Hotărârea nr. 331/2015

Hotărârea nr. 331- privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

România
nnsiiiul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 331 din data de 28.10.2015

- privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016. pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2015;

Analizând Referatul nr. 12882/14.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse. Programe. Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane. Salarizare. Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.10 și 11 din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și dispozițiile art.23, alin.(2). lit.”b" și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                                     Aprobat

Plan de ocupare a funcțiilor publice - pentru anul 2016                                                              p. Președinte

f                                     Vicepreședinte Cfâi^diu Coman

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locala

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

1

1

0

secretar al consiliului local

director general

1

1

0

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

5

5

0

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

2

2

0

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

10

10

0

sef birou

1

1

0

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

Totalcategoriafunctionaripublici deconducere

21

21

0

0

0

0

0

0

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

auditor clasa 1 grad profesional superior

5

5

0

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

12

10

2

2

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

0

1

consilier clasa I grad profesional asistent

1

0

1

1

1

1

consilier clasa I grad profesional principal

11

9

2

7

2

consilier clasa I grad profesional superior

87

74

13

7

5

2

13

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa 1 grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa 1 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

2

2

0

Total funcții publice clasa I     ’ i J 7 7

11»

101

18

8

8

6

2

18

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 11

ȚptdfimdiipUbHcecrașan                7

7V7.7&

7/'7;70

0

'*■ o

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

0

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

2

2

0

funcții publice specifice clasa III

Toțai funcții publice clasaHI       77  7

7.7-71

7l7771

•777. 0

0

0

0

0

0

Total funcții publice execuție

122

104

18

8

8

6

2

18

Total fiinctii pubfice     ~      7 777',/ . -

Î43

7125

7 18

777::77g

7777 7771

77.77 76.

" 2

18Director execuftiv,  Nicolae Sacrii u
Aviz consultativ

Președinte


nizafie Sindicală, indicat

riu

/


Șef servicfâ, Tisbia Posedării

"i 7