Hotărârea nr. 324/2015

Hotărârea nr.324 - privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Vulcan a zonelor de siguranţă şi protecţie a sectoarelor de drumuri judeţene DJ 112 A, DJ 112 B, DJ 111, situate pe teritoriul administrativ al Comunei Vulcan, judeţul Braşov, în vederea exploatării şi valorificării masei lemnoase existente pe aceastea

România
Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 324

din data de 30.09.2015

- privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Vulcan a zonelor de siguranță și protecție a sectoarelor de drumuri județene DJ 112 A, DJ 112 B, DJ 111, situate pe teritoriul administrativ al Comunei Vulcan, județul Brașov, în vederea exploatării și valorificării masei lemnoase existente pe aceastea

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015;

Analizând referatul nr.l 1979/25.09.2015 întocmit de Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Vulcan a zonelor de siguranță și protecție sectoarelor de drumuri județene DJ 112 A, DJ 112 B, DJ 111, situate pe teritoriul administrativ al Comunei Vulcan, județul Brașov, în vederea exploatării și valorificării masei lemnoase existente pe aceastea:

Având în vedere dispozițiile art.7, art.22 și art.22Aldin OG nr.43/2007 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.3 alin (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale art.120 alin.(l) și art.91 alin.(l) lit. ,.c” și alin.(4) lit/'a'- din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.46/2008 - Codul silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului M.A.P.P.M. nr.264/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Vulcan a zonelor de siguranță și protecție sectoarelor de drumuri județene DJ 112 A, DJ 112 B, DJ 111, situate pe teritoriul administrativ al Comunei Vulcan, județul Brașov, în vederea exploatării și valorificării masei lemnoase existente pe aceastea.

Art.2, - Perioada de dare în administrare este perioada desfășurării activităților de exploatare și valorificare a masei lemnoase.

Art3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Serviciul Administrare Drumuri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Claudiu Com
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrâveanu