul secundar și în învățământul gimnazial.

 • (2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepția celor de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar, care sunt trecute în caietul de observații și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.

ART. 102

 • (1) Numărul de califi cative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, Ia care numărul minim de califîcative/note este de două.

 • (2) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în școală până la sfârșitul anului școlar.

ART. 103

 • (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul Regulament.

 • (2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

 • (3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

 • (4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se calculează astfel: „media semestriala = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

 • (5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. In cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educație fizică și sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificațivul/media anuală.

 • (6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu cerneală roșie.

ART. 104

 • (1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare disciplină de studiu.

 • (2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabilește astfel: se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.

ART. 105

Mediile la purtate se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.

ART. 106

 • (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi nu li se acordă caii ficați ve/note și nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical.

 • (2) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometram, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente telurice, ținerea scorului etc. în funcție de resursele unităților de învățământ, elevii scutiți medical pot beneficia, în timpul orelor se sport, de un program special de gimnastică medicală, potrivit afecțiunilor diagnosticate.

ART. 107

Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de studiu/ modul cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul „Suficient”.

ART. 108

Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

 • a.  au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective.

 • b.  au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;

 • c.  nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus.

ART. 109

 • (1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele 4 săptămâni de la revenirea la școală.

 • (2) încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza calificativelor/ notelor consemnate în rubrica semestrului 1, datate la momentul evaluării.

 • (3) încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați pe semestrul I și care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau amânați anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unității de învățământ, înaintea sesiunii de corigențe. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două discipline/ module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.

ART. 110

Pentru elevii corigenți, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educației Naționale.

ART. 111

 • (1) Sunt declarați repetenți:

 • a.  elevii care au obținut calificativul „Insuficient” medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învățământ.

 • b.  elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient” media anuală mai mică de 6,00;

 • c.  elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea specială;

 • d.  elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină/ modul.

 • (2) La sfârșitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsați repetenți.

 • (3) La sfârșitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsați repetenți.

ART. 112

Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar' următor în clasa pe care o repetă.

EXAMENELE ORGANIZATE ÎN CSEI

ART. 113

Examenele organizate în CSEI sunt:

 • a.  examen de corigență pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor anuale și pentru elevii declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânați;

 • b.  examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată de promovarea unor astfel de examene;

 • c.  examene pentru certificarea competentelor profesionale

 • d.  Pentru desfășurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale și practice, după caz. La toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă și proba orală.

Capitolul 5

TRANSFERUL ELEVILOR

ART. 114

Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității la care se solicită transferul și cu avizul consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă.

ART. 115

 • (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, transferurile de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior al copilului.

 • (2) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:

 • a.  la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate;

 • b. în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică.

ART. 116

Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu aprobarea directorului unității de învățământ.

ART. 117

 • (1) Pentru elevii din CSEI Fagaras, în funcție de evoluția acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de masă și invers.

 • (2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinții., tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul psihopedagog școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

ART. 118

După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare, situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s~a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

Titlul VIII

EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CSEI

Capitolul 1

DISPOZIȚII GENERALE

ART. 119

Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

 • a.  inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ;

 • b.  evaluarea internă și externă a calității educației.

Capitolul 2

EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI

ART. 120

în conformitate cu prevederile legale, la nivelul CSEI există Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC), a căror atribuții sunt cuprinse în prezentul regulament.

Capitolul 3

EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI

ART. 121

Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Pre universitar.

TITLUL IX

PARTENERII EDUCAȚIONALI

Capitolul 1

DREPTURILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI

ART. 122

 • (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.

 • (2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informații numai referitor la situația propriului copil.

ART. 123

 • (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de învățământ dacă:

 • a.  a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul unității de învățământ;

 • b.  desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;

 • c.  depune o cerere/alt document la secretariatul unității;

 • d.  participă la întâlnirile programate cu educatorul puericultor/ educatoarea/ învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte.

 • (2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în CSEI, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).

