Hotărârea nr. 341/2015

Hotărârea nr.341 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

RaiîiânigAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007,. Brașov, jud. Brașov Tel'.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

Frnail: officb@judbrasov,ro

Websîte: VMW.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 341

din data de 28.120.2015

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 12569/15.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a modificărilor aduse organigramei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 212/26.06.2015;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.436/2014, prin care s-a aprobat organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 436/2014 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Claudiu Coman

Contrasemnează,

SECRETAR,

Maria DumbraveanuRed.BC

Se difuzează la:

1 ex.- SRUSSI

1 ex.- DGASPC Brașov

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA

COPILULUI BRAȘOV

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

¥

Preambul

Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

Sistemul național de asistență socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii de asistență socială și sistemul de servicii sociale.

Capitolul I ™ Dispoziții generale

Art. 1 (1) Direcția Generală de Asistență Sodală și Protecția Copilului Brașov, denumită în continuare DGASPC Brașov, este instituția publică de interes județean, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Brașov.

(2) DGASPC Brașov are rolul de a asigura la nivel județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin mijloacele prevăzute de reglementările interne aflate în vigoare, cât și prin cele internaționale ia care România este parte

Art. 2 Coordonarea și controlul activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov sunt asigurate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art. 3 (1 )Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov are sediul în județul Brașov, municipiul Brașov, str. iuliu Maniu nr. 6

(2 ) Si un site propriu la adresa www.dgaspcbv.ro

Art.4        DGASPC Brașov are calitatea de. ordonator secundar de credite, are ștampilă

proprie și cod fiscal 9870339

Art 5 Cheltuielile pentru activitatile desfășurate de DGASPC Brașov in îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul județului Brașov, DGASPC Brașov poate folosi, pentru desfasurarea, extinderea și diversificarea activităților, mijloace materiale si financiare primite de la persoane juridice si fizice, din tara sau străinătate, sub forma de donații si sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare.

Art 6        Prevederile prezentului regulament produc efecte față de toți angajații Direcției

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și față de toți terții care se adresează instituției pentru exercitarea uneia din atribuțiile prevăzute de lege în sarcina acesteia.

Capitolul li ™ Obiectul de activitate

Art. 7 (1) Obiectul de activitate al DGASPC Brașov - realizarea, în limita prerogativelor legale, a măsurilor si acțiunilor specifice asistenței sociale în scopul dezvoltării capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

(2)Măsurile și acțiunile de asistență socială se realizează astfel încât:

 • a. beneficiile de asistență socială și serviciile sociale să constituie un pachet unitar de măsuri corelate și complementare;

 • b. serviciile sociale să primeze față de beneficiile de asistență socială, în cazul în care costui acestora și impactul asupra beneficiarilor este similar;

 • c.  să fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacității și eficienței lor pentru a fi permanent adaptate și ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;

 • d. să contribuie la inserția pe piața muncii a beneficiarilor;

 • e. să prevină și să limiteze orice formă de dependență față de ajutorul acordat de stat sau de comunitate.

Art.8 In vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov îndeplinește, in principal, următoarele funcții:

 • a. de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a pianului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de acțiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului județean,

 • b. de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si de protecție a familiei și a drepturilor copilului la nivelul județului;

 • c. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

 • d. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si instituțiilor care au responsabilități in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentanții societății civile care desfasoara activitati in domeniu;

 • e. de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru soluționarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul județului,

 • f.  de reprezentare a consiliului județean, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protecției copilului.

Art. 9 în îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege, activitatea DGASPC Brașov este guvernată de următoarele principii:

 • a. respectarea drepturilor și a demnității omului;

 • b. asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare;

 • c. asigurarea dreptului de a alege;

 • d. abordarea individualizată și centrarea pe persoane;

 • e. participarea persoanelor beneficiare;

 • f.  cooperarea și parteneriatul;

 • g. recunoașterea valorii fiecărei persoane;

 • h. abordarea comprehensivă, globală și integrată;

L orientarea pe rezultate;

j.  îmbunătățirea continuă a calității;

k. combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituțiilor.

 • l.  principiul interesului superior al copilului;

m. principiul creșterii si educării copilului într-un mediu familial

n. principiul continuității în educarea copilului, tinându-se seama de originea sa etnică, culturală si lingvistică

o. principiu) informării- copilului si luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta si gradul său de maturitate

p.  principiul celerității în îndeplinirea oricăror acte ale instituției

qc principiul garantării confidențialității în ceea ce privește datele de identificare ale beneficiarilor de servicii a instituției.

Art. 10 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • (1) în domeniul proiecției persoanei adulte:

 • a. completează evaluarea situației socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informații si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltării capacitatîlor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forte proprii situațiile de dificultate, după epuizarea masurilor prevăzute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;

 • b. acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;

 • c. depune diligente pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardiva a nașterii acesteia;

 • d.  verifica si reevaluează trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenta sociala intr-o instituție, in vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

 • e. asigura masurile necesare pentru proiecția in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea funcționarii in structura proprie a unor centre specializate;

 • f.  depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;

 • g. elaborează si supune spre aprobarea Consiliului Județean planul de asistenta sociala pentru dezvoltarea strategiilor județene de intervenție, in spijinul persoanelor aflate in nevoie;

 • h. analizeaza si propune Consiliului Județean • masuri adecvate de prevenire a situațiilor de marginalizare si excludere sociala, de asigurare a mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru soluționarea urgentelor sociale, de acordare a drepturilor si facilităților stabilite de legislația in vigoare pentru persoanele aflate in nevoie;

L inițiază si derulează in colaborare cu serviciile publice locale descentralizate ale ministerelor si instituțiilor care au responsabilități in domeniul asistentei sociale , cu serviciile publice locale de asistenta sociala si cu reprezentanții societății civile implicate in derularea programelor de asistenta sociala ,acțiuni de prevenire , atenuare si înlăturare a consecințelor profesionale ,economice si sociale generatoare de marginalizare si excludere sociala;

j.  întreprinde împreuna cu Agenția Județeană de Ocupare si Formare Profesionala acțiuni comune care vizeaza integrarea profesionala a persoanelor cu nevoi sociale si speciale, reducerea numărului de șomeri prin organizarea de cursuri de calificare si recalificare a acestora;

k. sprijină in colaborare cu autoritatîle publice locale si propune Consiliului Județean înființarea instituțiilor publice de asistenta sociala , potrivit prevederilor legale;

 • l.  efectuează evaluarea complexa a persoanei adulte cu handicap si propune -Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Brașov; incadrarea/neincadrarea in grad de handicap a unei persoane, programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia, eliberarea certificatului de orientare profesionala, masurile de protecție a adultului cu handicap,conform legii.

m.  tine evidenta , acorda si face plata drepturilor si facilităților cuvenite potrivit legii persoanelor cu handicap;

n. actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial, la proiecția institutionalizata prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si integrare ambulatorii;

o. organizează in colaborare cu autoritatile publice locale servicii de consiliere si sprijin pentru familiile si persoanele aflate in dificultate;

p.  incheie parteneriate cu organizații private romane si străine in inițierea si derularea unor programe de asistenta sociala.

q.  propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale si neguvernamentale,din tara si străinătate si urmărește realizarea programelor aprobate; inainteaza spre aprobare Consiliului județean proiectele inițiale in conformitate cu legislația in domeniul asistentei sociale in vederea obținerii fondurilor financiare necesare derulării lor;

r.  colaborează cu organele administrației publice centrale si locale si cu organizațiile neguvernamentale interesate in acțiuni sociale comune de educație si proiecție speciala in vederea atenuării , limitării sau eliminării situatiiior de marginalizare si excludere sociala;

s.  realizează in colaborare cu autoritatile administrației publice locale, îndrumarea si controlul in aplicarea si respectarea legislației in domeniul asistentei sociale;

t.   îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

 • (2) în domeniul protecției drepturilor copilului:

 • a. întocmește raportul de evaluare inițiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protecție speciala;

 • b. monitorizează trimestrial activîtatile de aplicare a hotărârilor de instituire a masurilor de protecție speciala a copilului;

 • c. stabilește finalitatea planului individualizat de protecție

 • d. evaluează potențialul de reintegrare a copilului la părinții săi firești sau integrarea acestuia în familia extinsă

 • e. identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

 • f.  monitorizează familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;

 • g. identifica, evalueaza si pregătește persoane care pot deveni asistenți matemali profesioniști, in condițiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenți maternali profesionist! atestati; evalueaza si monitorizează activitatea acestora;

 • h. acorda asistenta si sprijin părinților copilului separat de familie, in vederea reintegrării in mediul sau familial;

 • i.  asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilor familiali;

 • j.  monitorizează cazurile de violență în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează ;

 • k. identifică situații de risc pentru părțile impiicate în situații de violență în familie și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;

L reevaluează, ce! puțin o data la 3 luni si ori de cate ori este căzui, împrejurările care au stat la baza stabilirii masurilor de protecție speciala si propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

m. îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflati in evidenta sa;

n. identifica familiile sau persoanele cu reședința obișnuită in Romania care doresc sa adopte copii; în acest sens pregătește familiile pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte, evaluează îndeplinirea garanțiilor morale si a condițiilor materiale necesare creșterii, educării si dezvoltării armonioase a copilului si eliberează atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte

o. identifică si selectează cea mai potrivită persoană/familie care să răspundă nevoilor copilului

p. urmărește evoluția copilului încredințat în vederea adopției și relațiile dintre acesta și adoptator /familie adoptatoare

q. monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum si a relațiilor dintre aceștia si părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului in îndeplinirea obligației de a-i informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;

r.  desfășoară activități postadopție în funcție de nevoile identificate

s. efectuează evaluarea complexa a minorului cu dizabilitati si propune(Comisiei pentru protecția copilului); incadrarea/neincadrarea in grad de handicap aminorului, planul de recuperare a copilului cu dizabilitati, măsură de protecție speciala, conform legii.

t îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

(3) alte atribuții:

 • a. coordonează și sprijină activitatea autoritatilor administrației publice locale din județ in domeniul asistentei sociale, protecției famîiiei și a drepturilor , prevenirii și combaterii violenței în familie ;

 • b. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții sai, precum si cea de admitere a adultului in instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

 • c. acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si proiecția copilului;

 • d. colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

 • e. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor destinate protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței în familie, în funcție de nevoile comunității locale;

f colaborează pe baza de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum si cu alte instituții pubiice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea îndeplinirii atribuțiilor ce ii revin, conform legii;

 • g, asigură, ia cerere, consultanță de specialitate, gratuită, privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 • h. fundamentează și propune consiliului județean înființarea, finanțarea, respectiv cofinantarea instituțiilor publice de asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protecția copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii și combaterii violenței în familie;

L prezintă anual sau la soiicitarea consiliului județean, rapoarte de evaluare a activitatilor desfășurate;

j,  sprijină si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenței în familie si oricăror persoane aflate in nevoie, precum si familiilor acestora, in vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative in vigoare;

k. actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclusiv îngrijirea ia domiciliu;

L organizează activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

m. asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

n. realizează la nivel județean baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție specială, și evidențe ale copiilor și familiilor aflate în situație de risc, precum și a cazurilor de violență în familie și raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

o. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului județean,

Art. 11 (1)DGASPC Brașov a proiectat, documentat, implementat si menține un Sistem de Management Integrat in conformitate cu ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004.

 • (2) Documentația este adecvata scopului, misiunii si dimensiunii DGASPC Brașov, acoperind prin proceduri activiățile de la nivelul instituției. Procedurile se revizuiesc ori de câte ori se impune ca urmare a modificărilor legislative sau de alt[ natur[.

 • (3) Documentele Sistemului de management integrat sunt:

 • a. Angajamentul managementului

 • b. Politica privind Calitatea si Mediul

 • c. Manualul sistemului integrat

 • d. Proceduri de sistem

 • e. Proceduri de proces

 • f.  Proceduri operaționale

 • g. Instrucțiuni de lucru

 • h.  înregistrări,

Capitolul III - Patrimoniul

Art 12 Direcția Generaiă de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov utilizează și administrează bunurile publice, imobile și mobile, aflate în proprietatea sa sau date în folosință sau în administrare de către Consiliul Județean Brașov sau de către alte autorități sau terți.

Capitolul IV - Structura organizatorică a DGASPC Brașov.

Art 13 Structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov este formată din organele de conducere și serviciile funcționale.

 • (1) Organele de conducere ale DGASPC Brașov sunt:

 • a. Colegiul Director

 • b. Directorul General

 • c. Directori general adjunct!:

 • 1. Director general adjunct protecția copilului si persoane adulte

 • 2. Director general adjunct economic

 • (2) DGASPC Brașov este formată din aparatul propriu și serviciile/centreie specializate pentru protecția persoanei adulte și pentru protecția copilului.

 • (3) Serviciile DGASPC Brașov sunt structurate pe trei componente :

 • a. Direcția de protecție a copilului si a persoanelor adulte;

 • b. Direcția economică;

 • c. Servicii comune.

Art 14 (1) Serviciile funcționale, definite servicii comune, conform organigramei, din aparatul propriu, subordonate în mod direct directorului general sunt:

 • a.  Serviciul achiziții publice, contractare servicii sociale;

 • b. Serviciul managementul calității, strategii, programe si relația cu ONG;

 • c.  Serviciu! juridic - contencios;

 • d. Serviciul resurse umane, sănătate și securitate în muncă;

 • e.  Biroul adopții-postadopții;

 • f.  Compartiment audit public intern;

 • g. Compartiment patrimoniu;

 • h.  Serviciul relații publice;

Art.15(1) Serviciile funcționale, din aparatul propriu, subordonate în mod direct directorului general adjunct protecția copilului si persoane adulte sunt:

 • a. Serviciul monitorizare;

 • b. Serviciul de evaluare complexă;

 • c. Compartimentul de intervenție in regim de urgenta;

 • d. Serviciul management de caz 1;

 • e. Serviciul management de caz 2;

t Serviciul management de caz 3;

g. Serviciul management de caz 4;

(2) Centrele/complexele de servicii subordonate în mod direct directorului general adjunct protecția copilului si persoane adulte sunt:

 • a. Centru! „Sfanțul Stelian” Ghimbav;

 • b. Complexul de servicii Victoria;

 • c. Centrul de plasament „Casa Ioana’’ Rupea;

 • d. Complexul de servicii Dacia;

 • e. Complexul de reabilitare școlara Brădet;

t Complexul de servicii Făgăraș;

 • g.  Complexul de servicii Piatra Craiului;

 • h.  Complexul de servicii Săcele;

L Complexul de servicii Hărman;

j.  Complexul de servicii „Măgură” Codlea;

k.  Complexul de servicii Timiș;

 • l.  Complexul de servicii Tărlungenî;

 • m. Complex de Servicii Recuperare „Cristian” Brașov

Art.16(1) Serviciile, din aparatul propriu, subordonate în mod direct directorului general adjunct economic sunt:

 • a. Serviciul contabilitate salarizare;

 • b. Compartimentul finanțe buget;

 • c.  Serviciul evidență și plata prestații sociale;

 • d. Serviciul administrativ, aprovizionare.

Art. 17 Numărul de posturi, natura acestora, condițiile de încadrare și nivelul de salarizare sunt stabilite prin organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, avizată de MMFPS si ANFP, aprobată de către Consiliul Județean Brașov.

Art 18 Direcția Generaiă de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov poate propune modificări ale structurii organizatorice, condițiilor de încadrare și ale nivelului de salarizare. Aceste modificări se supun aprobării Consiliului Județean Brașov pentru a deveni funcționale.

Art 19 Din structura de personal a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov face parte si președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Brașov, care nu este funcționar public.

Capitolul V - Atribuții - Conducerea DGASPC Brașov

Art 20 Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția. Copilului asigură și răspunde de buna funcționare a instituției,în vederea realizării atribuțiilor ce îi revin acesteia.

Art 21 Atribuțiile principale ale Colegiul Director:

 • a. analizeaza si controlează activitatea DGASPC Brașov; propune directorului general masurile necesare pentru imbunatatirea activitatilor instituției;

 • b. avizeaza proiectul bugetului propriu al DGASPC Brașov si contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • c. avizeaza proiectul strategiei instituției si a! rapoartelor elaborate de directorul generai;avizul este consultativ;

 • d. propune Consiliului Județean Brașov modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si funcționare ale DGASPC Brașov, precum si rectificarea bugetului, in vederea îmbunătățirii activitatii acesteia;

 • e. propune Consiliului Județean Brașov înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DGASPC Brașov, altele decât bunurile imobile, prin licitație publica organizata in condițiile legii;

 • f. propune Consiliului Județean Brașov, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către DGASPC Brașov, prin licitație publica organizata in condițiile legii;

 • g. întocmește si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum si premierea si sporurile care se acorda ia salariul personalului DGASPC Brașov, cu încadrarea in resursele financiare alocate, in condițiile legii.

 • h. Colegiul director îndeplinește si alte atribuții stabilite de lege sau prin hotarare a Consiliului Județean Brașov.

Art. 22 în exercitarea atribuțiilor sale, Colegiul Director adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția situațiilor în care prin prezentul regulament se dispune altfel. Ședințele colegiului director se desfasoara in prezenta a cel puțin doua treimi din numărul membrilor sai si a președintelui.

Art 23 (1) Colegiul director al Direcției generale este compus din directorul general .directorii generali adjuncti, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum si 3 consilieri județeni avand cu precădere studii socioumane, propuși de președintele consiliului județean . Președintele colegiului director este secretarul general al județului, in situația in care președintele colegiului director nu isi poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al Direcției generale..

(2) Revocarea din calitatea de membru al colegiului se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Art. 24 (1) Colegiul director se întrunește in ședința ordinara trimestrial, la convocarea directorului general, precum si in ședința extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului general, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncti.

(2) La ședințele colegiului director pot participa, fara drept de vot, președintele Consiliului Județean Brașov, membrii comisiei pentru proiecția copilului si alti consilieri județeni, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Art 25 Secretarul Colegiului Director este ales în prima ședință a colegiului din cadrul angajaților D.G.A.S.P.C. Brașov. Secretarul organizează tehnic ședințele și consemnează cele discutate în registrul de procese-verbale.

Art 26 Hotărârile Colegiului Director se consemnează și se numerotează într-un registru special. Hotărârile se îndosariază în colecția de hotărâri a Colegiului Director. în hotărâre se va menționa cărui serviciu al direcției îi revine sarcina punerii în executare a respectivei hotărâri.

Art 27 (1) Directorul general al DGASPC Brașov asigura conducerea executiva a acesteia si răspunde de buna ei funcționare in îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin.

(2) Directorul general reprezintă DGASPC Brașov in relațiile cu autoritatile si instituțiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din străinătate, precum si in justiție.

Art. 28 Directorul general este numit și eiiberat. din funcție de către Consiliul Județean Brașov, la propunerea motivată a președintelui Consiiiului Județean Brașov.

Art 29 Directorul general are următoarele atribuții:

 • a. exercită atribuțiile ce revin DGASPC Brașov in calitate de persoana juridica;

 • b. exercita funcția de ordonator secundar de credite;

 • c. întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției generale si contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director si aprobării consiliului județean,

cL elaborează si supune aprobării Consiliului Județean Brașov, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protecție a drepturilor copilului, avand avizul colegiului director si al comisiei;

 • e. elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protecție a drepturilor copilului, stadiu! implementării strategiilor si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezintă spre avizare colegiului director si apoi comisiei pentru proiecția copilului;

 • f.  aproba statul de personal al DGASPC Brașov; numește si eliberează din funcție personalul din cadrul DGASPC Brașov, potrivit legii; elaborează si propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov, statul de funcții al DGASPC Brașov, avand avizul colegiului director;

 • g. controlează activitatea personalului din cadrul DGASPC Brașov si aplica sancțiuni disciplinare acestui personal, cu respectarea prevederilor iegale;

 • h. constata contravențiile si propune aplicarea sancțiunilor prevăzute la art, 135 din Legea nr. 272/2004 privind proiecția si promovarea drepturilor copilului;

L este vicepreședintele comisiei pentru protecția copilului si reprezintă DGASPC Brașov in relațiile cu aceasta;

j.  asigura executarea hotărârilor comisiei pentru proiecția copilului.

In vederea menținerii si îmbunătățirii Sistemului de management integrat, Directorul general are următoarele responsabilități principale:

k. stabilește si aproba Politica privind Calitatea si Mediul si Obiectivele caiitatii si de mediu precum si alocarea resurselor necesare implementării acestora;

 • l.  stabilește responsabilități specifice serviciilor/birourilor/compartimentelor care participa la proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea si îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat;

m. analizeaza periodic Sistemul de management integrat în scopul evaluării eficacității si necesității de îmbunătățire ale acestuia, precum si pentru a se asigura ca acesta se menține si este în continuare adecvat politicii si obiectivelor DGASPC Brașov;

 • n. asigura definirea responsabilităților si autoritatii pentru proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea si îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat;

 • o. asigura cunoașterea de către angajatîi DGASPC Brașov a responsabilîtatiior si autoritatii pentru proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea si îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat;

 • p. numește Reprezentantul managementului pentru Sistemul de Management Integrat calitate-mediu si ii stabilește responsabilitățile si limitele de competenta;

 • q. aproba Manualul Sistemului Integrat, Procedurile de Sistem, Procedurile de Proces, Procedurile Operaționale si Instrucțiunile de Lucru;

 • r. numește Conducătorul Programului de Audi!;

 • s. aproba Programul Anual de audituri interne si programele de îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat caritate-mediu:

 • t.  Numește Responsabilii de Proces

 • u. Aproba Indicatorii de Performanță pentru procesele instituției anaiizand atingerea acestora împreuna cu Responsabilii de Proces.

 • v. Asigura încadrarea serviciilor sociale din DGASPC Brașov aflate în subordinea acestuia cu personal de specialitate, respectând structura si numărul de posturi aprobate de Consiliului Județean Brașov.;

 • x.   Evalueaza eficienta si competentele angajatilor propunând acordarea de premii si gradații persoanalului din structura serviciilor sociale ale DGASPC Brașov, aflate în subordinea acestuia, potrivit prevederilor legale si alocațiilor bugetare cu aceasta destinație;

y. Colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Hanaicap-Brașov și cu Comisia pentru Protecția Copilului si este vicepreședinte al acesteia;

z.  Sprijină activitatea organizațiilor în domeniu și organizează cursuri , seminarii, instructaje ,schimburi de experiență pe probleme de specialitate;

aa. Evalueaza activitatea angajatilor din cadrul serviciilor sociale ale DGASPC Brașov, aflate în subordinea acestuia si initiaza cursuri de perfecționare in vederea pregătirii profesionale a acestora;

Art 30 Directorul general îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotarare a consiliului județean.

Art. 31 în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziții.

Art. 32 Sancționarea disciplinară a directorului general se realizează prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov, la propunerea motivată a președintelui Consiliului Județean.

Art 33 în absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercită de unul dintre directorii generaii adjunct!, desemnat prin dispoziție a directorului general. în dispoziție vor fi menționate expres atribuțiile delegate directorului general adjunct.

Art. 34 (1) Directorul generai poate delega prin dispoziție unele din atribuțiile de conducere către unul dintre directorii generali adjuncti.

(2) Directorul general poate delega prin dispoziție unele din atribuțiile directorilor generali adjuncti șefilor de servicii.

In calitate de Reprezentant al managementului pentru Sistemul de Management Integrat calitate-mediu Directorul General Adjunct al Direcției de Proiecția Copilului și Persoanelor Adulte are următoarele atribuții:

 • 1. coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea si îmbunatatirea Sistemului de Management integrat, în concordanta cu cerințele standardelor de referința si cu obiectivele stabilite de conducerea DGASPC Brașov

 • 2. raportează conducerii DGASPC Brașov aspectele tehnice despre funcționarea Sistemului de Management Integrat in vederea analizei si despre necesitățile de îmbunătățire a acestuia;

 • 3. se asigura ca în interiorul DGASPC Brașov cerințele clientilor privind Sistemul de Management Integrat sunt cunoscute de personalul implicat în prestarea serviciilor;

 • 4. reprezintă DGASPC Brașov în relații externe în probleme privind Sistemul de Management integrat;

 • 5. asigura elaborarea si actualizarea Manualului Sistemului Integrat, Procedurilor de Sistem, Procedurilor de Proces, Procedurilor Operaționale si Instrucțiunile de Lucru;

 • 6. initiaza si monitorizează acțiunile corective si de prevenire pentru dezvoltarea/ îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat:

 • 7. initiaza analiza anuala a Sistemului de Management Integrat efectuata de către managementul ia vârf;

 • 8. face propuneri de îmbunătățire a documentelor Sistemului de Management Integrat;

 • 9. participa la analiza primara a posibilelor neconformitati, a serviciilor neconforme, a incidentelor de mediu si a reclamatiilor pentru validarea sau invalidarea lor;

 • 10. participa la analiza efectuata de management;

 • 11. centralizează sistematic informațiile primite referitoare la evaluarea satisfacției clientului si identifica posibilități eficiente de monitorizare a satisfacției clientului;

 • 12. controlează sistematic trasabilitatea si identificarea proceselor din organizație;

 • 13. se asigura de evaluarea aspectelorde mediu

 • 14. asigura transmiterea, sub forma de masuri, către nivelul operațional a noutăților si modificărilor reglementarilor de mediu.

Art 35 (1) Directorii generali adjuncți sunt numiți și eliberați din funcție de directorul general, prin dispoziție

(2) Directorii generali adjuncți ajută directorul general în exercitarea și realizarea atribuțiilor care îi revin.

Art 36 Directorii Generali Adjuncți ai D.G.A.S.P.C. au următoarele atribuții si competente:

 • a. Directorul General Adjunct al Direcției de Protecția Copilului și Persoanelor Adulte:

 • 1. Coordonează și controlează activitățile din domeniul protecției copilului și persoanelor adulte din serviciile și centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov șl răspunde in fata Consiliului Județean Brașov de întreaga activitate in domeniu;

 • 2. Realizează in colaborare cu autoritatile administrației publice locale, îndrumarea si controlul in aplicarea si respectarea legislației in domeniul protecției copilului si a persoanelor adulte;

 • 3. Asigură respectarea și aplicarea legislației în vigoare privind protecția specială a persoanelor cu handicap ;

 • 4. Colaborează la elaborarea proiectului strategiei anuale,pe termen mediu și lung,de restructurare,organizare și dezvoltarea sistemului de protecție a copilului și a persoanelor adulte;

 • 5. Elaborează rapoartele de activitate din domeniul protecției copilului și a persoanelor adulte la solicitarea Consiliului Județean Brașov;

 • 6. Răspunde de întocmirea la timp si de exactitatea datelor statistice si a altor materiale informative cerute jje Consiliul Județean sau de autoritatile centrale;

 • 7. Propune numărui de personal necesar funcționării serviciilor din structura serviciilor sociale ale DGASPC Brașov aflate în subordinea acestuia, stabilind atribuțiile și competențele acestora;

 • 8. Repartizează corespondenta spre rezolvare compartimentelor si personalului din cadrul serviciilor sociale ale DGASPC Brașov, aflate în subordinea acestuia;

 • 9. Răspunde de rezolvarea legala si la timp a cererilor adresate serviciilor sociale ale DGASPC Brașov, aflate în subordinea acestuia și anaiizeaza periodic modul in care acestea au fost rezolvate;

 • 10. Avizează convențiile, contractele, parteneriatele, proiectele care au ca obiect activitati legate de protecția drepturilor copilului și a persoanelor adulte;

 • 11. Executa orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția directorului general sau prin hotărîre a Consiliului Județean Brașov;

 • 12. Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituților care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanții societății civile în acțiuni comune ce vizează protecția familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate in nevoie;

 • 13. Propune modificarea programului de lucru sau efectuarea orelor suplimentare când situația o impune.

 • 14. Desemnează managerii de caz in situația cazurilor confirmate și înregistrate la DGASPC Brașov

 • 15. Depune diligente pentru atragerea de finanțări interne și externe pentru proiecte în domeniul protecției copilului și a persoanelor adulte;

 • b. Directorul General Adjunct Economic are următoarele răspunderi principale:

 • 1. Angajează, lichidează și ordonanțează, cu acordul Directorului General, cheltuielile bugetare în limita creditelor bugetare repartizate;

 • 2. Coordonează activitatea serviciilor care formează Direcția economică precum și a birourilor de contabilitate din toate centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C.;

 • 3. Elaborează propuneri privind organizarea Direcției economice și structura de personal a acesteia;

 • 4. Coordonează și urmărește întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli a direcției potrivit legii;

 • 5. Răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea și conducerea evidenței contabile conform Legii contabilității și a normelor elaborate de Ministerul Finanțelor;

 • 6. Răspunde de întocmirea la timp și în conformitate cu prevederile legale a situațiilor financiare privitoare ia situația patrimoniului aflat în administrare și execuție bugetară;

 • 7. Avizează nota justificativă întocmită de Serviciu! Achiziții publice și patrimoniu, în vederea certificării existenței resurselor financiare alocate pentru realizarea achiziției respective ;

 • 8. Vizează contractele în care DGASPC este parte care impiîca obligații financiare din partea instituției;

 • 9. Propune măsuri pentru asigurarea integrității bunurilor afiate în proprietatea sau în administrarea instituției;

 • 10. Propune ordonatorului de credite măsuri pentru asigurarea unei gestiuni economico-financiare de calitate având permanent în vedere respectarea principiilor eficacității, economicității și eficienței;

 • 11. Urmărește și ia măsuri pentru cunoașterea și aplicarea corectă a legislației economice în vigoare de către personalul din subordine;

 • 12. Valorifică actele de control, propunând ordonatorului de credite măsuri de remediere a neajunsurilor constatate;

 • 13. Propune modificarea programului de lucru sau efectuarea orelor suplimentare când situația o impune.

 • 14. Executa orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția directorului genera! sau prin hotărîre a Consiliului Județean Brașov;

Art 37 Relațiile de serviciu ale Directorilor Generali Adjunct! ai D.G.A.S.P.C. :

 • a. Relații organizatorice :

 • -  subordonați față de Directorul General

 • -  superior pentru angajați! din cadrul Direcțiilor de resort și centre

 • b. Relații funcționale : cu toate Serviciile și centrele/complexele din cadrul D.G.A.S.P.C.

 • c. Relații de control: asupra activităților ce vizează aplicarea si respectarea legislației in domeniul asistentei sociale, protecția copiluiui, respectiv legislația economica aplicabila activitatii desfășurate de instituție;

 • d. Relații de colaborare:

 • -  cu autorități și instituții publice: Consiliul Județean Brașov, alte direcții generale de profil din tară, MMSSF, Direcția Generală Protecția Copilului, Direcția Generală Protecția Persoanele cu Handicap, Autoritatea Naționala pentru Persoane cu Dizabiiitati.

 • -  cu organizații internaționale: fundații și asociații

Capitolul VI - APARAT PROPRIU

Atribuții principale aie serviciilor funcționale

Art 38 (1) Serviciile funcționale îndeplinesc atribuțiile stabilite prin prezentul regulament, sau alte documente emise de Consiliul Județean Brașov sau de Colegiul Director al Direcției Generale , sau de legislația în vigoare.

(2) Activitățile fiecărui serviciu funcțional, modul de lucru al acestora se regăsesc si in procedurile de proces ale acestuia.

Art 39 (1) Activitatea Serviciilor funcționale este coordonata de un set serviciu/birou care are atribuții de îndrumare și control, asigurând legătura permanentă cu organele de conducere ale D.G.A.S.P.C. Brașov.

(2) în situația în care șeful de serviciu/birou este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de un locțiitor propus de către acesta printr-o precizare in fisa postului.

Ari. 40 Șeful de serviciu/birou este responsabil pentru procesele derulate in Serviciul funcțional pe care-l coordonează, in acest sens:

 • a. asigura, împreuna cu serviciul Managementul calitatii, strategii, programe in domeniul asistentei sociale, elaborarea procedurilor de proces, procedurilor operaționale si a instrucțiunilor de lucru pentru procesul/procesele de care răspunde;

 • b. respecta prevederile procedurilor de sistem ale DGASPC Brașov;

 • c. implementează in cadrul serviciului/biroului pe care~l coordonează procedurile de proces, procedurile operaționale si instrucțiunile de lucru, aprobate de Directorul General, pentru procesul/procesele de care răspunde;

 • d. se asigura de cunoașterea Politicii privind Calitatea si mediul la nivelul procesului coordonat;

 • e. propune tinte pentru Indicatorii de Performanta ai procesului/proceselor coorodonat(e), se asigura de atingerea acestora, raportează Directorul General gradul de realizare a Indicatorii de Performanta;

 • f.  eiaboreaza necesarul si propunerile de instruire;

 • g. se implica in organizarea instruirii interne;

 • h. verifica si se implica in implementarea acțiunilor corective in cadrul proceselor/ serviciilor coordonate;

 • i.  reprezintă procesul/ serviciul pentru care este responsabil la auditarile interne sau de un organism extern) in cadrul;

 • j.  alcătuiește periodic necesarul de aprovizionare cu produse si servicii pentru departamentul;

Art. 41 Sarcinile de serviciu statuate în sarcina angajațiior serviciilor funcționale sunt prevăzute în proceduri, instrucțiuni de lucru și fișele posturilor aprobate de Directorul General.

Art 42 Personalul angajat al instituției

 • a. asigura implementarea, menținerea si îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat in propria activitate

 • b. respecta cerințele documentației Sistemului de Management Integrat in propria activitate

 • c. efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuata conform atribuțiilor de serviciu.

VI.1,Direcția de Protecție a Copilului și a Persoanelor Adulte

Art. 43 Serviciul Monitorizare (locația - mun. Brașov, str. Apullum nr.3) are in componenta:

 • a. Compartiment Monitorizare, analiza statistica si indicatori asistenta sociala

 • b. Compartiment prevenire marginalizare sociala si incluziune sociala

 • c. Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului

 • d. Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Compartiment Monitorizare, analiza statistica si indicatori asistenta sociala are următoarele atribuții:

 • 1. asigură întocmirea și actualizarea fișelor de monitorizare a copilului - privind intrăriie/ieșirile beneficiarilor din sistemul de protecție specială, respectiv toate modificările survenite pe parcursul instituțional al acestora;

 • 2. întocmește rapoarte privind activitatea DGASPC Brașov:

e fișa de monitorizare lunară privind activitatea Dgaspc Brașov ca urmare a modificărilor apărute iunar, în situația copiilor aflați cu măsuri de protecție specială la rude până la gradul IV, alte persoane, asistent maternai profesionist, centre de plasament, centre de primire în regim de urgență, centre matemale, organizații private acreditate;

® fișa de monitorizare trimestrială întocmită prin colectarea și centralizarea datelor de la primăriile din județul Brașov, Inspectoratul de Poliție al Județului, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională, Primăria Brașov - Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, Serviciile de îngrijire de zi aflate în subordinea OPA, respectiv în subordinea Consiliilor Locale, precum și de la serviciile din structura DGASPC Brașov;

 • •  raport lunar cu privire la copiii fugiți sau dispăruți din centrele de plasament și organizațiile private acreditate;

 • •  raport lunar privind copiii cu comportament predeiincvent, delincvent, aflați în abandon școlar,, precum și a celor fără supraveghere aflați în evidența DGASPC Brașov,

 • •  raport lunar privind dinamica copîllor/tinerilor aflați în sistemul de protecție

 • •  raport lunar privind domiciliile și vârstele copiilor/tinerllor aflați în sistemul de protecție

 • •  alte rapoarte și situații statistice solicitate de către conducerea direcției, instituții publice sau stabilite prin lege;

 • 3. Întocmește rapoarte privind activitatea DGASPC Brașov, lunar , trimestrial la solicitarea ANPDCA, ANPD, MMFPSPV, CJ precum si alte Instituții, organizații sau persoane referitoare la copii;

 • 4. întocmește și transmite către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială documentația necesară în vederea punerii în plată/sistării alocației de stat pentru copii de către beneficiarii aflați în sistemul rezidențial, respectiv copiii din cadrul organizațiilor private autorizate monitorizați de DGASPC Brașov;

 • 5. întocmește documentele necesare în vederea deschiderii conturilor bancare IBAN pentru beneficiarii alocației de stat pentru copiii din sistemul rezidențial, respectiv copiii din cadrul organizațiilor private autorizate monitorizați de DGASPC Brașov.

 • 6. întocmirea dosarelor de utilizare sume cu titlu de alocații de stat pentru copii și depunerea acestora la Banca - BRD

 • 7. alte adrese privind alocațiile de stat pentru copiii din sistemul rezidențial, respectiv copiii din cadrul organizațiilor private autorizate monitorizați de DGASPC Brașov, transmise Băncii BRD, respectiv AJPIS Brașov;

 • 8. completarea și verificarea bazei de date privitoare ia alocația de stat pentru copiii aflați în sistemul rezidențial, respectiv copiii din cadrul organizațiilor private autorizate monitorizați de DGASPC Brașov;

 • 9. centralizează trimestrial rapoartele privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului in care acesta este îngrijit, de la Serviciile de Management de Caz (SMC1,2,3,4) si le transmite AJPIS-ului;

 • 10. raport lunar privind asistenții personali și indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap grav din județul Brașov conform H.G. nr. 268/ 2007, precum și dinamica asistenților personali

 • 11. asigură operarea în programele informatizate a datelor privind copiii cu măsuri de protecție specială și cei încadrați in grad de handicap;

 • 12. pune la dispoziție date și informații statistice referitoare ia sistemul de protecție în vederea elaborării de rapoarte, anaiize, strategii și proiecte;

 • 13. întocmește și revizuiește ori de câte ori este nevoie procedurile operaționale care se aplică de către angajații serviciului;

 • 14. răspunde de soluționarea în termenul legal a petițiilor repartizate de către conducerea instituției;

 • 15. exercită alte atribuții stabilite prin lege, conform dispozițiilor conducerii Direcției

 • 16. Monitorizează activitatea autoritatilor administrației publice locale din județ in domeniul asistentei sociale;

 • 17. Coordonează sistemul de monitorizarew, la nivel județean, a problematicii persoanelor cu handicap;

 • 18. Administraza instrumente de lucru elaborate de ANPD din cadrul MMFPSPV, necesare in activitatea de monitorizare si evaluare

 • 19. monitorizează și coordonează activitatea voluntarilor, a practîcanțiior și a persoanelor care vizitează DGASPC Brașov, organizează evidențe în acest sens; sprijină persoanele care doresc să realizeze activități de voluntariat, practică sau vizite în sensul completării dosarului, stabilirii locației și a programului.

 • 20. Atribuții în domeniul protecției copilului:

 • a. colaborează cu serviciile descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din județul Brașov, în vederea sprijinirii acestora pentru identificarea/ clarificarea situațiilor care apar în activitatea de protecție a copilului.

 • b. Păstrează colecția de hotărâri și atestate eliberate de comisia pentru protecția copilului.

 • c. Realizează și actualizează permanent bazele de date specifice;

 • d. întocmește situații statistice referitoare la copiii afiați în dificultate sau alte categorii de copii de pe teritoriul județului Brașov,.

 • e. colaborează cu alte servicii din domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin;

 • f.  întocmește rapoarte privind activitatea DGASPC Brașov, lunar, trimestrial sau alte

tipuri de rapoarte la solicitarea Direcției pentru Protecția Copilului (DPC) si a Ministerului Muncii, Familiei,  Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

(MMFPSPV)

 • g. întocmește situațiile solicitate de autorități guvernamentale și alte instituții, organizații sau persoane referitoare la copii.

 • h. monitorizează și coordonează activitatea voluntarilor, a practîcanțiior și a persoanelor care vizitează DGASPC Brașov, organizează evidențe în acest sens: sprijină persoanele care doresc să realizeze activități de voluntariat, practică sau vizite în sensul completării dosarului, stabilirii locației și a programului.

 • 21. Atribuții în domeniul protecției persoanei adulte:

 • i.  monitorizează activitatea autorităților administrației pubiice locale din județ în domeniul asistenței sociale.

js Coordonează sistemul de monitorizare, ia nivei Județean ,a problematicii persoanelor cu handicap,

 • k. Administrează instrumentele de lucru elaborate de Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilitati (DPPD), din cadrul MMFPSPV, necesare în activitatea de monitorizare și evaluare

L Centralizează informațiile referitoare ia implementarea strategiilor și politicilor in domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap, sau alte persoane aflate in nevoie;

m. Gestionează bazele de date privind oferirea de setviciî persoanelor adulte de către DGASPC Brașov

n. Realizează și actualizează permanent baza de date generale și baza de date specifică;

o. Primește cererile persoanelor cu handicap grav care optează pentru acordarea indemnizației de însoțitor sau pentru angajarea unui asistent personal;

p. Redactează și supune aprobării conducerii, acordul privind acordarea indemnizației de 'însoțitor, sau angajarea unui asistent personal, în funcție de persoana solicitantă, urmărind ca aceasta să fie transmisă în termenul legai primăriilor din județ;

q. Monitorizează activitatea autorităților locale privind asistenții personali ai persoanelor cu handicap, urmărind: contractele de muncă, realizarea instruirii asistenților personali, rapoartele semestriale prezentate consiliului local, dinamica angajării asistenților personali;

r.  Redactează rapoarte, analize și sinteze;

s.  întocmește situații statistice lunare, trimestriale și anuale ;

t.  Acordă consiliere persoanelor cu handicap, asitențîior personali ai persoanelor cu handicap sau altor persoane aflate în nevoie, la solicitarea acestora;

u. Verifică și răspunde cererilor și sesizărilor beneficiarilor serviciilor sociale, aparținătorilor, ONG-urilor, instituțiilor, etc;

Compartimentul prevenire marginalizare socială și incluziune socială are ca obiect principal de activitate, monitorizarea si evaluarea masurilor privind prevenirea marginalizarii sociale, în acest sens are următoarele atribuții:

 • a. Monitorizează aplicarea măsurilor privind prevenirea marginalizarii sociala la nivel județean;

 • b. Monitorizează cazurile de persoane adulte cu sau fără dizabiiități ,care necesită susținere în vederea reintegrării sociale ;

 • c. Analizează trimestrial sau ori de câte ori este cazul, modul în care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea și combaterea marginalizarii sociale;

 • d. Elaborează o baza de date cu toate cazurile instrumentate;

 • e. Monitorizează realizarea la nivelul Consiliilor Locale a unui acompaniament social persoanlizat pentru tinerii cu handicap și persoanele aflate în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă;

 • f.  Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor

 • g. Propune conducerii DGASPC Brașov programme sau proiecte în vederea prevenirii marginalizării sociale, promovează principii de egalitate a șanselor, de autonomie și demnitate personală, în parteneriat cu ONG-uri sau alte instituții publice;

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului:

s. asigură întocmirea ordinii de zi a ședințelor în baza propunerilor managerilor/responsabililor de caz și a ailor persoane îndreptățite;

 • b. întocmește minuta cu propunerea măsurii de proiecție specială pentru fiecare dosar;

 • c. asigură convocarea persoanelor interesate în fața Comisiei,

 • d. asigură convocarea membrilor comisiei cu privire la ordinea de zi și data ședinței comisiei

 • e. asigură consemnarea în procesul verbal de ședință, a audierilor și dezbaterilor ce au loc în comisie

 • f.  asigură redactarea și contrasem narea hotărârilor CPC ( atestate, avize, hotarari de plasament, precum si cele cu privire ia eliberarea certificatelor de încadrare in grad de handicap) si le comunica , în termenul stabilit de lege, persoanelor/institutiiior interesate;

 • g. asigură întocmirea lunară a foii colective de prezență a membrilor comisiei și transmiterea acesteia către Compartimentul Financiar;

 • h. asigură redactarea, multiplicarea și comunicarea hotărârilor și a anexelor acestora, în conformitate cu regulile procedurale (părinți, copil mai mare de 10 ani, asistent materna! profesionist, familie de plasament, Agenția Județeană pentru Plăți și inspecție Socială, centre de plasament, organisme private acreditate, primării, servicii din structura Direcției generale);

L asigură completarea dosarului copilului cu copii xerox după hotărârile și anexele aferente și îl înaintează în vederea întocmirii fișei de monitorizare;

 • j.  primește și înregistrează în registrul general de intrare-ieșire a comisiei corespondența acesteia;

 • k. completarea registrului electronic de intrare-ieșire a actelor comisiei

L întocmește și transmite către Agenția Județeană pentru Plăți și inspecție Socială listele care cuprind copiii pentru care au fost emise certificate de încadrare într-un grad de handicap și dosarele privind alocația de plasament;

m. întocmește și transmite către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială hotărârile de protecție specială, precum și cele.de încadrare în grad de handicap cu anexele aferente, după fiecare ședință a CPC

n. înregistrează în registre speciale de evidență hotărârile privind măsurile de protecție specială și separat hotărârile privind încadrarea într-un grad de handicap

o. înregistrează în registru special de evidență a convocărilor confirmările de primire a scrisorilor recomandate precum și procesele-verbale de îndeplinire a procedurii de convocare;

p. păstrează, conform nomenclatorului stabilit, actele Comisiei;

ArL44 Compartimentul Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap-are următoarele atribuții specifice:

- In relația cu Serviciul de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. preia Cererea-tip de evaluare complexă, însoțită de documentele necesare de la persoana solicitantă/ reprezentantul primăriei din localitatea de domiciliu/ reședință a persoanei solicitante/ altă persoană desemnată de persoana solicitantă și ie transmite Serviciului de Evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap, după verificarea acestora;

 • 2, răspunde de existența la dosarul persoanei a tuturor documentelor prevăzute de lege;

 • 3. înregistrează în registrul propriu de evidență dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către Serviciul de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • 4. redactează alte documente solicitate de Serviciul de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

 • - în relația cu Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. asigură transmiterea dosarelor ia comisie, însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • 2. transmite membrilor comisiei ordinea de zi și data de desfășurare ale ședințelor, în baza convocatorului semnat de președintele acesteia;

 • 3. ține evidența desfășurării ședințelor;

 • 4. întocmește procesele-verbale privind desfășurarea ședințelor;

 • 5. redactează certificatele de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința;

 • 6. gestionează registrul de procese-verbale:

 • 7. gestionează registrul de contestații;

 • 8. redactează decizia de admitere într-un centru rezidențial șl alte documente eliberate de comisie.

 • - în relația cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. înmânează/ transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare și integrare socială și certificatul de orientare profesională, precum și alte documente eliberate de Comisie în termenul prevăzut de legislație:

 • 2. preia și înregistrează contestația și transmite contestația și dosarul persoanei în cauză, în termen prevăzut de legislație;

 • 3. îndeplinește orice alte atribuții stabilite, în condițiile prevăzute de lege, sau de șeful serviciului.

Art. 45 Relațiile funcționale ale Serviciul monitorizare, :

 • (1)      se subordonează Directorului General Adjunct PC/PA

 • (2)      colaborează cu:

 • a. toate instituțiile care au nominalizați, în temeiul legii, reprezentanți în Comisia pentru Protecția Copilului și care au obligația de a contribui la soluționarea problemelor copiilor aflăți în dificultate;

 • b. membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 • c. serviciile de asistență socială sau persoanele cu atribuții de asistență socială ale primăriilor din localitățile județului Brașov;

 • d. organismele private acreditate ca furnizori de servicii sociale;

 • e. cu autoritatea guvernamentală în domeniul protecției copilului și autoritatea guvernamentală în domeniul protecției persoanei cu handicap;

 • f.  cu toate serviciile direcției pentru asigurarea unui flux de informații corect și actualizat.

Art 46 Serviciul de Management de caz 1,2,3,4, locația - mun. Brașov, biv luliu Maniu nr.6) face parte din Direcția de Proiecție a Copilului și a Persoanelor Adulte :

Scopul serviciului:

Coordonarea activitatii de asistenta sociala si proiecție speciala de tip rezidențial si familial-asitent maternal profesionist/plasamente simple desfășurate in interesul superior al copilului.

Evaluarea psihologica: - a copiilor si tinerilor cu măsură de protecție plasament familial simplu sau la asistent maternal

- la solicitarea unor instituții colaboratoare

Servicii oferite:

 • 1.  Alternativa de tip familial/rezidential pentru copiii aflati in dificultate

 • 2. Consiliere psihologica (copii, tineri, familii AMP, familii care solicita plasamentul simplu)

 • 3. Oferirea de recomandări psihologice părinților copilului sau Managerilor de Caz privind modul de lucru cu copilul si nevoile specifice ale acestuia

 • 4. Realizarea unor programe de sprijin si educație parentala pentru formarea si dezvoltarea abilităților parentale ale familiilor substitutive aflate in evidenta serviciilor

 • 5. Organizarea de grupuri de sprijin pentru parinti/famiiii substitutive.

 • 6.  Consiliere juridica (copii, tineri, familii biologice, familii AMP. familii care solicita plasamentul simplu)

Activități desfășurate:

 • - evaluarea solicitărilor, sesizărilor primite și elaborarea răspunsurilor;

 • - evaluarea detaliată a situației copilului, în contextul socio familial, care beneficiază de măsură de protecție special de tip familial și in cadrul centrelor;

de plasament, în vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora; -planificarea intervențiilor si serviciilor reliefate in planurile individualizate de protecție, programele personalizate de intervenție, planuri de recuperare, etc in funcție de nevoile identificate

-alcătuirea echipelor multidisciplinare și, după caz, interinstituționale și organizarea întâlnirilor cu echipa, precum și a celor individuale cu profesioniștii implicați în rezolvarea cazului;

-implicarea activă a copilului, â familiei sale/reprezentantului legal și sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;

-monitorizarea modului de implementare a planurilor si furnizării serviciilor;

-reevaluarea trimestrială a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurii plasamentului --evaluarea capacității solicitanților de a oferi îngrijire potrivită copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;

-transmiterea rapoartelor de reevaluare la AJPIS potrivit prevederilor OUG 65/2014; -identificarea nevoilor de pregătire și potențialului fiecărei familii care solicită ocrotirea unui copil separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;

pregătirea solicitantului în funcție de nevoile identificate ale acestuia;

 • - întocmirea, păstrarea și actualizarea documentației referitoare la situația copiilor care beneficiază de acest serviciu și, respectiv, la situația familiilor care il asigura

 • - sprijinirea și monitorizarea activității de creștere și îngrijire a copilului și asigurarea faptului că familiile sunt informate, acceptă, înțeleg și acționează în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-organizarea procesului de potrivire a copilului cu familia extinsă sau substitutivă;

 • - furnizarea de informații familiei extinse sau substitutive privind tipurile de sprijin disponibil;

 • - furnizarea de informații privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau orice altă plângere împotriva familiei;

 • - pregătirea dosarelor și susținerea propunerilor făcute în comisie și dacă este cazul în instanță, in calitate de martor;

 • - recrutarea, evaluarea, pregătirea și atestarea persoanelor care solicită să devină asistent materna! profesionist;

-consilierea și medierea relației cu asistentul maternal și membrii familiei acestuia -monitorizarea și evaluarea activității asistentului maternal profesionist;

-reînnoirea atestatului de asistentului maternal profesionist;

-întocmirea și redactarea rapoartelor cu privire la anchetele sociale solicitate de către DGASPC-uriie din alte județe sau de către alte instituții;

publice/private care reevaluează periodic măsurile de protecție specială ale copiilor afiați în cadrul serviciilor de îngrijire de tip rezidențial de pe raza teritorială a solicitanților, cu părinții domiciliat! permanent/temporar în localitatea Brașov -colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale și protecției copilului în baza unor convenții de colaborare;

-dezvoltă relațiile cu comunitatea și cu alte instituții publice sau organizații ce pot sprijini părinții;

-întocmește rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activității serviciului, semestrial, anual și ia cererea conducerii D.G.A.S.P.C;

-planifică activitatea serviciului și elaborează planul anual de acțiune și-l înaitează conducerii direcției

 • - continua programul de prevenire a sarcinii nedorite ( perioada 30.06.2015 - 30.06.2016)

 • - Întocmesc adrese către Parchetul de pe ianga TMF in vederea analizării situației părinților copiilor pentru care se solicita măsură de protecție, sub aspectul savarsirii infracțiunii de abandon de familie;

 • - întocmesc adrese către ANPDCA in vederea identificării părinților copiilor, plecați in starainatate, precum si a copiilor plecați in străinătate împreuna cu familia de plasament;

 • - coordonează metodologic activitatea din centrele rezidențiale st prin delegare de atribuții, exercita activitati de control in aceste centre;

-monitorizează activitatea desfasurata in centrele rezidențiale;

-identifica si promovează modele de buna practica implementate in centrele de tip rezidențial.

Beneficiari:

 • - Copii afiați în dificultate , separați temporar sau definitiv de părinții lor, copii cu dizabilități, copii abuzați, neglijați și exploatați, copii care au savarsit fapte penale si nu răspund penal, tineri care au împlinit varsta de 18 ani si care beneficiază, in condițiile legii de protecție speciala,

 • - familia biologica

 • - Familia extinsa/familia substitutive

Compartimentul de Asitenta Sociala Persoane Vârstnice (din cadrul Serviciul Management de caz 1):

Scop: Coordonarea activitate de asistenta sociala a persoanelor vârstnice

Servicii oferite:

Informarea potențialilor beneficiari/reprezentanti legali/membrilor de familie cu privire ia scopul/functiile serviciului (centrului rezidențial) si serviciile oferite

Consiliere si asistenta (sociala, psihologica, juridica) persoanei vârstnice si familiilor acestora

Activitatî desfășurate:

-primește si instrumentează cererile din partea persoanelor vârstnice aflate in nevoie si in dificultate;

-realizează evaluarea inițiala a situației socio-economice a persoanei vârstnice aflatea in dificultate si identifica nevoile si resursele acesteia;

-întocmește Fisa de Evaluare si , pe baza acesteia Planul Individualizat de Intervenție pentru fiecare persoana vârstnica in vederea prevenirii si combaterii situațiilor de marginalizare si excludere sociala, dar si a reinsertiei sale in mediul familial si in comunitate;

-acorda consiliere si asistenta persoanei vârstnice si familiei sale pentru depășirea situației de criza cu care se confrunta, acționând In permanenta pentru refacerea/intarirea capacitatilor individuale si familiale necesare pentru depășirea cu forte proprii a situațiilor de dificultate;

-asigura implicarea activa a persoanei vârstnice aflata in dificultate si a famîliei/reprezentantului legal si sprijinirea lor in toate demersurile întreprinse;

-actioneaza cu prioritate pentru prevenirea instituationalizarii si identificării masurilor alternative de suport familial si/sau comunitar;

-facilitează si incurajeaza legaturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice; -desfasoara activitatî pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor;

-monitorizează activitatea centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice din subordinea DGASPC Brașov, urmărind respectarea standardelor minime de calitate;

-coordonează metodologic activitatea din centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice si pein delegare de atribuții exercita activitatî de control in aceste centre;

-supraveghează activitatea desfasurata de personalul specializat din SR

-identifica si promovează modele de buna practica implementate in centrele de tip rezidențial Beneficiari: persoane vârstnice (cu varsta peste 65 de ani).

Ari. 47 Compartimentul de Intervenție in Regim de Urgenta: locația - mun. Brașov, biv luliu Maniu nr,6) face parte din Direcția de Protecție a Copilului și a Persoanelor Adulte : Scopul serviciului:

-Preluarea, înregistrarea, verificarea si repartizarea unitara a fiecărei solicitări primite, pe orice cale, asigurând intrarea in sistem, repartizarea cazului - daca este de competenta sistemului - sau referirea lui către alte sisteme conexe ( servicii Management de Caz, SPAS-uri, protecția persoanelor adulte, Politie, etc)

 • - Intervenția prin echipa mobila a telefonului copilului in situații de urgenta

 • - Preluarea, înregistrarea si soluționarea tuturor cazurilor de copii părăsiți in maternitati/unitati sanitare;

 • - Evaluarea psihologica a copiilor victime, ale unor abuzuri sau situații in care copiii sunt victime sau inculpați ai cazurilor de delicventa (inclusiv infracțiuni savarsite de către persoane care nu se afla intr-o relație de răspundere, încredere sau autoritate fata de copilul victima) la solicitarea organelor de urmărire penala;

 • - Monitorizarea indicatorilor sistemului de protecție a copilului

Servicii oferite:

 • - asigura preluarea si verificarea sesizărilor primite pe orice oaie, cu privire ia situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor de către persoane aflate intr-o relație de răspundere, încredere sau autoritate fata de aceștia, si care, printr-o acțiune voluntara sau prin omisiunea de a lua masurile subordonate acestor responsabilități- periclitează viata, dezvoltarea fizica, mentala, sociala, integritatea corporala, sanatatea fizica sau psihica a copiilor;

 • - întocmirea actelor de sesizare a organelor de urmărire penala in colaborare cu un consilier juridic;

 • - consiliere de specialitate pentru cazurile ce necesita consiliere telefonica;

 • - realizează intervenția in regim de urgenta prin deplasarea in teren, in situații ce pun in pericol imediat viata copilului;

 • - realizează insrumentarea cazurilor de plasament in regim de urgenta, întocmirea rapoartelor si a Dispozițiilor de Plasament in Regim de Urgenta;

 • - la solicitarea Politiei, Parcheteior, TMF reaiizeaza evaluările psihologice ale copiilor victime ale abuzurilor;

 • - asigura asistenta copilului in cadrul procedurilor judiciare;

 • - acorda sprijin serviciilor sociale ale administrației locale in monitorizarea copiilor afiati in situație de risc de separare de familie;

 • - asigura preluarea si verificarea sesizărilor privind cazurile de abandon din unitățile sanitare;

 • - menține legătură si reaiizeaza coordonarea Echipei de Intervenție Locala ( EIL) si transmit semestrial situația centralizata a cazurilor, la ANPDCA;

 • - elaborează si actualizeaza si transmit periodic datele statistice la nivel județean privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic, violenta in familie, la Ministerul muncii

 • - monitorizează indicatorii de system;

 • - asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilor familiali;

 • - monitorizează cazurile de violență în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează ;

 • - identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență în familie și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;

 • - monitorizează cazurile sesizate ca fiind trafic de persoane;

 • - transmite la MMPSP-Departamentul egalitate de sanse, date, informații despre persoane traficate si violenta domestica.

Actîvitatî desfășurate:

-Verifica sesizările in funcție de gradul de urgenta a celor semnalate

 • - analiza inițiala a situației, stabilirea tipologiei cazului si evaluarea riscului

 • - monitorizarea evoluției situației copiilor afiati in situații de risc de separare de familie

 • - consiliere si sprijin a femeii gravide predispuse sa-si abandoneze copilul

 • - informarea părinților si rudelor copiilor cu risc de abandon asupra legislației specifice si a consecințelor separării copilului de familie

 • - prevenirea abandonului copilului in spitale si matemitatl din județul Brașov

 • - evaluarea psihologica a copiilor victime/inculpati abuz/delicventa

Art. 48 Serviciul de Evaluare Complexă; locația - mun. Brașov, str. Apullum nr 3 face parte din Direcția de Protecție a Copilului și a Persoanelor Adulte și are în componență:

 • a. Compartimentul Evaiuare Compiexă a Copilului

 • b. Compartimentul Evaiuare Compiexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

 • c. Compartimentul Monitorizare Servicii Rezidentiaie Persoane Adulte cu handicap.

Evaluarea persoanei este un proces complex si continuu prin care sunt estimate si recunoscute particularitățile de dezvoltare,integrare si inciuziune sociaia a acestora.Procesul presupune colectarea de informații cat mai complete si interpretarea acestora in scopul orientării asupra deciziei si intervenției;

Evaluarea este efectuata in echipa,toti membrii echipei sunt implicați activ,fiecare lucrând complementar cu celalalt;

Evaluarea este unitara ,in sensul ca operează cu aceleași obiective,criterii,metodologii;

Evaluarea respecta drepturile si demnitatea persoanei cu handicap,precum si principiuTNimic pentru noi.fara noiP’care constituie, baza oricărei decizii luate in ceea ce privește persoana cu handicap.

Compartimentul evaiuare complexă a copilului, conform legislației in vigoare:

 • a.  Identifica copiii cu dizabilitati si dificultăți de invatare si adaptare socio-scolara,care necesita încadrarea intr-un grad de handicap.in urma solicitărilor directe,referire din partea specialiștilor care vin in contact cu copiii cu dizabilitati si a sesizărilor din oficiu.

 • b. Verifica îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului intr-un grad de handicap

 • c. In cazuri excepționale ,efectuează evaluarea complexa a copilului sau componentele acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului.

 • d. întocmește raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati si propune Comisiei pentru Protecția Copilului încadrarea copilului intr-un grad de handicap, propunere care se face in raportul de evaiuare complexa,prin aplicarea criteriilor de încadrare intr-un grad de handicap.

 • e. întocmește,in condițiile legii,planul individualizat de protecție pentru copilul cu dizabilitati.

 • f.  Urmărește realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati,respectiv a planului individualizat de protectie,aprobat de Comisie..

 • g. Efectuează reevaluarea anuala a condițiilor privind încadrarea copilului intr-un grad de handicap,la cererea părintelui sau reprezentantului legal,formulata cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului.

 • h. Comunica in scris părinților sau reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare.

î. Asigura consiliere de specialitate beneficiarilor, copii cu dizabilitati si a familiilor acestora, aflate in situație de criză.

j.  Consiliere de suport și educativă pentru părinți în scopul optimizării climatului psiho-educativ la nevoile copilului cu dizabilitati;

k. Informare, consiliere, sprijin și suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru toate categoriile de beneficiari;

 • l.  Colaborează cu secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului;

 • m. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute prin lege.

Atribuțiile Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilitati, a Persoanelor Vârstnice si Promovarea Solidarității Sociale, atribuții preluate de către Serviciul de Evaiuare Complexa din cadrul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov, prin Hotararea Consiliului Județean nr.345/23.07.2013, după cum urmeaza:

1t Initiaza si elaborează propuneri pentru actele normative din domeniu! protecției speciale a persoanelor cu dizabilitati, a persoanelor vârstnice si a ailor categorii sociale vulnerabile.

2 .Colaborează cu administrația publica locala .

 • 3. Dezvolta un sistem de informație si consultanta accesibil persoanelor cu dizabilitati si familiilor acestora.

 • 4.  Se implica cu precădere pentru prevenirea situațiilor de marginalizare sociala a persoanelor cu dizabilitati, a vârstnicilor si a altor categorii vulnerabile.

 • 5. Acționează pentru promovarea si dezvoltarea alternativelor de tip familial la proiecția institutionaiizata a persoanelor cu dizabilitati, prin diversificarea serviciilor de recuperare si reintegrare.

 • 6.  In vederea respectării prevederilor Hotărârii nr. 154/28.04.2010 emise de Consiliul Județean Brașov, D.G. A.S.P.C.Brașov anaiizeaza .verifica si propune spre avizare Comisiei de Sanatate ,Proiecția Copilului si a Persoanelor Adulte si spre aprobare ,plenului Consiliului Județean Brașov,solicitările pentru sprijin financiar, solicitări formulate de persoane aflate intr-o situație de extrema dificultate din punct de vedere a stării de sanatate.

Atribuțiile Compartimentul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap conform legislației in vigoare:

 • 1. Efectuează evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap,la sediul propriu sau ia domiciliul persoanei,conform legii,

 • 2. întocmește raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata.

 • 3. Recomanda sau nu recomanda încadrarea , respectiv menținerea încadrării in grad si tip de handicap a unei persoane,precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acestuia.

 • 4. Avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz.

 • 5. Recomanda masurile de proiecție a adultului cu handicapjn condițiile legii.

 • 6. Efectuează evaluarea complexa in vederea propunerii orientării profesionale,conform iegii- ■

 • 7. Domeniile obligatorii in care se desfasoara evaluarea sunt:

 • a. evaluarea sociala,asigurata de asistenți sociali

 • b. evaluarea medicala,asigurata de medici de specialitate

 • c. evaluarea psihologica asigurata de psihologi

 • d. evaluarea    vocationala sau a abilităților    profesionale,asigurata    de

psihopedagogijnstructori deeducatie sau pedagogi de recuperare.

 • e. evaluarea nivelului de educație,asigurata de psihopedagogijnstructori de educație sau pedagogi de recuperare.

- f,evaluarea abilităților si a nivelului de integrare sociala   ,asigurata   de

psihologi,psihopedagogi,pedagogi de recuperare.

 • 8. Activitatea de evaluare/reevaluare presupune următoarele etape:

 • a. repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de către setul SECJn vederea efectuării evaluării complexe.

 • b. analiza dosarului,care implica verificarea documentelor care trebuie sa conțină informații relevante pentru constatarea deficientei funcționale,severității,tipului si duratei estimate a acesteia,a dependentei,a limitării de activitate si a restictilor de participare.In aceasta etapa se identifica eventuale documente suplimentare necesare in procesul de evaluare complexa.

 • c. programarea persoanei pentru evaluare si comunicarea datei,locului si,dupa caz,a documentelor suplimentare solicitate.

 • d. efectuarea de către echipa multidisciplinara a evaluarii/reevaiuarîî complexe-propriu-zise.

 • 9. înregistrează și monitorizează dosarele care parvin serviciului de evaluare și elaborează baza de date.

 • 10. Colaborează cu secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 • 11. Acordă consiliere de suport și identifică rețelele comunitare pentru persoanele care necesită încadrarea în grad de handicap;

 • 12. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute prin lege.

Compartimentul Monitorizare Servicii Rezidențiale Persoane Adulte cu handicap :

 • a.  Monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap institutionalizate în centrele rezidențiale si în locuințele protejate din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov, conform legislației;

 • b.  Coordonează metodologic activitatea din centrele de tip rezidențial/ locuințe protejate și, prin delegare de atribuții, exercită activități de control în aceste centre;

 • c. Acționează cu prioritate pentru prevenirea instituționalizării și identifică măsurile alternative de protecție;

 • d. Consiliază și oferă sprijin familiilor aflate în situații de criză, în scopul evitării instituționalizării;

 • e. Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor;

t inițiază programe de instruire a personalului din instituțiile de protecție de tip rezidențial, programe destinate să faciliteze integrarea/reintegrarea familială și socială a persoanelor institutionalizate;

 • g. Asigura consiliere de specialitate personalului centrului.

 • h. Asigură implicarea activă a persoanei adulte aflată în dificultate și a familiei/reprezentantului său legal, precum și sprijinirea acestora în demersurile întreprinse pe tot parcursul institutionalizari;

L Elaborează baza de date cu toate cazurile instrumentate.

j. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute prin lege.

Relațiile funcționale ale Serviciului de Evaluare Complexă sunt:

 • (1)      se subordonează Directorului General Adjunct/Directorului General.

 • (2)      colaborează cu:

 • a. Alte instituții pe sfera de competență a serviciuiui;

 • b. Membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 • c. Membrii Comisiei Pentru Protecția Copilului

 • d. Serviciile de asistență socială sau persoanele cu atribuții de asistență sociaiă ale primăriilor din localitățile județului Brașov;

 • e. Organismele private acreditate ca furnizori de servicii sociale;

 • f.  cu autoritatea guvernamentală în domeniul protecției persoanei cu handicap;

 • g. Cu toate serviciile - Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov.

VL2. Direcția economică

ArL49 Serviciul contabilitate - salarizare are următoarele atribuții principale:

 • a. răspunde de organizarea și conducerea contabilității DGASPC Brașov- Sediuii instituții potrivit normelor legale în vigoare, prin utilizarea unui plan de conturi specific și a unei evidențe contabile adaptate la particularitățile impuse de natura obiectului de activitate;

 • b. efectuează înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor patrimoniale, pe baza actelor justificative în conturile corespondente conform Legii contabilității nr, 82/1991, republicată, modificată și completată prin O.G. nr. 61/2001;

 • c. întocmește, lunar, trimestrial și anual, situațiile financiare centralizate care se depun la organui ierarhic superior, situații care se compun din bilanț, cont de execuție bugetară și anexe cu respectarea termenelor transmise pentru depunere de către ordonatorul principal de credite;

 • d. răspunde de organizarea și efectuarea la timp a operațiunile de inventariere pentru valorilor materiale, bănești și decontările de la bugetul propriu, precum și valorificarea acestora;

 • e. întocmește documentele justificative conform Ord. 1792/2002 privind operațiunile de plata și urmărește consemnarea la zi și corectă, in contabilitate;

 • f.  urmărește executarea lunară a cheltuielilor și încadrarea acestora în credite aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli a instituției;

 • g. întocmește la zi evidența mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a materialelor;

 • h. îndrumă și coordonează activitatea compartimentelor de contabilitate din centrele de plasament;

î. asigură respectarea normelor contabile, stocarea, păstrarea sub forma suporțîior tehnici și controlul datelor înregistrate în contabilitate, prin utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor;

j.  efectuează calculul salariilor pentru aparatul propriul al Direcției, avand la bază pontajui lunar și statul de funcții;

k. verifică modul de calcul al salariilor din centrele de plasament și centralizează situațiile privind plata salariilor;

L verifică corelațiile dintre situațiile recapitulative privind plata salariilor și înregistrările contabile aferente, cu respectarea încadrării in Titlu 1 - cheltuieli de personal;

m. pe data de 01 a fiecărei luni calendaristice transmite plățile efectuate pe titluri de cheltuieli serviciului buget din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • n. completează și depune declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

 • o. analizeaza adresele de înființare a popririlor si executa reținerile pe baza titlurilor executorii;

 • p. întocmește evidența garanțiilor materiale și inîtiaza actele necesare modificării acestora când situația o impune;

r. răspunde de evidenta debitelor si întocmește referate e specialitate, in vederea recuperării acestora;

s. execută și alte   lucrări,situații   sau rapoarte solicitate de conducerea

instituției,ordonatorul principal de credite si alte instituții abilitate.

t.  răspunde anual de arhivarea documentelor din cadrul Serviciului Contabilitate-Salarii. il întocmește referatul privind calculul cost beneficiar pentru copil/adult si inainteaza cate

Consiliul Județean,

Ârt 50 Relațiile funcționale ale Serviciului contabilitate - salarizare sunt următoarele:

29

 • a. se subordonează Directorului General adjunct economic

 • b. colaborează cu toate celelate servicii ale Direcției,

 • c. colaborează cu alte instituții pubiice;ONG-uri,etc

 • d. colaborează cu centrele de plasament din subordinea DGASPC Brașov

Art 51 Compartiment finanțe - buget are următoarele atribuții principale:

 • a. efectuează si răspunde zilnic de operațiunile efectuate prin caserie, cu respectarea normelor interne privind securitatea valorilor bănești;

 • b. răspunde de întocmirea ordinelor de plată și a tuturor operațiunilor care se desfășoară prin trezoreria, conform decadei zilnice de plăti, CEC și prin alte bănci colaboratoare;

 • c. verifică deconturile de cheltuieli și întocmește dispozițiile de plată/încasare numerar prin casierie;

 • d. întocmește proiectul de buget pe baza propunerilor avansate de centrele de plasament și serviciile din cadrul DGASPC Brașov;

 • e. întocmește propunerile de majorare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, ca urmare a sponsorizărilor primate în numerar;

 • f.  propune ordonatorului principal de credite virări de credite și executa rectificările dintre articolele si aliniatele clasificației bugetare in funcție de solicitările primite din cadrul instituției conform legislației în vigoare;

 • g. urmărește zilnic utilizarea fondurilor pe titluri, articole si aliniate de cheltuieli bugetare, astfel incat zilnic sa se cunoască disponibilul realizat in cadrul acestora;

 • h. colaborează cu celelalte servicii la întocmirea bugetului pentru diferite programe;

 • i.  verifică încadrarea corectă a veniturilor și cheltuielilor pe cadrul funcțional (capitole și subcapitole) al clasificafiei bugetare, condiție a raportării unei execuții bugetare reale;

 • j.  întocmește prognoze pentru următorii anii bugetari;

 • k. organizează evidența creditelor bugetare, furnizând informații privind bugetul aprobat;

 • l.  organizează evidența donațiilor și sponsorizărilor in vederea realizării execuției bugetare pentru acestea;

 • m. execută și alte lucrări,situații sau rapoarte solicitatei de conducerea instituției,ordonatorul principal de credite si alte instituții abilitate.

 • n. Răspunde anual de arhivarea documentelor din cadrul Compartimentului Finante-Buget,

Art 52 Relațiile funcționale ale Compartimentului finanțe - buget sunt următoarele:

 • a. se subordonează Directorului General adjunct economic

colaborează cu toate celelate servicii ale Direcției.

 • c. colaborează cu alte instituții publice;ONG-uri,etc

 • d. colaborează cu centrele de plasament din subordinea DGASPC Brașov

Art 53 Serviciul evidență și plata prestații sociale are ca obiect principal de activitate luarea in evidenta si acordarea prestațiilor si facilităților, persoanelor cu handicap din județ.

Serviciul Evidenta si Plata Prestații Sociale are următoarele atribuții principale:

 • a. Răspunde si realizează documentația cu privire ia acordarea facilităților si drepturilor financiare conform legislației în vigoare, pentru beneficiarii de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap

 • b. Efectuează operațiile de prelungire sau de sistare a acestora în baza certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, sau a altor acte ;

c» Efectuează operațiunile privind sistarea drepturilor si facilităților persoanelor care nu mai beneficiază de acestea, conform legii ;

 • d. Administrează si răspunde de baza de date privind drepturile si facilitățile acordate persoanelor cu handicap;

 • e. Efectuează program cu publicul pentru primirea si restituirea documentelor si eliberarea facilităților conform programului stabilit de conducerea unitarii;

 • f.  Răspunde de primirea si restituirea de documente pentru acordarea de facilitați si prestații sociale, de ia persoanele care sunt încadrate în grad de handicap;

 • g. Răspunde de arhivarea documentelor si au obligația de a opera la zi schimbările survenite;

 • h. Răspunde în conformitate cu prevederile legale, la scrisorile si sesizările care au ca subiect prestațiile sociale si faciiitatile de care pot beneficia persoanele cu handicap

L Întocmește situații solicitate de Directorul general adjunct, care stau la baza elaborării planurilor si strategiilor de asistenta sociala ;

j.  întocmește situații solicitate de conducerea instituției, asupra unor probleme care impun neacordarea sau sistarea drepturilor prevăzute de lege; întocmește referatul de debit in cazul unor drepturi financiare acordate necuvenit, pe care ii transmite Serviciului Contabilitate si consilierul juridic desemnat

k. Întocmește, ia solicitarea conducerii si a altor organe abilitate, situații statistice lunare, trimestriale sau anuale privind drepturile si faciiitatile acordate conform legii;

 • l.  Desfasoara activitati pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor;

m. Elaborează si tine evidenta contractelor de plata a dobânzilor pentru persoanele cu handicap;

n. întocmește lunar necesarul de credite bugetare pentru acordarea indemnizațiilor, transportului,dobânzilor si cheltuielilor poștale aferente indemnizațiilor, transmitandu-l Serviciului Contabilitate- Salarii la termenele cerute, urmărind Bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinație.

o. Verifica realitatea sumelor facturate de către operatorii de transport cu care avem încheiate convenții,in vederea acordării acestor facilitați pentru persoanele cu handicap.

p. Efectuează evidenta analitica a sumelor restituite după achitarea indemnizațiilor, urmărind achitarea acestora.

q. Menține permanent legătură cu Direcția locala si județeană de evidenta a persoanelor si cu Biroul județean de administrare a bazelor de date pentru evidenta persoanelor Brașov, in vederea verificării persoanelor decedate, a căror situație nu a fost adusa la cunoștința de către familie.

Art. 54 Relațiile funcționale ale Serviciului evidență și plata prestații sociale sunt:

 • (1) se subordonează Directorului General Adjunct Economic;

 • (2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C

Art 55 Serviciul administrativ, aprovizionare (locația - str. luliu Maniu 6) face parte din Direcția economică și are următoarele atribuții si responsabilități:

 • a. Serviciul asigura transportul cu autovehiculele din dotarea Direcției astfel:

- deplasarea membrilor conducerii .

“ in funcție de urgente si priorități asigura deplasarea in teren a membrilor Direcției de Asistenta Sociala si Protecției Copilului pentru efectuarea anchetelor sociale precum si colaborarea cu centrele si complexele din sistem.

» Transportul in interes de serviciu al angajatilor din celelalte compartimente aie Direcției.

 • -  Transportul persoanelor si materialelor necesare rezolvării cazurilor de asistenta sociala.

 • -  Transportul produselor si materialelor necesare activitate direcției.

 • -  în cazuri bine justificate si in limita posibilităților asigura transportul persoanelor si/sau materialelor din cadrul centrelor si complexelor din sistem.

 • a. Serviciul răspunde de menținerea parcului auto in stare corespunzătoare atat din punct de vedere tehnic si al siguranței in exploatare cat si din punct de vedere a! condițiilor pentru admiterea in circulație a autovehiculelor (asigurări, taxe, tahografe-electronice, etc),.

 • b. Serviciul Administrativ, Aprovizionare are obligația de a asigura transportul copiilor din cadrul centrelor de plasament/casele de tip famiiial/centre de zi, aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov, cu ocazia deplasărilor acestora in excursii, manifestări cu caracter cultural, sportiv, etc.

 • c. Eliberează zilnic foile de parcurs pentru autovehiculele din cadrul direcției si efectuează FAZ(fisa activitatii zilnice) a autovehiculelor din dotarea instituției;

 • d. Initiaza documentația in vederea casarii autoturismelor,pentru participarea instituției la programul RABLA;

 • e. Serviciul Administrativ, Aprovizionare are obligația sa mențină clădirile Direcției intr-o stare corespunzătoare. Prin personalul desemnat verifica integritatea structurii clădirilor si a instalațiilor aferente (instalația termica, instalațiile sanitare, instalațiile electrice),informând conducerea despre eventualele situații de urgenta;

 • f.  Serviciul Administrativ, Aprovizionare asigura curățenia in clădirile Direcției precum si ale centrului de pe Strada Apullum nr.3 Brașov, in curti si pe trotoare prin intermediul îngrijitorilor de curățenie precum si al portarilor de serviciu;

 • g. Serviciul urmărește lunar consumul de apa, energie electrica, gaz metan, salubritate prin raportări lunare a consumurilor către furnizori, acolo unde este cazul si sesizarea consumurilor care depasesc cotele lunare obișnuite, in vederea remedierii unor posibile defecțiuni, etc;

 • h. Coordoneza scriptic si faptic- primirea si repartizarea materialeior/ obiectelor achiziționate pentru buna desfășurare a activitatilor serviciilor prin intermediul gestionarilor;

L Răspunde de evidenta faptica a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, B.C.F.-urilor, licenteior/breveteior etc.

j.  întocmește NIR-ul obiectelor de inventar precum si al mijloacelor fixe ce intra in cadrul direcției;

k. întocmește fisele de magazie si le confrunta lunar cu persoana desemnata cu atribuții de gestiune din cadrul Serviciului Contabilitate-Salarii;

 • l.  întocmește si eliberează la timp bonurile de consum si bonurile de transfer;

m. întocmește fisa de evidenta a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;

n. întocmește registrele de evidenta ptr. obiectele de inventar si ptr mijloacele fixe ;

o. Răspunde de bunurile aflate in gestiune, urmărind derularea contractelor de garanție a gestionarilor proportionar cu valoarea de inventar pana la predarea lor către alti benenficiari;

p. Coordonează ■ si ajuta la întocmirea actelor privind obținerea autorizațiilor (sanitare, sanitar-veterinar, PSI);

q. Răspunde de efectuarea ISCIR-izarilor centralelor termice din dotarea DGASPC Brașov;

r.  Instruiește si verifica activitatea persoanelor desemnate sa lucreze la centralele termice:

s. Verifica cunostiintele fochistilor in fiecare an si autorizează mai departe activitatea acestora;

t Răspunde de verificarea legării la pamant a instalațiilor electrice, a instalațiilor de impamantare a depozitelor cisterna de carburant, paratrăsnetelor etc.

u. Coordonează efectuarea coseritului si curatarea hotelor de bucătăriile din fiecare centru ; v: Efectuează in numele direcției controlul pe linia Situațiilor de Urgenta,elaborează si propune spre analiza si aprobare pianul anual de instructaj privind Situațiile de urgenta;

w. Efectuează instructajul lunar/semestriai privind Situațiile de Urgenta si întocmește fisele individuale de instructaj in domeniul situațiilor de urgenta pentru

salariatii din cadrul direcției precum si pentru asistent! maternalii (peste 500 de fise):

 • x. Efectuează, elaboreze, instruiește si propune Directorului General echipa de intervenție in cazul situațiilor de urgenta;

y. Propune lunar lista,ridica distribuie si decontează abonamentele RAT;

z.  întocmește si alte situații cerute de conducerea instituției,ordonatorul principal de credite si alte organe abilitate.

Ari. 56 Relațiile funcționale ale Serviciul administrativ, aprovizionare sunt:

 • a. se subordonează Directorului General Adjunct Economic;

 • b. colaborează cu toate serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C.

VLC. Serviciile comune aie D.G.A.S.P.C. Brașov

Ârt. 57 Serviciul achiziții publice, contractare servicii sociale (locația biv luliu Maniu nr

6) are în componență :

 • a. Compartimentul Achiziții Publice și urmărire contracte achiziții,

 • b. Compartimentul IT,

Serviciul achiziții publice, contractare servicii sociale, prin cele doua compartimente îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a.  întocmește programul anual ai achizițiilor publice pe baza necesităților obiective de produse, de lucrări și de servicii și a priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b.  contribuie ia întocmirea listei de investiții pentru activitatea proprie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și pentru centrele de plasament, a caselor de tip familial, în privința reparațiilor curente și capitale si întocmește programul anual al investițiilor pe baza necesităților obiective și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • c.  întocmește rapoarte cu privire la necesarul de dotări, lucrări și servicii pentru fiecare centru, le evaluează și propune conducerii stabilirea listei cu achiziții prioritare;

 • d.  asigură obținerea ofertelor pentru produse, lucrări, servicii;

 • e.  întocmește documentațiile necesare organizării și derulării procedurilor de achiziție publică;

 • f.   organizează procedurile de achiziție publică;

 • g.  întocmește contractele de achiziție publică și urmărește derularea acestora;

 • h.  întocmește contractele de servicii sociale și urmărește derularea acestora;

L elaborează si tine evidenta convențiilor de transport pentru persoanele cu handicap;

j.   îndeplinește alte atribuții stabilite în baza legii de conducerea instituției,

k.  întocmește la solicitarea celorlalte servicii Proiecte de Angajament' in vederea reparației tehnicii de calcul Recepționează lucrările de reparații a tehnicii de calcul propritatea DGASPC.

L Oferă servicii de consultanta IT, constata defecțiunile aparute si anunța firma de specialitate in vederea soluționării acestora.

m. Administrează împreuna cu firma autorizata contractata rețelele IT din cadrul DGASPC.

n.  urmărește respectarea OG nr. 80/2001 privind cheltuielile aferente convorbirilor telefonice;

Art 58 Relațiile funcționale ale Serviciului achiziții publice, contractare servicii sociale sunt:

 • 1) este subordonat Directorului General al DGASPC Brașov;

 • 2) colaborează cu:

 • a.  celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b.  direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • c.  Centrele de plasament, centrele de zi și complexele de servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov

 • d.  Ministerul Finanțelor;

 • e.  A.N.R.M.A.P.

Art 59 Serviciul managementul calității, strategii, programe si relația cu ONG (locația str. Apulium, nr.3) are în componență:

 • a. Compartimentul strategii, programe in domeniul asistenței sociale;

 • b. Compartimentul managementul calității, acreditare/iicentiere servicii sociale;

 • c. Comartimentul reparații, construcții.

Serviciul managementul calității, strategii, programe si relația cu ONG are armatoarele atribuții:

a. In domeniul Managementului Calitatii:

 • l. participa la coordonarea, proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea si îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat, în concordanta cu cerințele standardelor de referința SR ISO 9000/2006, 9001/2008 si 14001/2005 si cu obiectivele stabilite de conducerea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov;

 • 2. raportează Reprezentantului managementului pentru Sistemul de Management Integrat calitate-mediu și conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov despre funcționarea Sistemului de Management Integrat și despre necesitățile de îmbunătățire a acestuia;

 • 3. se asigura ca în interiorul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov cerințele clientîlor privind Sistemului de Management Integrat sunt cunoscute de personalul implicat în prestarea serviciilor;

 • 4. asigura elaborarea si actualizarea Manualul Sistemului Integrat, Procedurile de Sistem, Procedurile de Proces, Procedurile Operaționale si Instrucțiunile de Lucru in colaborare cu serviciile de resort;

 • 5. participa la analiza primara a posibilelor neconformitati, a serviciilor neconforme, a incidentelor de mediu si a reclamatiilor pentru validarea sau invalidarea lor;

 • 6. participa la analiza efectuata de management;

 • 7. ține gestiunea unică ( în sistem informatic și pe hârtie ~ în original ) a documentelor Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu;

 • 8. asigură difuzarea controlată a Manualul Sistemului Integrat, a procedurilor si formularelor aferente, in cadrul instituției

 • 9. elaborează programul anual de auditori interne privind SMCși completează Registrul calității cu planurile și rapoartele de audit întocmite

 • 10. verifică în teren respectarea standardelor de calitate ale serviciilor întocmind rapoarte în acest sens

 • 11. gestionează înregistrările referitoare la' anaiiza funcționării Sistemului de Management Integrat din cadrul instituției ( neconformități, propuneri, reclamați!, acțiuni corective, acțiuni preventive);

 • 12. codifică și apoi introduce în sistem informatic (după ce au fost aprobate) procedurile operaționale din cadrul instituției;

 • 13. păstrează legătura cu organismul de certificare a Sistemului de Management al Calității;

 • 14. revizuiește/modifică Manualul Sistemului Integrat calitate-mediu, procedurile de sistem, procedurile de proces, procedurile operaționale, precum și formularele anexate în colaborare cu RMSMI și cu structurile funcționale ale DGASPC Brașov;

 • 15. retrage controlat din uz documentele aferente Sistemului de Management Integrat Calitate-mediu aflate la o versiune depășită și difuzează noile versiuni controlat;

 • 16. arhivează documentele aferente Sistemului de Management integrat (MSI, PS, PP,PO) în sistem informatic și pe suport de hârtie;

 • 17. participa la organizarea, implementarea și menținerea sistemului de management și control intern la nivelul instituției, conform Ordinului 400/2015 emis de Secretariatul General al Guvernului României;

 • 18. monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;

 • 19. elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

 • 20. analizează și centralizează toate documentele întocmite la nivelul departamentelor DGASPC Brașov cu privire la sistemul de control intern/managerial;

 • 21. întocmește situații centralizatoare semestriaie/anuale cu privire la stadiul implementării sistemului de control intern/managerial;

 • 22. întocmește și prezintă anual raportul asupra sistemului de control intern/managerial;

 • 23. întocmește, actualizează și modifică Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea datelor/informațiilor cuprinse în Registrele riscurilor de la nivelul departamentelor DGASPC Brașov.

 • 24. analizează rapoartele semestriale privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor primite de la celelalte structuri din instituție

 • 25. monitorizează punerea în practică a proiectului instituțional la nivelul tuturor centrelor/complexelor de servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, conform legislației în vigoare;

 • 26. verifică în teren gradul de realizare a obiectivelor cuprinse în proiectul instituțional, întocmind rapoarte în acest sens;

 • 27. monitorizează implementarea procedurii de supervizare internă derulate de serviciile/centrele din cadrul DGASPC Brașov implicate direct în realizarea măsurilor de asistență socială;

 • 28. Actualizează biblioteca internă informatizată (server iso);

 • b. In domeniul strategiilor, proiectelor si relația cu PNG

 • 29. elaborează proiectele strategiilor, pe termen lung sau scurt referitoare ia restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de protecție specială a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate in nevoie, in concordanta cu nevoile identificate precum și cu strategiile si planurile naționale de acțiune in domeniu;

 • 30. prezintă Colegiului Director și Consiliului Județean Brașov proiectele strategiilor, efectuând toate demersurile necesare în vederea aprobării acestora;

 • 31. elaborează planul operațional privind realizarea obiectivelor cuprinse în strategia DGASPC Brașov;

 • 32. asigură, în colaborare cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brașov, implementarea strategiilor, după aprobarea acestora de către Consiliul Județean Brașov;

 • 33. identifica priorități care să determine structurarea in propuneri concrete de programe si proiecte, ce se vor înscrie in linia generala a strategiilor naționale si județene in domeniul proiecției speciale a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate in nevoie;

 • 34. solicita și adună date despre potențialii beneficari astfel încât programele si proiectele să răspundă nevoilor acestora;

35.identifica surse de finanțare, altele decât cele de ia Consililul Județean Brașov, adecvate înființării de noi servicii sau dezvoltării celor existente la nivelul DGASPC Brașov;

 • 36. concepe, realizează si depune proiecte/programe pentru finanțările identificate;

 • 37. asigură managementul proiectelor depuse de D.G.A.S.P.C. Brașov și în care D.G.A.S.P.C. Brașov este solicitant, în colaborare cu alte servicii din cadrui D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 38. monitorizează proiectele depuse în parteneriat cu alte instituții/ONG-uri si în care DGASPC Brașov nu este solicitant

 • 39. colaborează cu partenerii din proiecte in vederea implementării si monitorizării proiectelor co-finantate;

 • 40. urmărește îndeplinirea de către DGASPC Brașov a responsabilităților asumate in baza parteneriatelor încheiate pentru implementarea proiectelor;

 • 41. intermediază încheierea parteneriatelor pentru întocmirea /aplicarea de proiecte sau programe cu instituții, organizații autorizate care desfășoară sau care pot desfășura activități in domeniul protecției speciale a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate in nevoie;

42.implementează, în colaborare cu alte servicii ale DGASPC, proiectele / programele in care D.G.A.S.P.C. Brașov este solicitant sau partener;

 • 43. asigură întocmirea raportărilor solicitate de finanțator pentru proiectele implementate;

 • 44. acorda sprijin autoritatilor locale, in scopul conceperii de programe/proiecte în domeniul dezvoltării serviciilor sociale;

 • 45. realizează demersurile necesare in vederea asigurării continuității si sustenabilitatii proiectelor implementate ;

 • 46. pastreaza un contact permanent cu celelalte departamente din cadrul DGASPC in vederea unei bune cunoașteri a nevoilor existente, ca baza pentru elaborarea proiectelor;

 • 47. Intermediază încheierea acordurilor/parteneriatelor/convențiilor de colaborare, împreuna cu serviciul/compartimentul/centrul de plasament în evidența căruia se află potențialii beneficiari;

 • 48. Gestionează și centralizează toate acordurile/parteneriatele/convențiile de colaborare ale D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea punerii bazelor unor viitoare programe prin parteneriate;

 • 49. Monitorizează        respectarea        prevederilor        cuprinse        în

acordurile/parteneriatele/convențiile de colaborare încheiate de către D.G.A.S.P.C. Brașov;

c. în domeniul acreditării și licențierii serviciilor D.G.A.S.P.C. Brașov

 • 50. Efectuează demersuri în vederea acreditării furnizorului de servicii sociale (D.G.A.S.P.C. Brașov) conform legislației în vigoare;

 • 51. Efectuează, în colaborare cu serviciile funcționale din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov demersurile în vederea acreditării inițiale/reacredităriî serviciilor, conform legislației în vigoare, pentru obținerea licenței de funcționare. în acest sens solicită documentele necesare întocmirii dosarului în vederea obținerii licenței de funcționare, le verifică, ie modifică, le completează, dacă este cazul; transmite dosarele MMFPS - DGPC cu care menține permanent legătura;

 • 52. Primește și păstrează certificatele de acreditare și licențele de funcționare/licențele provizorii de funcționare, în original, înaintând fotocopii ale acestora serviciilor sociale acreditate;

 • 53. înitiază demersuri în vederea încadrării unor servicii sociale în una din clasele de calitate superioară nivelului de referință reprezentat de standardele minime, dacă este necesar;

 • 54. Monitorizează valabilitatea acestor certificate precum și modificările interne intervenite în îndeplinirea condițiilor de acreditare a D.G.A.S.P.C. Brașov sau a serviciilor sociale;

 • 55. Verifică în teren îndeplinirea condițiilor de acreditare;

 • 56. Verifica în teren și monitorizează respectarea standardelor minime obligatorii privind acordarea serviciilor sociale;

 • 57. Monitorizează implementarea recomandărilor formulate de reprezentanții Inspecției' Sociale;

 • 58. întocmește orice situație solicitată de instituțiile abilitate, privind acreditarea serviciilor sociale.

d. In domeniul reparațiilor, construcțiilor

 • 59. Evaluează și monitorizează situațiile lucrărilor de reparații șî întreținere în cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 60. Asigură asistența tehnică pentru efectuarea diferitelor lucrări de reparații/construcții în regie proprie în cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, în limita competenței profesionale a muncitorilor;

61 .Colaborează cu serviciile/centrele/complexele din sistem pentru remedierea defecțiunilor care apar, în limita competenței profesionale a muncitorilor de întreținere. Pentru cazuri care depășesc posibilitățile interne de execuție, se pot angaja colaboratori pentru lucrări de întreținere complexe,

 • 62. urmărește execuția și recepția lucrărilor de reparații;

 • 63. contribuie la întocmirea cărții tehnice a construcțiilor noi și urmărește, în timp comportarea acestora și toate intervențiile ulterioare;

64.1a cererea unităților din subordine asigură consultanță tehnică pentru acestea, iar în cazul în care se execută lucrări de reparații curente folosind forțe proprii întocmește devize de lucrări prin care se justifică consumurile de materiale;

Relațiile funcționale ale serviciului Managementul Calității, Strategii, Programe și Relația cu ONG sunt:

 • a. se subordonează Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b. colaborează cu toate serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • c. colaborează cu toate SPAS-urile din județul Brașov pe sfera de competențe a serviciului;

 • d. colaborează cu alte instituții publice sau ONG-uri pe sfera de competențe a serviciului.

Art. 60 Serviciul juridic - contencios (locația biv Iuliu Maniu nr 6) are armatoarele atribuții principale:

 • a. reprezintă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Comisia pentru Protecția Copilului Brașov și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov , în fața instanțelor judecătorești de orice grad și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum și în raporturile cu alte persoane fizice și juridice, pe bază de delegație;

 • b. avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic emise de D.G.A.S.P.C. Brașov și repartizate de Directorul General;

 • c. reprezintă în contencios administrativ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Comisia pentru Protecția Copilului Brașov și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov pe bază de mandat;

 • d. sesizează instanța judecătorească competentă pentru instituirea,modificarea sau încetarea măsurilor de protecție specială,instituirea tutelei sau decăderea din drepturile părintești, înregistrarea tardivă a nașterii, adopție și alte acțiuni prevăzute de legislația în vigoare, în baza rapoartelor /referatelor de specialitate întocmite de serviciile care instrumentează dosarele respective și aprobate de Directorul General și urmărește cazul până la rezolvarea acestuia;

 • e. înaintează Serviciului monitorizare- sentințele civile avînd ca obiect dispozițiile Legii nr.272/2004 și Legii nr.273/2004 în vederea monitorizării măsurilor dispuse prin acestea;

 • f.  poate elabora convenții de colaborare cu ONG-uri, autorități publice, alte instituții,în vederea promovării și protecției drepturilor copiilor,adulților și persoanelor vârstnice și cu handicap, în baza referatului întocmit de serviciul de specialitate , aprobat de Directorul General.

 • g. contrasemnează contractele, convențiile și protocoalele unde D.G.A.S.P.C.Brașov este titulară, în vederea asigurării respectării principiilor generale de drept și participă la negocierea și medierea oricăror divergențe contractuale;

 • h. verifica documentațiile întocmite în derularea procedurilor privind achizițiile publice ,acordând viză de legalitate în acest sens ;

L consilierii juridici vor face parte din comisiile de specialitate numite prin dispoziții ale Directorului General sau hotărâri ale colegiului director, pentru: aplicarea procedurilor de achiziție publică sau încadrarea și promovarea în funcție a personalului,comisia de disciplină etc.

j.  redactează și contrasemnează dispozițiile Directorului General , pe baza referatelor / notelor de fundamentare întocmite de serviciile / compartimentele de specialitate sau a cererilor formulate de persoanele interesate, aprobate de conducătorul instituției:

k. Acordă consiliere de specialitate familiei naturale a copilului sau substitutive, oricărui salariat, la cerere;

 • l.  colaborează cu Comisia de de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Brașov, pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu,

m. acordă consiliere juridică și sprijin și redactează cererile adresate instanțelor judecătorești pentru părinții care au fost decăzut! din drepturile părintești și urmăresc să le redobândească, la solicitarea scrisă a acestora;

m depune diligente necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, pe baza referatului compartimentului de specialitate;

o. consiliază personalul ONG-urilor cu care DGASPC colaborează, în vederea întocmirii dosarelor ce vor fi înaintate instanței în vederea instituirii unor măsuri de protecție specială sau tutelă ;

p. participă , în baza dispoziției Directorului GeneraIJa acțiuni de verificare a drepturilor copiilor aflați în familie sau încredințați unor organisme private neguvernamentale;

q. participă, ia solicitarea executorilor judecătorești, la executarea sfiită a unor debitori, atunci când pot interveni situații de pericol pentru anumiți copii;

r.  certifică pentru conformitate cu originalul actele emise de DGASPC , de CPC și orice alte documente folosite intern în activitatea instituției;

s. ține evidența notelor interne care sunt prezentate serviciului prin intermediul Registraturii

t.  ține evidența dispozițiilor de plasament în regim de urgență ;

u. participă la elaborarea regulamentelor și a altor documente prin care se organizează activitatea în cadrul direcției;

 • v. asigură coordonarea metodologică a consilierilor juridici din cadrul instituției și suplinește atribuțiile consilierilor juridici din alte servicii când aceștia lipsesc,

w. îndeplinește și alte sarcini pe linie de specialitate dispuse în baza legii de către organele de conducere ale D.G.A.S.P.C. Brașov,

 • x. în baza referatelor întocmite de serviciile de specialitate din cadrul Direcției Economice întreprinde demersurile juridice necesare în vederea recuperării debitelor;

y. vizează ROF;

Art 61 Relațiile funcționale ale Serviciului Juridic-Contencios sunt următoarele:

 • a) se subordonează Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,

 • b) colaborează cu celelalte servicii , în vederea respectării normelor legale în activitatea direcției;

--Serviciul este condus de un șef serviciu cu atribuții de coordonare și îndrumare a activității serviciului; acesta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a atribuțiilor ce revin Serviciului Juridic Contencios.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

Art 62 Serviciul de Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă (iocația biv, luliu Maniu nr.6) are în componență Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă și îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • a.   Elaborează organigrama si statul de funcții pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C Brașov si reactualizează baza de date în funcție de modificările aparute în structura lor (angajari, plecări, modificări ale sporului de vechime, indexări) si le supune spre aprobare;

 • b.   Respecta legislația muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului, a indemnizației de conducere, a sporului de vechime si a altor drepturi de personal;

 • c.   întocmește referatul pentru reintegrarea în munca a persoanelor care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copiilor în vârsta de pana la doi sau trei ani după caz, in urma evaluării cunoștințelor desfasurat conform prevederilor legale in vigoare;

 • d.   Anual/trimestrial întocmește pianul de ocupare a funcțiilor publice;

 • e.   Anual întocmește lucrările privind numărul maxim de posturi pentru fiecare clasa, în raport cu efectivul total al funcționarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C Brașov si ie transmite ANFP;

 • f.   Comunica posturile vacante si cerințele acestora la Agenția Naționala a Funcționarilor Publici si la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Brașov;

 • g.   întocmește lucrările (referatele) necesare pentru numirea în funcții publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, transferarea, detașarea, numirea temporara, cu delegație în funcții de conducere, schimbarea locului de munca si desfacerea contractelor de munca, pentru funcționari publici si personalul din aparatul propriu si din cadrul Centrelor de Plasament si Complexelor de Servicii;

 • h.   întocmește si preda în termen rapoartele statistice trimestriale, semestriale si anuale privind numărul salariatilor;

L Primește de la șefii de servicii, birouri, centre, complexe, propunerile privind planificarea si efectuarea concediilor de odihna pe anul în curs din cadrul D.G.A.S.P.C Brașov;

j.    Verifica sesizările repartizate si le rezolva în termen;

k.   Organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul D.G.A.S.P.C Brașov, îndeplinind toate formalitățile si respectând legislația în domeniu;

L In baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov si referatului întocmit de Serviciul Evaluare si Monitorizare a Asistenților Maternali, ia masurile pentru incetarea/suspendarea contractului individual de munca al asistentului maternal profesionist in cazul suspendării sau retragerii atestatului conform prevederilor legale;

m.  întocmește si supune aprobării programul anual de pregătire si perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu ținând legătură permanent cu INA București si cu alte instituții care organizează astfel de cursuri;

n.   Propune participarea la cursurile de perfecționare profesionala a funcționarilor publici ținând cont de rezultatul rapoartelor de evaluare in planul de formare;

o.   Participa în comisiile de examinare de specialitate constituite în vederea desfășurării concursuriior organizate;

p.   Asigura completarea adeverințelor privind vechimea totala in munca, vechimea in instituție si vechime in specialitatea studiilor, pentru saiariatii din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C Brașov si pentru personalul angajat in cadrul Centrelor de Plasament/Compiexeîor de Servicii;

q.   Face demersurile pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C si din cadrul Centrelor de Plasament si Complexelelor de Servicii;

r.   Comunica conducătorilor compartimentelor din instituție (pana la 31 decembrie a fiecărui an) criteriile de performanta stabilite de A.N.F.P. pe baza carora se va face evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul următor;

s.   Tine legătură cu conducătorii serviciilor/compartimentelor care au în subordine debutant!, respectiv cu îndrumătorii acestora si preia la sfârșitul perioadei de stagiu toate documentele de evaluare precum si rapoartele de stagiu întocmite de funcționarii publici debutant!;

t Solicita A.N.F.P, aviz favorabil organizării concursului de ocupare a unor posturi vacante, comunicând acesteia condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fisa postului pentru fiecare dintre funcțiile pubiice vacante;

u.   Asigura secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante si a celor de soluționare a contestațiilor;

 • v.   Susține activitatea comisiei de disciplina si a comisiei paritare în soluționarea cazurilor si pune la dispoziția președinților celor doua comisii toate documentele solicitate;

w.  Asigura tinerea evidentei concediilor de formare profesionala, concediilor rara plata si a altor forme de concediu acordate conform H.G 250/1932, a absentelor nemotivate si a sancțiunilor în vederea completării în carnetele de munca;

 • x.   Organizează si realizează gestiunea resurselor umane si a funcțiilor din cadrul D.G.A.S.P.C Brașov ;

y.   Eliberează adeverințe de serviciu pentru saiariatii D.G.A.S.P.C Brașov si ai Centrelor de Plasament/Complexelor de Servicii , adeverințe privind calitatea de angajat;

z.   Participa la controalele tematice (pe probleme de specialitate) la Centrele de Plasament si Complexele de Servicii, în baza delegării de către conducerea D.G.A.S.P.C Brașov în domeniul de activitate;

aa. Participa la ședințele Colegiului director si ale comisiilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C Brașov, când se prezintă si se dezbat probleme legate de activitatea serviciului;

bb. elaborează ROF în baza propunerilor formulate de toți șefii de servicii/complexe/birouri/centre din structura instituției, cu avizul Directorilor de resort;

cc. Executa si alte lucrări încredințate de directorul general si conducerea D.G.A.S.P.C Brașov sau de către Consiliul Județean Brașov ;

dd. întocmește si actualizeaza bazele de date REVISAL, program ANFP, conform legislației in vigoare ;

ee. Prezintă propuneri pentru realizarea măsurilor protecția securității si sanatatii in muncă;

ff. întocmește fisele individuale privind securitatea si sanatatea in munca pentru salariata din cadrul direcției precum si pentru asistenții maternali(aprox. 500 de fise);

gg.întocmește fisele de Protecția Muncii pentru salariatii din cadrul direcției precum si pentru asistenții maternali(aprox. 500 de fise);

hh.Efectueaza instructajui lunar si semestrial privind Protecția Muncii

ÎL   Efectuează in numele direcției controlul periodic pe linte de Protecția Muncii

jj.   Elaborează si propune spre analiza si aprobare planul anual de instructajul privind

Securitatea si Sanatatea in Munca;

kk. Efectuează instructajul lunar/semestrial privind Protecția Muncii;

IL Efectuează instructajul general privind Protecția Muncii;

mm. Aplică măsurile și metodele de lucru menite sa asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății angajaților la toate nivelurile ierarhice;

nn. Tine evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum și a accidentelor de munca;

oo. Elaborezeză pentru autoritățile competente și în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de angajați;

pp. Asigura si controleză prin inspectorul cu atribuții in fisa postului de sanatate si securitate in munca, cunoașterea și aplicarea de către toți angajați! a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în munca;

qq. Asigură prin inspectorul cu atribuții in fisa postului de sanatate si securitate in munca, informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusă ia locul de munca, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;

rr. Asigură prin inspectorul cu atribuții in fisa postului de sanatate si securitate in munca, o instruire suficienta și adecvată în domeniul securității și sănătății în munca, în special sub forma de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de munca și postului sau: la angajare; la schimbarea locului de munca sau la transfer; la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului existent;

Art 63 Relațiie funcționale ale Serviciului Resurse Umane sunt următoarele: .

 • a. se subordonează Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

 • b. colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C, Brașov ;

 • c. colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov;

Art.64 Biroul adopții-postadopții (locația biv. luliu Maniu nr 6) îndeplinește următoarele atribuții principale în funcție de categoriile de beneficiari:

 • a. în relație cu familia adoptatoare:

 • 1. oferă persoanei / familiei care își exprimă intenția de a adopta informații complete despre etapele procedurii de adopție internă, procedura de atestare, pregătire, precum și despre serviciile de sprijin existente

 • 2. asigură evaluarea ( socială și psihologică ) familiei / persoanei care dorește să adopte și întocmește rapoartele prevăzute de legislație

 • 3. asigură consilierea persoanelor / familiilor potențial adoptatoare și organizează programe de pregătire pentru acestea în vederea asumării în cunoștință de cauză a rolului de părinte

 • 4. asigură întocmirea, păstrarea și actualizarea dosarului familiei,

 • 5. urmărește, consemnează și analizează schimbările survenite în familie după obținerea atestatului;

 • 6. asigură determinarea compatibilității copil ~ familie potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta și după obținerea atestatului de către familia / persoana care dorește să adopte. întocmește rapoartele prevăzute de legislație în această etapă și acționează după principiul selectării celei mai potrivite persoane / familii care să răspundă nevoilor copilului

 • 7. organizează activități de sprijin postadoptie în funcție de nevoile identificate,

 • 8. asigură monitorizare trimestrială posLadopție pe o perioadă de cel puțin 2 ani

 • 9. consilierea și sprijinirea familiei adoptive și a copilului în vederea stabilirii momentului în care familia adoptivă va informa copilul că este adoptat precum și a modalităților prin care acest lucru se poate realiza;

 • 10. sprijinirea familiilor adoptive în organizarea grupurilor de suport și promovarea activităților acestora;

 • 11. consilierea și spijinul copilului și a familiei adoptive în cazul desfacerii adopției

 • 12. realizează campanii locale de informare și promovare a adopției interne

 • 13. întocmește și ține evidența Atestatelor familiilor adoptatoare;

 • b. în relație cu copilul:

 • 14. asigură luarea în evidență a copiilor al căror pian individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția internă

 • 15. asigură sprijinul necesar și informarea copiilor aflați în evidența sa , opinia lor fiind consemnată și luată în considerare în raport cu vârsta și capacitatea lor de înțelegere

 • 16. asigură determinarea compatibilității copil - famiiie potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta.

 • 17. activitățile privind mutarea copilului în familia adoptivă după pronunțarea hotărârii de încredințare în vederea adopției de către autoritatea competentă;

.18. urmărește dezvoltarea copilului, a relației de atașament copil - famiiie, precum și evoluția dinamicii familiei pe perioada încredințării în’ vederea adopției și întocmește rapoartele prevăzute de legislație. La sfârștul acestei perioade se întocmește raportul final care este comunicat instanței competente

 • 19. activități de sprijin , consiliere psihologică a copiilor adoptați după încuviințarea adopției

 • 20. asigură păstrarea dosarelor de adopție pe perioada monitorizării postadopție în deplină siguranță și confidențialitate și predarea spre arhivare după această perioadă

 • c, în relația cu familia biologică:

 • 21. asigură informarea și consilierea părinților asupra procedurilor de adopție, etapele în care sunt implicați părinții copilului și efectele adopției:

 • 22. informează părinții asupra consecințelor exprimării consimțământului, în special asupra încetării, ca urmare a încuviințării adopției a legăturilor de rudenie cu copilul;

 • 23. informează părinții copilului asupra procedurii și termenului în care aceștia își pot revoca consimțământul la adopție;

 • 24. solicită și consemnează informațiile despre trecutul copilului și orice alte informații relevante despre copil și părinții acestuia;

 • 25. înștiințează în scris părinții firești cu privire ia rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a încuviințat adopția

 • 26. asigură consilierea și informarea părinților firești înaintea exprimării de către aceștia a consimțământului la adopție în cazul adopției de către soțul unuia dintre părinții firești

Art.65 Relațiile funcționale ale Biroului adopții - postadopții sunt:

 • a. se subordonează Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

 • b. colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brașov ;

 • c. pe sfera lor de competențe colaborează alte instituții publice sau private

Art.66 Compartimentul audit public intern îndeplinește următoarele atribuții:

 • a. elaborează norme metodologice specifice activității de audit din cadrul direcției cu avizul Consiliului Județean Brașov;

 • b. elaborează proiectul planului anual de audit public intern și îl supune aprobării directorului general;

 • c. efectuează activitati de audit public intern, în conformitate cu planul anual aprobat, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale direcției sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

 • d. efectuează și misiuni de audit care nu au fost incluse în planul anual aprobat;

 • e. întocmește rapoarte finale de audît, rezultate în urma fiecărei misiuni de audit, pe care le prezintă directorului general spre avizare ;

 • f.  urmărește modul de implementare a recomandărilor formulate în urma misiuniiior de audit;

informează Consiliul Județean Brașov despre recomandările neinsusite de către directorul general, precum si despre consecințele acestora;

 • h. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitatiie sale de audit;

 • i.  elaborează raportul anual al activitati! de audit public intern și îl transmite Biroului de Audit din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • j.  in cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general.

Art. 67 Relațiile funcționale ale Compartimentului audit public intern sunt:

 • a. se subordonează Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

 • b. colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brașov ;

 • c. Colaborează cu serviciul de specialitate din Consiliul Județean Brașov

 • d. Pe sfera de competențe colaborează cu alte instituții publice sau private.

Art.68 Serviciul Relații publice are următoarele atribuții:

a. primește, înregistrează și transmite conducerii instituției corespondența și, ulterior, serviciilor, birourilor de specialitate din cadrul DGASPC actele repartizate de către conducerea instituției;

 • b. distribuie solicitanților documentele întocmite și semnate ;

 • c. participă la audiențe, la solicitarea conducerii instituției si completează registrul de audiențe;

 • d.  asigură activitatea de relații cu publicul, prin informarea petențîlor referitoare ia atribuțiile și competența seviciitor din cadrul DGASPC, precum și la programul de lucru al acestora;

 • e. furnizează publicului informații primare cu privire la legislația în vigoare în domeniul asistenței sociale;

 • f.  informează și îndrumă publicul în funcție de atribuțiile și competența serviciilor din cadrul DGASPC;

 • g. comunică, la cerere sau din oficiu, informații de interes public cu privire ia specificul instituției. în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • h. înregistrează, într-un registru special, toate petițiile instituției, stabilind termenul de răspuns, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru fiecare petiției în parte, și arhivează toate răspunsurile trimise.

L ține evidența dispozițiilor emise de Directorul Genera! și răspunde de difuzarea acestora;

j,  ridică și expediază corespondența zilnic, îngrijindu-se de gestionarea efectelor poștale pentru corespondență;

 • k. primește și trimite corespondența electronică a instituției, prin administrarea contului de email oftice @dgaspcbv.ro;

L Expediază documentele către diverse instituții prin intermediu! faxurilor;

m. arhivează actele instituției și răspunde de arhiva instituției;

n. îndeplinește alte atribuții stabilite în baza legii de conducerea instituției.

o. Administrează / actualizeaza site-ul oficial a! DGASPC Brașov ;

p. activitatea social media pe site-ul de socializare in numele DGASPC Brașov

Art.69 Relațiile funcționale ale Serviciului Relații publice sunt:

 • 1) se subordonează Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C:

Art 70 Compartiment Patrimoniu (locația biv luliu Maniu nr 6) are următoarele atribuții principale:

 • a.  asigura clarificarea situațiilor juridice a imobilelor din patrimoniul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b.  asigură întocmirea documentațiilor și îndeplinirea procedurilor în sensul reglementării situației imobilelor din patrimoniu! instituției;

 • c.  asigură obținerea extraselor C.F. referitoare la patrimoniul D.G.A.S.P.C.;

 • d.  Pastreaza, monitorizează, înregistrează in evidenta patrimoniala toate imobilele pe care le deține DGASPC;

 • e.  Corespondează cu instituțiile abilitate pe linie de patrimoniu, inclusiv legătură cu Cartea funciara;

i Verifica periodic situația imobilelor, reactualizând documentațiile existente in funcție de modificările survenite pe teren si legislația ia zi;

 • g. Urmărește lucrările de investiții in perioada de execuție, garanție si post garanție ce urmeaza a se prelua in patrimoniu.

Art71 Relațiile funcționale ale Compartimentului Patrimoniu sunt:

 • 1) este subordonat Directorului General al DGASPC Brașov;

 • 2) colaborează cu:

a. celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b.  direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • c.  Serviciul Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • d.  Centrele de plasament centrele de zi și complexele de servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov

Capitolul Vi - SERVICHLE/CENTRELE SPECIALIZATE PENTRU PROTECȚIA COPILULUI, PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP, PERSOANELOR VÂRSTNICE, A VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE SI ORICĂROR PERSOANE AFLATE IN NEVOIE

Art. 72 Serviciile/centrele specializate pentru protecția persoanei adulte și pentru protecția copilului sunt:

 • a. Complexul de Servicii Recuperare „Cristian" Brașov care are în componență:

 • 1. Centrul de zi „Casa Soarelui", ~ serviciu specializat de zi

 • - este organizat și funcționează la adresa mun. Brașov, str, Apullurn nr 3,

 • -  oferă servicii specializate in regim de zi, copiilor si aduîților cu sindrom Down sau alte afecțiuni care au certificat de in cad rare in grad de handicap si plan de recuperare.

 • 2. Centrul de recuperare „Micul Prinț" - serviciu specializat de zi

 • - este organizat și funcționează la adresa mun. Brașov, str. Apulium nr 3,

 • -  oferă servicii de recuperare, atât prin proceduri medicale cât și prin programe specifice cu caracter educativ,consiliere psiho-sociala, copiilor cu certificate de încadrare în grad de handicap al căror Plan de recuperare recomanda aceste servicii de recuperare.

 • 3. Echipa mobilă de recuperare - este organizată la adresa mun. Brașov, str. Apulium nr 3, oferă servicii de recuperare prin deplasarea în localitatea de domiciliu, copiilor cu afecțiuni neuro-motorii si asociate cu certificate de încadrare în grad de handicap al căror Plan de recuperare recomandă acest serviciu.

 • b. Complexul de servicii Tărlunqent - format din:

 • 1. Casa de tip Familial „Lizuca” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizată și funcționează la adresa corn. Tărlungeni, str. Cloșca nr 819A

 • - are o capacitate de 12 locuri

Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 -18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

 • 2. Casa de tip familial „Patrocle” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • - este organizată și funcționează la adresa com. Tărlungeni, str. Cloșca nr 819B

 • - are o capacitate de 12 locuri

" Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 -18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

 • 3. Casa „Anastasia” - este o unitate de asistenta sociala, fara personalitate juridica de tip rezidențial, care asigura protecția, găzduirea, îngrijirea si consilierea victimelor violentei in familie ;

 • -  are o capacitate de 5 locuri

" Beneficiari: - victimele violentei in familie.

 • 4. Casa de tip familial „Buburuza” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizat și funcționează la adresa corn. Budila, str. Principala nr 261

~ are o capacitate de 12 locuri

" Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 -18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

 • 5. Centrul Rezidențial pentru Tineri:

 • - este organizat și funcționează la adresa com. Tăriungeni, str. Republicii nr158

 • -  capacitate 16 locuri;

 • -  beneficiarii centrului rezidențial pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție a copilului, care asigura servicii de găzduire, îngrijire si consiliere pe perioada determinata in vederea integrarii/reintegrarii sociale, socio-profesionale sau familiale a persoanelor tinere care au părăsit sistemul de protecție a copliiului.

 • c. Complexul de servicii Timiș - format din:

 • 1. Centrul de îngrijire și asistența Timișul de Sus - serviciu rezidențial pentru protecția persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate

 • - Este organizat și funcționează la adresa Timișul de Sus DN nr 38

 • - Capacitate - 73 locuri;

 • - Beneficiari - persoane adulte care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în dificultate, nu sunt cu boli psihice: schizofrenie, tulburări de comportament sau violenti, autoagresivitate, heteroagresivitate și au domiciliul sau reședința de minimum 3 ani pe raza județului Brașov, excepție fac beneficiari SR copil, subordonați DGASPC Brașov.

 • 2. Centrul de îngrijire și asistență „St. Anton” - serviciu rezidențial pentru protecția persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate

 • - Este organizat și funcționează la adresa Timișul de Sus DN nr 19

 • - Capacitate - 65 locuri;

 • - Beneficiari - persoane adulte care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în dificultate, nu sunt cu boii psihice: schizofrenie, tulburări de comportament sau violenti, autoagresivitate, heteroagresivitate și au domiciliul sau reședința de minimum 3 ani pe raza județului Brașov, excepție fac beneficiari SR copii, subordonați DGASPC Brașov.

d. Complexul de servicii Măgura Codlea, format din:

 • 1. Centrul de primire în regim de urgență „Domino”- serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • - Este organizat și funcționează la adresa mun. Codlea str. Carpați nr 23

 • - Oferă 15 locuri pentru primire in regim de urgenta, respectiv pentru a asigura protecția speciala in regim de urgenta, cu caracter temporar, a copilului abuzat, neglijat, precum si pentru copilul găsit de organele de politie/persoane fizice, ori pentru copilul cu virsta mai mare de 30 luni, abandonat in unitati sanitare.

 • 2. Centrul de plasament pentru copilul cu handicap „Speranța” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • - Este organizat și funcționează la adresa mun Codlea str. Carpați nr 23

 • - Are o capacitate de 40 locuri destinate copiilor cu handicap seveE

cu varsta cuprinsa intre 0- 18 ani, lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca. Admiterea se face pe baza hotaririi C.P.C./sentintei instanței. Beneficiarii cu virsta sub 2 ani au recomandare medicala de ingrijire si asistenta medicala permanenta.

 • 3. Centrul de reabilitare școlară „Albina” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențiak

 • - Este organizat și funcționează la adresa mun Codlea str. Carpați nr 23

 • - capacitate - 20 locuri

 • - Beneficiarii sunt fete , cu vârste intre 14 -26 ani, avand certificat de orientare școlara către Școala Profesionala Speciala Codlea emis de C.P.C. Brașov , cu precizarea de cazare in CRSc.”Albina”

 • 4. Centrul de plasament „Aurora” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • - Este organizat și funcționează la adresa mun Codlea str. Carpați nr 23

 • - Capacitatea centrului este de 25 locuri;

 • - Beneficiarii acestui centru sunt fete , cu vârsta peste 14 ani care, in urma evaluării de la alte centre/case/servicii ale D.G.A.S.P.C Brașov pot intra intr-un program de deprinderi de viata independenta;

 • 5. Centrul de Plasament „Alice”- serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • - Este organizat și funcționează la adresa mun Codlea str.Carpați nr 23

 • - Capacitatea maxima a centrului este de 25 locuri ;

 • - Beneficiari cu varsta cuprinsa intre 3-14 ani, mixt (fete si băieți), avand ca scop menținerea fraților împreuna pana la varsta de 14 ani conform Legii 272/2004.

e. Complexul de servicii Hărman - format din :

 • 1. Locuința protejată „Casa Irlanda” - serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap

 • -  Capacitate 8 iocuri

 • -  Beneficiarii sunt persoane adulte care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în dificultate și au domiciliul sau reședința pe raza județului Brașov

 • 2. Casa de tip familial „Greierașuî” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizată și funcționează la adresa com. Teliu str, Ghe. Doja, nr. 31 A

 • -  are o capacitate de 12 locuri

 • -  Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 -18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

 • 3. Casa de tip familial „Donald” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • - este organizată și funcționează la adresa com. Harman, str. Mihai Viteazul nr 327

 • -  are o capacitate de 12 iocuri

Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 -18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

 • 4. Casa de tip familial „Peter Pan” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • - este organizată și funcționează la adresa com. Prejmer, sat Lunca Calnicului, str. Bisericii nr 220 A

 • -  are o capacitate de 12 iocuri

 • ■  Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 —18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

 • 5. Casa de tip familial „Sf. Patrick” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • - este organizată și funcționează la adresa com. Hărman, str. Gării nr 499

 • - are o capacitate de 12 locuri

 • -  Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 -18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

f. Complexul de servicii Săcele - format din :

 • 1. Casa de tip familial „Chip” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • - este organizată și funcționează la adresa mun. Săcele str. Câmpului nr 95 A

 • - are o capacitate de 12 locuri

 • ■  Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 -18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

 • 2. Casa de tip familial „Dale” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizată și funcționează la adresa mun. Săcele str. Armantă Română nr 37

 • -  are o capacitate de 12 locuri

 • -  Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 -18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

 • 3. Centrul matemal „Casa Mamei” - serviciu pentru protecția copilului și a familiei de tip rezidențial

 • -  Este orqanizat si funcționează la adresa mun. Săcele str. Ștefan cei Mare FN

 • -  Capacitatea - 10 cupluri

 • -  Beneficiari - cupluri mama-copil aflate în dificultate

g. Complexul de servicii Piatra Craiului format din:

 • 1. Casa de tip familial „Bambi” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizat si funcționează în localitatea Zarnesti, str.Dr. l.Senchea nr 32.

 • - are o capacitate maxima de 12 locuri;

 • -  Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 —18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

 • 2. Casa de tip familial „Brebenel” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizat si funcționează în localitatea Râșnov, str.Eroiior nr 30

 • -  are o capacitate maxima: 12 locuri:

 • -  Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 —18(26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

 • 3. Casa de tip familial „Sf. Maria” -serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizat si funcționează în localitatea Brașov, str. Carierei, nr. 121

 • -  are o capacitate maxima: 10 locuri;

 • -  Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3 -18(26) ani cu sau fara dizabilitati si care sunt lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

h. Complexul de servicii Făgăraș - format din :

 • 1. Centrul de reabilitare școlară „Floare de Colț”- serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizat si funcționează în localitatea Făgăraș str. Extravilan nr 1

 • - are o capacitate maxima de 45 locuri;

 • -  Beneficiari: ~ copii, cu vârste intre 7 —18(26) ani, avind certificat de orientare școlara către Colegiul Tehnic « A.Vijoli » din Fagaras (Școala Speciala cu clasele l-VIII) emis de către C.P.C. Brașov; cu precizarea de cazare in CRS Floare de Colt;

Admiterea se face pe baza hotaririi C.P.C./sentintei instanței. Locurile sunt destinate acelor copii care au atit de măsură de protecție speciala - plasament (stabilita de către C.P.C./instanța), cit si orientare școlara speciala;

 • 2. Centrul de plasament „Casa Maria” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizat si funcționează în localitatea Fagaras, str. Combinatului nr. 8, tel. 0268/280 726’

 • -  are o capacitate maxima: 46 locuri;

 • -  Beneficiari - copii cu vârste cuprinse între 3-18 (26) ani, lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca.

L Complexul de reabilitare școlară Brădet - format din :

 • 1. Locuința protejată „Casa Chris”--serviciu rezidențial pentru protecția

persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate

 • - este organizat si funcționează ia adresa: Saceie, Str, Barajului nr. 84, tel/fax: 0268276693

“ Capacitate maxima: 10 iocuri

“ Beneficiari - persoane adulte care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în dificultate și au domiciliul sau reședința pe raza județului Brașov

 • 2. Centrul de plasament „Ghiocelul”- serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizat si funcționează la adresa: mun. Sacele, Str. Barajului nr. 84, tel/fax: 0268276693

" are o capacitate maxima de 48 locuri,

" Beneficiari - copii cu vârste cuprinse între 7-18 ani, avind certificat de orientare școlara către Școala Speciala cu clasele l-VIII Bradet (Sacele) emis de către C.P.C. Brașov :

Locurile sunt destinate acelor copii care au atit de măsură de proiecție speciala - plasament (stabilita de către C.P.C./instanta), cit si orientare școlara speciala ;

 • 3. Centrul de plasament „Brândușa”- serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizat si funcționează ia adresa: Sacele, Str. Barajului nr. 84, tel/fax: 0268276693

 • -  are o capacitate maxima de 48 locuri;

 • -  Beneficiari - copii cu vârste cuprinse între 7-18 ani, avind certificat de orientare școlara către Școala Speciala cu clasele l-VIH Bradet (Sacele) emis de către C.P.C. Brașov ;

Locurile sunt destinate acelor copii care au atit de măsură de proiecție speciala - plasament (stabilita de către C.P.C./instanta), cit si orientare școlara speciala ;

4 Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Brădet - serviciu specializat de zi

 • - este organizat si funcționează la adresa: Sacele, Str. Barajului nr. 84, tel/fax: 0268276693

 • - are o capacitate maxima de 37 locuri/luna;

 • - oferă servicii de recuperare, prin programe specifice, copiilor cu certificate de încadrare în grad de handicap al căror Plan de recuperare recomanda aceste servicii de recuperare.

Complexul de servicii Dacia - format din :

1. Centrul de plasament „Dacia” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • -  este organizat si funcționează la adresa: Corn. Jilbert sat Dacia, Str. Libertății nr. 221, tel. 0268 / 285 560

are o capacitate maxima: 36 locuri;

" Beneficiari - copii cu vârste cuprinse între 3-18 (26) ani, lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca

k. Centrul de plasament „Casa Ioana” Rupea - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

 • - este organizat si funcționează la adresa: Rupea, Str. Republicii nr. 173, tel. 0268/260 442

 • - are o capacitate maxima de 70 locuri;

" Beneficiari - copii cu vârste cuprinse între 3-18 (26) ani, iipsiti temporar sau permanent de ocrotire părinteasca

L Complexul de servicii Victoria - format din :

 • 1. Căminul pentru persoane vârstnice „Castanul” - serviciu de tip rezidențial pentru persoane vârstnice

 • -  este organizat si funcționează la adresa: localitatea Victoria, str. Policlinicii nr. 12, tel 0268 / 241 354

 • - are o capacitate maxima : 30 locuri;

~ Beneficiari - persoane vârstnice, indiferent de gradul de dependență, definite ca: persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de iege și se găsesc în cel puțin una dintre următoarele situații:

 • -  nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • -  nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

~ nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru , asigurarea îngrijirii necesare;

 • -  nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

 • -  se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 • 2. Centrul de plasament „Azur” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

este organizat si funcționează la adresa: localitatea Victoria, str. Policlinicii nr. 12, tel 0268 / 241 354

are o capacitate maxima de 70 locuri;

Beneficiari - copii cu vârste cuprinse între 3 — 18 (26) ani, lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părinteasca .

m. Centrul „Sfanțul SteHan” Ghimbav - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

este organizat si funcționează ia adresa: localitatea Ghimbav, str. Calea Fagarasului nr. 3.

Are o capacitate maxima: 25 locuri ;

 • -  Beneficiarii acestui centru sunt:

 • -  a) copiii care au săvârșit o faptă penală si nu răspund penai;

-locuiesc în jud. Brașov

 • -  -au vârsta de până la 14 ani la data comiterii faptei penale (sau între 14 și 16 ani dacă s-a dovedit prin expertiză că nu au discernământ).

 • -  b)copiii cu risc infracțional ridicat

 • -  -au vârstă de până la 16 ani

 • -  -domiciliază în jud. Brașov sau sunt beneficiarii unei măsuri de protecție specială din centrele de plasament din subordinea DGASPC Brașov.

Art.73 (1) Serviciul de tip rezidențial pentru protecția copilului are rolul de a asigura protecția, creșterea si îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții sal. ca urmare a stabilirii, in condijiile legii, a măsurii plasamentului precum și protecția cuplurilor mama-copil aflate în dificultate si a victimelor violentei in familie cupluri copil-parinte.

 • (2) Principiile care stau la baza activității serviciilor de tip rezidențial sunt:

 • a. respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

 • b. deschiderea către comunitate:

 • c. asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social;

 • d. egalitatea șanselor si nediscriminarea;

e« asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor for;

 • f.  respectarea demnității copilului;

 • g. ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, ținandu-se cont de varsta si de gradul sau de maturitate

 • h. menținerea relațiilor personale ale copilului si a contactelor directe cu părinții, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atașament;

L menținerea împreuna a fraților;

j.  promovarea unui modei familial de îngrijire a copilului;

k. asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

 • l.  asigurarea protecției copilului pe o perioadă determinată, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsa sau substitutivă;

 • m. asigurarea protecției împotriva abuzului si exploatării copilului;

 • n. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • o. asigurarea confidențialității si a eticii profesionale.

 • (3) Serviciile de tip rezidențial îndeplinesc următoarele atribuții, in funcție de specificul si de nevoile fiecărei categorii de beneficiari:

 • a. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției speciale a copiilor si tinerilor care beneficiază de acest tip de serviciu;

 • b. în cazul serviciilor de tip rezidențial în regim de urgență se asigură și acțiuni de identificare a familiei beneficiarului, de stabilire a identității beneficiarului, după caz, precum și efectuarea demersurilor pentru reintegrarea familiala ori pentru transferul la alt serviciu rezidențial.

 • c. asigura un mediu de dezvoltare optim, adaptat nevoilor beneficiarilor, in condiții cvasi-famiiiale, cu stimularea, intr-o măsură cit mai mare a autonomiei personale ;

 • d. asigura, după caz, supravegherea stării de sanatate, asistenta medicala, recuperare, îngrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor;

 • e. asigura organizarea de activitati de socializare, relaxare, timp liber, precum si pentru dobindirea deprinderilor de viata independenta;

 • f.  implementează PIP întocmit sub coordonarea managerului de caz

 • g. elaborează si implementează obiectivele PIS cu respectarea principiilor referitoare la interesul superior al copilului si la participarea iui activa;

 • h. reevaluează periodic situația care a determinat plasamentul, întreprinde demersuri pentru implicarea familiei (inclusiv prin semnarea si derularea contractului cu familia) si, pe cit posibil, sprijină familia pentru reintegrarea copilului; evalueaza periodic gradul de atingere a obiectivelor si propune, prin revizuiri ale PIP si PIS trimestriale, corecții sau obiective noi;

L desfasoara acțiuni pentru promovarea activitatii centrului, precum si pentru integrarea copiilor in comunitatea orașului;

j.  facilitează accesul beneficiarilor ia alte servicii sociale, participarea la viata culturala, sociala, potrivit vârstei, aptitudinilor si preferințelor;

k.  respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sunt ele prevăzute in Legea 272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov ;

L asigură paza și securitatea beneficiarilor

m. asigura beneficiarilor protecție si asistenta în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor

n. asigura beneficiarilor accesul la educație, informare și cultură

o. asigura educația informala si formala a beneficiarilor in vederea asimilării cunoștințelor necesare integrării sociale;

 • p. asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor;

 • q. asigură participarea beneficiarilor la activitățile de grup și la programul individualizat adaptat nevoilor lor;

 • r.  asigură intervenție de specialitate;

 • s. asigura in cadrul serviciului, promovarea principiilor și normelor prevăzute de Convenția ONU cu privire ia drepturile copilului; ia in considerare și anaiizeaza orice sesizare referitoare la incalcarea drepturilor beneficiarilor;

 • (4)   Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor, precum si drepturle si obligațiile angajatilor sint cuprinse in M.O.F si R.O.L ale fiecărui serviciu.

 • (5)   In cazul beneficiarilor care au atit de măsură de proiecție speciala - plasament (stabilita de către C.P.C./instanța), cit si orientare școlara speciala si care frecventează scoli speciale sau scoli de arte si meserii drepturile referitoare la hrana, echipament, cazarmament, rechizite, etc. se acorda, potrivit HG1251/2005, in același cuantum ca si in centrul de plasament 9potrivit baremelor stabilite prin HG 903 / 2014, insusite si modificate prin Hotarare de CJ Brașov);

 • (6)   Admiterea beneficiarilor în serviciile specializate se face conform procedurilor de lucru cu respectarea legislației în vigoare

Art.74 (l)Serviciile de tip rezidențial pentru persoanele vârstnice asigură, în regim instituționalizat, condiții corespunzătoare de găzduire și de hrană, îngrijire personală șl medicală, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică.

Centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice asigură găzduirea persoanelor vârstnice pe o perioadă determinată/nedeterminată, în funcție de misiunea centrului și nevoile individuale ale beneficiarului.

(2) Serviciile de tip rezidențial îndeplinesc următoarele atribuții, in funcție de specificul si de nevoile fiecărei categorii de beneficiari:

 • a. realizarea evaluării beneficiarilor la internarea în cămin și reevaluarea acestora la 6 luni, ia ieșirea din cămin sau ori de câie ori se modifică starea psîho-fizică a beneficiarilor și consemnarea evaluărilor în Fișa de Evaluare/Reevaluare pe baza căreia se întocmește Pianul individualizat de Asistență și îngrijire. Coordonarea serviciilor ce urmează a fi acordate se realizează de către managerul de caz numit din rândul personalului de specialitate al căminului:

 • b. asigurarea condițiilor de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;

 • c. stimularea participării persoanelor vârstnice la viața socială, facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

 • d. asigurarea supravegherii, îngrijirilor medicale necesare și a unui maximum posibil de autonomie și siguranță;

 • e. Modul concret de organizare, drepturile și obligațiile personalului, drepturile și obligațiile beneficiarilor sunt reglementate în R.O.F. și R.OJ. ale centrelor.

Art.75 (l)Serviciile de tip rezidențial pentru protecția persoanelor adulte cu handicap - sunt instituții de asistență socială care asigură servicii de găzduire pe perioadă determinată, îngrijire și consiliere pentru dezvoltarea capacității de autogospodărire și orientare către o viață independentă, în vederea reinserției sociale a persoanelor adulte cu dizabiiități.

 • (2) Serviciile de tip rezidențial îndeplinesc următoarele atribuții, in funcție de specificul si de nevoile fiecărei categorii de beneficiari:

 • a. Realizarea evaluării beneficiarilor la internarea în serviciul rezidențial și reevaluarea acestora la 6 luni, la ieșirea din acesta sau ori de câte ori se modifică starea psiho-fizică a beneficiarilor și consemnarea evaluărilor în Fișa de Evaluare pe baza căreia se întocmește Planul Individual de Intervenție. Coordonarea serviciilor ce urmează a fi acordate se realizează de către responsabilul de caz numit din rândul personalului de specialitate al SR;

 • b. Asigurarea -condițiilor de îngrijire și asistență medicală, recuperare și readaptare, inclusiv sprijinirea accesului beneficiarilor la serviciile medicului de familie sau medicului specialist, precum și la procurarea de dispozitive de tipul: ochelari, orteze, proteze, etc;

 • c. Stimularea participării persoanelor cu dizabilități la viața socială, facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile acestora;

 • d. Consilierea beneficiarilor pentru a accesa și valorifica resursele și facilitățile comunității: sănătate, educație școlară, formare și perfecționare profesională, muncă, activități recreative, etc.;

 • e. Dezvoltarea abilităților de viață independentă: autoservire, autogospodărire, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea bugetului, etc.;

 • f.  Asigurarea sprijinului pentru angajare în muncă: găsirea, ocuparea și păstrarea unui loc de muncă;

 • g. Respectarea, în toate activitățile și acțiunile, a drepturilor fundamentale ale beneficiarilor, așa cum sunt ele prevăzute în L 448/2006, precum și în regulamentele interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) Modul concret de organizare, drepturile și obligațiile personalului, drepturile și obligațiile beneficiarilor sunt reglementate în R.O.F. Șl R.OJ.

Art.76 (l)Serviciile de tip rezidențial pentru protecția tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului - sunt instituții de asistență socială care asigură servicii de găzduire pe perioadă determinată, îngrijire și consiliere în vederea reintegrării sociale și combaterii excluziunii sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

 • (2) Serviciile de tip rezidențial îndeplinesc următoarele atribuții, in funcție de specificul si de nevoile fiecărei categorii de beneficiari:

a. Realizarea evaluării beneficiarilor la internarea în centru și reevaluarea acestora la 6 luni, la ieșirea din centru sau ori de câte ori se modifică starea psiho-fîzică a beneficiarilor și consemnarea evaluărilor în Fișa de Evaluare/Reevaluare pe baza căreia se întocmește Planul Individualizat de Servicii, Coordonarea serviciilor ce urmează a fi acordate se realizează de către managerul de caz numit din rândul personalului de specialitate al centrului;

b« Asigurarea serviciilor de găzduire pe perioadă determinată, max 5 ani, în situații excepționale, această perioadă poate fi prelungită cu aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și'Protecția Copilului Brașov;

 • c. Facilitarea accesului ia alte tipuri de prestații și servicii sociale și acompanierea în vederea obținerii unor documente și acte de identitate sau stare civilă;

 • d. Asigurarea serviciilor de îngrijire și asistență medicală, recuperare, readaptare și reinserție socială;

 • e. Sprijin și îndrumare în vederea găsirii unui loc de muncă, inclusiv prin facilitarea participării beneficiarilor la cursuri de calificare/recalificare profesională.

 • (3) Modul concret de organizare, drepturile și obligațiile personalului, drepturile și obligațiile beneficiarilor sunt reglementate în R.O.F. și R.O.I. ale Centrelor.

Art. 77 (l)Serviciile specializate de zi au rolul de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor/beneficiarilor, îmbunătățirea și creșterea calității vieții acestora prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare, consîiiere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, recuperarea si reabilitarea pe cat posibil a deficiențelor acestora precum și sprijin și consiliere pentru părinți.

(2) Serviciile specializate de zi îndeplinesc următoarele atribuții, in funcție de specificul si de nevoile fiecărei categorii de beneficiari:

 • a. C.Z. asigura servicii de îngrijire si educație pe durata zilei (8 ore), pentru copii /adult! cu sindrom Down, precum si activîtati care urmăresc creșterea posibilităților de integrare sociala a acestora,

 • b. Evaluarea dosarelor copiilor propuși a fi admiși in C.Z. la propunerea SECMCD, ori prin referire de la alte servicii ale DGASPC sau prin referire directa întocmirea Dispoziției de admitere, semnata de directorul general;

 • c. Desfasurarea activitatilor de educație, consiliere psihologica, recuperarețcultura fizica-medicala), stimulare si terapie ocupationala, logopedie, precum si procedurile de fizioterapie si kinetoterapie recomandate de medic ;

 • d. Desfășurarea activităților de hrănire si igiena,potrivit virstei si nevoilor beneficiarilor;

 • e. Derularea de programe educaționale pentru părinți, astfel incit aceștia sa isi îndeplinească mai bine rolul in recuperarea/integrarea copilului;

f Evaluarea copilului din punct de vedere al procedurilor medicale de recuperare pentru elaborarea programelor personalizate de intervenție, respectind principiile parteneriatuluî, respectării confidențialității si lucrului in echipa ;

 • g. Sprijină si consiliază personalul din centrele de proveniența ale copiilor , precum si pe parinti/reprezentanți legali in continuarea programelor si in accesarea altor servicii potrivite pentru copii;

 • h. Organizează acțiuni pentru promovarea serviciilor centrului in comunitate :

L Asistarea si găzduirea beneficiarilor in centrul rezidențial se realizează in baza evaiuarii nevoilor individuale si situației personale a fiecărui beneficiar';

p Asigura serviciu! de găzduire, Îngrijire si consiliere sociala si psihologica, pe perioada determinata (maxim 5 ani) in vederea integrării / reintegrării sociale, socio-profesionale sau familiale a tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului;

k. Organizează activitati de socializare si de petrecere a timpului liber, in vederea reiationarii beneficiarilor cu mediul exterior instituțiilor.

 • l.  Realizarea evaiuarii beneficiarilor la intrarea in centru si apoi reevaluarea situației acestora semestrial la 6 luni sau atunci când situația o impune( daca apar modificări semnificative ale stării de sanatate), rezultatele evaiuarii se consemnează in fisa de evaluare/reevaluare a beneficiarului pe baza caruia se întocmește Pianul individualizat de intervenție ;

m. Asigura consiiiere/orientare vocationala, educație extracuriculara, facilitarea accesului la cursuri de formare profesionala, facilitarea accesului la un ioc de munca si ia o locuința, informare privind drepturile sociale

n. Promovează buna conviețuire a beneficiarilor, incurajeaza si promovează un stil de viata independent si activ, incurajeaza viata activa a beneficiarîor; sprijină beneficiarii in scopul încurajării si menținerii relațiilor cu rudele si prietenii, incurajeaza beneficiarii sa-si prepare singuri hrana :

(1) Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor, precum si drepturile si obligațiile angajatilor sint cuprinse in M.O.F si R.O.L ale Centrelor de zi.

Avizat,


Director General Adjunc Economic, Mariana Acsin
România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.436

din data de 12.12.2014

- privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordionară la data de 12 decembrie 2014:

Analizând referatul nr. 11890/18.11.2014 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea, cu unele modificări, a organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov; modificările propuse nu necesită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2014 și nu modifică numărul total de posturi aprobate, respectiv 1.116 posturi;

Având în vedere dispozițiile H.G.R.. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. ,,c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea ia îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Claudiu ComanContrasemnează,

SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu