Hotărârea nr. 322/2015

Hotărârea nr.322 - privind avizarea închirierii prin licitaţie publică unei spaţiu în suprafaţă de 30 mp aflat în incinta Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, proprietatea publică a Judeţului Braşov cu drept de administrare Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.322

din data de 30.09.2015

-privind avizarea închirierii prin licitație publică unei spațiu în suprafață de 30 mp aflat în incinta Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, proprietatea publică a Județului Brașov cu drept de administrare Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr.ad. 10807/25.09.2015 întocmit de Compartimentul Patrimoniu prin care se propune aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 30 mp aflat în incinta Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, proprietatea publică a Județului Brașov cu drept de administrare Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Ținând cont de adresa Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, înregistrată cu nr. ad. 10808 prin care se solicită avizul pentru scoaterea la licitație publică a suprafeței de 30 mp în vederea suplimentării spațiului aflat în închiriere pentru RMN Diagnostica SRL, necesar lărgirii sălii de așteptare și amenajarea unui birou de medic pentru buna desfășurare a activității medicale de către RMN Diagnostica SRL;

în conformitate cu cu HCJ nr.54/2012 si HCJ nr.. 131/2013

Având în vedere dispozițiile din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.91, alin.l, lit.b, alin.4 lit a și art 123 alin.l și 2 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează închirierea prin licitație publică unei spațiu în suprafață de 30 mp aflat în incinta Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, proprietatea publică a Județului Brașov cu drept de administrare Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform planului anexat.

Art.2. - Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov în calitate de administrator va organiza licitația

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu și Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


PLAN RMN

20,54m
alimente


-l!;26nr


E doi lift


Gr. sanitar


'\ Birou


1,60m


Magazie


I.OOm


2,50m


i Ghișeu


0,20m

Hol intrare


vestiar


E <D


Sala achiziție imagini


LxH 2x1.45m yz


Intrare brancarda


Vestiar-7            s

' Recepție       .


Sala astepatare


Ghișeu —8--dE3


2,71m_______

Hol Recepție

3,75m


Intrare


3.78m


X/Z/z/Z'/zZ'/ '/Z//X//ZZ////î // / // s///'/, ® .'/////////.«


ri