Hotărârea nr. 338/2015

Hotărârea nr.338 – privind revocarea Hotărârii Consiliul Judeţean Braşov nr.297/31.08.2015 privind aprobarea proiectului „Ziua Porţilor Deschise la Consiliul Judeţean Braşov”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.338

din data de 28.10.2015

- privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 297/31.08.2015 privind aprobarea proiectului „Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2015

Analizând referatul nr.10570/19.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Peoiecte de dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învășământ, Cultură, Turism, Sport prin care se propune aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 297/31.08.2015 privind aprobarea proiectului „Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov”;

Ținând cont de faptul că, actul administrativ nu a produs efecte juridice și nu a intrat în circuitul civil;

Luând în considerare avizul comisie de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit”f” din Legea nr. 215/2001, prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. -Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 297/31.08.2015 privind aprobarea proiectului „Ziua Porților Deschise Ia Consiliul Județean Brașov”.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu