Hotărârea nr. 326/2015

Hotărârea nr. 326 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28.10. 2015

România


CONSI LIUL JUDEȚEAN


BRAȘOV


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR326

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 octombrie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând Dispoziția nr. 853/23.10.2015, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 28 octombrie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov:

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă înscrierea unui număr de 11 puncte la punctul 40 - ,. Interpelări, informări și diverse’” al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 octombrie 2015.

Art2. - Se aprobă modificarea ordinii votării punctelor înscrise pe ordinea de zi, în sensul votării punctului 7. după punctul 11, puncte înscrise la punctul 40 -.. Interpelări, informări și diverse” al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 octombrie 2015.

Art3. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a propunerilor domnului vicepreședinte Claudiu Coman privind:

 • - desemnarea domnului consilier județean Drotleff Dieter-Walter membru în Comisia de validare a Consiliului Județean Brașov

 • - încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului BRAGA HORAȚIU-FLORENTIN, ca urmare a demisiei

 • - validarea mandatului de consilier județean al domnului PASCU LUC1AN-ION

 • - constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare care va ține legătura cu funcționarii din cadrul UJMSCUP -ATJP. care au atribuții de control privind prestarea serviciilor de transport de persoane pe traseele județene

ArL4. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 octombrie 2015, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 853/23.10.2015 și propunerile formulate.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE,


Claudiu Coman,



Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu



România




Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.853

din data de 23.10.2015

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28.10.2015. ora IO00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov:

în temeiul art. 94 alin. (3) și ari. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară Ia data de 28.10.2015, ora 10°°. sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Județean Brașov din data de 30.09.2015.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015,

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov la data de 30.09.2015.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.276/31.08.2015 adoptată de Consiliului Județean Brașov privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, conform HGR nr.638/2015.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016. pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016. pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului

S.C.FLAVTOUR AMD S.R.L.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului S.C.ADAGROM - KINASY S.R.L.

 • 11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.297/31.08.2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov pentru derularea proiectului ..Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov".

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, aprobată prin Hotărârea nr. 15 7/2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov.

 • 13. Informare asupra activității ATOP pe trimestrul III al anului 2015. privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iama 2015-2016.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, pe anul școlar 2015-2016.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul școlar 2015-2016.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet, pe anul școlar 2015-2016.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Profesională Specială Codlea, pe anul școlar 2015-2016.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pe anul școlar 2015-2016.

’ 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat al Bibliotecii Județene ,.George Barițiu” Brașov, începând cu data de 01.11.2015, cu diferența dintre majorarea cu 9% (aprobată prin HCJ nr.245/2015) și 12%.

 • 23. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Centrului de Zi pentru Nevăzători Rază de Lumină Brașov, începând cu data de 01.11.2015.

 • 24. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 01.11.2015.

 • 25. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%. pentru personalul angajat al Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor. începând cu data de 01.11.2015.

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%. pentru personalul angajat al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Brașov. începând cu data de 01.11.2015.

 • 27. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%. pentru personalul angajat al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov. începând cu data de 01.11.2015.

 • 28. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%. pentru personalul angajat al Camerei Agricole Județene Brașov, începând cu data de 01.11.2015.

 • 29. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%. pentru personalul angajat al Centrului Cultural ..Reduta’* Brașov, începând cu data de 01.11.2015.

 • 30. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%. pentru personalul angajat al Muzeului ,.Casa Mureșenilor" Brașov, începând cu data de 01.11.2015.

 • 31. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%. pentru personalul angajat al Muzeului de Artă Brașov, începând cu data de 01.11.2015.

 • 32. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%. pentru personalul angajat al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, începând cu data de 01.11.2015.

 • 33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov și aprobarea componențelor comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.3, situat în Municipiul Brașov, str. A. Hirscher, nr.l.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație în vederea vânzării spațiilor libere din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi. nr.l, domeniu privat al Județului Brașov.

 • 38. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație în vederea închirierii imobilului construcție, situat în Municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5, domeniu privat al Județului Brașov.

 • 40. Interpelări, informări și diverse.

  p.PREȘEDINTE Vicepreședinte Coman Claudiu



Vizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

România




Consiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.10.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.270/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc și a Hotărârii nr.325/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind modificarea acesteia.

 • 2. Proiect de hotărâre privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Germania și Republica Cehă.

 • 3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.435/12.12.2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Săcele pentru efectuarea lucrărilor de reparații necesare redeschiderii Spitalului Municipal Săcele.

 • 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.311/30.09.2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind înregistrarea UAT Județul Brașov în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar.

 • 6. Informare privind oferta depusă de România pentru găzduirea la Brașov a Biroului Platformei de Coordonare a Turismului Durabil din cadrul Convenției Carpatice.

 • 7. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Braga Horațiu - Florentin, ca urmare a demisiei.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov începând cu data de 01.11.2015.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.229/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membrii și membrii supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.