Hotărârea nr. 321/2015

Hotărârea nr. 321 - privind majorarea numărului și stabilirea componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene – Biroul şi Adunarea Generală ARE pe tematica problemelor imigranţilor de la Bruxelles - Belgia, din perioada 30 noiembrie-02 decembrie 2015, precum şi la Sesiunea plenară de toamnă a comisiilor ARE de la Winchester – Marea Britanie, din perioada 1-4 noiembrie 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.321

din data de 30.09.2015

- privind majorarea numărului și stabilirea componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Biroul și Adunarea Generală ARE pe tematica problemelor imigranților de la Bruxelles - Belgia, din perioada 30 noiembrie-02 decembrie 2015, precum și la Sesiunea plenară de toamnă a comisiilor ARE de la Winchester - Marea Britanie, din perioada 1-4 noiembrie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30 septembrie 2015;

Analizând referatul nr. 12005/28.09.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport, prin care se propune majorarea numărului și stabilirea componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Biroul și Adunarea Generală ARE pe tematica problemelor imigranților Bruxelles, Belgia, din perioada 30 noiembrie-02 decembrie 2015, precum și ia Sesiunea plenară de toamnă a comisiilor ARE de la Winchester - Marea Britanie, din perioada 1-4 noiembrie 2015;

Având în vedere intervenția domnului consilier județean Comea Gheorghe-Claudiu privitoare la necesitatea asigurării unei mai bune reprezentativități pe domenii în comisiile ARE a Județului Brașov;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov, de către consilierii județeni și de către domnul vicepreședinte Claudiu Coman;

Ținând cont de avizele Comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Județean Brașov- pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă, modificate și completate în data de 30.09.2015;

Având în vedere dispozițiile art. IV, alin. (2) și alin. (4), lit. „b” din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

In temeiul art. 97, art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se majorează numărul și componența nominală pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Biroul și Adunarea Generală ARE pe tematica problemelor imigranților de la Bruxelles - Belgia, din perioada 30 noiembrie-02 decembrie 2015, după cum urmează:

Nr.crt

Numele și Prenumele

Funcția

1

Comea Gheorghe-Claudiu

Președinte, Comisia nr.6 - pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

2

Lupu Ștefan Ovidiu

Secretar, Comisia nr.6 - pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

3

Mareș Ioan

Membru, Comisia nr.6 - pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

4

Olteanu Luminița

Membru, Comisia nr. 7-pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte

5

Minea Luana

Secretar, Comisia nr. 7-pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte

6

Enache Paul

Secretar, Comisia nr. 8-pentru sport și tineret

Art.2. Se majorează numărul și componența nominală pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Sesiunea plenară de toamnă a comisiilor ARE de la GJU7 - Marea Britanie, din perioada 1-4 noiembrie 2015, după cum urmează:

Nr.crt

Numele și Prenumele

Funcția

1

Fliundra Ionel

Președinte, Comisia nr.9 - turism si servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură

2

Ambruș Carol

Secretar, Comisia nr. 4 - pentru activcități științifice, învățământ, cultură și culte

3

Sarafinceanu Buibas Gheorghe

Membru, Comisia nr. 4 - pentru activcități științifice, învățământ, cultură și culte

4

Noaghea Nelu Petre

Membru, Comisia nr. 9- turism si servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură

5

Maxim Adrian

Secretar, Comisia nr. 3- industrie, servicii, comerț, agricultură și administrarea domeniului public și privat al județului

6.

Ungureanu Vasile

Președinte, Comisia nr. 5 - pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria