Hotărârea nr. 340/2015

Hotărârea nr.340 - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2015 – 2016

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

Website: wrti.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 340

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iama 2015 - 2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 otombrie 2015;

Analizând referatul nr. 13316/21.10.2015 întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri, prin care, având în vedere reglementările tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013. pentru desfășurarea în condiții de fluență și siguranță a traficului rutier pe timpul iernii 2015 - 2016, se propune aprobarea:

 • - planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 - 2016;

 • - listei cuprinzând nivelurile de viabilitate a drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Brașov, pe timpul iernii 2015-2016;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov nr. 5 pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Luând în considerare dispozițiile ari. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit. „a" pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile an. 22, art.40. alin.(l) și ari. 44. alin.(l) din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013;

în temeiul art. 97 și art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă planul operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 - 2016 pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă lista cu nivelurile de viabilitate a drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Brașov, pe timpul iernii 2015 - 2016. conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Serviciul Administrare Drumuri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa 1

APROBAT p. PREȘEDINTE Vicepreședinte Claudiu Coman

PLAN OPERATIV DE ACȚIUNE PE TIMPUL IERNII 2015-2016 PE DRUMURILE JUDEȚENE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV

Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilități corespunzătoare a drumurilor în perioada de iarnă, se supune aprobării prezentul plan operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 - 2016 pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov.

în acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2013, drumurile județene aparținând domeniului public al Județului Brașov, în lungime totală de 760,503 km se clasifică după nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenție și clasa tehnică, funcție de importanța economică și administrativă a drumului în:

 • > Drumuri județene Nivel II (N.I.2) de viabilitate un număr de 23 sectoare de drum cu o lungime totală de 198,077 km - respectiv drumuri județene care asigură legătura cu centrele de comună;

 • > Drumuri județene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 16 sectoare de drum cu o lungime de 219,903 km - drumuri care trebuie menținute în stare de viabiltate;

 • > Drumuri județene Nivel IV (N.I.4) de viabilitate un număr de 41 sectoare cu o lungime de 210,074 km - sectoare cu trafic redus de vehicule.

 • > Un număr de 10 sectoare de drumuri județene cu o lungime de 91,189 km închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localitățile aferente având asigurată o altă legătură rutieră;

 • > Drumuri județene aflate în intravilanul municipiilor și orașelor cu o lungime de 41,260 km pentru care activitatea de protecție pe timp de iarnă revine în sarcina autorităților locale respective.

Aceste trasee de drumuri județene sunt menționate în Anexa 2 - Propuneri de încadrare a drumurilor județene din județul Brașov, din punct de vedere al nivelului de viabilitate pe timpul iernii 2015 - 2016.

Având în vedere dispunerea în teritoriu a rețelei de drumuri județene, activitatea de deszăpezire pentru iama 2015 - 2016, se propune a se realiza pe patru zone, respectiv zona I Stupini - Bod - Tărlungeni, zona II Bran - Moieciu, zona III Șercaia - Făgăraș - Cincu și zona IV Rupea.

Activitatea privind protecția drumurilor publice pe timp de iarnă, conform reglementărilor tehnice, indicativ AND 525-2013, presupune următoarele masuri:

 • A. Masuri pregatioare

Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă;

 • B. Masuri de prevenire a poleiului si inzapezirii

Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheții și poleiului;

 • C. Masuri de deszăpezire

Asigurarea cu panouri parazăpezi (inclusiv montarea și demontarea lor);

 • D. Patrulări și informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanților la trafic).

A. Masuri pregătitoare

Această activitate presupune intocmirea programelor comune intre serviciile de politie rutiera si Consiliul Județean, montarea panourilor parazapezi, reparații asfaltice, colmatari, taiat cavalieri etc - conform Indicativ 102.1 din „Nomenclatorul privind lucrările si serviciile aferente drumurilor publice" nr. 346 dini 5 mai 2000 publicat in Monitorul Oficial al României , partea I nr. 255/8.VI.2000 anexa 1 si 2, pentru cei 620,054 km care sunt propuși pentru activitatea de deszăpezire pe timpul iernii 2015 -2016.

Pentru prevenirea înzăpezirii drumurilor județene datorită existenței unor situații specifice locale, existența unor zone cu vânturi puternice care bat dintr-o direcție predominantă, favorizând formarea sulurilor de zăpadă, este necesară amplasarea și montarea de panouri parazăpezi mobile (metalice sau material plastic).

