Hotărârea nr. 320/2015

Hotărârea nr.320 - privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă, pentru zece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2015-2016


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.320

din data de 30.09.2015

- privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii ,.Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2015-2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30 septembrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. ad. 11929/ 25.09.2015 prin care se propune aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2015-2016, conform unor criterii de evaluare, transmise de această instituție de învățământ cu adresa nr.958/14.09.2015;

Ținând cont de dispozițiile art.41, teza a 19-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 134/29.04.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. „d” și alin.(5), lit.”a” pct.l, 4 și 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă scutirea de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru ^asanul școlar 2015-2016.

Scutirea de la plata taxei de frecvență, pentru cei zece cursanți, precizați în alin. 1 al prezentului articol, se va realiza pe baza următoarelor criterii de evaluare:

Criterii de evaluare

Punctaj

A.Activitatea școlară

1 .Participare spectacole sau expoziții

50

2.Obținere premii

40

B.Venit pe membru de familie

l.Mai mic de 100 lei

50

2.Mai mic de 200 lei

48

3.Mai mic de 300 lei

46

4.Mai mic de 400 lei

44

5.Mai mic de 500 lei

42

6.Mai mic de 600 lei

40

7.Mai mic de 700 lei

0

Art.2.- Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov va selecta cei zece cursanți și va prezenta plenului Consiliului Județean Brașov performanțele acestora.

Art3 Președintele Consiliului Județean asigură aducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașav.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria