Hotărârea nr. 337/2015

Hotărârea nr.337 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. ADAGROM KINASY S.R.L. pe traseul: Şinca Veche (centru) – Şinca Nouă (Primărie) – Poiana M (Piscul Crucii) – Poiana M (Centru Monument) Zărneşti (Blocuri complex Sergiana)– Zărneşti (centru CEC) – Zărneşti Tohanu Vechi (S.C. DIP & GIP SRL – parcare incintă) şi retur

Adresa: Bd. Eroilor, r.r. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro Website: vmw.judbrasov.ro

.'•O.X’SILIl’L .JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR337

din data de 28.10.2015

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. ADAGROM KINASY S.R.L. pe traseul: Șinca Veche (centru) -Șinca Nouă (Primărie) - Poiana M (Piscul Crucii) - Poiana M (Centru Monument) Zămești (Blocuri complex Sergiana)- Zămcști (centru CEC) - Zămești Tohanu Vechi (S.C. D1P & GIP SRL — parcare incintă) și retur

Consiliul Județean Brașov întrunit in ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr.ad. 11550/15.10.2015 întocmit de către Direcția Tehnică - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune aprobarea emiterii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operalorul de transport S.C. ADAGROM KINASY S.R.L. pe traseul: Șinca Veche (centru) - Șinca Nouă (Primărie) - Poiana M (Piscul Crucii) - Poiana M (Centru Monument) Zămești (Blocuri complex Sergiana)- Zămești (centru CEC) - Zămești Tohanu Vechi (S.C. D1P & GIP SRL - parcare incintă) și retur, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport: perioada de valabilitate a licenței de traseu, este de la data emiterii acesteia până la data de 15.09.2018;

Ținând cont de avizele comiliilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având in vedere dispozițiile art. 17 alin.(l) iit. „p", art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007. modificată și completată prin Legea nr. 163/2011 și art. 31, alin.lAl, art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, modificat prin Ordinul nr. 182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011. precum și art. 91, alin.l, Iit. d și alin. 5. Iit. a. pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă atribuirea licenței de traseu și caietului de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. ADAGROM KINASY S.R.L. pe traseul: Șinca Veche (centru) - Șinca Nouă (Primărie) - Poiana M (Piscul Crucii) - Poiana M (Centru Monument) Zămești (Blocuri complex Sergiana)- Zămești (centru CEC) - Zămești Tohanu Vechi (S.C. DIP & GIP SRL - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate a licenței de traseu este de la data emiterii acesteia, până la data de 15.09.2018, conform contractului încheiat intre beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică -Autoritatea de Transport Județean de Persoane.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuRed.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- - Autoritatea de Transport Județean de Persoane

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria Nr......Q.U.f..

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

S.C. ADAGROM-KINASY S.R.L.

Valabilă de la data de


15.11.2015    . = .  ,     ,     15.09.2018

............................pană la data de...........................

nr. 106.060.1


Eliberată în baza Licenței de transport seria

Emitent

Consiliul Județean Brașov

Data eliberării......................Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier S.C. ADAGROM- KINASY S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BVNr.0116

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului: ȘINCA VECHE- ȘINCA NOUĂ- POINA MĂRULUI - ZĂRNEȘTI (SC

DIP & GIP SRL - Parcare incintă )

DUS

Km

’-w

OJ

u z

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

05.30

13.30

0

1

Șinca Veche -centru

16.30

24.30

05.45

13.45

11

2

Șinca Nouă -Primărie

16.15

24.15

06.05

14.05

22

3

Poina Mărului - Piscul Crucii

15.55

23.55

06.10

14.10

24

4

Poina Mărului - centru Monument

1550

23.50

06.20

14.30

35

5

Zămești - Blocuri - Complex Sergiana

15.30

23.30

06.40

14.40

37

6

Zămești - centru CEC

15.20

23.20

06.50

1450

39

7

Zămești Tohanu Vechi - SC DIP & GIP SRL -parcare incintă

15.10

23.10

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


LICENȚĂ DE TRASEU

Seria Nr......0116/ I

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

S.C. ADAGROM-KiN ASY. S.R.L.

Valabilă de la data de..........Ir.*.1..1.’.?.?.1?... până la data de ...........

Eliberată în baza Licenței de transport seria............ nr. 106060-1..............

Emitent

Consiliul Județean Brașov

Semnătura și ștampila

Data eliberării......................


Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier S.C. ADAGROM- KINASY S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria BV Nr.0116/ 1

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului: ȘINCA VECHE- ȘINCA NOUĂ- POINA MĂRULUI - ZĂRNEȘTI (SC

D1P& GIP SRL - Parcare incinta )

DUS

Km

■w

U z

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

05.30

13.30

0

1

Șinca Veche -centru

16.30

24.30

05.45

13.45

11

2

Șinca Nouă -Primărie

16.15

24.15

06.05

14.05

22

3

Poina Mărului - Piscul Crucii

15.55

23.55

06.10

14.10

24

4

Poina Mărului - centru Monument

15.50

23.50

06.20

14.30

35

5

Zămești - Blocuri - Complex Sergiana

15.30

23.30

06.40

14.40

37

6

Zămești - centru CEC

15.20

23.20

06.50

14.50

39

7

Zămești Tohanu Vechi - SC DIP & GIP SRL -parcare incintă

15.10

23.10

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare.: 2 / BV-05-GGO ; B-67-UDJ

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: M / A - Categ. III / Categ. II

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                           Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:


  Nr.

  ort

  Autogara (stația)

  Nr./Data/aviz/ contract

  Valabil până la

  1.

  Primăria Șinca

  4827/10.09.2015

  2.

  Primăria Șinca Nouă

  3673/10.09.2015

  3.

  Primăria Poina Mărului

  4835 /10.09.2015

  4.

  Primăria Zămești

  12358/14.09.2015

  5.

  SC DIP & GIP SRL

  139/09.09.2015

  15.09.2018

  OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE

SC ADAGROM - KINASY SRL

Data emiterii: