Hotărârea nr. 319/2015

Hotărârea nr.319 - privind aprobarea protocolului de cooperare între Județul Brașov și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov în vederea realizării proiectului ”Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov”, având ca mesaj ”Jandarmeria Montană – alături de cetățean”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.319

din data de 30.09.2015

- privind aprobarea protocolului de cooperare între Județul Brașov și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov în vederea realizării proiectului ”Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov”, având ca mesaj "Jandarmeria Montană - alături de cetățean”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.09.2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. ad. 11822/24.09.2015, întocmit de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov, prin care se propune aprobarea protocolului de cooperare între Județul Brașov și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov în vederea realizării proiectului "Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov”, având ca mesaj "Jandarmeria Montană - alături de cetățean”;

Având în vedere precizările și propunerile formulate de domnul consilier județean Ambruș Carol și de domnul vicepreședinte Claudiu Coman;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. ”e” și alin. (6), lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă protocolul de cooperare dintre Județul Brașov și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov în vederea realizării proiectului "Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov”, având ca mesaj "Jandarmeria Montană - alături de cetățean”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Suma necesară derulării proiectului va fi asigurată la rectificarea bugetară și se va avea în vedere modificarea listei de investiții, în mod corespunzător.

Art3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul, Direcția Generală Administrație Publică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov.


P.PREȘEDINTE, / VICEPREȘEDINTE/^ Coman Claudiu

Anexă la HCJBV NR. 319/30.09.2015

PROTOCOL DE COOPERARE

Județul Brașov                                              Inspectoratul de Jandarmi

Consiliul Județean Brașov                                             Județean Brașov

Nr................./.................. Nr................./................

  • I. PĂRȚILE:

Art.l. între:

Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov b-dul Eroilor nr.5, tel/fax: 0268/410777/475576, având cod fiscal 4384150, cod IBAN nr. RO79 TREZ 1312 4670 259X XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentat legal prin domnul Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliul Județean Brașov,

Și

Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, Str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, tel/fax: 0268/545903/545894, având cod fiscal 4317533, cod IBAN nr. RO69 TREZ 1315 003X XX00 0058 deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentant legal prin domnul colonel Coman Liviu, inspector șef

a intervenit prezentul protocol, în baza dispozițiilor art.l270 din Codul Civil, Legea nr.215/2001, republicată și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 319/2015

II. OBIECTUL ȘI SCOPUL:

Art.2. Obiectul prezentul protocol îl constituie cooperarea între instituțiile semnatare în vederea realizării proiectului "Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov", având ca mesaj "Jandarmeria Montană - alături de cetățean”.

Art.3. Prezentul protocol de cooperare are drept scop consolidarea climatului de siguranță al turiștilor care abordează domeniul de referință montan și coordonarea acțiunilor de căutare-salvare în cadrul managementului intervenției, precum și consolidarea încrederii reprezentanților comunității în jandarmeria montană și asigurarea intervenției operative, concomitent cu reducerea timpului de reacție.

III. DURATA:

Art.4. Prezentul protocol de cooperare începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele părți și încetează la data de 31.12.2017.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art.5. Obligații comune:

  • (1) Părțile se obligă să asigure mediatizarea periodică a acțiunilor în legătură cu îndeplinirea scopului și obiectului protocolului de cooperare;

  • (2) Părțile se obligă la monitorizarea și evaluarea activităților prevăzute în proiectului "Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov".

Art.6. Județul Brașov se obligă:

  • (1) Să achiziționeze, în limita sumei de 8.500 lei, un număr de nouă (9) camere foto, având specificațiile tehnice prevăzute în proiectul "Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov";

  • (2) Să încheie cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov un contract de comodat pentru asigurarea folosinței celor nouă (9) camere foto achiziționate pentru realizarea proiectului "Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov", pe toată durata acestuia, durată stipulată la art. 4.

Art.7. Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov se obligă:

(l)Să asigure difereța financiară necesară realizării proiectului "Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov”;

  • (2) Să menționeze pe toate materialele de promovare ale proiectului calitatea Județului Brașov-Consiliul Județean-ATOP;

  • (3) Să invite un reprezentant al conducerii Consiliului Județean Brașov la toate conferințele de presă organizate în cadrul derulării proiectului, cu posibilitatea ca acesta să ia cuvântul;

  • (4) Să eficientizeze menținerea ordinii pe traseele montane, managementul și coordonarea resurselor în cazul intervențiilor în zona montană din responsabilitatea sa;

  • (5) Să consolideze securitatea cetățenilor și a mediului înconjurător în zonele montane, pentru o dezvoltare turistică durabilă a județului Brașov.

  • (6) Să inițieze o campanie de prevenire a accidentelor în zona montană prin informarea turiștilor, cu privire la obiectivele turistice, la gradul de dificultate al traseelor și echiparea necesară pentru parcurgerea acestora.

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR - LITIGII:

Art.8. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea, sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul protocol de cooperare.

Art.9. Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului protocol de cooperare se vor soluționa pe cale amiabilă. în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor de judecată competente.

VI. MODIFICAREA PROTOCOLULUI:

Art.10. Prezentul protocol de cooperare poate fî modificat sau completat prin acordul reciproc al părților, consemnat într-un act adițional.

vn. DISPOZIȚII FINALE:

Art.ll. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art.12. Prezentul protocol de cooperare s-a redactat azi 30.09.2015 în 3 (trei) exemplare, 2 (două) pentru Județul Brașov și 1 (unul) pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov.

Județul Brașov,

P. Președinte Consiliul Județean Brașov, Vicepreședinte,

Coman Claudiu

Secretarul Județului Brașov Maria Dumbrăveanu


Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov

Inspector șef

Colonel Coman Liviu

Contabil șef, Maior Ionescu Monica


Direcția Juridică și Relații cu Publicul, Crăciun Claudia

Direcția Economică, Olteanu Viorica


Avizat pentru legalitate, Maior Prepeliță Dumitru

Direcția Generală Administrație Publică, Pascu Mihai Lucian

Vizat juridic,