Hotărârea nr. 33/2015

Hotărârea.nr. 33 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, secţiunea de funcţionare

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.33

din data de 20.02.2015

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, secțiunea de funcționare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art. 26 alin. (1), alin. (2) și alin. (21) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, secțiunea de funcționare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTEContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Economica

PROPUNERI DE BUGET 2015- UNITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

1

2

TOTAL VENITURI PROPRII

239.521,45

0,00

Spitale din care:

230.607,99

varsaminte din secțiunea de funcționare ptr. Finanțarea sect. de dezv.

37,10,03

-654,70

Direcția de Paza si Ordine

1.783,46

Biblioteca Jedeteana George Baritiu

120,66

Scoaia de Arte si Meserii Codlea

2,34

Serviciu Public Județean de Protecție a Plantelor

18,15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (40,10,15,01)

6.988,85

TOTAL CHELTUIELI

239.521,45

1.482,67

- cheltuieli de personal

10

126.596,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

110.319,81

1.482,67

- alte cheltuieli

59

2.605,64

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ

2.325,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

2.076,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

249,00

0,00

1 Direcția de Paza si Ordine

2.325,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

2.076,00

-cheltuieli materiale

20

249,00

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

13,44

0,00

- cheltuieli materiale

20

13,44

0,00

1. Scoaia de arte si meserii Codiea

13,44

0,00

-cheltuieli materiale

20

13,44

CAP.66.10 SANATATE

237.035,97

1.482,67

- cheltuieli de personal

10

124.520,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

109.910,33

1.482,67

- alte cheltuieli

59

2.605,64

0,00

1.Spitalul Clinic de Copii Brașov

37.320,15

0,00

- cheltuieli de personal

10

18.066,00

-cheltuieli materiale

20

18.893,15

- alte cheltuieli

59

361,00

2. Spitalul de Boli Infectioase

17.512,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

4.203,00

-cheltuieli materiale

20

13.268,00

- alte cheltuieli

59

41,00

3. Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

117.560,63

14,02

- cheltuieli de personal

10

60.773,00

-cheltuieli materiale

20

55.010,79

14,02

- alte cheltuieli

59

1.776,84

4.Spitalul Clinic de Ostetrica Ginecologie Dr.l.A. Sbarcea Brașov

21.389,46

1.157,73

- cheltuieli de personal

10

14.951,00

-cheltuieli materiale

20

6.238,46

1.157,73

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Economica

PROPUNERI DE BUGET 2015- UNITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

1

2

- alte cheltuieli

59

200,00

5.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

31.265,72

0,00

- cheltuieli de personal

10

19.412,00

-cheltuieli materiale

20

11.626,92

- alte cheltuieli

59

226,80

6. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

11.988,01

310,92

- cheltuieli de personal

10

7.115,00

-cheltuieli materiale

20

4.873,01

310,92

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl REUGIE

120,66

0,00

- cheltuieli materiale

120,66

0,00

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

120,66

0,00

-cheltuieli materiale

20

120,66

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

26,38

0,00

- cheltuieli materiale

20

26,38

0,00

1.Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

26,38

0,00

-cheltuieli materiale

20

26,38

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC