Hotărârea nr. 323/2015

Hotărârea nr.323- privind darea în administrare către Consiliul Local al Municipiului Codlea a zonei de siguranţă şi protecţie a sectorului de drum judeţean DJ 112 A, situat pe teritoriul administrativ al Municipiul Codlea, judeţul Braşov, în vederea exploatării şi valorificării masei lemnoase existente pe aceasta


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.323

din data de 30.09.2015

- privind darea în administrare către Consiliul Local al Municipiului Codlea a zonei de siguranță și protecție a sectorului de drum județean DJ 112 A, situat pe teritoriul administrativ al Municipiul Codlea, județul Brașov, în vederea exploatării și valorificării masei lemnoase existente pe aceasta

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015;

Analizând referatul nr. 11978/25.09.2015 întocmit de Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune darea în administrare către Consiliul Local al Municipiului Codlea a zonei de siguranță și protecție a sectorului de drum județean DJ 112 A, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Codlea, județul Brașov, în vederea exploatării și valorificării masei lemnoase existente pe aceasta; văzând adresele, înregistrate sub nr. 10020/11.08.2015 și, respectiv, nr. 11182/08.09.2015, întocmite de către Primăria Municipiul Codlea, formulate în același sens;

Având în vedere dispozițiile art.7, art.22 și art.22Aldin OG nr.43/2007 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.3 alin (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale art.120 alin.(l) și art.91 alin.(l) lit. „c” și alin.(4) lit."a" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.46/2008 - Codul silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului M.A.P.P.M. nr.264/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național;

/        în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările

si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în administrare către Consiliul Local al Municipiului Codlea a zonei de siguranță și protecție a sectorului de drum județean DJ 112 A, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Codlea, județul Brașov, în vederea exploatării și valorificării masei lemnoase existente pe aceasta.

Art.2. - Perioada de dare în administrare este perioada desfășurării activităților de exploatare și valorificare a masei lemnoase.

Art.3, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Serviciul Administrare Drumuri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu