Hotărârea nr. 335/2015

Hotărârea nr. 335- privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare care va ţine legătura cu funcţionarii din cadrul UJMSCUP –ATJP, care au atribuţii de control privind prestarea serviciilor de transport de persoane pe traseele judeţene


CO N SÎLIL L JUDEȚEAN BRAȘOV

CodF-16

HOTĂRÂREA NR. 335

din data de 28.10.2015

- pentru constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare care va ține legătura cu funcționarii din cadrul UJMSCUP -ATJP, care au atribuții de control privind prestarea serviciilor de transport de persoane pe traseele județene

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Văzând discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov de către domnii consilieri județeni Fliundra Ionel și Ungureanu Vasile;

Ținând cont de propunerea formulată de către domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, domnul Claudiu Coman, privind constituirea, pe o perioadă de 45 de zile, a unei comisii speciale de analiză și verificare, care va prezenta Consiliului județean un raport cuprinzând propuneri de îmbunătățire a condițiilor de asigurare a transportului în comun pe drumurile județene, comisie care va avea următoarea componență: Fliundra Ionel, Ungureanu Vasile și Maxim Adrian;

Având în vedere dispozițiile dispozițiile art. 45, alin. (8) din Legea nr 92/20007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Brașov nr. 191/9.05.2015, astfel cum a fost completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 173/29.04.2015, precum și dispozițiile art 54, alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se constituie comisia specială de analiză și verificare, care va ține legătura cu funcționarii din cadrul UJMSCUP -ATJP, care au atribuții de control privind prestarea serviciilor de transport d.e persoane pe traseele județene, care va avea următoarea componență:

  • 1. Fliundra Ionel - consilier județean

  • 2. Ungureanu Vasile - consilier județean

  • 3. Maxim Adrian - consilier județean

    gn de 45 de zile, plenului Consiliului JudețeanArt.2.- Comisia constituită va preze Brașov, un raport privind activitatea desfașu

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Claudiu ComContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

/ăjo