ART. 124

 • (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul unității de învățământ implicat cu educatorul-puericultor/ educatoarea/ învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar /profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ în situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ.

 • (2) în cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la inspectoratul școlar.

 • (3) în cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la Ministerul Educației Naționale.

Capitolul 2

ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI

ART. 125

 • (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

 • (2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul prețcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul învățătorului sau profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.

 • (3) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev.

 • (4) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația sări însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să~l preia. în cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

ART. 126

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., elevilor și a personalului unității de învățământ.

ART. 127

Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor.

Capitolul 3

ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINȚILOR. COMITETUL PĂRINȚILOR ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI

ART. 128

în cadrul CSEI peste 60% din elevii înscris sunt elevi interni ai Centrului de plasament, astfel există doar un reprezentant legal al elevilor, fapt ce explică imposibilitea constituirii unei adunării generale a părinților și implicit a unui comitet și asociații ai acestora.

Capitolul 4

CONTRACTUL EDUCAȚIONAL

ART. 129

CSEI încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

ART. 130

 • (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.

 • (2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.

ART. 131

 • (1) Contractul educațional cuprinde: datele de identificare a părților semnatare - respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.

 • (2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.

Capitolul 5

ȘCOALA SI COMUNITATEA.

PARTENERIATE INTRE CSEI FAGARAS SI ALTI PARTENERI EDUCAȚIONALI

ART. 132

 • (1) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității.

ART. 133

Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii și prin alte mijloace de informare.

TITLUL X

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL INTERNATULUI

Capitolul 1.

DISPOZIȚII GENERALE

Internatul este parte constructivă a Centrului Școlar pentru Educație Incuză Făgăraș. Prin intermediul internatului se asigura cazarea elevilor de la toate formele de invatamantjn cadrul acestei instituții.

In limita posibilităților pot fi cazați si elevi de alte instituții școlare din munucipiu. Pentru a intregi bugetul de venituri al instituției,in limita locurilor disponibile,in timpul scolii,si in special,in perioada vacantei pot fi cazați,temporar, elevi,student! si alte personae,contra cost,in limitele sumelor stabilite de normele legale in vigoare.

Capitolul.2

DREPTURILE ELEVILOR

Elevii interni au dreptul să folosească baza materială a internatului, astfel încât să dispună de condiții de munca si de viata necesare pregătirii lor.

Ei au dreptul la cazarmament (paturi, cearceafuri, perne) in limita posibilităților, la fete de masa, perdele , covoare, etc.

Elevii pot folosi spalatoria pentru spalat si Întreținere lenjerie de corp si dormit, cu următorul program: o data pe saptamana lenjeria de corp,in cazuri excepționale de cate ori este nevoie,la doua saptamani lenjeria de pat si alte bunuri.

Fiecare elev va preda personal bunurile respective la spălătorie.Elevilor li se asigura hrana prin intermediul cantinei gratuit sau contra cost in conformitate cu legile in vigoare.

în activitatea lor zilnica elevii sunt ajutati de personalul incadrat in internat si cantina. Cu avizul directorului elevii pot fi vizitat! de părinți si rudele apropiate.

Elevii interni pot petrece timpul liber în biblioteca scolii sau sala de sport.

Elevii beneficiază de plecare la sfârșitul săptămânii Ia cererea părinților și cu aprobarea direcțiunii; plecarea se face cu bilet de voie semnat pedagog, diriginte și avizul conducerii școlii.

Capitolul 3

OBLIGAȚIILE ELEVILOR

 • 1.  Elevii sunt obligați sa respecte Întocmai programul internatului.

 • 2.  Fiecare elev este obligat sa folosească si sa predea in stare buna bunurile incredintate spre folosința.

 • 3.  Deteriorarea bunurilor atrage după sine sancționarea materiala a elevilor sub forma recuperării bunului pe cheltuiala proprie.

 • 4.  Este interzisa aducerea persoanelor străine in cămin,fara avizul conducerii instituției si a căminului.

 • 5.  Este interzisa parasirea căminului fara billet de voie semnat de pedagog, diriginte si conducerea scolii.

 • 6.  Parasirea căminului fara bilet de voie este o abatere grava de Ia disciplina interna a căminului si elevul va fi sancționat ca atare.

 • 7.  Fiecare elev va fi repartizat in camera in funcție de clasa si ani de studiu. Repartiția este obligatorie.Este interzisă mutarea dintr-o camera in alta fără avizul pedagogului,dirigintelui si directorului de serviciu.

 • 8.  Elevii sunt obligați sa respecte modul de aranjare a paturilor si noptierelor in camere.

 • 9.  Elevii sunt obligați sa se supună controlului medical si sa respecte Întocmai prescripțiile medicale.

 • 10. Elevii sunt obligați sa se respecte unii pe altii.Este interzis accesul in dormitoare străine sau la alte nivele decât cel repartizat.

 • 11. Este interzis accesul in cămin in timpul programului scoIar.Fiecare elev intern este obligat sa respecte programul școlar.

 • 12. Elevii sunt obligați sa respecte si sa execute sarcinile stabilite conform cerințelor didactice si programului internatului de către pedagogi,medical școlar,sora medicala,personalul de Îngrijire si supraveghere.

 • 13. Pentru orice nemulțumire cauzata de desfasurarea activitatii din internat elevii vor înștiința pe diriginte si conducerea instituției.

 • 14. Elevii sunt obligați sa respecte normele igienico-sanitare specifice internatului si cantinei.

 • 15. Fiecare elev este obligat sa păstreze curățenia si sa participe la relizarea curățeniei atat in interiorul internatului cat si in exterior conform programului căminului.

 • 16. Elevii interni sunt obligați sa respecte statutul personalului angajat in instituție.

 • 17. Elevii interni sunt obligați sa respecte programul de meditații si sa participle la acțiunile social-culturale si sportive stabilite in programul internatului.

 • 18. Sunt interzise jocurile de noroc (pe bani) in cămin.

 • 19. Este interzis accesul elevilor in cămin cu cutite, unelete de tamplarie si alte mijloace care pun in pericol viata si facilitează furtul.

 • 20. Este interzis cu desavarsire fumatul si consumul de alcool.

 • 21. Este interzis încuiatul căminelor fara avizul si accesul persoanelor din internat.Fiecare camera cu sistem de închidere pentru protejare va depune o cheie Ia pedagogi.

 • 22. Serviciul pe internat si cantina este obligatoriu si el se realizează conform graficului de serviciu.

Capitolul 4

RECOMPENSE

Pentru purtarea deosebita in internatul scolii elevii vor fi recompensați prin: evidențierea in fata clasei si a colectivului din internat; acordarea, in limita posibilităților,a unor premii in bani si obiecte; vor avea prioritate la acordarea manualelor,rechizitelor școlare si a altor facilitați prevăzute de normele legale in vigoare;

vor beneficia de invoiri in oraș si acasa;

vor avea prioritate Ia folosirea bazei materiale si a altor bunuri din școala;

- vor avea prioritate la repartiția in camere.

Capitolul 5

SANCȚIUNI

Pentru abateri de la programul internatului elevii vor suporta următoarele sancțiuni: mustrarea in fata clasei si a colectivului din cămin; interzicerea părăsirii internatului- consemnarea;

- informarea scrisa a părinților; chemarea părinților la școala; scăderea notei la purtare; sancționarea materiala privind recuperarea bunurilor distruse; interzicerea folosirii bazei sportice si a altor mijloace de agrement.

Elevii interni vor suporta,in funcție de abateri,si sancțiunile prevăzute de Regulamentul de ordine interioara si Regulamentul școlar.

In cazul unei abateri grave de la disciplina școlara se va solicita Inspectoratului Școlar Județean mutarea elevilor in alte instituții de invatamant

Capitolul 6

PERSONALUL DE DESERVIRE

In conformitate cu statul de funcțiuni internatul funcționează cu un număr de angajați ce asigura buna desfășurare a activitatii din acest sector.

Toți salariatii sunt obligați sa respecte programul si normele specifice legale de funcționare a internatului. Fiecare angajat are obligația sa-si aduca contribuția prin mijloace specifice postului Ia educarea elevilor de la Centrul Școlar pentru Educație Incuză Făgăraș.

Zilnic conducerea instituției va fi informata de pedagogul sef cu privire la modul de desfășurare a activitatii din internat.

Personalul medical va supraveghea si va contribui la respectarea normelor igienico-sanitare din internat.

Capitolul 7

DISPOZIȚII FINALE

De respectarea prezentului regulament răspund diriginții,personalul din internat si elevii.

La începutul fiecărui semestru va fi adus la cunoștința elevilor conținutul prezentului regulament. Beneficiarii acestui spațiu vor executa prezentul Regulament.

TITLUL XI.

REGULAMETUL DE ORDINE INTERIOARA CANTINĂ

Capitolul 1

DISPOZIȚII GENERALE

ART. 134

Regulamentul de ordine interioara pentru cantina, are la baza principalele acte normative, care reglementează invatamantul in Romania: Legea nr. 1/2011 cu modificările si completărilor ulterioare. Legea nr. 87/2006, Regulamentul de funcționare si organizare a unitarilor de invatamant public, Regulamentul de funcționara a invatamantului special, precum si Codul muncii.

ART. 135

Centrul Școlar pentru Educație Incuză Făgăraș este structurat pe mai multe forme de invatamant:

 • - invatamant primar si gimnazial special

 • - invatamant profesional special

 • - invatamant liceal special

Instituția dispune de resurse umane si materiale care acopera toate sectoarele.

ART. 136

Centrul Școlar pentru Educație Incuză Făgăraș isi va folosi si utiliza întreaga baza umana si materiala pentru realizarea politicii educaționale a guvernului implicit a MEC.

ART. 137

Personalul TESA, personalul de ingrijire si elevii au datoria si obligația cunoașterii, respectării si executării legislației.

întreaga activitate din școala are un caracter apolitic. Se interzice cu desavarsire desfasurarea unor activitati politice străine cerințelor unităților de invatamant.

ART. 138

Conducerea, coordonarea si îndrumarea activitatii din școala se realizează potrivit legii si este executata de următoarele organisme: director, Consiliul de administrație, Consiliul profesoral si Consiliul scolii.

Capitolul 2

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI

ART. 139

Personalul TESA, muncitori, personalul de ingrijire au drepturi si indatoriri materiale, morale si profesionale in conformitate cu prevederile Codului muncii si Legii nr. 1/2011 cuprinse si in contractul colectiv de munca.

ART. 140

Personalul TESA, muncitorii, personalul de ingrijire au obligația sa execute norma de munca in calitatea si cantitatea ceruta de legile in viguare.

ART. 141

Pentru realizarea acestei obligații fiecare angajat poate folosi in limita posibilităților întreaga dotare materiala a scolii.

ART. 142

Activitatea cantinei este organizata conform programului stabilit, pe baza regulamentului de organizare si funcționare a scolii si Codului muncii.

ART. 143

Administratorul scolii repartizează pentru personalul de serviciu, sectoare cu atribuții si sarcini bine definite.

ART. 144

Petru rezolvarea unor probleme personale stringente, personalul se poate invoi in condițiile legii si in următoarele condiții:

• invoiri se pot acorda după cum urmeaza :

o prin suplinirea in cadrul aceleiași meserii

o prin suplinirea prin recuperare

o concediu tara plata in condițiile legii

Orice absenta nemotivata atrage după sine aplicarea legislației in viguare.

Capitolul 3

SARCINILE PERSONALULUI

ART. 145

Sarcinile personalului TESA, muncitori si personal de Îngrijire sunt in funcție de specificul Încadrării acestuia, astfel:

7. Administrator cantina

Coordonează si răspunde de intreaga activitate din cantina

- Răspunde de aprovizionarea ritmica, cantitativa si calitativa cu alimente a cantinei

Răspunde de calitatea hranei

întocmește meniul zilnic si ii prezintă spre aprobare șefului unitatii si medicului școlar Verifica zilnic respectarea meniului

Verifica zilnic modul de păstrare si conservare a alimentelor aflate in beciuri si magazii Controlează ordinea interioara in blocul alimentar, magazii si sala de mese Răspunde de efectuarea controlului medical periodic al personalului ce incadreaza cantina Răspunde conform normelor in viguare de deratizarea, dezinfectia si dezinsectia cantinei Controlează modul cum este organizata servirea hranei de către elevi, precum si modul cum este spalata vesela

Verifica permanent curățenia din sala de mese

Verifica saptamanal modul cum este dezinfectată vesela

Aduce la cunoștința șefului unitatii orice nereguli sau neajunsuri aparute in sectorul de care răspunde

Răspunde de normele PM si PSI

Răspunde de transportul in cele mai bune condiții a alimentelor de la furnizor la depozitul de alimente.

Asigura vesela suficienta si materialele necesare pentru întreținerea acesteia

Sa aiba analizele medicale Ia zi

2. Magaziner cantina

Verifica calitatea și cantitatea alimentelor cumpărate înainte de introducerea acestora în depozitul de alimente

Răspunde de depozitarea si pastrarea in cele mai bune condiții a alimentelor si a celorlalte buniri materiale pe care le gestionează

Se subordonează directorului unitatii si administratorului cantinei

Răspunde in mod direct de aprovizionarea cu cele mai bune produse(calitativ)

Distribuie conform meniului zilnic, alimentele către bucătărie pe baza de fise, registre, sub semnătură

întocmește zilnic documentele privind consumul de alimente

Tine in permanenta legătură cu personalul din cantina si cu șeful cantinei pentru rezolvarea oricăror probleme aparute

Răspunde de normele PM si PSI

5. Bucătar

Răspunde de prepararea hranei, de cantitatea si calitatea acesteia

Verifica si instruiește zilnic personalul din bucătărie

Primește pe baza de semnătură zilnic, alimentele de la magazia cantinei.

 • -  Participa la întocmirea meniului

Răspunde de ordinea si curățenia in bucătărie

Prezintă zilnic mediului unitatii mostre de hrana si le pastreaza in frigider 36 de ore Aduce la cunoștința conducerii scolii orice nereguli aparute in bucătărie

Răspunde de normele PM si PSI

Nu permite intrerea in bucătărie decât a persoanelor aprobate de către directorul unitatii Răspunde de afișarea zilnica a meniului

Răspunde de buna desfășurare a servirii mesei

Schițează saptamanal meniul aproximativ pentru saptamana următoare.

 • 4. Personal bucătărie

Se subordonează bucătarului

Sa aiba analizele medicale la zi

Dezechiparea si echiparea se face la vestiar

Sa poarte bonete si halate

Sa lucreze in condiții de igiena perfecta

Sa asigure o servire promta si ireproșabila

Sa aiba atitudine cuviincioasa fata de elevi

 • -  Răspunde de normele PM si PSI

 • 5.  Elevii

Sa se duca in coloana de cate doi, supravegheati de pedagogi

Sa intre in liniște si sa servească in liniște si disciplina masa

 • -  Sa vorbească cuviincios cu personalul din cantina

Sa nu arunce mancarea pe jos

Sa păstreze curățenia din cantina

Sa nu ia in cămin vesela din cantina

Capitolul 4

DISPOZIȚII FINALE

întreg pesonalul din cantina este obligat sa respecte cu strictele programul de lucru

Orice schimbare in grafic este avizata de direcțiune

Intrarea si staționarea persoanelor neautorizate in cantina, bucătărie si săli de protocol este strict interzisa

Fumatul in incinta cantinei este interzis cu desavarsire

Consumul băuturilor alcoolice in incinta cantinei este interzis cu desavarsire

Orice masa festiva organizata in cantina se face cu aprobarea direcțiunii

Ținuta vestimentara corespunzătoare personalului din cantina este obligatorie pentru toti angajatii(halat, boneta, ecuson)

Meniul zilnic este întocmit de :

o Bucătarul care face propuneri

o Administratorul cantinei care întocmește meniul propriu-zis

o Magazionerul care confirma ca exista si oferă alimentele necesare meniului respectiv o Cel puțin un membru al comisiei

ART. 146

Prezentul regulament a fost alcătuit in spiritul si in litera actelor normative care organizează invatamantul in Romani a.

