Hotărârea nr. 336/2015

Hotărârea nr.336 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. FLAVTOUR AMD S.R.L. pe traseul:Bod (Statuie) - Sânpetru (cămin) – Sânpetru (Cetate) – Ocolitoarea Braşov – Ghimbav (S.C. Premium Aerotec S.R.L. – parcare incintă) şi retur

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

Website: wnvt.judbrasov.ro


OXSILILL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 336

din data de 28.10.2015

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. FLAVTOUR AMD S.R.L. pe trascul:Bod (Statuie) - Sănpetru (cămin) - Sănpetru (Cetate)- Ocolitoarea Brașov - Ghimbav (S.C. Premium Aerotec S.R.L. - parcare incintă) și retur

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015 :

Analizând referatul nr.ad. 5268/15.10.2015 întocmit de către Direcția Tehnică - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune aprobarea emiterii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. FLAVTOUR AMD S.R.L. pe traseul: Bod (Statuie) - Sănpetru (cămin) - Sănpetru (Cetate) - Ocolitoarea Brașov - Ghimbav (S.C. Premium Aerotec S.R.L. - parcare incintă) și retur, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport; perioada de valabilitate a licenței de traseu, este de la data emiterii acesteia până la data de 31.07.2016:

Ținând cont de avizele comiliilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile an. 17 alin.(l) lit. „p”, art. 38. alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007. modificată și completată prin Legea nr.163/2011 și art. 31, alin.lAl. art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, modificat prin Ordinul nr. 182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182'2011, precum și art. 91, alin.l, lit. d și alin. 5, lit. a, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

in temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă atribuirea licenței de traseu și caietului de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. FLAVTOUR AMD S.R.L. pe traseul: Bod (Statuie) - Sănpetru (cămin) - Sănpetru (Cetate) - Ocolitoarea Brașov - Ghimbav (S.C. Premium Aerotec S.R.L. -parcare incintă) și retur: perioada de valabilitate a licenței de traseu este de la data emiterii acesteia, până la data de 31.07.2016, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică -Autoritatea de Transport Județean de Persoane.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria Nr.......Q.1.15.

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

S.C. FLAVTOUR AMD S.R.L,

Valabilă de la data de..........P.f.*.1..1.*.???.?... până la data de ..........

Eliberată în baza Licenței de transport seria............ nr. 10605S6..............

Emitent

Consiliul Județean Brașov

Data eliberării......................Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

1 raseui:

BOD SAT (STATUIE ) - SÂNPETRU (CĂMIN/ CETATE) - OCOLTTOAREA BRAȘOV - GHIMBAV (SC PREMIUM AEROTEC SRL- parcare incinta)

Seria BV Nr. 0115

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. FLAVTOUR AMD S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BVNr.0115

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului: BOD SAT- SÂNPETRU - OCOLITOAREA BRAȘOV- GHIMBAV (SC

PREMIUM AEROTEC SRL- parcare incintă)

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

6.00

14.00

22.00

0

1

Bod Sat -Statuie

8.00

16.00

00.00

6.15

14.15

22.15

6

2

Sânpetru - Cămin

7.45

15.45

23.45

6.17

14.17

22.17,

7

3

Sânpetru - Cetate

7.43

15.43

23.43

6.45

14.45

22.45

21

4

Ghimbav - SC Premium Aerotec SRL - parcare incintă

7.15

15.15

23.15

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

  • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

  • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare.: 1 / BV-90-FLA

  • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: M - Categ. 111

    4. Numărul de șoferi necesar:

    Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilon

Nr.

crt.

Autogara (stația)              Nr./Data contractului

Valabil până la

1 Primăria Bod                     2316 /10 04 2015

Primăria Sânpctru                3095/07.04.2015

Contract de Prestări servicii SC Prcmium Aerotcc SRL

20.07.2016

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

SC FLAVTOUR AMD SRL


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTEData emiterii: