Hotărârea nr. 32/2015

Hotărârea.nr. 32 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2015

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 32

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de votul exprimat pe capitole bugetare în conformitate cu dispozițiile art. 39, alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Mihail Veștea

—-er


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


PROPUNERI DE BUGET 2015- UNITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

INDICATORI

cod

PROPUNERI               BUGET

AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

1

2

TOTAL VENITURI PROPRII

245.969,87

0,00

Spitale din care:

231.413,69

varsaminte din secțiunea de funcționare ptr. Finanțarea sect. de dezv.

37,10,03

-654,70

- varasaminte din secțiunea de funcționare

37,10,04

654,70

Direcția de Paza si Ordine

1.783,46

Biblioteca Jedeteana George Baritiu

120,66

Școala de Arte si Meserii Codlea

2,34

Serviciu Public Județean de Protecție a Plantelor

18,15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (40,10,15,01; 40,10,15,02)

40,10,15

12.631,57

TOTAL CHELTUIELI

245.969,87

1.482,67

- cheltuieli de personal

10

126.596,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

110.319,81

1.482,67

-proiecte cu finanțare din fonduri ext. neramb

56

229,29

0,00

- alte cheltuieli

59

2.605,64

0,00

- cheltuieli de capital

71

6.219,13

0,00

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ

2.325,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

2.076,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

249,00

0,00

1 Direcția de Paza si Ordine

2.325,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

2.076,00

- cheltuieli materiale

20

249,00

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

13,44

0,00

- cheltuieli materiale

20

13,44

0,00

1. Școala de arte si meserii Codiea

13,44

0,00

- cheltuieli materiale

20

13,44

CAP.66.10 SANATATE

243.484,39

1.482,67

- cheltuieli de personal

10

124.520,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

109.910,33

1.482,67

- proiecte cu finanțare din fonduri ext. neramb

56

229,29

0,00

- alte cheltuieli

59

2.605,64

0,00

- cheltuieli de capital

71

6.219,13

0,00

1 .Spitalul Clinic de Copii Brașov

37.549,44

0,00

- cheltuieli de personal

10

18.066,00

- cheltuieli materiale

20

18.893,15

-proiecte cu finanțare din fonduri ext. neramb

56

229,29

- alte cheltuieli

59

361,00

2. Spitalul de Boli Infectioase

20.847,43

0,00

- cheltuieli de personal

10

4.203,00

- cheltuieli materiale

20

13.268,00

- alte cheltuieli

59

41,00

-cheltuieli de capital

71

3.335,43

3. Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

118.784,63

14,02

- cheltuieli de personal

10

60.773,00

- cheltuieli materiale

20

55.010,79

14,02

PROPUNERI DE BUGET 2015- UNITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

INDICATORI

cod

PROPUNERI               BUGET

AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

1

2

- alte cheltuieli

59

1.776,84

-cheltuieli de capital

71

1.224,00

4.Spitalul Clinic de Ostetrica Ginecologie Dr.l.A. Sbarcea Brașov

21.489,46

1.157,73

- cheltuieli de personal

10

14.951,00

- cheltuieli materiale

20

6.238,46

1.157,73

- alte cheltuieli

59

200,00

- cheltuieli de capital

71

100,00

5.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

32.820,42

0,00

- cheltuieli de personal

10

19.412,00

- cheltuieli materiale

20

11.626,92

- alte cheltuieli

59

226,80

- cheltuieli de capital

71

1.554,70

6. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

11.993,01

310,92

- cheltuieli de personal

10

7.115,00

- cheltuieli materiale

20

4.873,01

310,92

- cheltuieli de capital

71

5,00

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

120,66

0,00

- cheltuieli materiale

20

120,66

0,00

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

120,66

0,00

-cheltuieli materiale

20

120,66

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

26,38

0,00

- cheltuieli materiale

20

26,38

0,00

1.Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

26,38

0,00

- cheltuieli materiale

20

26,38

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

r--Oft"


DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

Of1

0

JUDEȚUL BRAȘOV 43B4150

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

venituri proprii si subvenții - sursa 10

în anul

2015

pentru:

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "I.A SBARCEA"

cod fiscal:

4443183

Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                              166,00| mll lei

• mii lei -

Nr.c rt

Denumire Indicator

Valoarea totalS actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate In anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

166,00

0,00

166,00

X

X

1.1

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

x

X

1.2

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

x

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *)

166,00

0,00

166,00

X

X

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasiflcatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

î^W^BSÎOtt

1

1

«i1

A

Obiective tn continuare (1 + 2 + 3 +...)

0,00

0,00

0,00

X

X

B

Obiective noi (1 ♦ 2 + 3 +...)

0,00

0,00

0,00

X

X

C

Alte cheltuieli de Investiții (total)

166,00

0,00

166,00

X

X

Confirmfim pe propria răspundere cfi obiectivele de mai sus se incadreazâ atât ca obiective, cât ți ca surse, in lista investirilor aprobată ca anexfi la bugetul local.

p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte

Director Executiv Direcția Tehnica Boboc Daniela


Director Executiv Economic Viorica OlteanuVestea MihailNotă:

*) alte cheltuieli de invesititii: se vor defalca pe obiective in cadrul anexei Ib

Pagina 1 din 1

Total credite de angajament aferente anului curent:                  I                              166,00| mii lei

mii lei

Nr.c rt.

Denumire indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate In anul curent

Plăți efectuate nr. sl data document *)

Suma *)

0

1

2

3

4

6

s

1

Total general, din care:

X

X

166,00

X

X

1.1

a.

Achiziții Imobile

X

X

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări Independente

X

X

116,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

0,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.6

e.

Alte cheltuieli

X

X

50,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit claslficatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

166,00

X

X

22^1

b.

Total, dotări independente (1+2+3*...)

X

X

116,00

X

X

1

Bilirubinometru

buc

1

16.00

2

Aspirator chirurgical recipient 2 litri

buc

2

20.00

3

Combina frigorifica punct transfuzie ATI

buc

1

37,00

4

Sursa alternativa punct transfuzie ATI

buc

1

15,00

5

Sonda cardio pentru cardiotocograf

buc

2

20,00

6

Sonda toco pentru cardiotocograf

buc

1

8,00

e.

Total, alte cheltuieli (1+2+3+...)

X

X

50,00

X

X

1

Revizie, instalare si punere in funcțiune generatoare EMSA

buc

1

50,00

LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții**____________

cu finanțare din bugetul;[venituri proprii si subvenții - sursa 10             | în anul ,2015            |


defalcată pe categorii de bunuri definite conform art. 46 alln.(2) llt a-e din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE pentru:! "I.A. SBĂRCEA”


cod fiscal:


4443183


p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte

Director Executiv Economic Viorica Olleanu


Vestea MihallLISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

venituri proprii si subvenții - sursa 10

In anul

2015

pentru:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

cod fiscal:

4443175

Total credite de angajament aferente anului curent:

I                                   72,OO| mll lei

- mii lei

Nr.c rt.

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate în anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

i

2

3

4

B

6

1

Total general, din care:

72,00

0,00

72,00

X

X

1.1

A

Lucrări In continuare

0,00

0,00

0,00

X

X

1.2

B

Lucrări noi

0.00

0,00

0,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *)

72,00

0,00

72,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

IMHHIWmSKiai

SFOSjiWS

A

Obiective In continuare (1 + 2 + 3 +...)

0,00

0,00

0,00

X

X

B

Obiective no) (1 + 2 + 3 +...)

0,00

0,00

0,00

X

X

C

Alte cheltuieli de Investiții (total)

72,00

0,00

72,00

X

X

Confirmăm pe propria răspundere c8 obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte Vestea Mihail

Director Executiv Economic Viorica Olteanu


Notă:Director Executiv Direcția TehnicaBoboc Daniela

*) alte cheltuieli de tnvesititii: se vor defalca pe obiective in cadrul anexei 1bLISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții”___________

cu finanțare din bngetukțvenituri proprii si subvenții - sursa 10             | în anul


2015


defalcată pe categorii de bunuri definite conform art. 46 alin.(2) lit a-e din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ISPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 1

pentru:


cod fiscal:


4443175


Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                               72,00| mll lei

mii lei -

Nr.c rt

Denumire Indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate In anul curent

Plăți efectuate nr. sl data document •)

Suma *)

0

t

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

X

X

72,00

X

X

1.1

a.

Achiziții Imobile

X

X

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări independente

X

X

42,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

26,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.5

e.

Alte cheltuieli

X

X

6,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

72,00

X

X

qas?

b.

Total, dotări Independente (1+2*3*...)

X

X

42,00

X

X

1    | Autoturism transport marfa

buc

1

42.00

c.

Total, studii de fezabilitate (1+2*3*...)

x

X

25,00

X

X

1

Expertiza, DALI Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu Spitalul de Pneumoftizioloqie

buc

1

25,00

e.

Total, alte cheltuieli (1+2+3*...)

X

X

6,00

X

X

1    | Licența antivirus

buc

1

5,00

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

In anul cod fiscal:


2015 4384273


cu finanțare din bugetul: venituri proprii si subvenții - sursa 10 pentru: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE

Notă:


p Ordonator principal de credite, VicepreședinteDirector Executiv Direcția Tehnica


Boboc Daniela


*) alte cheltuieli de invesititii: se vor defalca pe obiective in cadrul anexei 1b


Director Executiv Economic


Viorica Olteanu

flUf- •Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                            3435,431 mii lei

• mii lei -

Nr.c rt

Denumire Indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate pănă la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate în anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

i

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

3.050,00

0,00

3.435,43

X

X

1.1

A

Lucrări In continuare

0,00

0,00

0,00

x

X

1.2

B

Lucrări noi

2.800,00

0,00

3.185,43

x

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *1

250,00

0,00

250,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

.Ș2IBÎÎ

A

Obiective în continuare (1*2 + 3 + ...)

0,00

0,00

0,00

X

X

B

Obiective noi (1 * 2 * 3 * ...)

2.800,00

0,00

3.185,43

X

X

1.

Proiectare si execuție Modernizare spatii si saloane spital

2.000.00

0,00

2.000,00

2.

Proiectare si execuție Ambulatoriu spital

600.00

0.00

600,00

3.

Proiectare si execuție Statie oxigen medical

200.00

0.00

200,00

4

Izolare termica (anvelopare) clădire spital

355,43

0,00

365,43

5

Instalație de impamantare si paratraznet

20.00

0,00

20.00

C

Alte cheltuieli de Investiții (total)

250,00

0,00

250,00

X

X

Confirmam pe propria răspundere ci obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobați ca anexi ia bugetul local.

LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții” cu finanțare din bugetul: [venituri proprii si subvenții - sursa 10~


_______________________________________________________ in anul |2015

defalcată pe categorii de bunuri definite conform art. 46 alln.(2) llt a-e din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale_____

ISPITALUL DE BOLI INFECTIOASE       1

pentru:


cod fiscal:


4384273


p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte


Vestea


Director Executiv Economic


Director Executiv Direcția Tehnica


Viorica Oiteanu

r-


Boboc Daniela
Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                             250,001 mll lei

- mll lei •

Nr.c rt.

Denumire Indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate In anul curent

Plăți efectuate nr. si data document *)

Suma *)

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

X

X

250,00

X

X

1.1

a.

Achiziții Imobile

X

X

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări Independente

X

X

150,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

100,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.6

e.

Alte cheltuieli

X

X

0,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiel bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

250,00

X

X

b.

Total, dotări Independente (1+2+3+...)

X

X

150,00

X

X

1

Analizor automat de imunologie prin chemiluminescenta

buc

1

30,00

2

Centrifuga de laborator cu 18 lacase

buc

1

25,00

3

Electrocardiograf

buc

1

25,00

4

Aparat de citire cu stick a sumarului de urina pentru microalbuminurie

buc

1

10,00

5

Centrala detecție si alarmare

buc

1

60,00

c.

Total, studii de fezabilitate (1+2+3+...)

X

X

100,00

X

X

1

SF Modernizare spatii si saloane spital

buc

1

50.00

2

SF Ambulatoriu spital

buc

1

30,00

3

SF Statie oxigen medical

buc

1

20,00

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât cn obiective, cât ți ca surse, in lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul locaL

Ordonator principal de credite, Vicepreședinte Vestea MihajTx

Director Executiv Economic

Viorica OlteanuJUDEȚUL BRAȘOV_________

Denumirea unități administrativ teritoriale       JUDEȚUL BRAȘOV

Cod identificare fiscala                            4384150___________


formular 03 anexa 1a OMFP 2487/1996


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

venituri proprii si subvenții - sursa 10

în anul

2015

pentru:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTE BRAȘOV

cod fiscal:

4384117


Total credite de angajament aferente anului       |                           2.224,00| mii lei

- mii lei ■

Nr.c rt

Denumire Indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate in anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

2.224,00

0,00

2.224,00

X

X

1.1

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

x

X

1.2

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții *)

2.224,00

0,00

2.224,00

X

X

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

£kîOBS2i22^00

^^^^2324^0®

fc-"       '-,1-

A

Obiective In continuare (1 + 2*3 + ...)

0,00

0,00

0,00

X

X

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

0,00

0,00

0,00

X

X

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

2.224,00

0,00

2.224,00

X

X

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât și ca surse, in lista investițiilor aprobată ca anexă la


p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte Vestea Mih^pk^


Director Executiv Economic Viorica Olteanu


Director Executiv Direcția Tehnica Boboc DanielaNotă:

*) alte cheltuieli de invesititii: se vor defalca pe obiective inJUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚUL BRAȘOV 43B4150


formular 04 anaxa 1b OMFP 2487/1996

2014


C "Alte Cheltuieli de investiții”


LISTA poziției

cu finanțare din bugetul: [venituri proprii si subvenții - sursa 10


________________________________________________________ In anul defalcată pe categorii de bunuri definite conform art. 46 alln.(2) llt a-e din Legea 273/2008 privind finanțele publice locale [SPITALUL clinic județean de urgenta pentru: BRAȘOV


cod fiscal:


201s|


4384117


Total credite de angajament aferente anului curent:                  I                            2,224,00| mii lei

mii lei

Nr.c rt

Denumire Indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate în anul curent

Plăți efectuate nr. si data document *)

Suma *)

0

1

2

3

4

s

6

1

Total general, din care:

X

X

2.224,00

X

X

1.1

a.

Achiziții Imobile

X

X

0,00

X

X

1J

b.

Dotări Independente

X

X

2.224,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

0,00

X

X

1A

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.6

e.

Alte cheltuieli

X

X

0,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit claslflcatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

2.224,00

X

X

b.

Total, dotări Independente (1+2+3+...)

X

X

2.224,00

X

X

1

Autoturism

buc

1

50,00

2

Mașina de developat

buc

1

28,60

3

Monitoare funcții vitale

buc

20

334,80

4

Infuzomate

buc

10

62.00

5

Injectomate

buc

25

280.00

6

Electrocardioaraf

buc

2

74.40

7

Radiocauter

buc

1

32,00

8

Monitoare ortopedice

buc

2

78,10

9

Paturi de spital cu bare laterale

buc

30

201.00

10

Pat ATI

buc

5

63,00

11

Targa ajustabila pe inaltime

buc

3

20,10

12

Centrifuga laborator

buc

1

23,40

13

Congelator -70 grade

buc

1

55,80

14

Etuva sterilizare sticlărie

buc

1

8.37

15

Hota PCR/DNA flux

buc

2

42,28

16

Centrifuga tuburi eppendorf

buc

1

8,50

17

Nanofotometru UV cu computer incorporat

buc

1

54,69

18

Baie uscata digitale 2 blocuri

buc

1

4,70

19

Aparat termodchj PCR

buc

1

39,00

20

Transluminotor UV cu camera foto Incorporate

buc

1

44,63

21

Camera electroforeza cu sursa de putere

buc

1

8,31

22

Hota cu flux laminar

buc

1

48,00

23

Microscop optic

buc

2

22,32

24

Termostat incubare placi

buc

1

45,00

25

Preparator medii cultura

buc

1

45,00

26

Aparat radiologie mobil C-ARM

buc

1

307,00

27

Aparat anestezie

buc

1

164,00

28

Electrocardiograf portabil

buc

1

40,00

29

Motor ortopedic

buc

1

39,00

ConflrmSm pe propria rSspundere c£ obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobatâ ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte Vestea Mihall

Director Executiv Economic Viorica Olteanu

)o


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV 4384150


formular 03 anexa 1a OMFP 2487/1996


Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala

Notă:


p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte

Director Executiv Direcția Tehnica


Director Executiv Economic


Viorica Olteana


Boboc Daniela*) alte cheltuieli de invesititii: se vor defalca pe obiective in cadrul anexei Ib//


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

venituri proprii si subvenții - sursa 10

în anul

2015

pentru:

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

cod fiscal:

4317770

Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                             1854,70| mll lei

mll lei •

Nr.c rL

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate în anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

1.B54.70

0,00

1.854,70

X

X

1.1

A

Lucrări In continuare

0,00

0,00

0,00

X

X

1.2

B

Lucrări noi

300,00

0,00

300,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investim *)

1.554,70

0,00

1.554,70

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

A

Obiective In continuare (1 + 2 + 3 +...)

0,00

0,00

0,00

X

X

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 +...)

300,00

0,00

300,00

X

X

1    | Lift exterior pentru brancarda sediu central

300.00

0,00

300.00

C

Alte cheltuieli de Investiții (total)

1.554,70

0,00

1.554,70

X

X

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

Total credite de angajament aferente anului curent:                  I                            1554,70] mii lei

mii lei

Nr.c rt

Denumire indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate In anul curent

Plăți efectuate nr. sl data document*)

Suma *)

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

X

X

1.554,70

X

X

1.1

a.

Achiziții Imobile

X

X

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări Independente

X

X

B64.70

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

0,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0100

X

X

1.5

e.

Alte cheltuieli

X

X

690,00

X

X

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatlei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

1.554,70

X

X

55'

b

Total, dotări Independente (1*2+3+...)

X

X

864,70

X

X

1

Trusa prim ajutor

buc

2

135,00

2

Calculator desktop cu monitor si sistem de operare

buc

50

175,00

3

Analizor automat de biochimie si turbidimetrie

buc

1

81,00

4

Analizor semiautomat de biochimie si turbidimetrie

buc

1

12,00

5

Analizor electroliti

buc

1

18,00

6

Analizor automat coagulare

buc

1

50,50

7

Sonda lineara de 7,5 Mhz (pentru ecograf Doppler)

buc

1

22,10

8

Sonda convexa de 3,5 MHz (pentru ecograf)

buc

1

22,10

9

Modul video cu inregistrare traseu EEG

buc

1

6,50

10

Masa examinare (Tilt) electrica

buc

1

5,50

11

Friqider mortuar cu doua compartimente

buc

1

69,00

12

Truse de prim ajutor

buc

4

268,00

e.

Total, alte cheltuieli (1+2+3+...)

X

X

690,00

X

X

1

RK secția Zamesti (tamplsrie termopan)

buc

1

180,00

2

RK acoperiș sediu central

buc

1

400,00

3

RK instalație electrica sediu (subsol, laborator, pod)

buc

1

45,00

4

RK baza de recuperare (tamplarie termopan)

buc

1

65,00

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât și ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV 4384150


formular 04 anexa 1b OMFP 2487/1996


LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții”___________

cu finanțare din bugetul:[venituri proprii si subvenții - sursa 10             | In anul |            201ș|


defalcată pe categorii de bunuri definite conform art. 46 alln.(2) Ut. a-e din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale [spitalul de psihiatrie si neurologie pentru: BRAȘOV


cod fiscal:


4317770


Ordonator principal de credite, VicepreședinteDirector Executiv Economic Viorica OlteanuLISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul: venituri proprii si subvenții - sursa 10

In anul

2015

pentru:

SPITALUL CLINIC DE COPII

cod fiscal:

4317738

Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                             410,00| mll lei

■ mll lei ■

Nr.c rt

Denumire Indicator

Valoarea totală ‘ actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate In anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

s

6

1

Total general, din care:

410,00

0,00

410,00

X

X

1.1

A

Lucrări In continuare

0,00

0,00

0,00

X

X

1.2

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *)

410,00

0,00

410,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

•2J87

b^aHA^+Wttiivcare: ■       -:.-7

•'■■<{5^410.00

410,00

.x,-;

•'?' '' x'1

C

Alte cheltuieli de Investiții (total)

410.00

0.00

410.00

X

X

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de moi sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, in lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

Notă:


Ordonator principal de credite, Președinte


Aristotel CancescuDirector Executiv Economic


Viorica Olteanu

W'LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții"___________

cu finanțare din bugetul: |venituri proprii si subvenții - sursa 10             | în anul |            201 ș|

defalcată pe categorii de bunuri definite conform art 46 alln.(2) llt a«e din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale_________________

pentru:ISPITALUL CLINIC DE COPII                 I cod fiscal:|       431773s]

Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                             410,00| mii lei

• mii lei -

Nr.c rt.

Denumire indicator

♦ • U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate In anul curent

Plăți efectuate nr. sl data document *)

Suma *)

0

i

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

X

X

410,00

X

X

1.1

a.

Achiziții Imobile

X

X

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări Independente

X

X

0,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

10,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.6

e.

Alte cheltuieli

X

X

400,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit ciasificatiel bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

410,00

X

X

2.6

Cap.BStfltaJfa+b+c+d+e), dlncare:

-X ■

- x--- ■ • '

’■   410,00

X

■         X

c.

Total, studii de fezabilitate (1*2+3+...)

X

X

10,00

X

X

1

Actualizare SF Eficientizare energetica clădire Spitalul Clinic de Copii Brașov

buc

1

10.00

e.

Total, alte cheltuieli (1+2+3+...)

X

X

400,00

X

X

1

RK Ambulatonu de specialitate

buc

1

50,00

2

RK ORL Ortopedie

buc

1

350,00

Confirmim pe propria răspundere cS obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât fi ca surse, in lista investițiilor aprobați ca anexă la bugetul local.

Ordonator principal de credite, Președinte

Aristotel Cancescu


JUDEȚUL BRAȘOV 43B4150

p Ordonator principal de credite Vicepreședinte Claudiu ComanDirector Executiv DIUAT .

Boboc Daniela \ \ A


Director Executiv Economic

Viorica Oiteanu

(W-


Notă:

*) alte cheltuieli de invesititiî: se vor defalca pe obiective in cadrul anexei IbLISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

venituri proprii si subvenții - sursa 10

în anul

2015

pentru:

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

cod fiscal:

4317789

Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                               37,00| mll lei

mll lei

Nr.c rt

Denumire Indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate In anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

i

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

37,00

0,00

37,00

X

X

1.1

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

X

X

1.2

B

Lucrări noi

0,00

0.00

0,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *)

37,00

0,00

37,00

X

X

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit claslficatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

^^'0,00

C

Alte cheltuieli de Investiții (total)

37,00

37,00

X

X

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de moi sus se încadrează atât ca obiective, cât $i ca surse, In lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

LISTA poziției C ”Alte Cheltuieli de investiții** cu finanțare din bugetul:[venituri proprii si subvenții - sursa 10


___________________________________________________________ In anul [

defalcată pe categorii de bunuri definite conform art 46 alln.(2) lit a-e din Legea 273/2008 privind finanțele publice locale

2015


pentru: MUZEUL DE ETNOGRAFIE


cod fiscal:


4317789


3L0D] mii lei

Total credite de angajament aferente anului curent:

• mll lei ■

Nr.c rt

Denumire Indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate In anul curent

Plăți efectuate nr. sl data document *)

Suma *)

0

1

2

3

4

s

6

1

Total general, din care:

X

X

37,00

X

X

1.1

a.

Achiziții imobile

X

X

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări Independente

X

X

0,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

37,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.5

e.

Alte cheltuieli

X

X

0,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

37,00

X

X

WM&wott

c.

Total, studii de fezabilitate (1+2+3*...)

X

X

37,00

X

X

1

SF Reabilitare si extindere infrastructura Muzeul Etnografic Sacele

buc

1

37,00

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte Claudiu Coman

Director Executiv Economic


Viorica Olteanu

w.LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

venituri proprii si subvenții - sursa 10

In anul

2015

pentru:

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE

cod fiscal:

4384303

Total credite de angajament aferente anului curent:

I                                   50.00I mll lei

- mii lei -

Nr.c rt

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate In anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

i

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

50,00

0,00

50,00

X

X

1.1

A

Lucrări In continuare

0.00

0,00

0,00

X

X

1.2

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *)

50,00

0,00

50,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit claslficatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

A

Obiective In continuare (1 + 2 + 3 +...)

0,00

0,00

0,00

X

X

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

0,00

0,00

0,00

X

X

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

50,00

0,00

50,00

X

X

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.


Director Executiv Economic Viorica Olteanu


/•£


JUDEȚUL BRAȘOV 43841SO

LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții"___________

cu finanțare din bugetul:[venituri proprii si subvenții - sursa 10              | în anul |            201s|

defalcată pe categorii de bunuri definite conform art 46 alln.(2) Ut a-e din Legea 273/2008 privind finanțele publice locale_________________

pentru: | MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE           | cod fiscal: |      4384303]

Total credite de angajament aferente anului curent:                  I                               50,001 mll lei


mii lei •

Nr.c rt

Denumire Indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate In anul curent

Plăți efectuate nr. sl data document *)

Suma *)

0

1

2

3

4

s

6

1

Total general, din care:

X

X

50,00

X

X

1.1

a.

Achiziții Imobile

X

X

0,08

X

X

1.2

b.

Dotări Independente

X

X

0,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

0,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.5

e.

Alte cheltuieli

X

X

60,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit claslficatlei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

50,00

X

X

e.

Total, alte cheltuieli (1*2+3*...)

X

X

50,00

X

X

1

PT pentru restaurarea/igienizarea interioarelor spatiilor expozitionale din Casa Sfatului + sistem de climatizare + iluminat profesional

buc

1

50,00

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

venituri proprii si subvenții - sursa 10

In anul

2015

pentru:

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

cod fiscal:

9948055

Total credite de angajament aferente anului curent:                  1                               60,001 mll lei

- mii lei

Nr.c rt

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate In anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

0,00

0,00

60,00

X

X

1.1

A

Lucrări In continuare

0.00

0,00

0,00

X

X

1.2

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *)

0,00

0.00

60,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasiflcatiel bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

0.00

0,00

0,00

X

X

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

0.00

0,00

0,00

X

X

C

Alte cheltuieli de Investiții (total)

60,00

X

X

Confirmam pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, in lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚUL BRAȘOV 4384150


formular 04 anexa 1b OMFP 2487/199S


LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții'*____________

cu finanțare din bugetul: [venituri proprii si subvenții - snrsa 10             | In anul |            20151

defalcată pe categorii de bunuri definite conform art 46 alin.(2) llt a-e din Legea 273/2008 privind finanțele publice locale_________________

pentru: MUZEUL CASA MUREȘENILOR____________ cod fiscal:______9948055

Total credite de angajament aferente anului curent:

|                                     60,001 mll lei

- mii lei

Nr.c rt.

Denumire indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate In anul curent

Plăți efectuate nr. si data document *)

Suma *)

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

X

X

60,00

X

X

1.1

a.

Achiziții imobile

X

X

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări independente

X

X

55,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

0,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.5

e.

Alte cheltuieli

X

X

5,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatlei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

60,00

X

X

ssmi

Total, dotări Independente (1+2+3+...)

X

X

55,00

X

X

b.

1

Proiectoare pentru montaj pe șina echipate cu led

buc

1

55,00

Total, alte cheltuieli (1+2+3+...)

X

X

5,00

X

X

e.

1

întocmire documentație tehnica - autorizație de construire

buc

1

5,00

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite, Director Executiv Economic

Viorica Olteanu
JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚULBRAȘOV

43B4150


formular 03 anexa 1a OMFP 2487/1996


p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte

Vestea Mihail


Director Executiv Economic
Viorica Olteanu

V ■LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

venituri proprii si subvenții - sursa 10

In anul

2015

pentru:

ȘCOALA DE ARTE SI MESERII "TIBERIU BREDICEANU"

cod fiscal:

4646854

Total credite de angajament aferente anului curent:                  I                               50,001 mii lei

- mii lei -

Nr.c rt

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate fn anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

s

1

Total generai, din care:

0,00

0,00

50,00

X

X

1.1

A

Lucrări In continuare

0,00

0,00

0,00

X

X

1.2

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *)

0.00

0,00

50,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit claslficatiel bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

jăS"

^.mwwioo

i*4^î50SOI).

A

Obiective In continuare (1*2*3 + ...)

0,00

0,00

0,00

X

X

B

Obiective noi (1 * 2 * 3 * ...)

0,00

0,00

0,00

X

X

c

Alte cheltuieli de Investiții (total)

50,00

X

X

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚUL BRAȘOV

4384150


formular 03 anexa 1a OMFP 2487/1998


Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte Vestea Mihail

Director Executiv Economic Viorica Olteanu
Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                               50,00| mll lei

mll lei

Nr.c rt

Denumire Indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate în anul curent

Plăți efectuate nr. si data document*)

Suma *)

0

1

2

3

4

s

6

1

Total general, din care:

X

X

50,00

X

X

1.1

a.

Achiziții Imobile

X

X

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări Independente

X

X

50,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

0,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.5

e.

Alte cheltuieli

X

X

0,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasiflcatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

50,00

X

X

îăSS

ț-osmr-;-'

b.

Total, dotări Independente (1+2+3+...)