ART.'147

Fiecare angajat are obligația sa execute acest regulamet.

ART. 148

Sancțiunile aplicate in caz de incalcare sunt cele prevăzute le Legea nr. 1/2011 si Codul Muncii si alte acte normative.

Organele de conducere au obligația sa aduca la îndeplinire conținutul acestui regulament. Prezentului regulament se ataseaza anexa A si anexa B.

ANEXA A (RIO)


CANTINA

o Accesul persoanelor străine in cantina este interzis.

o In cantina au acces doar angajatii cantinei, elevii, conducerea scolii, inspectori, autoritatile locale saujudetene.

o In cantina fumatul si consumul de băuturi alcoolice sunt strict interzise.

o Fisele de alimente se intocmesc si se prezintă direcțiunii zilnic.

o Aprovizionarea cantinei se realizează cu mașinile firmelor care au castigat licitația si au incheiat contracte cu școala sau cu mașina scolii în cazul aprovizionării din sector particular

o Meniul zilei se afișează permanent la cantină

DIRECTOR, R'A

Prof.ing. Macaria Elena

\\

"V PAA:- '- <'

...v<


AR


R;' A

ANEXA B (RIO)


NOTA INTERNA

privind organizarea activitatii din CANTINA


Directorul Centrului Școlar pentru Educație Incuză Făgăraș numit prin decizia nr. Inspectoratului Școlar Județean Brașov,

HOTĂRĂȘTE

ART.149

Aprovizionarea cantinei se face de către administrator, pe baza listei de cerințe si necesitați întocmită de magaziner, produsele achiziționate fiind însoțite de certificate de calitate și conformitate sau de producător după caz

ART. 150

Aprovizionarea se face cel puțin cu o zi înainte de consum.

ART. 151

Lista de alimente, necesara zilnic, se întocmește de către administrator in funcție de meniul zilei respective.

ART. 152

Meniul zilnic se întocmește de către administrator si magaziner, cu consultarea bucătarului.

ART. 153

Reteta zilnica/meniu(adica gramajul pe articole) se stabilește de către bucatar.

ART. 154

Reteta se prezintă medicului scolii spre avizare cu o zi înainte.

ART. 155

Alimentele se scot din magazie, tinandu~se cont de reteta si de numărul de elevi care servesc masa in ziua respectiva.

ART. 156

Numărul de elevi care servesc zilnic masa se raportează dimineața la magazioner pentru a se avea in vedere Ia stabilirea necesarului zilnic de alimente.

ART. 157

Medicul școlar calculează conținutul caloric/ meniu si avizeaza sau propune modificări la meniu sau gramaj.

ART. 158

Serviciul contabilitate calculează valoarea pe meniu si pe componentele lui.

ART. 159

Direcțiunea este informata de toate aceste acțiuni si etape si avizeaza sau modifica, după caz, lista de alimente, meniul, încadrarea in consumurile specifice, in cuantumul alocației zilnice de hrana, privind consumul caloric pe meniu.

ART. 160

Cu ducerea la indeplinire se ocupa Serviciul secretariat.

DIRECTOR

Prof.ing. MTitlul XII

DISPOZIȚII FINALE

ART. 163

In centrul școlar pentru educație incluzivă se interzic activitățile de propaganda politică, prozelitismul religios sau activitățile care încalcă normele generale de moralitate.

ART. 164 în cadrul CSEI Rimatul este interzis.

ART. 165

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui în Consiliul de Administrație al unității și semnării lui în cadrul Consiliului profesoral extins.

întocmit grup de lucru,

Director: prof. ing. Macaria Elena

Prof. Langa Titel Adrian