Hotărârea nr. 328/2015

Hotărârea nr. 328 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F46

HOTĂRÂREA NR.328

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară Ia data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr.l 3437/22.10.2015 întocmit de către Direcția Economică- Serviciul Buget prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli ai județului Brașov, pe anul 2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Brașov;

Având în vedere prevederile OUG nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea OUG nr. 83/2014, OUG nr. 41/2015 și art.19 alin.(l), lit.”a” și alin 2, art.41 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și ari. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • •     Anexa nr.l - Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

  • •     Anexa nr.2 - Rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

  • •     Anexa nr.3 - Rectificarea listelor de investiții a bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015;

  • •     Anexa nr.4 - Rectificare listelor de investiții a bugetului de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

  • •    Anexa nr.5 - Rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile;

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Claudiu ComanContrasemnează,

SECRETAR

Mana Dumbrăveanu

P- Uiwc


ANEXA nr. 1

APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte ClaudiuCorpan

BUGET LOCAL

A) Secțiunea de funcționare:

SVm iei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET

RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

207.710,38

1.875,61

209.585,99

impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

1.450,00

472,02

1.922,02

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

30.02.05.30

179,90

7,85

187,75

Varsamînte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-37.045,42

1.284,74

-35.760,68

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

707,00

46,00

753,00

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea camerelor agricole

42.02.44

531,00

65,00

596,00

TOTAL CHELTUIELI

207.710,38

1.875,61

209.585,99

Titlul - Cheltuieli de personal

10

50.550,89

2.207,57

52.758,46

Titlul - Bunuri și servicii

20

43.148,09

1.556,07

44.704,16

Titlul - Dobânzi

30

7.570,00

-2.000,00

5.570,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

11.791,80

417,36

12.209,16

Titlul - Alte transferuri

55

1.450,00

472,02

1.922,02

Titlul- Ajutoare sociale

57

69.864,57

-100,00

69.764,57

Titlul- Alte cheltuieli

59

6.380,00

-677,41

5.702,59

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

18.561,85

-1.050,00

17.511,85

Titlu! - Cheltuieli de personal

10

6.919,56

-50.00

6.869,56

Titlul - Bunuri și servicii

20

11.688,26

-1.000,00

10.688,26

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.418,09

37,58

2.455,67

Titlul - Bunuri și servicii

20

391,00

8,50

399,50

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

1.043,09

29,08

1.072,17

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

1.043,09

29,08

1.072,17

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.043,09

29,08

1.072,17

2. Județul Brașov

1.375,00

8,50

1.383,50

Titlul - Bunuri și servicii

20

391,00

8,50

399,50

CAP 55.02 TRANZACȚII PRIVIND

DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

7.909,00

-2.000,00

5.909,00

Titlul - Dobânzi

30

7.570,00

-2.000,00

5.570,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

19.814,99

-482,50

19.332,49

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4-2+3

Titlul - Cheltuieli de personal

10

16.698,02

-327,50

16.370,52

Titlul - Bunuri și servicii

20

3.116,97

-155,00

2.961,97

1.Centrul Județean de Resurse si

Asistenta Educaționala Brașov

4.133,59

44,00

4.177,59

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4.032,82

29,00

4.061,82

Titlul - Bunuri și servicii

20

100,77

15,00

115,77

2.Centrul Școlar pentru Educație Inel uzi va Brașov

5.346,24

-20,00

5.285,34

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4.717,61

-150,00

4.567,61

Titlul - Bunuri și servicii

20

587,73

130,00

717,73

4.Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Fagaras

3.732,04

-95,00

2.771,84

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.866,84

-95,00

2.771,84

5.Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Victoria

1.309,46

22,50

1.052,26

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.029,76

22,50

1.052,26

6. Școala Profesională Specială Codiea

1.972,60

1,00

1.407,00

Titlu! - Cheltuieli de personal

10

1.406,00

1,00

1.407,00

7.Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Brădet Săcele

2.550,50

-135,00

2.415,50

Titlu! - Cheltuieli de personal

10

2.063,60

-135,00

1.928,60

8, Judetula Brașov

12.833,57

-300,00

12.533,57

Titlul - Bunuri și servicii

20

340,00

-300,00

40,00

CAP. 66.02 - SANATATE

3.772,71

46,00

3.818,71

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care ptr.:

51

2.094,31

46,00

2.140,31

1 .Unitatea de Asistenta Medico-Sociala San petru

707,00

46,00

753,00

CAP 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

18.340,67

-445,71

17.894,96

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice d.c ptr.:

51

6.170,07

231,70

6.401,77

1. Muzeul Județean de Istorie Brașov

1.553,43

-5,00

1.548,43

2. Muzeul de etnografie

1.164,32

27,00

1.191,32

3. Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

723,45

185,70

909,15

4. Centrul Cultural Reduta

1.343,50

24,00

1.367,50

Titlul- Alte cheltuieli

59

6.380,00

-677,41

5.702,59

CAP 68.02 - Asigurări și asistență socială

92.952,13

2.529,03

95.481,16

Titlul - Cheltuieli de personal

10

23.898,20

2.580,88

26.479,08

Titlul - Bunuri și servicii

20

10.050,60

2,57

10.053,17

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.953,33

45,58

1.998,91

Titlul - Ajutoare sociale

57

57.191,00

-100,00

57.091,00

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

1.953,33

45,58

1.998,91

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.953,33

45,58

1.998,91

2. Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

88.355,72

2.440,00

90.795,72

Titlu! - Cheltuieli de personal

10

21.908,92

2.540,00

24.448,92

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2015

INFLUENȚE

BUGET

RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2*3

Titlul - Ajutoare sociale

57

57.141,00

-100,00

57.041,00

3.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

2.304,68

43,45

2.348,13

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.641,28

43,45

1.684,73

4.Centrul de Zi pentru Nevăzători Raza de Lumina

479,40

0,00

479,40

Titlul - Cheltuieli de personal

10

348,00

-2,57

345,43

Titlul - Bunuri și servicii

20

131,40

2,57

133,97

Cap. 70,02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

2.162,80

472,02

2.634,82

Titlul - Alte transferuri

55

1.450,00

472,02

1.922,02

2. Județul Brașov

472,02

472,02

Titlul - Alte transferuri

55

1.450,00

472,02

1.922,02

CAP.83.02 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

917,81

69,19

987,00

- cheltuieli de personal

10

321,11

4,19

325,30

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

531,00

65,00

596,00

I.Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

386,81

4,19

391,00

- cheltuieli de personal

10

321,11

4,19

325,30

2.Camera Agricola a Județului Brașov

531,00

65,00

596,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

531,00

65,00

596,00

CAP, 84.02 -Transporturi

27.140,55

2.700,00

29.840,55

Titlul - Bunuri și servicii

20

12.520,55

2.700,00

15.220,55

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii Iei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2015

INFLUENȚE

BUGET

RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2*3

TOTAL VENITURI

41.308,08

-1.284,74

40.023,34

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

37.045,42

-1.284,74

35.760,68

TOTAL CHELTUIELI

67.952,57

-1.284,74

66.667,83

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

12.765,71

60,55

12.826,26

Titlul - Alte transferuri

55

3.250,00

-661,79

2.588,21

Titlul - Cheltuieli de capital

70

48.097,41

-683,50

47.413,91

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE

GENERALE

325,20

-8,50

316,70

Titlul - Cheltuieli de capital

70

270,00

-8,50

261,50

CAP 66.02 SANATATE

15.595,84

55,55

15.651,39

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

5.572,90

55,55

5.628,45

DEHUWRE INDICATORI

COD

PRCGRAK

INFLUENȚE

BUGE:

RECTRGA.^

t

2

; ..Spitalul de Pneumoftizioiagie Brașov

67,00

wi ( M 'J ■

LA.00

iGAP S7.G2 CULTURA. REGREERE Si

4.894.00

5M4

4.899., 00

REUGE:

Titlul - Transferuri mire unități ale

/

0 !

344.00

5.OG

349.00

administrație! nubiice coc:

1. Muzeul Județean de istorie Brașov

125.00-

5.00:

130.00

Cap. 70.02- Locuințe., servidl si.

3.700,00

-661.7G

3.038.21

sdezvottare pubîlca

!

Titlul - Alte transferuri

—■

2.250,00

-661.791

2T8E.21.

1. Județul: Brașov

3.700.00

-661.791

3.038,21

Titlul - Alte transferuri

55

3.250,00

-661.79;

2.588,21

CAP. 84.G2 “Transporturi

30.431.82

-675,001

29.756,82

Titlul - Cheltuieli de capital

70

30.431,82

-675,001

2'9.756.82.

DEFICIT

urni

0,00

ANEXA nr. 2


APROBAT,

p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2015

INFLUENȚE

BUGET

RECTIFICAT

0

1

2

3

4=24-3

TOTAL VENITURI

244.891,69

7.965,44

252.857,13

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

6.468,09

175,95

6.644,04

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

45,97

5,85

51,82

venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

185.512,48

7.383,23

192.895,71

Alte venituri

36.10.50

211,29

110,00

321,29

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD a bungetului local

37.10.03

-929,80

-126,95

-1.056,75

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.873,49

352,36

10.225,85

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

531,00

65,00

596,00

TOTAL CHELTUIELI

251.881,87

7.965,44

259.847,31

Titlul - Cheltuieli de personal

10

133.229,46

8.535,49

141.764,95

Titlul - Bunuri si servicii

20

116.046,77

-570,05

115.476,72

CAP.54,10 ALTE SERVICII PUBLICE

GENERALE

1.103,35

29,08

1.132,43

Titlul - Cheltuieli de personal

10

899,95

29,08

929,03

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

1.103,35

29,08

1.132,43

Titlul - Cheltuieli de personal

10

899,95

29,08

929,03

CAP.61,10 Ordine Publica

2.325,00

104,00

2.429,00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.076,00

104,00

2.180,00

Direcția de Paza

2.325,00

104,00

2.429,00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.076,00

104,00

2.180,00

CAP 66.10 SANATATE

238.431,11

7.374,23

245.805,34

Titlul- cheltuieli de personal

10

124.169,93

8.045,23

132.215,16

Titlul - Bunuri si servicii

20

111.655,54

-671,00

110.984,54

1. Unitatea de Asistenta Medico-Sociala

S an petru

707,00

46,00

753,00

Titlul- cheltuieli de personal

10

686,00

46,00

732,00

2.Spitalul Clinic de Copil Brașov

37.961,45

1.802,86

39.764,31

Titlul- cheltuieli de personal

10

18.527,30

1.802,86

20.330,16

3,Spitalul Ostetrica Ginecologie

21.623,46

445,00

22.068,46

Titlul- cheltuieli de personal

10

14.951,00

445,00

15.396,00

4. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

12.396,62

0,00

12.396,62

Titlul- cheltuieli de personal

10

7.115,00

278,00

7.393,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

5.281,62

-278,00

5.003,62

5'Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

31.801,72

0,00

31.801,72

Titlul- cheltuieli de personal

10

18.812,00

338,00

19.150,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

12.762,92

-338,00

12.424,92

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2015

INFLUENȚE

BUGET

RECTIFICAT

0

1

2

3

4=24-3

6.Spitalul de Boli Infectioase

17.641,33

374,37

18.015,70

Titlul- cheltuieli de personal

10

4.305,63

374,37

4.680,00

7.Spitalul Clinic Județean de Urgenta

116.299,53

4.706,00

121.005,53

Titlul- cheltuieli de personal

10

59.773,00

4.761,00

64.534,00

Titlul Bunuri si servicii

20

54.749,69

-55,00

54.694,69

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7.380,05

326,18

7.706,23

Titlul- cheltuieli de personal

10

4.579,18

252,45

4.831,63

Titlul Bunuri și servicii

20

2.800,87

73,73

2.874,60

1. Muzeul de Arta

682,28

0,00

682,28

Titlul- cheltuieli de personal

10

435,88

21,00

456,88

Titlu! - Bunuri si servicii

20

246,40

-21,00

225,40

2. Muzeul Județean de Istorie Brașov

1.637,93

-5,00

1.632,93

Titlul - Bunuri si servicii

20

536,93

-5,00

531,93

4. Muzeul Casa Mureșenilor

752,18

62,74

814,92

Titlul - cheltuieli de personal

10

381,00

5,75

386,75

Titlul - Bunuri si servicii

20

371,18

56,99

428,17

5. Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

1.381,10

185,70

1.566,80

Titlul- cheltuieli de personal

10

1.055,30

201,70

1.257,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

325,80

-16,00

309,80

6. Centrul Cultural Reduta

1.519,50

24,00

1.543,50

Titlul- cheltuieli de personal

10

813,00

24,00

837,00

7. Muzeul de Etnografie

1.286,40

58,74

1.345,14

Titlul - Bunuri si servicii

20

493,40

58,74

552,14

CAP 68.10 - Asigurări și asistență socială

1.957,94

66,95

2.024,89

1 .Unitatea de Asistenta Medico-Sociala San petru

1.957,94

66,95

2.024,89

Titlul- cheltuieli de personal

10

978,24

37,73

1.015,97

Titlul - Bunuri si servicii

..

20

979,70

29,22

1.008,92

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

670,98

65,00

735,98

1 .Camera Agricola a Județului Brașov

644,60

65,00

709,60

Titlul- cheltuieli de personal

10

526,16

67,00

593,16

Titlul - Bunuri si servicii

20

118,44

-2,00

116,44

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET

RECTIFICAT

0

1

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

7.052,90

187,50

7.240,40

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

929,80

126,95

1.056,75

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății

43.10.14

5.572,90

55,55

5.628,45

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

399,20

5,00

404,20

TOTAL CHELTUIELI

12.695,62

187,50

12.883,12

Titlul - Cheltuieli de capital

70

12.466,33

187,50

12.653,83

CAP.61,10 Ordine Publica - Direcția de Paza

0,00

71,95

71,95

Titlul - Cheltuieli de capital

70

0,00

71,95

71,95

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2015

INFLUENȚE

BUGET

RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2*3

CAP 66.10 SANATATE

12.290,42

110,55

12.400,97

Titlul - Cheltuieli de capital

70

12.061,13

110,55

12.171,68

1, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

3.485,50

55,00

3.540,50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

3.485,50

55,00

3.540,50

2.Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

80,00

55,55

135,55

Titlul - Cheltuieli de capital

70

80,00

55,55

135,55

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

344,00

5,00

349,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

344,00

5,00

349,00

1. Muzeul Județean de Istorie Brașov

125,00

5,00

130,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

125,00

5,00

130,00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,


VIORICA OLTEANU

w •


ȘEF SERVICIU L BUGET __  ,

CAMELIA SCARLATESCU Z/V

COORDONATOR COMPARTIMENT

VENITURI

ENIKOzBOTH

Aprobat, p Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman


Vicepreședinte

Anexa3Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul local-sursa 02

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata anterior

Valoarea propusa octombrie 2015

Influente +/-mii lei

Capitolul 54 TOTAL

546,00

261,50

-8,50

CJ BRAȘOV

1

Implementare sisteme de supraveghere video a traficului rutier pe arterele de intrare/iesire in/din județ în cadrul proiectului "Brașovul județ al siguranței rutiere"

270,00

261,50

-8,50

Capitolul 60 TOTAL

92,00

92,00

0,00

CMZ ..   '

92,00

92,00

0,00

1

Autovehicul de intervenție

92,00

0,00

-92,00

2

Autovehicul autoutilitar

0,00

92,00

+92,00

Capitolul 61 TOTAL

200,00

200,00

0,00

ISU

1

Autospeciale de prevenire

200,00

0,00

-200,00

2

Autoturism

0,00

126,00

+126,00

3

Motopompă transportabilă

0,00

41,15

+41,15

4

Motofierăstrău cu lanț

0,00

3,00

+3,00

5

Motofierăstrău cu disc

0,00

5,35

+5,35

6

Copiator multifuncțional alb negru A3

0,00

12,50

+12,50

7

Stație de sonorizare

0,00

12,00

+12,00

Capîtolul68 TOTAL

435,00

435,00

0,00

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI              435,00

PROTECȚIA COPILULUI

435,00

0,00

1

Autoturism

157,00

144,00

-13,00

2

Teste psihologice cu licența

30,00

26,00

-4,00

3

SF Construire a 4 case de tip familial Complex Bradet

25,00

16,80

-8,20

4

SF Construire a 4 case de tip familial Complex Victoria

16,70

13,80

-2,90

5

SF Restructurare Complexul de Servicii Măgură Codlea

16,60

14,60

-2,00

6

SF Restructurare Centrul de Plasament Casa ioana Rupea

16,70

13,80

-2,90

7

RK Separare consum electric la CS Măgură

150,00

148,00

-2,00

8

Server cu licența operare

23,00

17,00

-6,00

9

Mașină de spălat industrială

0,00

41,00

+41,00

Capitolul 84 TOTAL

CJ BRAȘOV

4.414,86

3.739,86

-675,00

1

Expertiza tehnica+DALI+PT +DDE Modernizare drum interjudetean DJ 105A si DJ 104D - format din DJ105A km 53+000-81+600 si DJ 104D km 1+960-27+400

1.578,52

1.378,52

-200,00

2

Expertiza tehnica+DALI+PT+DDE Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C si DJ105P- format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ105C km 6+300-3+800, DJ105P kmO+OOO-3+800

1.585,34

885,34

-700,00

3

Expertiza tehnica+DAU+PT+DDE Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legătură între drumul național DN12 si drumul național DN13- format din DJ131 km 0+000-7+856 si DJ131B km 0+000-12+978

651,00

521,00

-130,00

4

Expertiza +DALI DJ 112C km 2+755-14+425

270,00

160,00

-110,00

5

Expertiza +DAL1 DJ 104L km 0+000-7+000

280,00

170,00

-110,00

6

DAU Pod peste râul Olt pe DJ 105 km 0+660

0,00

300,00

+300,00

7

DAU Alunecare de teren pe DJ 105 km 9+400         /

0,00

75,00

+75,00

8

Aeroportul International Brașov- Ghimbav etapa a lll-a /

50,00

250,00

+200,00

Director General DGĂlPx^ Mihai yascu^^

Director Executiv Direcția Tehnica

Danieia Boboc

Sef Serviciu Achiziții Publice n ( Mircia Gherghe          *—i—-A

întocmit: Bortes Didona

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,


VIORICA OLTEANU

>


ȘEF SERVICIU L. BUGET

CAMELIA SCARLATESCU

COORDONATOR COMPARTIMENT

ENHCQJBOTHVicepreședinte

Mihail Vestea -—'

Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din venituri proprii si subventii-

sursa 10

Anexa 4

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata anterior

Valoarea propusa octombrie 2015

Influente +/-

Capitolul 61

0,00

71,95

*71,95

DIRECȚIA DE PAZĂ Șl ORDINE

0,00

71,95

+71,95

1

Autoturism

0,00

71,95

+71,95

Capitolul 66

50,00

160,55

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE

25,00

25,00

0,00

1

Centrifuga de laborator cu 18 lacase

25,00

0,00

-25,00

2

Centrală termică

0,00

25,00

+25,00

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

25,00

80,55

+55,55

1

Expertiza, SF Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu integrat Spitalul de Pneumoftiziologie

25,00

80,55

+55,55

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

0,00

55,00

+55,00

1

Compresor cu șurub

0,00

55,00

+55,00

Capitolul 67

65,00

70,00

+5,00

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE

65,00

70,00

+5,00

1

Autoturism

65,00

70,00

+5,00

Director General DGAP / Minai Rdsci

Director Executiv D^dtia Tehnica

Daniela Bob<A


A | |

Sef Serviciu Achiziții Publjce MV Mircia Gherghe            V

întocmit: Bortes Didona

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

ANEXA nrJ5

x/'

: 'Mii iei /■?/


A) Secțiunea de dezvoltare:

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT y

0

1

3

4=2*3 /

TOTAL VENITURI

19,55

39,09

58,64

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE

42.08.60

2,93

5,86

8,79

Mecanismul financiarSEE (Prefinantare)

45.08.17.03

16,62

33,23

49,85

TOTAL CHELTUIELI

19,55

39,09

58,64

Titlul. Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare

56

19,55

39,09

58,64

CAP.67.08 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

19,55

39,09

58,64

Titlul. Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare

56

19,55

39,09

58,64

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

19,55

39,09

58,64

Titlul. Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare

56

19,55

39,09

58,64

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, VIORICA OLTEANU

ȘEF SERVICIU L BUGET

CAMELIA SC^RLATESCU

COORDONATOR COMPARTIMENT

VENITURI