X

X

50,00

X

X

1

Sistem sonorizare

buc

1

30,00

2

Sistem supraveghere

buc

1

20.00

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚUL BRAȘOV 43841SO


formular 04 anexa 1b OMFP 2487/1996


LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții'1

cu finanțare din bugetul: [venituri proprii si subvenții - sursa 10


tn anul


201 ș|


defalcată pe categorii de bunuri definite conform art 46 alln.(2) llt a-e din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cod fiscal:


pentru: ȘCOALA DE ARTE SI MESERII "TIBERIU BREDICEANU"


4646B54


p Ordonator principal de credite,

Vicepreședinte


Vestea Mihail


Director Executiv Economic
JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚULBRAȘOV

4384150


formular 03 anexa 1a OMFP 2487/1996


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

tn anul cod fiscal:


2015

4384141


cu finanțare din bugetul: venituri proprii si subvenții - sursa 10 pentru: CENTRUL CULTURAL "REDUTA"

p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte Vestea Mlhail ___


Director Executiv EconomicViorica Olteanu


Director Executiv Direcția Tehnica

Boboc Daniela \


Notă:

*) alte cheltuieli de invesititii: se vor defalca pe obiective in cadrul anexei 1bTotal credite de angajament aferente anului curent:                  |                               25.00| mll lei

- mll lei

Nr.c rt

Denumire Indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate în anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

25,00

0,00

25,00

X

X

1.1

A

Lucrări In continuare

0,00

0,00

0,00

X

X

1.2

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *)

25,00

0,00

25,00

X

X

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit ciasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

WfMWMîOO

c

Alte cheltuieli de Investiții (total)

25,00

0.00

25,00

X

X

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul locaL

Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                               25,00| mll lei

mll lei

Nr.c rt

Denumire indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate In anul curent

Plăți efectuate nr. sl data document *)

Suma *)

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

X

X

25,00

X

X

1.1

a.

Achiziții Imobile

X

X

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări Independente

X

X

25,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

0,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.5

e.

Alte cheltuieli

X

X

0,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

25,00

X

X

wm^$s25:oof

b.

Total, dotări Independente (1+2*3+...)

X

X

25,00

X

X

1   | Modernizare sistem de sonorizare si lumini scena

buc

1

25,00

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚULBRAȘOV

4384150


formular 04 anexa 1b OălFP 2487/1998


LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții"

cu finanțare din bugetul: [venituri proprii si subvenții - sursa 10~


defalcată pe categorii de bunuri definite conform art 46 alin.(2) llt a-e din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cod fiscal:


pentru: CENTRUL CULTURAL "REDUTA"


2015


4384141JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚUL BRAȘOV

4384150


formular 03 anexa 1a OMFP 2487/1996


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

In anul cod fiscal:


2015 11335488


cu finanțare din bugetul: venituri proprii si subvenții - sursa 10 pentru: CAMERA AGRICOLA

Total credite de angajament aferente anului curent:                  I                                6,001 mll lei

mii lei

Nr.c rt

Denumire Indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate In anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

S

6

1

Total general, din care:

6,00

0,00

6,00

X

X

1.1

A

Lucrări In continuare

0,00

0,00

0.00

X

x

1.2

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *)

6,00

0.00

6,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

C

Alte cheltuieli de Investiții (total)

6,00

0,00

6,00

X

X

ConfinnSni pe propria răspundere cS obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte                                                  Director Executiv Economic

Vestea Mihail                                                            Viorica Olteanu


Director Executiv Direcția Tehnica


Boboc Daniela

Notă:

*) alte cheltuieli de invesititii: se vor defalca pe obiective m cadrul anexei lb

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚUL BRAȘOV 43B4150


formular 04 anexa 1b OMFP 2487/1996


LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții"___________

cu finanțare din bugetul:|venituri proprii si subvenții - sursa 10              | tn anul |            2015,

defalcată pe categorii de bunuri definite conform art 46 alln.(2) llt a-e din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale_________________

pentru:!CAMERA AGRICOLA                     1 cod fiscal:! 11335486

Total credite de angajament aferente anului curent:                  I                                6,00| mii lei

mii lei

Nr.c rt

Denumire indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate tn anul curent

Plăți efectuate nr. sl data document *)

Suma *)

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

X

X

6,00

X

X

1.1

a.

Achiziții Imobile

X

X

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări Independente

X

X

0,00

X

X

1.3

c.

Studii fezabilitate

X

X

0,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

X

X

0,00

X

X

1.6

e.

Alte cheltuieli

X

X

6,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

6,00

X

X

gass

<-$8)00

e.

Total, alte cheltuieli (1 +2+3+...)

X

X

6,00

X

X

1

Soft contabilitate

buc

1

6.00

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista Investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte

Vestea MihailDirector Executiv Economic Viorica Olteanu