Hotărârea nr. 330/2015

Hotărârea nr. 330 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.276/31.08.2015, adoptată de Consiliului Judeţean Braşov privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale, conform H.G.R. nr.638/2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.330

din data de 28.10.2015

privind aprobarea modificării Hotărârii nr.276/31.08.2015. adoptată de Consiliului Județean Brașov privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, conform H.G.R. nr.638/2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară ia data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr.13375/22.10.2015. întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri, privind aprobarea modificării Hotărârii nr.276/31.08.2015, adoptată de Consiliului Județean Brașov privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, conform H.G.R. nr.638/2015; în referat s-a propus modificarea art. 1 al Hotărârii nr.276/31.08.2015, în sensul alocării sumei de 4.158,20 mii lei la Cap. 84.02 - “Transporturi" -“Cheltuieli curente" - pentru “Programul privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”, precizându-se. totodată, că obiectivele de investiții de la Cap. 84.02 - “Transporturi” -“Cheltuieli de capital”, urmează a fi finanțate din alte venituri ale bugetului aprobat de venituri și cheltuieli al Județului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr.276/31.08.2015, adoptată de Consiliului Județean Brașov, privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, conform H.G.R. nr.638/2015. care va avea următorul cuprins:

“Se aprobă alocarea sumei de 4.158,20 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene din județul Brașov, la Cap. 84.02 - “Transporturi" -“Cheltuieli curente” - pentru “Programul privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”.

Obiectivele de investiții de la Cap. 84.02 - “Transporturi” -“Cheltuieli de capital” vor fi finanțate din alte

venituri ale bugetului aprobat al Județului Brașov.”

Art.2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.276/31.08.2015 adoptată de Consiliului Județean Brașov privind TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, conform H.G.R.


repartizarea sumelor defalcate din nr.638/2015. rămân neschimbate.

„Ax A/ • ‘

—e


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR

Maria Dumtyăveanu