Hotărârea nr. 34/2015

Hotărârea.nr. 34 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, secţiunea de dezvoltare

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.34

din data de 20.02.2015

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, secțiunea de dezvoltare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art. 26 alin. (1), alin. (2) și alin. (2*1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A.

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea
Contrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Economica

MII LEI


PROPUNERI DE BUGET 2015- UNITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

1

2

TOTAL VENITURI PROPRII

6.448,42

0,00

Spitale din care:'

805,70

- varasaminte din SF

37,10,04

654,70

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli ( 40,10,15,02)

5.642,72

TOTAL CHELTUIELI

6.448,42

0,00

-proiecte cu finanțare din fonduri ext. neramb

56

229,29

0,00

- cheltuieli de capital

71

6.219,13

0,00

CAP.66.10 SANATATE

6.448,42

0,00

- proiecte cu finanțare din fonduri ext. neramb

56

229,29

0,00

- cheltuieli de capital

71

6.219,13

0,00

1.Spitalul Clinic de Copii Brașov

229,29

0,00

-proiecte cu finanțare din fonduri ext. neramb

56

229,29

2. Spitalul de Boli Infectioase

3.335,43

0,00

-cheltuieli de capital

71

3.335,43

3. Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

1.224,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

1.224,00

4.Spitalul Clinic de Ostetrica Ginecologie Dr.LA. Sbarcea Brașov

100,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

100,00

5.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1.554,70

0,00

-cheltuieli de capital

71

1.554,70

6. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

5,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

5,00

Excedent/Deficit

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC