Hotărârea nr. 332/2015

Hotărârea nr.332 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 332

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2015;

Analizând Referatul nr.12884/14.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare Pianul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.10 și 11 din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și dispozițiile art.23, alin.(2). lit.'V și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Aprobat p Președinte C J Brașov Vicepreședinte Coman Claudiu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV__

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi inființate

--NE-- maxim de funcții publice supuse reorganiz

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de fu nctii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director general adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

2

2

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

subordonate

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

scf serviciu

12

10

2

2

sef birou

1

1

funcții publice de conducere specifice

conducere

16

14

2

0

0

0

0

2

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

auditor clasa 1 grad profesional superior

2

2

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

1

1

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

12

11

1

1

consilier clasa 1 grad profesional debutant

consilier clasa 1 grad profesional asistent

consilier clasa 1 grad profesional principal

consilier clasa 1 grad profesional superior

64

60

4

2

2

4

expert clasa 1 grad profesional debutant

expert clasa 1 grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa 1 grad profesional superior

inspector clasa 1 grad profesional debutant

1

1

1

inspector clasa 1 grad profesional asistent

11

10

1

1

1

1

inspector clasa 1 grad profesional principal

13

10

3

2

3

inspector clasa 1 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa 1

104

94

10

3

3

3

0

10

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

3

2

1

1

funcții publice specifice clasa II

l oial funcții publice clasa 11

3

2

1

0

0

0

0

1

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa Iii grad profesional superior

7

7

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa 111

7

7

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice execuție

114

103

11

3

3

3

3

11

Total funcții publice

130

117

13

3

3

3

3

13