Acestea se montează față de axul drumului în linie sau șiruri de apărare pe o parte sau în cazuri excepționale pe ambele părți ale drumului, funcție de gradul de înzăpezire și direcția vânturilor dominante.

Principalele zone (posibile de a fi înzăpezite) cu panouri parazăpezi, sunt:

 • > DJ 103A Brașov - Tarlungeni km 5+000-7+000 si 8+500-10+000, pe partea stanga;

 • > DJ 103B Săcele - Tărlungeni - Teliu, km 0+800-1 +100, pe partea stanga;

 • > DJ 104A Perșani - Victoria, km 2+000-3+000, 8+000-9+000, 10+000-11+000, 30+500-31 +500, pe partea dreapta;

 • > DJ 104C Făgăraș - Recea, km 7+500-9+000, pe partea dreapta ;

 • > DJ 112D Carpinis - Prejmer, km 3+500-5+500, pe partea stanga;

 • > DJ 105C Ucea - Victoria, km 4+000-5+000, pe partea dreapta;

 • > DJ 112A Halchiu - Codlea, km 18+000-20+000, pe partea dreapta

 • > DJ 112A Vulcan - Zamesti, km 36+000-38+000, pe partea dreapta.

B. Masuri de prevenire a poleiului si inzapezirii

Prevenirea inzapezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu utilaje. Aceasta acțiune se desfasoara in timpul ninsorilor liniștite sau când viscolele sunt slabe (sub 30 km/ora), iar zapada spulberata nu poate imobiliza utilajele pe drum.

Constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV al anului 2015 a cantităților necesare de produse chimice ( clorura de sodiu ), materiale granulare (nisip) și sorturi pentru drumurile împietruite în vederea combaterii gheții și poleiului.

Combaterea poleiului si inzapezirii se face utilizând atat materiale antiderapante, cat si fondanti chimici.

Amestecurile trebuie sa fie omogene, iar raspandirea lor cat mai uniforma pe suprafața pârtii carosabile.

Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenție si intervalele de timp maxim necesare sunt obligatorii si sunt prezentate in Tabelul nr. 3 din "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice" indicativ AND 525-2013.

C. Masuri de deszăpezire

Utilajele folosite pe drumurile județene sunt de regulă utilaje cu lamă (autogredere, greder semipurtat, buldozere) sau autovehicule la care s-a montat lamă metalică dotată cu cuțit din cauciuc cu inserție metalica.

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND Nr. 525-2013, în conformitate cu nivelul de intervenție, ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc grupate pe formații de lucru, dar și individual funcție de caracteristicile drumului și utilajului. Pentru zonele de munte lama va fi montata pe autovehicule testate cu două osii motoare.

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acțiunii de înlăturare a zăpezii căzute pe carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant, la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă și năspânditoarele de antiderapant.

Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, camerelor de cădere la podețe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc.

D.Patrulări și informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanților la trafic).

Serviciul de informare va fi asigurat de către personalul prestatorului. Informațiile vor cuprinde următoarele date: starea semnalizării rutiere, deteriorări ale echipamentelor ( parapete, panouri parazapezi, stâlpi de dirijare, borne km, hm, etc.) produse de accidente rutiere sau de furturi, accidente rutiere produse, identificarea vehiculelor implicate in accident, cauze, pagube produse; orice alt eveniment produs pe drumuri (incendiu, deversare de lichide pe carosabil), care poate afecta siguranța traficului rutier si starea pârtii carosabile; informații meteo (ploi torențiale, furtuni, căderi de grindina, viscole) si informații privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale) care pot afecta siguranța traficului; orice alte situații constatate privind buna desfășurare a serviciilor prestate, a stării drumului si a bunurilor aferente acestuia.

Nota

Programele comune intre serviciile de politie rutiera si Consiliul Județean, vof fi intocmite după adjudecarea activitatii de intretinere pe timp de iama unui prestator.

Vicepreședinte, Mihail Veștea


Director General DGAP, Mihai Pascu


Vizat: Șef Serviciu AD: Carmen Bran


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI Șl PODURI


Anexa nr. 2


încadrarea drumurilor județene din județul Brașov din punct de vedere al nivelului de viabilitate pe timpul iernii 2015 - 20Categoria Func|iune Nr. Drum

Sectorul

De la kin....la km

între localitSțile

Lungime km

Procent înzăpezire %

Caracteristici climaterice

Grad înzăpezire

NI. Formația de utilaje

Motivele încadrârii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. DRUM1

URI JUDEȚENE - NIVEL II DE VIABILITATE

DJ 101

km 0+650-2+950

Râșnov-UM 01454

2.300

25-50

C3

13

F3

Asig leg or Râșnov cu UM 01454

DJ 102 P

Km 0+000 - 5+072

Predeal (DN1) - Cabana Trei Brazi

5,072

25

C3

11

F3

Asig leg or Predeal cu zona turistica Trei Brazi

DJ103

Km 4+305-17+987

Brașov-Bod-Lim județ Covasna

13,682

25

C3

11

F3

Leagă centrul de corn. Bod și loc.Sănpetru cu mun. BV și jud CV,asigură trp. persoanelor la Bv

DJ103 A

Km 3+350 -14+000

Brașov - Zizin

10,650

25

C2

11

F3

Leagă centrul de corn. Tărlungeni cu mun. Bv și cu satele aparținătoare, asig. trp. persoanelor la Bv și în jud CV

DJ 103 B

Km 0+490-17+750

Săcele-Tărlmigeni-Budila

17,260

25

C2

12

F3

Asig. trp. persoanelor la Bv, Tărlungeni, Săcele

DJ103 C

Km 1+300 - 4+000

Ghitnbav-Stupini-Fabrica de Avioane Bv

2,700

25

C3

13

F3

Asig. trp. persoanelor de la Bv și Ghimbav la Fabrica de Avioane

DJ 104 B

Km 2+589-13+862

Făgăraș-Hârseni-Sebeș

11,273

25

C2

13

F3

Asigură leg. cu DN 1 și trp. persoanelor din loc.limitrofe la Făgăraș

DJ 104 C

Km 3+126 -12+700

Făgăraș-Hurez-Recea

9,574

25

C2

13

F3

Asigură leg. cu DN 1 și trp. persoanelor din loc. limitrofe la Făgăraș

DJ104 D

Km 1+715-13+000

Făgăraș-Șoarș

11,285

25

C5

11

F3

Asig. trp. persoanelor la Făgăraș și aprov. corn Șoarș

DJ 105

Km 0+000-18+843

Voila-lim. Județ Sibiu

18,843

25

C3

12

F3

Face leg. jud. Brașov cu jud. Sibiu prin DN 1 , asig. leg. loc. din zonă cu mun. Brașov, Sibiu și Făgăraș

DJ 105 A

Km 29+473 -37+473

Bruiu-Cincu

8,000

25

C3

12

F3

Asig. aprov. loc. din zonă și trp. persoanelor

DJ105 B

Km 0+000-14+620

SâmbSta de Jos (DN 1 )-Complex Turistic Sâmbăta

14,620

25

C2

12

F3

Asig. legătura Complex Turistic Sâmbăta cu mun. Brașov făgăraș și Sibiu prin DN 1

DJ105 C

Km 0+000-6+300

Ucea-Victoria

6,300

25

C2

12

F3

Asig. leg. or. Victoria cu mun. Bv și Sb. prin DN 1

DJ 105 P

Km 0+000 -3+800

Ucea de Sus-lim. Jud. Sibiu

3,800

35-50

C2

12

FI

Asig. leg. or. Victoria -Arpaș , jud. Sibiu

DJ112 A

Km 0+000 -16+700

Hărman-Bod-Hălchiu

16,700

25

C3

12

F3

Asig. leg. între corn. Limitrofe( Hărman, Bod, Hălchiu) cu mun. Bv prin

DJ 112A

km 26+050-32+000

Codi ea- Vulcan

5,950

25

C3

12

F3

Asig. Trp din Vulcan si Holbav la Codlea

DJ 112B

Km 0+000 -5+030

Cristion-Vulcan

5,030

25

C3

12

F3

Asig. leg. Cristian - Vulcan și DN 73

DJ 112 D

Km 7+218-11+330

Prejmer(DN 10)-DN 11

4,112

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între Prejmer (DN 10) și DN 11

DJ112E

Km 0+000-3+420

DN73A-DN73

3,420

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și DN 73 A

DJ 131

Km 0+000 -8+150

Măieruș-Apața-lim.jud. Covasna

8,150

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Brașov și jud. Covasna

DJ131 A

km 0+000 -2+878

DN 13(Gara Rupea)-

2,878

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între DN 13 și Homorod

DJ 131B

Km 0+000 -12+978

Apa|a-lim. Jud. Covasna

12,978

25-50

C3

13

FI

Asig. leg. DJ 131 cu gara Auguțtin si jud. Covasna

DJ132

Km 0+000 -3+500

Rupea (DN 13)-Homorod

3,500

25

C3

12

F3

Asig. trp. persoanelor din zona Cața în or. Rupea

TOTAL NIVEL II DRUMURI JUDEȚENE

198.077

1 1

2. DRUMURI JUDEȚENE - NI

[VEL III D

E VIABILITATE

DJ 103 F

Km 0+000-13+300

Voila DN 1-Breaza

13,300

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. localității cu DN 1 și Brașov

DJ104 A

Km 0+000-45+000

Pcrșani-Sebeș-Victoria

45,000

25-50

C2

12

FI

Asig. aprov. corn, limitrofe drumului și trp. persoanelor la FăgAraș și Victoria

DJ104 D

Km 13+000 -27+400

Șoarș-BArcut

14,400

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între satele aparțin, corn. Șoarș și loc. Șoarș

DJ104 K

Km 0+000 -10+947

Comăna-Ticuș

10,947

25-50

C3

U

FI

Asig. leg. ComAna de JosfDJ 104)-Ticuș

DJ 104 N

km 0+000 -4+300

ComAna de Jos(DJ 104)-Comăna dc Sus

4,300

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. ComAna de Jos-ComAna de Sus

DJ105 A

Km 41+608-81+600

Cincu-Rupea

39,992

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între centru de comunA și satele aparținătoare cu or. Rupea

DJ 112

Km 0+000-10+100

HArman-Podu Olt-lim. jud.Covasna

10,100

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Brașov și jud. Covasna

DJ112 A

Km 16+700-22+800

HAlchiu-Codlea

6,100

25

C3

12

FI

Asig. leg. între DN l(Codlea) și DN 13 prin HAlchiu

DJ112A

Km 32+000-38+980

Vulcan-DN 73 A

6,980

25

C3

12

FI

Asig. trp. persoanelor de la Vulcan și Holbav la ZAmești

DJ112 C

Km 0+000-4+000

Hălchiu-Satu Nou

4,000

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. HAlchiu-Satu Nou

DJ1I2H

Km 3+915-8+186

DN 73-Predeluț

4,271

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și Predeluț

DJ 112 J

km 0+000 -4+770

DN 1-Dumbrăvi|a

4,770

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. DN 1-DumbrAvița

DJ 131 C

Km 16+000 -29+050

Racoș-DN 13

13,050

<25

C4

12

FI

Asig. leg. între Racoș și DN 13

DJ 132

Km 3+500 -18+220

Homorod-lim.jud. Hr.

14,720

25-50

C3

13

FI

Asig. leg între jud. Bv și jud. Hr

DJ132 B

Km 0+000-16+516

Homorod-Cața-lim. jud. Hr

16,516

25-50

C3

13

FI

Asig. leg. între jud. Bv și jud. Hr

DJ 137 A

Km 16+000 -27+457

Lim. jud. Hr-Paloș-Cața

11,457

25-30

C3

n

FI

Asig. leg. între jud. Hr și jud. Bv

TOTAL NIVEL III DRUi

MURI JUDEȚENE

219.903

3. DRUMURI JUDEȚENE - NI

[VEL IV D

E VIABILITATE

DJ 102 A

km 0+000-3+462

OltețfDN 1)-Rucăr

3,462

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Olteț-Rucăr

DJ102B

km 0+000-6+100

ȘercAița-MAnăstirea Bucium

6,100

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 104A cu Mănăstirea Bucium

DJ 102C

km 0+000-3+700

Breaza-MănAstirea Breaza

3,700

25-50

C3

13

F3

Asig leg 104A cu Mănăstirea Breaza

DJ102E

km 0+000-2+300

DJ 103B-Teliu

2,300

25-50

C3

13

F3

Asig leg DN 10 cu DJ 103B

DJ 102G

km 0+000-9+900

Victoria-Stațiunea Sâmbăta

9,900

25-50

C3

13

F3

Asig leg or Victoria cu Stațiunea Sâmbăta

DJ 103D

km 0+000-9+320

Viștea de Jos-Viștișoara

9,320

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1

DJ 103 G

km 0+000 -2+385

MAierușfDJ 13l)-Lim. Jud. Covasna

2,385

25-50

C3

B

F3

Asig. leg. Jud Brașov cu Jud. Covasna

DJ 104 E

km 0+000 -3+420

Șinca(DN 73A)-MAnăstirea Șinca

3,420

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. cu Mănăstirea Șinca

DJ 104 F

km 0+000-1+000

DN 13-MănAstirea Bunești

1,000

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DN13 cu Mănăstirea Bunești

DJ 104J

km 1+981-12+080

DJ 104 D( Făgăraș) -Calbor-Boholț

10,099

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Calbor și Boholț cu mun Făgăraș

DJ 104L

km 0+000-15+013

Dacia-Viscri-Bunești

15,013

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13 și DJ 105A

DJ105 D

km 0+000 - 3+278

Bfiile Rodbav - Cincu

3,278

25-50

C3

13

F3

Asig leg Băile Rodbav cu loc Cincu și DNI

DJ 106 A

km 0+000 -3+300

DN73A-Paltin

3,300

25-50

C3

13

F3

Asig. leg.cu DN 73A și cu loc. Paltin

DJ 106B

km 0+000-13+300

Vulcan-Holbav-Paltin

13,300

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu mun Bv prin DJ 112B

DJ 107

km 0+000-0+357

DN 1+Gara Ucea

0,357

25-50

C3

13

F3

Asig leg DN 1 cu gara Ucea

DJ107B

km 0+000-1+931

DNl-Feldioara

1,931

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ107C

km 0+000-3+100

Vad-Poiana Narciselor

3,100

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 73A

DJ 107D

km 0+000-1+550

DJ 104B-Râușor

1,550

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Râușor cu DJ 104B și Făgăraș

DJ107 E

km 0+000 - 2+750

DJ 105 C-Corbi

2,750

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 105 C cu loc Corbi și DNI

DJ 108

km 0+000 -4+380

Hărman(DJ 112 A> Sânpetru

4,380

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Hănnan-Sănpetru

DJ 108A

km 0+000-0+420

DJ 105B-Sâmbăta de Sus

0,420

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 104A și DJ 105B

DJ108B

km 0+000-5+000

DJ 105B-Mftnflstirea Brâncoveanu-valea Sâmbetei

5,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DJ 105B

DJ 109

0+000-8+000

Beclean-Luța-Voivodeni

8,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ 103F

DJ109B

0+000-1+500

DJ 104D-Mănăstirea Făget

1,500

25-50

C3

13

F3

Asig leg Mănăstirea Făget cu DJ 104D

DJ 110

km 0+000-7+000

DC 5-între Vâi-lim corn Poiana Mărului

7,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Vulcăni|a cu DN 73A

DJ 111

km 0+000-1+450

DJ 112 A-Colonia 1 Mai

1,450

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DJ 112 A-Colonia 1 Mai

DJ 112 C

km 9+000 -15+500

Dumbrăvița-Vlădeni

6,500

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. DumbrăviJa-Vlădeni-DN 1

DJ112 D

km 0+000-7+218

Tărlungeni-Cărpiniș

7,218

<25

C3

13

F3

Asig. leg. Tărlungeni-Cărpiniș

DJ 112 G

Km 0+000-10+700

Măgură- Zămești

10,700

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Măgura - oraș Zămești

DJ 112K

km 0+000-1+500

DJ 112G • Manastirea Sf Treime

1,500

DJ 113

km 0+000-2+500

Sânpetru-Preventoriu TBC Sânpetru

2,500

25-50

C3

13

F3

Asig leg Preventoriu TBC cu corn Sânpetnt(DJ 103)

DJ130A

km 0+000-3+000

Veneția de Jos(DJ 104)-Veneția de Sus

3,000

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Veneția de Jos( DJ 104 ) -Vene(ia de Sus

DJ BOB

km 0+000-9+364

Părău-Grid-Perșani

9,364

25-50

C3

13

F3

lAsig leg cu DN 1 și DJ 104

DJ BOC

km 0+000-1+100

DJ 104 K-Ticușu Nou-Comfina

1,100

<25

C3

13

F3

Asig. leg. Ticușu Nou-Comăna prin DJ 104K

DJ 131 D

Km O+OOO-10+416

DN 13-Mateiaș

10,416

<25

C3

13

F3

Asig. leg. DN 13-Dopca-Mateiaș-DJ 131 C

DJ I31F

km O+OOO-4+848

Rupea Garfi-Ungra

4,848

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ 131P

km 0+000-6+800

Șercaia(DN 1)-H&lmeag

6,800

25-50

C3

13

F3

Asig legcuDN 13

DJ 132C

km 0+000-6+000

Criț-Mesendorf

6,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ730

Km 9+5550 -14+950

Lim. jud. Argeș-DN 73

5,400

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. lim. jud. Argeș-Șimea-DN 73

DJ 730 A

Km 0+000-7+713

DN 73-liin. jud. Argeș

7,713

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DN 73-Fundata-FundDțica-lim. jud. Argeș

DJ 730B

km 0+000-3+000

DJ 730-Cfitun Podul Paltinului

3,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg prin DJ 730 cu DN 73

TOTAL NIVEL IV DRUMURI JUDEȚENE

210,074

TOTAL GENERAL NIVEL II+III+IV

628,054

DRUMURI JUDEȚENE ÎNCHISE PE PERIOADA IERNH

2015-2016

DJ 101A

km 0+000 - 7+500

Ghimbav - Ocolit.mare a mun Brașov

7,500

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 102

km 0+000-0+300

Viștea de Jos-DrSguș

6,300

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 102 I

Km 49+910-63+594

Lim. jud. Prahova-DN 1 A -Șanțuri

13,684

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 102F

km 0+000-4+800

Sâmbfita de Jos-DrBguș

4,800

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 103 A

Km 14+000 -38+500

Zizin-DAlchiu

24,500

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 105 A

km.37+473-41+608

DJ 105D - Cincu

4,135

Zona impracticabila

DJ 106

km 0+000-8+570

Șinca Noufi(DN 73 A) -Vladeni(DNl)-Dumbrăvița

8,570

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 130C

km 1+100-1+800

Ticusu Nou-DC 21

0,700

Drum de pamnnt impracticabil

DJ 112 C

Km 4+000 -9+000

Satu Nou-Dumbrfivița

5,000

Sector de drum impracticabil in sezonul rece

DJ 131C

Km 0+000-16+000

Augustin-Racoș

16,000

Drum impracticabil in sezonul rece

TOTAL DRUMURI JUDEȚENE ÎNCHISE

91,189

DRUMURI JUDEȚENE AFLATE ÎN INTRAVILAN MUN1CIPH (ORAȘE)

DJ 101

km 0+000-0+650 km 2+950-9+100

Râșnov

6,800

DJ 103

Km 0+000 -4+305

Brașov

4,305

DJ103A

Km 0+000 -3+350

Brașov

3,350

DJ 103 C

Km 4+000-8+180

Brașov

4,180

Total

18,635

DJ 112 A

Km 22+800-26+050 |

Codlea

3,250

Total

3,250

DJ 103 C |

Km 0+000-1+300 |

Ghimbav

1,300

Total

1300

DJ103 B

Km 0+000 -0+490

Sficele

0,490

Total

0,490

DJ104 B

Km 0+000 -2+589

FfigSraș

2,589

DJ 104 C

Km 0+000-3+126

Făgăraș

3,126

DJ 104 D

Km 0+000-1+715

FăgUiaș

2,000

DJ 104 J

km 0+000- 1+981

Făgăraș

1,981

Total

9,696

DJ 105 A

Km 81+600 -82+293

Rupea

0,693

Total

0,693

DJ 11211

Km 0+000-3+915 |        Zfimești

3,915

Total

3,915

DJ104 A

Km 45+000-45+850

Victoria

0,850

DJ105 C

Km 6+300-8+731

Victoria

2,431

Total

3,281

TOTAL INTRAVILAN

41,260

TOTAL GENERAL

760,503

Ser Serviciu A.D.P

Ing. Carmen BranCompartiment Urmărire Lucrări,

Ing. Ciapa Vasile

Ing. Giurgiu Relu

Ing. Pirii loan