Hotărârea nr. 325/2015

Hotărârea nr.325 - privind modificarea Hotărârii nr.270/29.07.2015 a Consiliului Judeţean Braşov privind majorarea numărului de persoane şi stabilirea componenţei pentru delegaţia formată din consilieri judeţeni şi specialişti din cadrul Consiliului Judeţean Braşov în Regatul Maroc

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.325

din data de 30.09.2015

privind modificarea Hotărârii nr.270/29.07.2015 a Consiliului Județean Brașov privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Având în vedere propunerea d-lui consilier județean Mareș Ioan privind înlocuirea d-lui consilier județean Ungureanu Vasile din componența delegației formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov care se va deplasa în Regatul Maroc în perioada 4-13.12.2015, cu dl consilier județean Gabor Adrian, precum și precizările d-lui consilier județean Cornea Claudiu privind necesitatea asigurării unei bune reprezentativități pe domenii a Județului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr.270/29.07.2015 a Consiliului Județean Brașov privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc

Având în vedere dispozițiile art.IV alin.2 și alin.4 lit.b din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr.270/29.07.2015 a Consiliului Județean Brașov privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc, în sensul înlocuirii d-lui consilier județean Ungureanu Vasile, președintele Comisiei nr.5 - pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, cu dl consilier județean Gabor Alexandru-Adrian, președintele Comisiei nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse Programe Proiecte de Dezvoltare.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE


Claudiu Coman -Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu