Hotărârea nr. 329/2015

Hotărârea nr. 329 – privind execuţia bugetului Judeţului Braşov - secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30.09.20154

România
......

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 329

din data de 28.10.2015

privind execuția bugetului Județului Brașov - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 30.09.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 13.367/22.10.2015 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget prin care se supune aprobării execuția bugetului Județului Brașov, respectiv bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul împrumuturilor externe, bugetul fondurilor nerambursabile, execuția întocmită pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 30.09.2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ulterioare și art. 91 alin. (1) lit.f) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă execuția bugetului Județului Brașov - secțiunea de funcționare, la data de 30.09.2015, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • •  Anexa nr. 1 - Cont de execuției la data de 30.09.2015 al Județului Brașov pe anul 2015, Buget local ~ Secțiunea de funcționare;

  • •  Anexa nr.3 - Cont de execuție la data de 30.09.2015 al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri propti pe anul 2015 -Secțiunea de funcționare;

  • •  Anexa nr.6- Cont de execuție la data de 30.09.2015 al Județului Brașov pe anul 2015, Bugetul fondurilor nerambursabile - Secțiunea de funcționare;

Art.2. - Se aprobă execuția bugetului Județului Brașov - secțiunea de dezvoltare, la data de 30.09.2015, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.;

• Anexa nr. 2 - Cont de execuție la data de 30.09.2015 al Județului Brașov pe anul 2015, Buget local - Secțiunea de dezvoltare;

  • •  Anexa nr.4 - Cont de execuție la data de 30.09.2015 al Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 ~ Secțiunea de dezvoltare;

  • •  Anexa nr.5 ~ Cont de execuție la data de 30.09.2015 al Județului Brașov pe anul 2015, Bugetul creditelor interne ™ Secțiunea de dezvoltare;

  • •  Anexa nr.7 - Cont de execuție la data de 30.09.2015 al Județului Brașov pe anul 2015, Bugetul fondurilor nerambursabile ~ Secțiunea de dezvoltare;

    Art.3. -Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează,SECRETAR

Maria Dumbrăveanudirecția economica

SERVICIUL BUGET


Anexa nr. 1


APROBAT,

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE CLAUDIU COMAN

CONT DE EXECUȚIE LA 30.09.2015 AL JUDEȚULUI BRAȘOV PE ANUL 2015, BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MLI LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

207.710,38

164.494,25

156.272,64

8.221,61

Impozit pe profit

01.02

1.450,00

1.410,70

1.441,51

-30,81

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.450,00

1.410,70

1.441,51

-30,81

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

110.700,29

89.136,89

93.563,83

-4.426,94

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

73.438,00

59.696,00

65.410,63

-5.714,63

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

37.262,29

29.440,89

28.153,20

1.287,69

Sume defalcate din TVA

11.02

72.156,91

58.211,91

42.085,75

16.126,16

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

57.166,00

43.572,00

40.642,75

2.929,25

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11.02.05

4.158,20

4.158,20

0,00

4.158,20

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

10.832,71

10.481,71

1.443,00

9.038,71

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02

1.797,00

1.232,90

1.099,49

133,41

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

1.346,00

881,90

883,17

-1,27

- Persoane fizice

16.02.02.01

79,00

54,00

47,26

6,74

- Persoane juridice

16.02.02.02

1.267,00

827,90

835,91

-8,01

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

451,00

351,00

216,32

134,68

Venituri din proprietate

30.02

260,90

237,62

519,30

-281,68

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

179,90

156,62

484,29

-327,67

- Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

179,90

156,62

484,29

-327,67

Venituri din dividende

30.02.08

81,00

81,00

35,01

45,99

- Divid, de la soc. ... cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

81,00

81,00

35,01

45,99

Venituri din dobânzi

31,02

0,00

0,00

0,13

-0,13

Alte venituri din dobânzi

31,02,03

0,00

0,00

0,13

-0,13

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02

264,20

200,65

193,54

7,11

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

18,00

16,00

16,69

-0,69

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

1,20

0,90

0,91

-0,01

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

245,00

183,75

175,94

7,81

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

0,00

0,00

6,85

-6,85

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

0,00

0,00

4,19

-4,19

- Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

0,00

0,00

4,19

-4,19

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0,00

0,00

2,66

-2,66

Diverse venituri

36.02

129,50

100,50

88,88

11,62

Taxe speciale

36.02.06

44,00

34,00

23,21

10,79

Alte venituri

36.02.50

85,50

66,50

65,67

0,83

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-37.035,42

-31.235,92

-17.990,00

-13.245,92

Donații și sponsorizări

37.02.01

10,00

10,00

10,00

0,00

MHJJEL

EXPLICAȚII

COD

Program

anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-37.045,42

-31.245,92

-18.000,00

-13.245,92

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrum. acordate

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din exced. anului precedent pt. acoperirea golurilor temp. de casă ale secțiunii de funcț.

40.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare

41.02

0,00

0,00

-8,696,66

8.696,66

Disponibilii rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec....

41.02.05

0,00

0,00

-8.696,66

8.696,66

- Disponibilii, rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec.... SF

41.02.05.01

0,00

0,00

-8.696,66

8.696,66

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

57.987,00

45.199,00

43.960,02

1.238,98

Finanțarea drepturiloracordate persoanelor cu handicap

42.02.21

56.749,00

44.100,00

42.896,02

1.203,98

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

707,00

568,00

565,00

3,00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul proaramelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

531,00

531,00

499,00

32,00

TOTAL CHELTUIELI

207.710,38

164.494,25

134.445,48

30.048,77

-cheltuieli de personal

10

50.550,89

43.018,80

38.067,08

4.951,72

- cheltuieli materiale

20

43.148,09

35.400,93

17.872,35

17.528,58

- dobânzi

30

7.570,00

5.516,00

3.975,03

1.540,97

-fond de rezerva

50

910,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati

51

11.791,80

9.789,93

8.312,78

1.477,15

-alte transferuri

55

1.450,00

1.410,70

1.410,69

0,01

-asistenta sociala

57

69.864,57

52.554,61

50.232,19

2.322,42

-alte cheltuieli

59

6.380,00

4.925,00

3.211,51

1.713,49

-rambursări de credit

81

16.415,00

12.248,25

11.689,75

558,50

-plăti ani prec rec an curent

85

-369,97

-369,97

-325,90

-44,07

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

18.561,85

14.707,35

10.176,07

4.531,28

-cheltuieli de personal

10

6.919,56

5.253,06

5.089,41

163,65

- cheltuieli materiale

20

11.688,26

9.500,26

5.177,79

4.322,47

-plăti ani prec rec an curent

85

-45,97

-45,97

-91,13

45,16

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

2.418,09

1.163,85

824,07

339,78

-cheltuieli de personal

10

144,00

114,30

98,54

15,76

- cheltuieli materiale

20

391,00

294,00

21,65

272,35

- transferuri intre unitati

51

1.043,09

825,55

819,60

5,95

-plăti ani prec rec an curent

85

-70,00

-70,00

-115,72

45,72

55.02.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

7.909,00

5.756,00

4.128,07

1.627,93

- cheltuieli materiale

20

339,00

240,00

153,04

86,96

- dobânzi

30

7.570,00

5.516,00

3.975,03

1.540,97

60.02.APARARE

60.02

382,20

316,20

210,91

105,29

- cheltuieli materiale

20

382,20

316,20

210,91

105,29

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.02

444,01

342,81

154,96

187,85

~ cheltuieli materiale

20

447,01

345,81

157,96

187,85

-plăti ani prec rec an curent

85

-3,00

-3,00

-3,00

0,00

65.02.INVATAMANT

65

32.488,56

24.890,43

20.803,63

4.086,80

-cheltuieli de personal

10

16.698,02

14.080,86

12.161,04

1.919,82

- cheltuieli materiale

20

3.116,97

2.601,46

1.565,57

1.035,89

- ajutoare sociale

57

12.673,57

8.208,11

7.174,03

1.034,08

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-97,01

97,01

1.JUDEȚUL BRAȘOV

12.833,57

8.411,48

7.059,31

1.352,17

- cheltuieli materiale

20

340,00

340,00

0,00

340,00

- ajutoare sociale

57

12.493,57

8.071,48

7.106,46

965,02

-plăti ani prec rec an curent

0,00

0,00

-47,15

47,15

2.Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

4.921,80

4.184,50

3.537,33

647,17

- cheltuieli de personal

10

4.389,00

3.739,00

3.224,58

514,42

- cheltuieli materiale

20

497,80

419,50

297,11

122,39

MULS

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

TrimJ+ll+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- ajutoare sociale

57

35,00

26,00

15,64

10,36

3.Centrul școlar de recuperare hipoacuziei Brașov

1.085,00

906,50

660,43

246,07

- cheltuieli de personal

10

910,00

745,50

581,35

164,15

- cheltuieli materiale

20

166,00

152,00

75,99

76,01

- ajutoare sociale

57

9,00

9,00

3,09

5,91

4.Coieqiul tehnic Aurel Vijoli Fagaras

3.732,04

3.277,92

2.498,57

779,35

- cheltuieli de personal

10

2.866,84

2.592,49

2.138,91

453,58

- cheltuieli materiale

20

853,20

676,30

382,28’

294,02

- ajutoare sociale

57

12,00

9,13

4,82

4,31

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-27,44

27,44

S.Centrul școlar pentru educație incluzîva Victoria

1.309,46

1.113,96

893,99

219,97

- cheltuieli de personal

10

1.029,76

902,76

754,77

147,99

- cheltuieli materiale ***

20

259,70

195,20

131,75

63,45

- ajutoare sociale

57

20,00

16,00

7,47

8,53

6. Școala profesionala speciala Codlea

1.972,60

1.607,33

1.407,12

200,21

- cheltuieli de personal

10

1.406,00

1.146,54

1.047,81

98,73

- cheltuieli materiale

20

488,60

403,79

346,14

57,65

- ajutoare sociale

57

78,00

57,00

29,64

27,36

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-16,47

16,47

7. Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

2.500,50

2.086,65

1.707,92

378,73

-cheltuieli de personal

10

2.063,60

1.746,25

1.445,53

300,72

-cheltuieli materiale

20

410,90

320,90

261,43

59,47

-ajutoare sociale

57

26,00

19,50

6,91

12,59

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-5,95

5,95

8.Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

4.133,59

3.302,09

3.038,96

263,13

- cheltuieli de personal

10

4.032,82

3.208,32

2.968,09

240,23

-cheltuieli materiale

20

100,77

93,77

70,87

22,90

66.02 SANATATE

66.02

3.772,71

3.499,71

928,03

2.571,68

- cheltuieli materiale

20

1.678,40

1.678,40

0,00

1.678,40

- transferuri intre unitati

51

2.094,31

1.821,31

938,03

883,28

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-10,00

10,00

67.02.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

18.340,67

14.025,05

11.307,72

2.717,33

-cheltuieli de personal

10

2.242,00

1.749,50

1.631,76

117,74

- cheltuieli materiale

20

1.863,60

1.266,80

702,85

563,95

- transferuri intre unitati

51

6.170,07

4.847,50

4.562,82

284,68

- alte cheltuieli

59

6.380,00

4.925,00

3.211,51

1.713,49

-rambursări de credit

81

1.795,00

1.346,25

1.345,68

0,57

-plăti ani prec rec an curent

85

-110,00

-110,00

■ ”-146,90

36,90

1. JUDEȚUL BRAȘOV

14.735,07

11.241,75

8.973,11

2.268,64

- cheltuieli materiale

20

500,00

233,00

0,00

233,00

- transferuri intre unitati

51

6.170,07

4.847,50

4.562,82

284,68

- alte cheltuieli

59

6.380,00

4.925,00

3.211,51

1.713,49

- rambursări de credit

81

1.795,00

1.346,25

1.345,68

0,57

-plăti ani prec rec an curent

85

-110,00

-110,00

-146,90

36,90

2. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

3.605,60

2.783,30

2.334,61

448,69

-cheltuieli de personal

10

2.242,00

1.749,50

1.631,76

117,74

- cheltuieli materiale

20

1.363,-60

1.033,80

702,85

330,95

68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

92.952,13

74.867,82

70.411,86

4.455,96

-cheltuieli de personal

10

23.898,20

21.268,05

18.613,28

2.654,77

- cheltuieli materiale

20

10.050,60

7.629,70

7.040,27

589,43

- transferuri intre unitati

51

1.953,33

1.764,57

1.558,33

206,24

-asistenta sociala

57

57.191,00

44.346,50

43.058,16

1.288,34

-plăti ani prec rec an curent

85

-141,00

-141,00

141,82

-282,82

1.JUDEȚUL BRAȘOV

1.812,33

1.623,57

1.739,83

-116,26

- transferuri intre unitati

51

1.953,33

1.764,57

1.558,33

206,24

-plăti ani prec rec an curent

85

-141,00

-141,00

181,50

-322,50

M1LLEL

EXPLICAȚII

COD

Program

anual 2015

Program

Trim.l-Hl+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

2.CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

2.304,68

1.986,78

1.636,00

350,78

-cheltuieli de personal

10

1.641,28

1.400,58

1.224,68

175,90

- cheltuieli materiale

20

613,40

549,70

423,39

126,31

-asistenta sociala

57

50,00

36,50

27,61

8,89

-plăti ani prec rec an curent

85

-39,68

39,68

3.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

88.355,72

70.896,92

66.704,92

4.192,00

-cheltuieli de personal

10

21.908,92

19.603,92

17.131,70

2.472,22

- cheltuieli materiale

20

9.305,80

6.983,00

6.542,67

440,33

-asistenta sociala

57

57.141,00

44.310,00

43.030,55

1.279,45

4.CENTRUL DE ZI PENTRU NEVAZATORI RAZA DE LUMINA

479,40

360,55

331,11

29,44

-cheltuieli de personal

10

348,00

263,55

256,90

6,65

- cheltuieli materiale

20

131,40

97,00

74,21

22,79

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

2.162,80

2.007,79

1.721,95

285,84

-cheltuieli de personal

10

328,00

254,19

231,31

22,88

-cheltuieli materiale

20

384,80

342,90

79,95

262,95

-alte transferuri

55

1.450,00

1.410,70

1.410,69

0,01

1 JUDEȚUL BRAȘOV

1.650,00

1.610,70

1.410,69

200,01

-cheltuieli materiale

20

200,00

200,00

0,00

200,00

-alte transferuri

55

1.450,00

1.410,70

1.410,69

0,01

2.SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT

BRAȘOV

512,80

397,09

311,26

85,83

-cheltuieli de personal

10

328,00

254,19

231,31

22,88

-cheltuieli materiale

20

184,80

142,90

79,95

62,95

74.02.PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

220,00

220,00

0,42

219,58

1 JUDEȚUL BRAȘOV

220,00

220,00

0,42

219,58

-cheltuieli materiale

20

220,00

220,00

0,42

219,58

83.02.AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83.02

917,81

882,19

717,73

164,46

-cheltuieli de personal

10

321,11

298,84

241,74

57,10

- cheltuieli materiale

20

65,70

52,35

45,95

6,40

- transferuri intre unitati

51

531,00

531,00

434,00

97,00

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-3,96

3,96

1 JUDEȚUL BRAȘOV

531,00

531,00

430,04

100,96

- transferuri intre unitati

51

531,00

531,00

434,00

97,00

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-3,96

3,96

2.SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

386,81

351,19

287,69

63,50

-cheltuieli de personal

10

321,11

298,84

241,74

57,10

- cheltuieli materiale

20

65,70

52,35

45,95

6,40

84.02.TRANSPORTURI

84.02

27.140,55

21.815,05

13.060,06

8.754,99

- cheltuieli materiale

20

12.520,55

10.913,05

2.715,99

8.197,06

-rambursări de credit

81

14.620,00

10.902,00

10.344,07

557,93

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICIU BUGET,

VIORICA OLTEANU

CAMELIA SCARLATESCU

fllT'

(F

COMPARIMENT VENITURI ENIKO BOTH £

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


APROBAT, p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE CLAUDIU COMAN

CONT DE EXECUȚIE LA 30,09,2015 AL JUDEȚULUI BRAȘOV PE ANUL 2015, BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat Ia

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

41.308,08

35.508,58

20.846,69

14.661,89

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

37.045,42

31.245,92

18.000,00

13.245,92

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

37.045,42

31.245,92

18.000,00

13.245,92

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0,00

0,00

212,77

-212,77

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

0,00

0,36

-0,36

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

39.02.07

0,00

0,00

212,41

-212,41

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0,00

0,00

2.000,00

-2.000,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor SD

40.02.14

0,00

0,00

2.000,00

-2.000,00

Alte operațiuni financiare

41.02

0,00

0,00

-46,00

46,00

Disponibilii, rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec....

41.02.05

0,00

0,00

-46,00

46,00

- Disponibilii rezervate pt plăți ale unit, de înv. spec..,. SD

41.02.05.02

0,00

0,00

-46,00

46,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

1.150,94

1.150,94

0,00

1.150,94

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.02.20

650,94

650,94

0,00

650,94

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare Locală

42.02.65

500,00

500,00

0,00

500,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

45.02

3.111,72

3.111,72

679,92

2.431,80

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

3.111,72

3.111,72

679,92

2.431,80

- Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

3.111,72

3.111,72

0,00

3.111,72

- Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0,00

0,00

679,92

-679,92

TOTAL CHELTUIELI

67.952,57

62.153,07

19.852,32

42.300,75

-transferuri de capital .

51

12.765,71

12.735,71

1.656,70

11.079,01

-alte transferuri

55

3.250,00

3.250,00

1.520,04

1.729,96

-proiecte fd.ext nerambursabiîe

56

3.839,45

3.839,45

16,34

3.823,11

- cheltuieli de capital

71

48.097,41

42.327,91

16.886,69

25.441,22

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-227,45

227,45

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

7.704,11

7.704,11

5,30

7.698,81

-transferuri de capital

51

6.793,61

6.793,61

0f00

6.793,61

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- cheltuieli de capital

71

910,50

910,50

5,30

905,20

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

325,20

325,20

0,00

325,20

-transferuri de capital

51

55,20

55,20

0,00

55,20

- cheltuieli de capital

71

270,00

270,00

0,00

270,00

60.02.APARARE

60.02

102,00

102,00

0,00

102,00

- cheltuieli de capital

71

102,00

102,00

0,00

102,00

61.02.ORDINEPUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA(Prot.Civila)

61.02

200,00

200,00

0,00

200,00

- cheltuieli de capital

71

200,00

200,00

0,00

200,00

65.02.INVATAMANT

65.02

141,50

141,50

45,43

96,07

- cheltuieli de capital

71

141,50

141,50

45,43

96,07

1. CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

70,50

70,50

0,00

70,50

- cheltuieli de capital

71

70,50

70,50

0,00

70,50

2. CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA SACELE

46,00

46,00

45,43

0,57

- cheltuieli de capital

71

46,00

46,00

45,43

0,57

3. ȘCOALA SPECIALA PROFESIONALA CODLEA

25,00

25,00

0,00

25,00

- cheltuieli de capital

71

25,00

25,00

0,00

25,00

66.02 SANATATE

66.02

15.595,84

15.595,84

3.267,55

12.328,29

-transferuri de capital

51

5.572,90

5.572,90

1.551,70

4.021,20

-active nefinanciare

71

10.022,94

10.022,94

1.715,85

8.307,09

67.02.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

4.894,00

4.864,00

306,30

4.557,70

-transferuri de capital

51

344,00

314,00

105,00

209,00

-active nefinanciare

71

4.550,00

4.550,00

201,30

4.348,70

68.02.ASIGURAR1 SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

667,15

597,65

170,63

427,02

- cheltuieli de capital

71

667,15

597,65

170,63

427,02

1.CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

25,00

25,00

0,00

25,00

- cheltuieli de capital

71

25,00

25,00

0,00

25,00

2.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

629,85

560,35

158,38

401,97

- cheltuieli de capital

71

629,85

560,35

158,38

401,97

3.CENTRUL DE ZI PENTRU NEVAZATORI RAZA DE LUMINA

12,30

12,30

12,25

0,05

- cheltuieli de capital

71

12,30

12,30

12,25

0,05

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

3.801,50

3.801,50

1.292,59

2.508,91

........

-alte transferuri

55

3.250,00

3.250,00

1.520,04

1.729,96

-cheltuieli de capital

71

551,50

551,50

0,00

551,50

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-227,45

227,45

1 JUDEȚUL BRAȘOV

3.700,00

3.700,00

1.292,59

2.407,41

-alte transferuri

55

3.250,00

3.250,00

1.520,04

1.729,96

-cheltuieli de capital

71

450,00

450,00

0,00

450,00

1                  EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trlm.l+ll+lll

Realizat ia

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

-plăti ans prec rec an curent

85

0,00

0,00

-227,45

227,45

2.SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT

BRAȘOV

101,50

101,50

0,00

101,50

-cheltuieli de capital

71

101,50

101,50

0,00

101,50

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

250,00

250,00

0,00

250,00

-cheltuieli de capital

71

250,00

250,00

0,00

250,00

83.02.AGRICULTURA,SILVICULTURA SI VANATOARE

83.02

3.839,45

3.839,45

16,34

3.823,11

-proiecte fd.ext nerambursabile

56

3.839,45

3.839,45

16,34

3.823,11

84.02.TRANSPORTURI

84.02

30.431,82

24.731,82

14.748,18

9.983,64

- active nefinaciare

71

30.431,82

24.731,82

14.748,18

9.983,64

COMPARÎMENT VENITURI

ENIKO BOTH

DlkECTlA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


Anexa nr. 3


APROBAT,

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE CLAUDIU COMAN

Cont de execuție la 30.09.2015 al bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integrai sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

M// LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

244.891,69

193.027,02

181.087,91

11.939,11

Venituri din proprietate

30.10

791,78

606,45

447,91

158,54

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publice

30,10.05.30

791,78

606,45

447,91

158,54

Venituri din dobânzi

31.10

5,17

4,07

1,33

2,74

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

5,17

4,07

1,33

2,74

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

233.002,18

183.398,89

169.097,51

14.301,38

Taxe si alte venituri in invațamanat

33.10.05

661,60

600,00

677,44

-77,44

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

6.468,09

5.218,50

4.996,46

222,04

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau

anexa

33.10.16

45,97

38,73

46,05

-7,32

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

29,00

22,00

48,29

-26,29

Venituri din contractele inchelîate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

185.512,48

147.744,81

136.114,17

11.630,64

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

29.667,51

21.631,47

20.942,33

689,14

Venituri din contractele incheliate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venitproprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

7.330,00

5.650,38

3.881,45

1.768,93

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

2.210,00

1.621,00

1.507,00

114,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.077,53

872,00

884,32

-12,32

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

13,27

10,50

8,06

2,44

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35,10.50

13,27

10,50

8,06

2,44

Diverse venituri

36.10

211,29

140,98

220,15

-79,17

Alte venituri

36.10.50

211,29

140,98

220,15

-79,17

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-923,80

-923,80

2,99

-926,79

Donații si sponsorizări

37.10.01

6,00

6,00

6,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-929,80

-929,80

-3,01

-926,79

Sume utiiiz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

2.997,18

-2.997,18

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt SF

40.10.15.01

0,00

0,00

2.997,18

-2.997,18

Subvenții de la alte administrații

43.10

11.791,80

9.789,93

8.312,78

1.477,15

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

9.873,49

8.005,62

7.505,75

499,87

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

1.387,31

1.253,31

373,03

880,28

Subvenții din BL pt.finantarea camerelor agricole

43.10.15

531,00

531,00

434,00

97,00

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

1.286,40

968,02

967,27

0,75

Venituri din proprietate

30.10

55,11

41,00

12,54

28,46

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit. publice

30.10.05.30

55,11

41,00

12,54

28,46

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7,12

6,00

12,97

-6,97

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

7,12

6,00

12,97

-6,97

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET,


VIORICA OLTEANU


CAMELIA SCARLATESCU


EXPLICAT»

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5-3-4

Diverse venituri

36.10

59,85

45,00

85,74

-40,74

Alte venituri

36.10.50

59,85

45,00

85,74

-40,74

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.164,32

876,02

856,02

20,00

Subvenții pentru insitutii pubiice

43.10.09

1.164,32

876,02

856,02

20,00

2. MUZEUL DE ARTA

682,28

569,58

553,85

15,73

Venituri din proprietate

30.10

1,00

0,20

0,00

0,20

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit, publice

30.10.05.30

1,00

0,20

0,00

0,20

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7,07

5,50

- 5,85

-0,35

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0,50

0,50

0,85

-0,35

Venituri din val.prod.obtdin activ.proprie sau anexa

33.10.16

6,57

5,00

5,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

674,21

563,88

548,00

15,88

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

674,21

563,88

548,00

15,88

3. MUZEUL DE ISTORIE

1.636,60

1.243,30

1.160,46

82,84

Venituri din proprietate

30.10

8,00

6,50

9,71

-3,21

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

8,00

6,50

9,71

-3,21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

67,00

49,00

58,05

-9,05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

55,00

40,00

48,30

-8,30

Venituri din val.prod.obtdin activ.proprie sau anexa

33.10.16

12,00

9,00

9,75

-0,75

Diverse venituri

36.10

8,17

6,17

16,74

-10,57

Alte venituri

36.10.50

8,17

6,17

16,74

-10,57

Sume utiiiz.de adm.loc.din ecxed.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

1,33

-1,33

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.553,43

1.181,63

1.074,63

107,00

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

1.553,43

1.181,63

1.074,63

107,00

4. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

752,18

572,74

557,87

14,87

Venituri din proprietate

30.10

0,74

0,56

0,70

-0,14

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

0,74

0,56

0,70

-0,14

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

6,08

5,18

6,27

-1,09

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

3,95

3,45

4,57

-1,12

Venituri din val.prod.obtdin activ.proprie sau anexa

33.10.16

2,13

1,73

1,70

0,03

Diverse venituri

36.10

34,20

34,13

34,03

0,10

Alte venituri

36.10.50

34,20

34,13

34,03

0,10

Subvenții de la alte administrații

43.10

711,16

532,87

516,87

16,00

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

711,16

532,87

516,87

16,00

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

1.519,50

1.212,50

1.140,15

72,35

Venituri din proprietate

30.10

53,00

38,00

31,42

6,58

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05,30

53,00

38,00

31,42

6,58

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

123,00

77,00

79,73

-2,73

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

94,00

55,00

31,44

23,56

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

29,00

22,00

48,29

-26,29

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.343,50

1.097,50

1.029,00

68,50

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

1.343,50

1.097,50

1.029,00

68,50

6. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

2.664,94

2.336,44

2.126,45

209,99

Venituri din proprietate

30.10

2,93

2,19

1,44

0,75

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

2,93

2,19

1,44

0,75

Diverse venituri

36.10

1,68

1,68

1,68

0,00

Alte venituri

36.10.50

1,68

1,68

1,68

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.660,33

2.332,57

2.123,33

209,24

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

2.660,33

2.332,57

2.123,33

209,24

7. ȘCOALA DE ARTA SI MESERII BV.

1.381,10

1.192,15

1.211,17

-19,02

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

657,65

596,55

672,87

-76,32

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

657,65

596,55

672,87

-76,32

Subvenții de la alte administrații

43.10

723,45

595,60

538,30

57,30

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

723,45

595,60

538,30

57,30

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5-3-4

8. D.J.C.E.P. BV.

1.103,35

870,35

871,71

-1,36

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

60,26

44,80

52,11

-7,31

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

60,26

44,80

52,11

-7,31

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.043,09

825,55

819,60

5,95

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

1.043,09

825,55

819,60

5,95

9. CAMERA AGRICOLA

644,60

623,30

513,67

109,63

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

119,60

98,30

79,67

18,63

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

119,60

98,30

79,67

18,63

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-6,00

-6,00

0,00

-6,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

531,00

531,00

434,00

97,00

Subvenții din BL pt,finanțarea camerelor aqricole

43.10.15

531,00

531,00

434,00

97,00

10. ȘCOALA PROFESIONALA SP. CODLEA

2,34

1,84

12,90

-11,06

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

2,34

1,84

1,80

0,04

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2,34

1,84

1,80

0,04

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.ptSF

40.10.15.01

0,00

0,00

11,10

-11,10

11. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BV.

120,66

64,50

90,02

-25,52

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

13,27

10,50

8,06

2,44

Alte amenzi.penaiizari si confiscări

35.10.50

13,27

10,50

8,06

2,44

Diverse venituri

36.10

107,39

54,00

81,96

-27,96

Alte venituri

36.10.50

107,39

54,00

81,96

-27,96

12. S.P.J.P.P. BV.

18,15

17,00

24,87

-7,87

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

18,15

17,00

16,63

0,37

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

18,15

17,00

16,63

0,37

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

8,24

-8,24

13. DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BV.

1.783,46

1.666,00

2.131,09

-465,09

Alte venituri din dobânzi

31.10

0,00

0,00

0,03

-0,03

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,03

-6,03

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

1.783,46

1.666,00

1.771,06

-105,06

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.783,46

1.666,00

1.771,06

-105,06

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

360,00

-360,00

Sume utiiiz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt. SF

40.10.15.01

0,00

0,00

360,00

-360,00

14. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BV.

113.502,08

87.849,11

83.074,79

4.774,32

Venituri din proprietate

30.10

355,00

266,00

258,04

7,96

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.pubiice

30.10.05.30

355,00

266,00

258,04

7,96

Alte venituri din dobânzi

31.10

0,00

0,00

0,37

-0,37

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,37

-0,37

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

113.408,18

87.844,21

82.816,38

5.027,83

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.353,63

1.763,63

1.284,70

478,93

Venituri din contractele incheliate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

90.209,55

72.064,03

66.380,63

5.683,40

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

14.910,00

9.765,17

10.809,09

-1.043,92

Venituri din contractele incheliate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

2.650,00

1.760,38

1.956,75

-196,37

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

2.210,00

1.621,00

1.507,00

114,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.075,00

870,00

878,21

-8,21

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-261,10

-261,10

0,00

-261,10

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-261,10

-261,10

0,00

-261,10

15. SPITALUL CLINIC DE COPII BV.

37.830,30

29.456,30

24.290,24

5.166,06

Venituri din proprietate

30.10

119,00

95,00

87,00

8,00

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit. publice

30.10.05.30

119,00

95,00

87,00

8,00

Venituri din dobânzi

31.10

0,00

0,00

0,13

-0,13

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,13

-0,13

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

37.531,30

29.181,30

23.991,96

5.189,34

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

300,00

220,00

309,22

-89,22

Venituri din contractele inchelîate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

31.501,30

24.671,30

19.927,97

4.743,33

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

5.730,00

4.290,00

3.436,78

853,22

Venituri din contractele inchelîate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

317,99

-317,99

Sume utiiiz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

131,15

-131,15

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

131,15

-131,15

Subvenții de ia alte administrații

43.10

180,00

180,00

80,00

100,00

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

180,00

180,00

80,00

100,00

16. SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BV.

16.641,33

12.718,33

10.594,45

2.123,88

Venituri din dobânzi

31.10

2,17

1,57

0,38

1,19

Aite venituri din dobânzi

31.10.03

2,17

1,57

0,38

1,19

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

16.612,46

12.690,06

10.567,37

2.122,69

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

7,30

5,43

12,11

-6,68

Venituri din contractele incheiiate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

9.102,63

6.082,63

6.266,93

-184,30

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

4.000,00

3.600,00

2.973,50

626,50

Venituri din contractele inchelîate cu directiiie de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

3.500,00

3.000,00

1.308,72

1.691,28

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2,53

2,00

6,11

-4,11

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

26,70

26,70

26,70

0,00

Subvenții dinBL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

26,70

26,70

26,70

0,00

17. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BV.

12.382,61

9.815,16

8.136,02

1.679,14

Venituri din dobânzi

31.10

0,00

0,00

0,02

-0,02

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,02

-0,02

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

11.974,00

9.406,55

8.117,48

1.289,07

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

155,00

131,00

162,33

-31,33

Venituri din contractele incheiiate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

9.199,00

7.269,25

6.519,05

750,20

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

1.860,00

1.436,30

1.336,00

100,30

Venituri din contractele incheiiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

760,00

570,00

100,10

469,90

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-2,00

-2,00

2,99

-4,99

Donații si sponsorizări

37.10.01

6,00

6,00

6,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-8,00

-8,00

-3,01

-4,99

Subvenții de la alte administrații

43.10

410,61

410,61

15,53

395,08

Subvenții dinBL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

410,61

410,61

15,53

395,08

18. SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BV.

29.341,81

22.614,80

26.114,03

-3.499,23

Venituri din proprietate

30.10

0,00

0,00

18,48

-18,48

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat Ia

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5-3-4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit. publice

30.10.05.30

0,00

0,00

18,48

-18,48

Venituri din dobânzi

31.10

3,00

2,50

0,34

2,16

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

3,00

2,50

0,34

2,16

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

29.357,51

22.765,00

23.454,51

-689,51

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

610,00

465,00

508,59

-43,59

Venituri din contractele incheliate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

26.600,00

20.600,00

21.331,90

-731,90

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

2.147,51

1.700,00

1.614,02

85,98

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-554,70

-554,70

0,00

-554,70

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

2.459,90

-2.459,90

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

2.459,90

-2.459,90

Subvenții de la alte administrații

43.10

536,00

402,00

180,80

221,20

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

536,00

402,00

180,80

221,20

19. SPITALUL DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BV.

21.598,00

19.235,60

17.516,90

1.718,70

Venituri din proprietate

30.10

197,00

157,00

28,58

128,42

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit. publice

30.10.05.30

197,00

157,00

28,58

128,42

Venituri din dobânzi

31.10

0,00

0,00

0,06

-0,06

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,06

-0,06

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

21.267,00

18.944,60

17.392,80

1.551,80

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

927,00

727,00

734,28

-7,28

Venituri din contractele incheliate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

18.900,00

17.057,60

15.687,69

1.369,91

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

1.020,00

840,00

772,94

67,06

Venituri din contractele incheliate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

420,00

320,00

197,89

122,11

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-100,00

-100,00

0,00

-100,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

25,46

-25,46

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

25,46

-25,46

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din. domeniul sanatatii

43.10.10

234,00

234,00

70,00

164,00

TOTAL CHELTUIELI

251.881,87

199.745,59

165.532,91

34.212,68

- cheltuieli de personal

10

133.229,46

109.498,71

100.738,32

8.760,39

- cheltuieli materiale

20

116.046,77

88.301,15

63.297,35

25.003,80

Alte cheltuieli

59

2.605,64

1.945,73

1.497,24

448,49

CAP.54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

1.103,35

870,35

819,27

51,08

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a

Persoanelor Brașov

1.103,35

870,35

819,27

51,08

- cheltuieli de personal

10

899,95

713,50

686,47

27,03

- cheltuieli materiale

20

203,40

156,85

132,80

24,05

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ

2.325,00

2.207,54

1.785,44

422,10

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

2.325,00

2.207,54

1.785,44

422,10

- cheltuieli de personal

10

2.076,00

2.022,54

1.618,17

404,37

- cheltuieli materiale

20

249,00

185,00

167,27

17,73

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

13,44

12,94

1,72

11,22

Școala de arte si meserii Codlea

13,44

12,94

1,72

11,22

- cheltuieli materiale

20

13,44

12,94

1,72

11,22

CAP.66.10 SANATATE

238.431,11

188.413,67

156.036,69

32.376,98

- cheltuieli de personal

10

124.169,93

101.789,31

93.903,35

7.885,96

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat ia

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- cheltuieli materiale

20

111.655,54

84.678,63

60.636,10

24.042,53

Alte cheltuieli

59

2.605,64

1.945,73

1.497,24

448,49

1 .Unitatea de Asistenta Medico-Sociala

Sanpetru

707,00

568,00

565,03

2,97

- cheltuieli de personal

10

686,00

547,00

544,47

2,53

- cheltuieli materiale

20

21,00

21,00

20,56

0,44

2.Spitalul Clinic de Copii Brașov

37.961,45

29.587,45

23.946,24

5.641,21

-cheltuieli de personal

10

18.527,30

15.592,30

14.439,84

1.152,46

-cheltuieli materiale

20

19.073,15

13.735,15

9.299,18

4.435,97

Alte cheltuieli

59

361,00

260,00

207,22

52,78

3.Spitalul de Boli Infectioase

17.641,33

13,718,33

9.793,03

3.925,30

-cheltuieli de personal

10

4.305,63

3.497,13

3.191,26

305,87

-cheltuieli materiale

20

13.294,70

10.188,20

6.578,59

3.609,61

Alte cheltuieli

59

41,00

33,00

23,18

9,82

4.Spitalul Clinic Județean de Urgenta

116.299,53

90.646,56

77.684,86

12.961,70

-cheltuieli de personal

10

59.773,00

47.894,83

45.673,44

2.221,39

-cheltuieli materiale

20

54.749,69

41.419,10

31.021,12

10.397,98

Alte cheltuieli

59

1.776,84

1.332,63

990,30

342,33

5.Spitalui Obstetrica Ginecologie

21.623,46

19.261,06

16.550,56

2.710,50

-cheltuieli de personal

10

14.951,00

13.605,00

11.067,39

2.537,61

-cheltuieli materiale

20

6.472,46

5.506,06

5.342,05

164,01

Alte cheltuieli

59

200,00

150,00

141,12

8,88

6.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

31.801,72

24.803,10

19.856,67

4.946,43

-cheltuieli de personal

10

18.812,00

15.126,00

13.668,08

1.457,92

-cheltuieli materiale

20

12.762,92

9.507,00

6.053,17

3.453,83

Alte cheltuieli

59

226,80

170,10

135,42

34,68

/.Spitalul Pneumoftiziologie

12.396,62

9.829,17

7.640,30

2.188,87

-cheltuieli de personal

10

7.115,00

5.527,05

5.318,87

208,18

-cheltuieli materiale

20

5.281,62

4.302,12

2.321,43

1.980,69

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

7.380,05

5.824,12

4.983,95

840,17

- cheltuieli de personal

10

4.579,18

3.621,65

3.366,64

255,01

- cheltuieli materiale

20

2.800,87

2.202,47

1.617,31

585,16

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

120,66

64,50

34,07

30,43

- cheltuieli materiale

20

120,66

64,50

34,07

30,43

2. Muzeul de Arta

682,28

569,58

467,58

102,00

- cheltuieli de personal

10

435,88

366,28

334,84

31,44

- cheltuieli materiale

20

246,40

203,30

132,74

70,56

3.Muzeul Județean de Istorie

1.637,93

1.244,63

1.073,69

170,94

- cheltuieli de personal

10

1.101,00

818,70

794,17

24,53

- cheltuieli materiale

20

536,93

425,93

279,52

146,41

4. Muzeul de Etnografie

1.286,40

968,02

912,19

55,83

- cheltuieli de personal

10

793,00

604,91

573,25

31,66

- cheltuieli materiale

20

493,40

363,11

338,94

24,17

5.Muzeuf Casa Mureșenilor

752,18

572,74

503,95

68,79

- cheltuieli de personal

10

381,00

284,91

281,72

3,19

- cheltuieli materiale

20

371,18

287,83

222,23

65,60

6.Școala Populara de Arte si Meseni "Tiberiu Brediceanu"

1.381,10

1.192,15

936,53

255,62

- cheltuieli de personal

10

1.055,30

883,85

761,07

122,78

- cheltuieli materiale

20

325,80

308,30

175,46

132,84

7. Centrul Cultural Reduta

1.519,50

1.212,50

1.055,94

156,56

- cheltuieli de personal

10

813,00

663,00

621,59

41,41

- cheltuieli materiale

20

706,50

549,50

434,35

115,15

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.957,94

1.768,44

1.407,28

361,16

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat ia

30.09.2015

Diferența

0

2

3

4

5-3-4

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologîe Sânpetru

1.957,94

1.768,44

1.407,28

361,16

- cheltuieli de personal

10

978,24

829,05

736,38

92,67

- cheltuieli materiale

20

979,70

939,39

670,90

268,49

CAP.83.10 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

670,98

648,53

498,56

149,97

1.Camera Agricola a Județului Brașov

644,60

623,30

480,00

143,30

- cheltuieli de personal

10

526,16

522,66

427,31

95,35

- cheltuieli materiale

20

118,44

100,64

52,69

47,95

2. Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

26,38

25,23

18,56

6,67

- cheltuieli materiale

20

26,38

25,23

18,56

6,67

DIRECTOR EXECUTIV,

VIORICA GlTEANU


SEF SERVICIU BUGET,

CAMELIA SCARLATESCU


COMPARTIMENT VENITURI, ENIKO BOTH


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


Anexa nr. 4


APROBAT, p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE CLAUDIU COMAN

Cont de execuție la 30.03.2015 al bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integrai sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 ~ SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

7.052,90

7.022,90

3.471,73

3.551,17

Transfer, voi unt., altele decât subvențiile

37.10

929,80

929,80

3,01

926,79

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

929,80

929,80

3,01

926,79

Sume utiiiz.de adm.loc.din ecxed.ptef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

1.078,29

-1.078,29

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt. SD

40.10.15.02

0,00

0,00

1.078,29

-1.078,29

Subvenții de la alte administrații

43.10

5.972,10

5.942,10

1.656,70

4.285,40

Subv.din BL pt.fmant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

5.572,90

5.572,90

1.551,70

4.021,20

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

399,20

369,20

105,00

264,20

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii

45.10

151,00

151,00

733,73

-582,73

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.10.01

151,00

151,00

733,73

-582,73

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.01.02

151,00

151,00

733,73

-582,73

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

37,00

37,00

0,00

37,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

37,00

37,00

0,00

37,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

37,00

37,00

0,00

37,00

2. MUZEUL DE ARTA

47,00

47,00

0,00

47,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

47,00

47,00

0,00

47,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

47,00

47,00

0,00

47,00

3. MUZEUL DE ISTORIE

125,00

125,00

0,00

125,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

125,00

125,00

0,00

125,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

125,00

125,00

0,00

125,00

4. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

60,00

60,00

60,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

60,00

60,00

60,00

0,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

60,00

60,00

60,00

0,00

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

25,00

25,00

25,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

25,00

25,00

25,00

0,00

T

M// LQ

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5-3-4

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

25,00

25,00

25,00

0,00

6. ȘCOALA DE ARTE SI MESERII BRAȘOV

50,00

20,00

20,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

50,00

20,00

20,00

0,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

50,00

20,00

20,00

0,00

7. CAMERA AGRICOLA

5,00

6,00

0,00

6,00

Transfer.volunt.Taltele decât subvențiile

37.10

6,00

6,00

0,00

6,00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,00

6,00

0,00

6,00

8. D.J.C.E.P. BV.

55,20

55,20

0,00

55,20

Subvenții de la alte administrații

43.10

55,20

55,20

0,00

55,20

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

55,20

55,20

0,00

55,20

9. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA

2.261,50

2.261,50

1.000,00

1.261,50

Transfer, voi unt, altele decât subvențiile

37.10

261,10

261,10

0,00

261,10

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

261,10

261,10

0,00

261,10

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.000,40

2.000,40

1.000,00

1.000,40

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

2.000,40

2.000,40

1.000,00

1.000,40

10. SPITALUL CLINIC DE COPII

1.394,70

1.394,70

1.212,02

182,68

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

78,29

-78,29

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

78,29

-78,29

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.243,70

1.243,70

400,00

843,70

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1.243,70

1.243,70

400,00

843,70

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii

45.10

151,00

151,00

733,73

-582,73

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.10.01

151,00

151,00

733,73

-582,73

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.01.02

151,00

151,00

733,73

-582,73

11. SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE

441,80

441,80

0,00

441,80

Subvenții de la alte administrații

43.10

441,80

441,80

0,00

441,80

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap,din domen. sanatatii

43.10.14

441,80

441,80

0,00

441,80

12. SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE

1.364,70

1.364,70

1.000,00

364,70

Transfer.volunt,altele decât subvențiile

37.10

554,70

554,70

0,00

554,70

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

554,70

554,70

0,00

554,70

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trim.l+H+HI

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

1.000,00

-1.000,00

Sume utiiiz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt. SD

40.10.15.02

0,00

0,00

1.000,00

-1.000,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

810,00

810,00

0,00

810,00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

810,00

810,00

0,00

810,00

13. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

75,00

75,00

45,01

29,99

Transfer, volunt., a Ițele decât subvențiile

37.10

8,00

8,00

3,01

4,99

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

8,00

8,00

3,01

4,99

Subvenții de la alte administrații

43.10

67,00

67,00

42,00

25,00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

67,00

67,00

42,00

25,00

14. SPITALUL DE OBSTETRICA SI

GINECOLOGIE

1.110,00

1.110,00

109,70

1.000,30

Transfer.volunt.,aitele decât subvențiile

37.10

100,00

100,00

0,00

100,00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

100,00

100,00

0,00

100,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.010,00

1.010,00

109,70

900,30

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1.010,00

1.010,00

109,70

900,30

TOTAL CHELTUIELI

12.695,62

10.065,62

1.179,18

8.886,44

- programe fd nerambursabile

56

229,29

229,29

150,24

79,05

- cheltuieli de capital

71

12.466,33

9.836,33

1.028,94

8.807,39

CAP.54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

55,20

55,20

0,00

55,20

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

55,20

55,20

0,00

55,20

- cheltuieli de capital

71

55,20

55,20

0,00

55,20

CAP.66.10 SANATATE

12.290,42

9.690,42

1.078,46

8.611,96

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

229,29

229,29

150,24

79,05

- cheltuieli de capital

71

12.061,13

9.461,13

928,22

8.532,91

1.Spitalul Clinic de Copii Brașov

1.472,99

1.472,99

508,10

964,89

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

229,29

229,29

150,24

79,05

"Cheltuieli de capital

71

1.243,70

1.243,70

357,86

885,84

2.Spitalul de Boli Infectioase

3.777,23

1.177,23

0,00

1.177,23

-cheltuieli de capital

71

3.777,23

1.177,23

1.177,23

3.Spitalul Clinic Județean de Urgenta

3.485,50

3.485,50

0,00

3.485,50

“Cheltuieli de capital

71

3.485,50

3.485,50

3.485,50

A.Spitaiul Ostetrica Ginecologie

1.110,00

1.110,00

0,00

1.110,00

"Cheltuieli de capital

71

1.110,00

1.110,00

1.110,00

5.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

2.364,70

2,364,70

530,77

1.833,93

-cheltuieli de capital

71

2.364,70

2.364,70

530,77

1.833,93

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll+HI

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

6.Spitalul Pneumoftiziologie

80,00

80,00

39,59

40,41

-cheltuieli de capital

71

80,00

80,00

39,59

40,41

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

344,00

314,00

100,72

213,28

- cheltuieli de capital

71

344,00

314,00

100,72

213,28

1. Muzeul deArta

47,00

47,00

0,00

47,00

- cheltuieli de capital

71

47,00

47,00

0,00

47,00

1. Muzeul de Istorie

125,00

125,00

0,00

125,00

- cheltuieli de capital

71

125,00

125,00

125,00

2. Muzeul de Etnografie

37,00

37,00

0,00

37,00

- cheltuieli de capital

71

37,00

37,00

0,00

37,00

3. Muzeul Casa Mureșenilor

60,00

60,00

56,50

3,50

- cheltuieli de capital

71

60,00

60,00

56,50

3,50

4. Școala de Arte si Meserii Tiberiu Brediceanu

50,00

20,00

19,50

0,50

- cheltuieli de capital

71

50,00

20,00

19,50

0,50

5. Centrul Cultural REDUTA

25,00

25,00

24,72

0,28

- cheltuieli de capital

71

25,00

25,00

24,72

0,28

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

6,00

6,00

0,00

6,00

Camera Agricola a Județului Brașov

6,00

6,00

0,00

6,00

- cheltuieli de capitai

71

6,00

6,00

6,00

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET,


VIORICA OLTEANUCAMELIA SCAR|_ATESCU

r/t


COMPARTIMENT

VENITURI,APROBAT,

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE CLAUDIU COMAN


CONT DE EXECUȚIE LA 30.09.2015 AL JUDEȚULUI BRAȘOV PE ANUL 2015 BUGETUL CREDITELOR INTERNE

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

DIRECTOR EXECUTIV, VIORICA OLTEANUSEF SERVICIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU


COMPARTIMENT VENITURI,

ENIK^OTH


M// LEI

EXPLICAȚII

COD

Program

anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5-3-4

TOTAL VENITURI

29.432,00

19.598,00

0,00

19.598,00

Alte operațiuni finnciare

41,07

29.432,00

19.598,00

0,00

19.598,00

Sume aferente creditelor interne

41,07,02

29.432,00

19.598,00

0,00

19.598,00

TOTAL CHELTUIELI

29.432,00

19.598,00

0,00

19.598,00

- cheltuieli de capital

70

22.640,00

l     15.070,00

0,00

15.070,00

66,07- SĂNĂTATE

6.792,00

4.528,00

0,00

4.528,00

- cheltuieli de capital

70

6.792,00

4.528,00

0,00

4.528,00

84.07 TRANSPORTURI

84.07

22.640,00

15.070,00

0,00

15.070,00

- cheltuieli de capital

70

I     22.640,00

15.070,00

0,00

15.070,00

APROBAT, p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

CLAUDIU COMAN

CONT DE EXECUȚIE LA 30.09.2015 AL JUDEȚULUI BRAȘOV PE ANUL 2015

BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

DIRECTOR EXECUTIV,

VIORICA OLTEANU


SEF SERVICIU BUGET,

Camelia scarlatesci

CV)


COMPARTIMENT VENITURI,


ENIKO BOTH

£


M// LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

22,97

22,97

19,85

3,12

67.08 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

22,97

22,97

19,85

3,12

Biblioteca Județeană ”George Baritiu"

22,97

22,97

19,85

3,12

- cheltuieli materiale

20

22,97

22,97

19,85

3,12

APROBAT,

p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE


CONT DE EXECUȚIE LA 30.09.2015 AL JUDEȚULUI BRAȘOV PE ANUL 2015 BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5-3-4

TOTAL VENITURI

19,55

19,55

58,64

-39,09

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE

42.08.60

2,93

2,93

8,80

-5,87

Mecanism financiar SEE

45.08.17

16,62

16,62

49,84

-33,22

TOTAL CHELTUIELI

19,55

19,55

19,38

0,17

67.08 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

19,55

19,55

19,38

0,17

Biblioteca Județeană "George Baritiu”

19,55

19,55

19,38

0,17

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

19,55

19,55

19,38

0,17

DIRECTOR EXECUTIV,

VIORICA OLTEANU i»-

SEP SERVICIU BUGET,

CAMELIA SCARLATESCU

■ F

COMPARTIMENT VENITURI, ENIKOBOTH